Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi

Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi

13-16 Ekim 2014 / MUĞLA

(Halide Edip Adıvar’ın Ölümünün 50. Yıldönümü Anısına)  

KONGRE DUYURUSU

 Atatürk Araştırma Merkezi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde 13-16 Ekim 2014 tarihleri arasında, Muğla’da, “Halide Edip Adıvar’ın Ölümünün 50. Yıldönümü Anısına – Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi” düzenlenecektir. Bildiriler, Türkçe ya da İngilizce olarak sunulabilecektir.

Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden katılacak olan bilim insanları ve araştırmacılar tarafından, iki temel konunun, yani “Medeniyet”e ve “Kadın”a ilişkin inceleme, fikir ve tartışma alanlarının disiplinlerarası ve uluslararası karşılaştırmalar yoluyla ele alınması hedeflenmektedir.

1.MEDENİYET: Medeniyetin tarih boyunca ifade ettiği anlam ve kapsam açısından, bu Uluslararası Kongre aracılığıyla, medeniyete ilişkin tartışmalar, kaleme alınan eserler, medeniyeti ilgilendiren politika, kuram ve uygulamalar, medeniyet üzerine yazan düşünürler ve ifade edilen düşünceler gibi muhtelif konular, hem barış hem de savaş dönemlerinde, ulusal ve uluslararası örnekleriyle ve disiplinlerarası bir yaklaşımla incelenecektir.

2.KADIN: Dünyada ve Türkiye’de disiplinlerarası kadın çalışmaları açısından, bu Uluslararası Kongre aracılığıyla, çağlar boyunca kadının ailevi, hukuki, bilimsel, sanatsal, siyasal, kültürel ve sosyo-ekonomik alanlardaki yeri ve önemi değerlendirilecektir.

İlgili akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacak bu Uluslararası Kongrenin, bilimsel bilgi üretimine katkı sağlaması ve yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.

Bildiri özetlerinin, araştırma konusunu, kapsamını, kullanılan kaynakları ve bilime katkısını gösterecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Aşağıda, kongrede yer alması planlanan konu başlıkları sunulmuştur. Kongrenin genel çerçevesine uyulması şartıyla, farklı konular da teklif edilebilir.

 

Bildiri Konuları:

 • Atatürk ve medeniyet
 • Medeniyet kavramının tarihi gelişimi ve kapsamı
 • Medeniyetlerin oluşumunda tarihi, beşeri, coğrafi, kültürel ve sosyo-ekonomik şartlar
 • Eski çağlardan günümüze dünyada medeniyet havzaları
 • Medeniyetlerin varoluşları ve kayboluşlarına ilişkin düşünceler
 • Geçmişten günümüze medeniyet eserleri ve kurumları
 • Barışta ve savaşta medeniyet algıları ve tartışmaları
 • Medeniyet ve dünya barışına katkı sağlayan Türk ve dünya liderleri
 • Medeniyet ve kültür tarihinde iz bırakanlar
 • Karşılaştırmalı medeniyet ve barış çalışmaları
 • Medeniyet üzerine kuramlar ve sınıflamalar
 • Medeniyetin geleceğine ilişkin düşünceler ve öneriler
 • Modernizm ve post-modernizmde medeniyet algısı
 • Bilim,  teknoloji ve bilişim çağı açısından medeniyet
 • Medeniyet ve kadın
 • Tanzimat’tan  günümüze kadın
 • Atatürk ve kadın hakları
 • Halide Edip Adıvar ve diğer kadın kahramanlar
 • Bilim, sanat ve siyasette kadın
 • Kadın üzerine kuramlar, çalışmalar ve tartışmalar
 • Kadına yönelik şiddet: Sorunlar ve çözüm arayışları
 • Medeniyet, insan ve kadın hakları bağlamında uluslararası kuruluşlar

 

Kongreye katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda yeni bilgi, belge ve özgün değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Bildiri sahiplerinin konaklama giderleri Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca karşılanacaktır.

 

Kongreye katılmanızı diler, saygılar sunarız.

 

KONGREYE KATILIM KOŞULLARI

Özet Gönderimi ve Değerlendirme

Kongre, yurt içi ve yurt dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.  Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren 250-300 kelimelik bildiri özetlerinin, 30 Nisan 2014 tarihine kadar medeniyetvekadinkongresi@atam.gov.tr adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri Kongre konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu’nca değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul / düzeltme / ret biçiminde olacaktır. Kabul edilen bildiriler ilgililere 09 Mayıs 2014 tarihinde duyurulacaktır.

 

Tam Metin Gönderimi ve Değerlendirme

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 29 Ağustos 2014 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli Word dosyası olarak medeniyetvekadinkongresi@atam.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler Düzenleme Kurulu’nca özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek Kongre Programı’na dahil edilecektir. Kongre kesin programı 12 Eylül 2014 tarihinde ilan edilecektir.

KONGRE KURULLARI

 

Düzenleyen Kurumlar

Atatürk Kültür,  Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi

UNESCO Türkiye Milli Komitesi

Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Araştırma ve

Uygulama Merkezi (KAMMER)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 

Düzenleme Kurulu

 

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN (Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı)

Nihat BÜYÜKBAŞ (Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Bayram AKÇA (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fak., Tarih)

Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK (Ankara Üniversitesi, DTCF, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri,

KAMMER)

Prof. Dr. Nahide BOZKURT (Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fak., İslam Tarihi ve Sanatları)

Prof. Dr. İsmail COŞKUN (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fak., Sosyoloji, ATAM Bilim Kurulu

Üyesi)

Prof. Dr. Melek ÇOLAK (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fak., Tarih)

Prof. Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DİNN (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fak., Psikoloji)

Prof. Dr. Neşe ÖZDEN (Ankara Üniversitesi, DTCF, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, KAMMER

Müdürü, ATAM Bilim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. İbrahim TEKDEMİR (Ankara Üniversitesi, Tıp Fak., Temel Tıp Bilimleri, KAMMER)

Prof. Dr. Mehmet TEMEL (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fak., Tarih, ATAM Bilim

Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Muammer TUNA (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fak., Sosyoloji)

Prof. Dr. Selma YEL (Gazi Üniversitesi, Eğitim Fak., ATAM Bilim Kurulu Üyesi)

Doç. Dr. Ahmet ACIDUMAN (Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik, KAMMER)

Doç. Dr. Sevtap DEMİRCİ (Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü)

Doç. Dr. İbrahim MARAŞ (Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fak., Felsefe ve Din Bilimleri,

KAMMER)

Hüseyin TOSUN (ATAM Bilimsel Çalışmalar Müdürü)

Arzu GÜVENÇ (ATAM Uzman Yardımcısı)

 

Bilim Kurulu

 

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN (Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı)

Prof. Dr. Ülker AKKUTAY (Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fak.,Eğitim Bilimleri)

Prof. Dr. Ayşe AYATA (ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)

Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR (Ankara Üniversitesi, Hukuk Fak., Medeni Hukuk, KAMMER)

Prof. Dr. Gülnihal BOZKURT (Ankara Üniversitesi, Hukuk Fak., Hukuk Tarihi)

Prof. Dr. Pervin ÇAPAN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fak., Türk Dili ve

Edebiyatı)

Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK (Ankara Üniversitesi, DTCF, Coğrafya)

Prof. Dr. Adnan DİLER (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fak., Arkeoloji)

Prof. Dr. Zehra DÖKMEN (Ankara Üniversitesi, DTCF, Psikoloji)

Prof. Dr. Hamiyet SEZER FEYZİOĞLU (Ankara Üniversitesi, DTCF, Yakınçağ Tarihi)

Prof. Dr. Bedri GENCER (Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Sosyoloji, ATAM Bilim

Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Naciye GÜNGÖRMÜŞ (Ankara Üniversitesi, DTCF, Hungaroloji, KAMMER)

Prof. Dr. Esin KAHYA (Ankara Üniversitesi, DTCF, Bilim Tarihi)

Prof. Dr. Servet KARABAĞ (Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü)

Prof. Dr. Nesrin KARACA (Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Türk Dili ve Edebiyatı)

Prof. Dr. Asiye KORKMAZ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sinema TV Araştırma ve

Uygulama Merkezi Müdürü)

Prof. Dr. Şefika KURNAZ (Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fak., Sosyal Bilgiler Eğitimi)

Prof. Dr. Hüseyin MEVSİM (Ankara Üniversitesi, DTCF, Bulgar Dili ve Edebiyatı)

Prof. Dr. Nurgün OKTİK (Maltepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Sosyoloji)

Prof. Dr. Serap ŞAHİNOĞLU KUŞ (Ankara Üniversitesi, Tıp Fak., Tıp Tarihi ve Etik)

Prof. Dr. Erdoğan UYGUR (Ankara Üniversitesi, DTCF, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,

KAMMER)

Doç. Dr. Ayten SEZER ARIĞ (Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Enstitüsü)

Doç. Dr. Hülya BOYANA (Ankara Üniversitesi, DTCF, Eskiçağ Tarihi)

Doç. Dr. Selda KAYA KILIÇ (Ankara Üniversitesi, DTCF, Yakınçağ Tarih)

Doç. Dr. Hakan KIRIMLI (Bilkent Üniversitesi, Rusya Araştırmaları Merkezi Müdürü)

Doç. Dr. Bekir KOÇ (Ankara Üniversitesi, DTCF, Yakınçağ Tarih)

Doç. Dr. İrade MEMMEDOVA (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Genel Tarih)

Doç. Dr. Başak KOCA ÖZER (Ankara Üniversitesi, DTCF, Antropoloji Bölümü)

Doç. Dr. Serdar SARISIR ( Ankara Üniversitesi, DTCF, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)

Yrd. Doç. Dr. A. Latif ARMAĞAN (Ankara Üniversitesi, DTCF, Yeniçağ Tarihi)

Yrd. Doç. Dr. Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fak.,

Tarih)

Yrd. Doç. Dr. Ferhan KIRLIDÖKME MOLLAOĞLU (Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fak., Balkan

Dilleri ve Edebiyatları)

Yrd. Doç. Dr. Nuray ÖZDEMİR (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Tarih)

Dr. Tuna AKÇAY (Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fak., Arkeoloji)

Dr. Leyla KAPLAN

İLETİŞİM
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
Ziyabey Cad. No: 19
06520/ Balgat – ANKARA- TÜRKİYE
Tel: +90 312 2856551
Belgegeçer : +90 312 2855527
e-posta: medeniyetvekadinkongresi@atam.gov.tr
Web: www.atam.gov.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.