ULUSLARARASI OKUL YÖNETİCİLERİ KONFERANSI

ULUSLARARASI OKUL YÖNETİCİLERİ KONFERANSI – ISPC2019

Ana Tema
Okul Tasarımı ve Estetiği

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından düzenlenen Okul Tasarımı ve Estetiği ana temalı Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansına (ISPC2019) sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Eğitim mekânlarının tasarımsal özellikleri, farklı meslek grupları ve aktörler arasında sürdürülen çok yönlü müzakere ve etkileşimin bir sonucu olarak şekillenmekte ve toplumsal olarak sürekli yeniden üretilmektedir. Mimari tasarımın sosyo-mekânsal boyutları ile eğitim süreçleri arasındaki ilişkiyi mimarlık, eğitim bilimleri, insan ve toplumbilimleri alanlarından farklı uzman ve akademisyenlerle tartışmayı amaçlayan “Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı” İstanbul’da 27 – 28 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Eğitim yapılarının fiziksel özelliklerinden kaynaklanan sorunlara çözüm önerileri sunmayı ve bu yolla okulların mekânsal tasarım kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı (ISPC2019) disiplinlerarası hakemli bir konferanstır. Konuyla ilgili akademik araştırmaları teşvik etmeyi ve disiplinler arası etkileşimi yoğunlaştırmayı hedeflemektedir.

Eğitim alanında çalışan uygulamacıları, mimarları, insan ve toplum bilimlerinden akademisyenleri, konuyla ilgili kapsamlı kavramsal analizleri, yöntem uygulamalarını ve performans değerlendirmelerini içeren araştırmalarıyla Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansına (ISPC2019) davet ediyoruz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

İstanbul, 27 – 28 Haziran 2019

Prof. Dr. Gülfettin Çelik – İMÜ Rektörü Onur Kurulu
Levent Yazıcı – İstanbul İl MEM Müdürü Onur Kurulu
Prof. Dr. Selahattin Turan – Bilim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Khalid ARAR – Bilim Kurulu Başkanı
Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş – Düzenleme Kurulu Başkanı

Ana Tema: “Okul Tasarımı ve Estetiği”
ISPC2019’da ülkemizdeki okulların, eğitim alanlarının ve okul bahçelerinin tasarım, estetik ve işlevsellikleri ile ilgili aşağıdaki konuların ele alınması amaçlanmaktadır. Aşağıdaki listede yer almayan fakat ana tema ile ilişkili benzer konularda da bildiri önerileri kabul edilecektir.

Okul Mimarisinin Tarihi Gelişimi
Okul Bahçelerinin Peyzaj Mimarisi
Eğitim Yapılarının Mimari Kriterleri
Yeşil Okullar – Ekolojik Okullar
Kentleşme ve Okul Mimarisi
Geleceğin Okul Tasarımları
Çoklu Öğrenme Ortamlarının Tasarımı
Dijital Öğrenme Ortamları
Okul Tasarımının Kültürel Belirleyicileri
Çevre Tasarımı ve Eğitim Kazanımları İlişkisi
Okul Tasarımı ve Estetiğinde Çağdaş Yaklaşımlar
Okul Tasarımının Öğrenci, Öğretmen ve Çalışan Psikolojine Etkisi
Okul Tasarımı ve Bahçe Düzenlemelerinde İyi Örnekler
Yükseköğretim’de Eğitim Ortamlarının Tasarımı
Kampüs-Yerleşke-Kent İlişkileri
Okul-Mahalle-Hayat İlişkisi
Okulların Özel Eğitime Uygunlaştırılmış Tasarımları
Çok Kültürlülük ve Okul Tasarımı
Arşivlerde Okul Yapılarının Tasarımı