VI. Ulusal İnsan Hakları Sempozyumu

Değerli Yazarlar
(Akademisyenler, Uzmanlar, Uygulayıcılar)
Sosyal hakların disiplinlerarası yaklaşımla ele alındığı Sempozyumların ikinci beş yılının ilki olan VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünce düzenlenecek, 13-15 Kasım 2014 tarihlerinde “ulusal” düzeyde Eskişehir’de gerçekleştirilecektir.
“Ana tema”sı “Çalışma Hakkı” olan Sempozyuma ilişkin tüm bilgiler, okumanızı önerdiğimiz web sayfamızda yer almaktadır.
Ayrıntılı olarak açıklanan bu ilke, koşul ve kurallara uygun bildiri özetlerinin gönderilmesi için son gün, 24 Mart 2014’tür. Sempozyum takvimini aksatmamak için süre uzatılmayacaktır.
Kaynakça hariç, en fazla 500 sözcük olması ve ayrıca kaynakçanın da eklenmesi gereken “Türkçe” bildiri özetlerinizi bekliyoruz.
Sevgi ve saygılarımızla
Düzenleme Kurulu

VI. SOSYAL İNSAN HAKLARI ULUSAL SEMPOZYUMU
1980’li yıllardan beri tanık olunan küreselleşme ve neoliberal politikalar, yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeler, ihlallerin ve hak kayıplarının alabildiğine yoğunlaştığı sosyal haklar konusunda da birçok tartışma ve yeni sorun alanlarının doğmasına yol açmıştır. Bu tartışma ve sorunlardan ana başlıklar olarak sıralanabilecek en önemlileri şunlardır: Sosyal hakların tanımlanması ve insan haklarından sayılıp sayılmaması sorunu; insan haklarının bölünmezliği, bütünselliği ve karşılıklı bağımlılığı ilkeleri; devletin sosyal haklar karşısındaki konumu ve üstlendiği olumlu edimi yerine getirme yükümlülüğünün anlam ve içeriği; uluslararası hukuk alanında güvenceye alınan sosyal haklar listesinin genişlemesi ve koruma sistemlerinin yeni düzenlemelerle güçlendirilmesi, kişiler ve kesimler olarak genişleyen hak öznelerin sosyal haklardan eylemli biçimde yararlanması.
Sosyal devletin geleneksel kazanımlarının yok edilmesi, kapitalistleşme olgusunun çeşitli olumsuzluklarından biri olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki tüm hak öznelerini de doğrudan etkilemekte ve tehdit etmektedir. Sosyal haklar karşıtı neoliberal yaklaşım ve uygulamaların ürünü olan bu olumsuz gelişmelerin çok yönlü neden ve etkilere sahip olması, “insan hakları olarak sosyal haklar”ın disiplinlerarası bir yaklaşımla evrensel ilkeleri çerçevesinde ele alınıp incelenmesini ve tartışılmasını, sosyal haklar bilgi ve bilincinin geliştirilip güçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Bu amaç ve düşüncelerle başlatılan Sosyal Haklar Sempozyumlarının “uluslararası” nitelikteki birincisini; 22–23 Ekim 2009 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (AKSUM) öncülüğünde, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Belediye-İş Sendikası ve Mülkiyeliler Birliği Antalya Şubesi’nin destekleriyle, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ve İş Müfettişleri Derneği düzenledi.
Kesintisiz sürdürülmesine önem verilen Sempozyumların “ulusal” düzeyde gerçekleştirilen ikincisi ise, 4–6 Kasım 2010 tarihleri arasında Petrol-İş Sendikası ve Tek Gıda-İş Sendikası ile İş Müfettişleri Derneği’nin destekleriyle, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü düzenledi.
“Uluslararası” düzeydeki Sempozyumların ikincisi olan III. Sempozyum, Avrupa Sosyal Şartı’nın 50. yıldönümü dolayısıyla 25–26 Ekim 2011 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tarafından Kocaeli’nde düzenlendi. Sempozyum’un, Sosyal Haklar Avrupa Komitesi üyelerinin ve Sosyal Şart alanında uzman yabancı öğretim üyelerinin katılım ve katkısıyla işlenen “ana tema”sı, 18 Ekim 1961 tarihinde kabul edilen Avrupa Sosyal Şartı’nın 50. yıldönümü dolayısıyla “Sosyal Şart’ta Ayrımcılık Yasağı ve Türkiye” olarak belirlendi. III. SHUS, Petrol-İş, Koop-İş, TOLEYİS, Belediye-İş sendikaları ile İş Müfettişleri Derneği’nin destekleriyle gerçekleştirildi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nün “ulusal” çapta düzenlediği IV. Sempozyum, 18–19 Ekim 2012 tarihlerinde yapıldı. Ana teması “Türkiye’de Sosyal Hak ve/ya da Çıkarları Koruma ve/ya da Geliştirme Amaçlı Grevler, Eylemler ve Direnişler” olan IV. Sempozyumun iki önemli özelliği, önceki Sempozyumlara verdiği desteği sürdüren Petrol-İş ve İş Müfettişleri Derneği’nin yanı sıra, dört sendikanın (Tes-İş, Türkiye Maden-İş, Eğitim-Sen, Tez Koop-İş’in) Muğla ve Yatağan şubeleri ile Türk Tabipler Birliği’nin Muğla Şubesinin “yerel” düzeydeki destekleriyle gerçekleştirilmiş ve ana temasına uygun olarak Yatağan’da düzenlenen “Özelleştirme ve Yatağan Direnişi” panelinin büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirilmiş olmasıdır.
Sosyal Haklar Sempozyumlarının ilk beş yılının sonuncusu olan “uluslararası” düzeydeki üçüncüsünü, 31 Ekim-1 Kasım 2013 tarihlerinde Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü düzenledi. Öncekilerden farklı olarak öğrencilerimizin ne yazık ki beklenen ilgiyi göstermedikleri V. Sempozyumun belirgin özelliklerinden biri, bir yandan sendikal katılımın, uluslararası ve ulusal düzeylerde çok güçlü ve en üst düzeyde gerçekleşmiş ve bunun Bölüm öğretim üyelerinden bir ekibin işçi sendikaları temsilcilerinin katılımıyla yaptıkları “Sendikal Hak İhlalleri, Bursa Örneği” araştırmasıyla daha da güçlendirilmiş olmasıdır.
Sosyal Haklar Sempozyumlarının ikinci beş yılının birincisi olan ve amaç, ilke ve çerçeve yönlerinden önceki Sempozyumlardan farklı olmayan ve sosyal hakları “insan hakları perspektifinden” ele alıp inceleme ve tartışma yaklaşımımızı vurgulamak için yeni bir başlıkla düzenlenen VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu (SİHUS); 13-14 Kasım 2014 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi İİBF ÇEEİ Bölümünce “ulusal” düzeyde gerçekleştirilecektir. Öncekiler gibi disiplinlerarası bir yaklaşımla düzenlenecek olan VI. SİHUS’ta da sendikal katılım en üst düzeyde sağlanmaya çalışılacaktır.

SEMPOZYUMLARIN AMAÇ, İLKE VE İŞLEVLERİ

Her yıl düzenli olarak yapılması hedeflenen Sosyal Haklar Sempozyumlarına, benimsenen ve özenle izlenen amaç, ilke ve işlevlerini gerçekleştirilebilmesi yolunda, bir insan hakkı olarak sosyal hakların “disiplinlerarası” niteliği ve bölünmezliği yaklaşımı temel olmaktadır. Bu doğrultuda, Sosyal Haklar Sempozyumları; sosyal politika, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iş hukuku, anayasa hukuku, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, felsefe, sosyoloji, iktisat, sosyal hizmetler, iletişim, tıp (halk sağlığı), psikoloji gibi farklı disiplinlerde çalışan akademisyen ve uygulayıcıların bir araya gelerek bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaştıkları, sosyal hakların çeşitli boyutlarını farklı yaklaşımlarla tartıştıkları, disiplinlerarası bir “yıllık buluşma” niteliğinde gerçekleşmektedir.

Sempozyumların;
Üretilmesine fırsat vereceği bilgi ve deneyimlerin bilimsel düzeyde tartışılmasına,

Tartışmaların ortaya çıkardığı sonuçların, ilgili sivil ve resmi örgüt, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmasına,

Hukuk ve uygulamadan kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik somut önerilerin ortaya konulmasına,

Sempozyum bildirilerinin yayımlanmasıyla, sosyal haklar alanındaki bilimsel bilgi birikiminin artırılmasına ve alan yazınının zenginleştirilmesine,

Sosyal hakların eşitlik koşulları içinde eylemli olarak kullanımını sağlamak üzere hak öznelerinin bilgi ve bilinç düzeyinin geliştirilmesine,

Toplumda farkındalıkların oluşturulmasına,

Katkıda bulunması amaçlanmakta; kısacası Sempozyumların, etkin ve işlevsel sosyal devletin gerçekleştirilmesine olanak ve ortam sağlayan bilimsel bir platform olması hedeflenmektedir.

Sempozyumlar; dar anlamda “bağımlı çalışanlar” ile sınırlı olmayan bir yaklaşımı benimsemekte, sosyal haklar alanındaki insan hakları ulusalüstü ortak hukuku ile ulusal hukukun belirlediği çerçeveyi temel almaktadır.
Sempozyumlar; genel olarak ve ülkemiz özelinde, sosyal hakların “teorik ve pratik” boyutlarını, tarihsel ve güncel yönlerini, bu alandaki gelişme ve yetersizlikleri, hukuk ve uygulamadaki sorunları kapsayan bütünsel bir yaklaşımla ele alınmasını amaçlamaktadır.
Özetle, Sosyal Haklar Sempozyumlarının amaç, ilke ve işlevlerini, öncelik sırası gözetmeksizin sıralamak gerekirse:
Sempozyumlar; sosyal hakları gündeme taşıma ve gündemde tutmanın araçlarından biri olarak, akademisyenler ve akademik kuşaklar, farklı disiplinler, uzmanlar, çalışma bürokratları, sendikacılar ve uygulayıcılar arasında etkileşimin ve ortak sentezlere erişme arayışının gerçekleştiği, bilgi ve birikimler ile deneyimlerin paylaşıldığı bilimsel bir ortam olmalıdır;
Sempozyumların; katılımcılar, sunulacak bildiri özet ve tam metinleri ile hakem değerlendirmeleri açılarından “disiplinlerarası” olma özelliğinin sağlanmasına ve sürdürülmesine özen gösterilmelidir;
Sempozyumlarda, madalyonun olumlu ve olumsuz yönleri, hukuk ve uygulama ile kuramsal ve tarihsel boyutlar, haklar ve haksızlıklar, hak ihlalleri, özgür ve özerk sendika ve toplu pazarlık düzenine müdahaleler, yasal ve yönetsel düzenlemeler, tasarı ve taslaklar, ilk derece ve yüksek yargı yerleri kararları birlikte kapsanmalıdır;
Sempozyumlarda, özellikle henüz araştırma, inceleme ve yayın konusu olmayan –uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel nitelikli– sorunlara yönelik yeni ve özgün çalışmalar ve alan araştırmaları özendirilmelidir;
Sempozyumlara sunulmak üzere yapılan araştırma, inceleme ve daha önce yayımlanmamış olma anlamında özgün bildirilerin, “insan hakları perspektifi”nden hazırlanması ve bu noktanın, bildiri özetleri ile tam metinlerinin Bilim Kurulu üyelerince değerlendirilmesinde göz önüne alınması konusunda özen ve titizlik gösterilmelidir;
Sempozyumlar; sosyal hakların disiplinlerarası niteliği temel alınarak belirlenen geniş konular yelpazesinde katılımı amaçlamakla birlikte, her yıl “ana tema” olarak belirlenecek ağırlıklı bir konuda derinlemesine inceleme, araştırma ve tartışma olanağı yaratmalıdır;
Sempozyumlar; öğrencilere ve tüm hak öznelerine yönelik “eğitim” işlevini yerine getirerek sosyal haklara ilişkin bilgi ve bilincin yükseltilmesine katkı yapmayı amaçlamalıdır. Bu bağlamda, yıllık Sempozyum toplantılarının düzenlenmesi dışında, öncelikle Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin programlarında, sosyal haklar öğretimine yer verilmesini ve duyarlı genç akademisyenlerin yetiştirilmesini sağlamak üzere, bu amacın gerçekleştirilmesine çaba gösterilmelidir.

VI. SEMPOZYUMUN ANA TEMASI

VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumunun ana teması; gerek ulusal ve uluslararası, gerekse kuramsal, hukuksal ve eylemsel boyutlarıyla, “Çalışma Hakkı” dır.

SEMPOZYUMLARIN KONU BAŞLIKLARI

1. Kuramlar, Öğretiler, Düşünsel Akımlar ve Sosyal Haklar
Sosyal Haklar Öğretisinde Kuramsal Tartışmalar
Sosyal Haklar Düşüncesinin Dünü ve Bugünü
Genel Olarak Sosyal Haklar
Türkiye’de Sosyal Haklar
Sosyal Devlet ve Sosyal Haklar
Sosyal Politika ve Sosyal Haklar
Sosyal Hakların Sınırlanması Sorunu
Demokrasi ve Sosyal Haklar
2. Küreselleşme, Sosyal Haklar ve Sosyal Hak İhlalleri
Sosyal Haklardan Yararlanmada Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı
İşsizlik ve Sosyal Haklar
Çalışan Yoksullar ve Sosyal Haklar
Kayıtdışı İstihdam ve Sosyal Haklar
Taşeronlaşma ve Sosyal Haklar
Özelleştirmeler ve Sosyal Haklar
Gelir Dağılımı ve Sosyal Haklar
Mali Politikalar (Bütçe) ve Sosyal Haklar
Vergi Politikaları ve Sosyal Haklar
Sosyal Harcamalar ve Sosyal Haklar
Sağlık Politikaları ve Sosyal Haklar
Sosyal Hizmetler ve Sosyal Haklar
Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmaları
3. Sosyal Haklarda Yeni Sorun Alanları
Yasama Tekniğinde Dönüşüm ve Sosyal Haklar
Bilişim ve İletişim Teknolojileri ve Sosyal Haklar
Yönetimde Yeniden Yapılanma Programları ve Sosyal Haklar
Kamu Personel Politikaları ve Sosyal Haklar
Yerel Yönetimler, Sosyal Politika ve Sosyal Haklar
Yargı Organları ve Sosyal Haklar
Medya ve Sosyal Haklar
Sosyal Hak İhlali Olarak İş Kazaları
Sosyal Hak İhlali Olarak Meslek Hastalıkları
Yoksulluk, Sosyal Dışlanma ve Sosyal Haklar
Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Hak İhlalleri
Türkiye’de Çalışma Yaşamında (işletmede /işyerinde) Bilgilenme ve Danışılma Hakkı ve Sosyal Haklar
Uluslararası Sermaye Kuruluşları ve Sosyal Haklar
4. Elverişsiz Durumdaki Gruplar ve Türkiye’de Sosyal Haklar
Göçmenler ve Sosyal Haklar
Yaşlılar ve Sosyal Haklar
Çocuklar / Çocuk Emeği ve Sosyal Haklar
Engelliler ve Sosyal Haklar
Yoksullar ve Sosyal Haklar
Yabancılar ve Sosyal Haklar
Mülteciler ve Sosyal Haklar
Azınlıklar ve Sosyal Haklar
Romanlar / Çingeneler ve Sosyal Haklar
5. Kadınlar ve Sosyal Haklar / İhlaller
Sosyal Haklardan Yararlanmada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılık Yasağı
Ulusal Hukuk ve Uygulamadaki Durum ve Sorunlar
Uluslararası ve Ulusalüstü Hukuk ve Türkiye’de Durum ve Sorunlar
Kadın Emeği ve Sosyal Haklar
Kadın Örgütleri ve Sosyal Haklar
Sendikalar ve Kadınların Sosyal Hakları
6. Sosyal Hakların Doğrudan Uygulanabilirliği ve Yargılanabilirliği Sorunu: Öğreti, Yargı Kararları ve Uluslararası Denetim Organlarının Kararları
Yabancı Ülkelerde Durum: Öğreti, Araştırmalar ve Yargı Kararları
Karşılaştırmalı Hukuktan Bazı Ülke Örnekleri
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarındaki Yaklaşım
Birleşmiş Milletler Denetim Organları Kararlarındaki Yaklaşım
Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarındaki Yaklaşım
Türkiye’de Durum: Öğreti, Araştırma ve Çalışmalar (Uygulamadan Örnekler)
İşçi ve Kamu Görevlileri Sendikalarının Açtıkları Davalar ve Sosyal Hakların Dava Edilebilirliği / Yargılanabilirliği
Türkiye’de Yargı Kararlarının Yaklaşımı: Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve İlk Derece Mahkemelerin Kararlarındaki Yaklaşım(lar)
7. Sosyal Hakların Uluslararası Korunması Yöntemleri ve Türkiye
Uluslararası Çalışma Örgütü Koruma Yöntemleri ve Türkiye
Birleşmiş Milletler Koruma / Denetim Yöntemleri ve Türkiye
Avrupa Konseyi Koruma / Denetim Yöntemleri ve Türkiye
İşçi Sendikaları ve Uluslararası Koruma Yöntemleri
Kamu Çalışanları Sendikaları ve Uluslararası Koruma Yöntemleri
İşveren Sendikaları ve Uluslararası Koruma Yöntemleri
8. Sosyal Haklarda İnsan Hakları Eğitimi
İnsan Hakları Eğitiminin Sosyal Haklar Açısından Önemi
Sosyal Haklar Eğitimi ve Hedef Kitleler (işçiler, işsizler, kamu görevlileri, emekliler, çalışan kadınlar, vb.)
Ailede ve Okulda Sosyal Haklar Eğitimi
Kadın Örgütleri ve Sosyal Haklar Eğitimi
İşçi Sendikalarının Eğitim Etkinlikleri ve Sosyal Haklar
Kamu Çalışanları Sendikalarının Eğitim Etkinlikleri ve Sosyal Haklar
Kamu İşveren(ler)inin Eğitim Etkinlikleri ve Sosyal Haklar
İşveren Sendikalarının Eğitim Etkinlikleri ve Sosyal Haklar
Sivil Toplum Kuruluşlarının Eğitim Etkinlikleri ve Sosyal Haklar
9. Uluslararası Sendikalar ve Türkiye’de Sosyal Haklar / İhlaller
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC/CSI): Genel Olarak ve Türkiye’de Sosyal Haklar ve İhlaller
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC/CES): Genel Olarak ve Türkiye’de Sosyal Haklar ve İhlaller
Avrupa Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriAll) ve Sosyal Haklar ve İhlaller
Kamu Hizmetleri Uluslararası Federasyonu (PSI/ISP): Genel Olarak ve Türkiye’de Sosyal Haklar ve İhlaller
Eğitim Enternasyonali (IE/EI): Genel Olarak ve Türkiye’de Sosyal Haklar ve İhlaller
Uluslararası (Evrensel ve/veya Bölgesel) İnsan Hakları Kuruluşları: Genel Olarak ve Türkiye’de Sosyal Haklar ve İhlaller
10. Bazı Sosyal Haklar ve Uygulamada Durum
Çalışma Hakkı ve İhlaller (Ana tema)
İşsizlik ve Sosyal Haklardan Yoksunluk (Ana tema)
İşten Çıkarmaya Karşı Korunma Hakkı ve İhlaller (Ana tema)
Adil Ücret ve Çalışma Koşulları Hakları ve İhlaller (Ana tema)
Sendika, Toplu Sözleşme ve Grevi de Kapsayan Toplu Eylem Hakları ve İhlaller
Eğitim ve Mesleksel Eğitim Hakları ve İhlaller
Sosyal Güvenlik Hakkı ve İhlaller
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ve İhlaller
Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetlerden Yararlanma Hakları ve İhlaller
Sağlık Hakkı ve İhlaller
İlaca Erişme Hakkı
Beslenme Hakkı ve İhlaller
Konut / Barınma Hakkı ve İhlaller
Yoksulluktan Kurtulma Hakkı ve İhlaller
İş Denetim ve Teftişlerinden Kaynaklanan Sorunlar ve Sosyal Haklar
Sosyal Hizmetlerden Yararlanma Hakkı ve İhlaller
Türkiye’de İnsan Hakları Kurulları ve Sosyal Hak İhlalleri
11. Sosyal Hak ve Çıkarları Korumaya, Geliştirmeye ve Gerçekleştirmeye Yönelik Bireysel ve Toplu Mücadeleler: Grevler, Eylemler ve Direnişler
Çalışma Hakkı ve İş Güvencesi İçin Grev, Eylem ve Direnişler (Ana tema)
Sendikal Haklar İçin Grev, Eylem ve Direnişler
İşçi Sendikalarının Kararlarıyla Gerçekleştirilen Grev, Eylem ve Direnişler
Kamu Görevlisi Sendikalarının Kararlarıyla Gerçekleştirilen Grev, Eylem ve Direnişler
Tek Kişilik (Bireysel) Eylem ve Direnişler
Dayanışma Grev, Eylem ve Direnişleri
Emeklilerin Eylem ve Direnişleri
İşsizlerin Eylem ve Direnişleri
Üreticilerin Eylem ve Direnişleri
Öğrencilerin Eylem ve Direnişleri
Gösteriler ve Yürüyüşler
Emek Platformları
12. Panel / Genel Tartışma (Olası Konular)
Türkiye’de Güncel Sosyal Haklar Sorunları: Gelişmeler ve İhlaller
Türkiye’de Sendikal Haklar Sorunları: Gelişmeler ve İhlaller
Türkiye’de Çalışma Hakkı ve İhlaller

SOSYAL İNSAN HAKLARI SEMPOZYUMU

İLETİŞİM

[email protected]
Anadolu Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Yunus Emre Yerleşkesi
26470/Eskişehir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.