Uluslararası İstanbul Ritüel Çalışmaları Sempozyumu

Uluslararası İstanbul Ritüel Çalışmaları Sempozyumu
Süleyman Şah Üniversitesi (Sosyoloji Bölümü)
27-28 Mayıs 2014

Tebliğ Çağrısı

Son yıllarda “ritüel” meselesinin disiplinler-üstü çalışılması çok çeşitli temalarda örneğin Hollanda kırsalında yaşayanların gündelik hayatındaki enformel ritüellerden tutun klasiklere ya da İran’daki geleneksel adaba varıncaya kadar değişik alanlarda düşünce alışverişine yol açmıştır. Ritüel gittikçe en sıradan davranışlardan tutun en somutlaştırılmış veya en zorlaştırılmış insan davranışlarına kadar inşa edici bir yapı unsuru gibi teorileştirilmekte ve deneysel bir biçim almaktadır. Bu çalışma sahası büyümeye devam ettikçe, akademik yaşamda bir disiplin olarak ritüel çalışmalarının mevcut durumu hakkında nasıl bir yorumlama düzeyi geliştirilebilir?

Bu problematiğin yanında iki gün boyunca ritüel çalışması kavramının gözden geçirilmesi ve canlandırılmasını İstanbul bağlamında ele almaya çalışacağız. İstanbul bu disiplinle ilgili akademik aktivitelere çok fazla ev sahipliği yapmadığı halde hem düşünürler planında hem de dinsel, popüler ve seküler ritüellerin bir merkezi olarak zengin kentsel bir imkân sunmaktadır.

Sempozyum katılımcılarının konuları ritüel çalışmalarında teori; formel dinsel seremonilerin etnografisi; performativite teorisi; eklektik ve seküler ritüel biçimleri üzerine çağdaş vaka çalışmaları; melezlik ve post-kolonyal ritüel; madunluk ve ritüel; ritüelin psikolojisi; toplumsal cinsiyet; Türkiye alan çalışmaları; tiyatro/performans çalışmaları ve etnomüzikoloji gibi alanları içerebilir. Konular bunlarla sınırlı olmayıp ritüelle ilgili benzeri başlıklar da kabule şâyandır.

Başlangıç niteliği taşıyan bu sempozyumun ikili bir amacı vardır: Bir bütün olarak ritüel çalışmalarının karşılaştığı tartışmalar dahilinde disiplinin en temel meselelerini gözden geçirmek, ayrıca düşünce zeminimizi özgün spesifik çalışmalara açmak. Mayıs ayının son haftasında uluslararası bir akademik faaliyet biçiminde gerçekleşecek olan sempozyumumuz ana konusu itibariyle ritüelin tikel bir özelliğini ya da genel biçimini ele alan tüm başvurulara açıktır.

Sempozyumun dili İngilizce olacaktır. İngilizce tebliğ özetlerinin 250-500 kelime uzunluğunda olması, ele alınan konuyu ve konunun disiplinle ilişkisini açıklaması beklenmektedir. İngilizce tebliğ özetleri 14 Şubat 2014 tarihine kadar Dr. Logan Sparks’a e-mail yoluyla gönderilmelidir ([email protected]).

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.