Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden inşası Sempozyumu

Değer, bilinçli bir varlığın çevresi ile etkileşimlerinde ortaya çıkar. Bu nedenle değerlerin insanın var olması ile birlikte ortaya çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak zamanla bilgi ve varlığa yüklenen anlamlar, değerlerin değişmesi ile farklılaşmıştır. Bu farklılaşma kimi zaman değerlerin yer değiştirmesi ile olurken kimi zaman da değerlerin anlamları üzerinde olmuştur. Bu durumda insanı insan yapan değerlerin ne olduğu, ne anlama geldiği toplumda nasıl anlatıldığı ve karşılık bulduğu üzerinde sürekli düşünülmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, günümüzdeki eğitim paydaşlarının değerleri nasıl kazandırdıkları veya nasıl kazandırmaları gerektiği üzerinde sorgulamalar yapılması, değerler ve eğitiminin çağımız insanının sorunlarına çözüm olma durumunun sürekli ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
19-21 Haziran 2014 tarihlerinde Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi tarafından Erzurum’da düzenlenecek olan “Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu” ile; değerin mahiyet problemine katkıda bulunma, değerler eğitiminde uygulamadaki iyi örnekleri ortaya çıkarma, değerlerin öğretimine ilişkin ülkemiz dışındaki düşünce ve uygulamaları tanıtma ve bu alanda çalışan akademisyen, eğitimci, uygulayıcı ve düşünce insanlarını bir araya getirmeyi arzuluyoruz.
Teorik değerlendirmeler, alan araştırmaları ve uygulama örnekleri ile üniversitelerden, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılara açık olan Sempozyumun eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor katkıda bulunacak herkese şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Sempozyumun Amacı
Dünya üzerinde hemen her alanda meydana gelen çeşitli gelişme ve değişimler, bireyi, toplumu, kurumları ve topyekün hayatı doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda din, eğitim, aile, iş hayatı gibi bireylerin hem etkilediği hem de etkilendikleri çevre unsurları sürekli ve hızlı bir değişime uğramaktadır. İnsan, içinde yaşadığı çevre ve insanın ilişkide bulunduğu kurumsal yapılardaki değişim, toplumun sahip çıktığı değerler üzerinde de etkide bulunmaktadır. Değerler, yetişmekte olan nesillere aktarılırken aynı zamanda geliştirilmekte ve değişime uğrayarak yeniden inşa edilmektedir.
İnsan hayatı etrafında meydana gelen değişimler, toplumların sahip olduğu değerler üzerinde belirleyici olduğu gibi eğitimin amaçlarını ve içeriğini de etkilemektedir. Sözü edilen değişim ve etkileşimler, değerlerin okul programları içinde yer alması gerektiği sonucunu karşımıza çıkarmaktadır. İçinde bulunduğumuz yıllarda okullar ve eğitim bilimcileri, değerler eğitiminin programlar içinde yer alıp almamasını değil, nasıl yer alması gerektiği üzerinde kafa yormaktadır. Türkiye’de ve dünyada okullar da içinde olmak üzere bir çok kurum, değerler eğitimi çalışmalarına giderek daha fazla önem vermektedir. Bu önemin önemli bir göstergesi de değerler eğitimi alanında uygulamaları değerlendiren, yöntem ve teknikler geliştiren, metodoloji üreten ciddi sayıda literatür ortaya çıkmaya başlamış olmasıdır. Ülkemizde de değerler eğitimi alanında ard arda bilimsel toplantıların düzenlenmeye başlanması, alandaki önemli değerler eğitimi uygulamalarının varlığıdır.
Bu bağlamda “Uluslararası İnsani Değerlerin İnşası Sempozyumu”nun amacı; kendine özgü yapısını da dikkate alarak değerlerin felsefi ve sosyolojik boyutları üzerine yeniden düşünmek ve değerler eğitimini sadece okul, aile vb. alanlarla sınırlamadan yetkin uzmanların ve mümkün olduğunca bütün paydaşların katılımlarıyla var olan bilgi birikimi ve tecrübeleri de dikkate alarak yeni model ve çözüm önerileri geliştirmektir. Halen var olan başarılı uygulamaların içinde olan uygulayıcıların Sempozyuma katılımları bu nedenle önem taşımaktadır.
Sempozyumla ilgili ve yetkin uzmanların katkılarıyla, pratik çözüm ve uygulama örneklerinin, yeni içerik ve farklı bakış açılarıyla sunulmasını bekliyor, insanî değerlerin yeniden inşası adına ufuk açıcı çözüm ve çözüm modellerinin ortaya çıkmasına vesile olacak herkese şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz.

Sempozyum Konuları
Değer Kavramı ve Değer Eğitimine İlişkin Teorik Yaklaşımlar
Değerler Eğitimi ve Değer Yaratma
Değerler(İmiz) ve Eğitime Yansımaları
Değer Tercihleri Üzerine Araştırmalar
Değerler Eğitimi Politikaları (Ülkemiz ve Dünyada)
Değerler Eğitiminde Yöntem ve Stratejiler
Hayat Boyu Öğrenme ve Değerler Eğitimi
Bilinç Odaklı Değerler Eğitimi
Tarihsel Süreçte Değerler Eğitimi
Eğitim Politikaları ve Değerler
İktisadi Değerler
İş Yaşamında Değerler
Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi İlişkisi
Ahlak ve Değerler Eğitimi
İslam ve Değerler
Kültür, Toplum ve Değer İlişkisi
Kültürlerarası Farklılaşmalar ve Değerler Eğitimi
Kültürlerarası ve Çokkültürlü Eğitim Anlayışlarında Değer Eğitimi
Toplumsal Değişme ve Değerler Eğitimi
Sivil Toplum ve Değerler Eğitimi
Medya, Sosyal Çevre ve Değerler
Gençlik ve Değerler

Spor ve Değerler
Sosyal Rol Olarak Güzel İnsan Modeli
Değerler Eğitiminde İyi Örnekler (Kurumsal Uygulamalar veya Okullarda Programlı Öğretimde Kullanılan Özgün teknik ve etkinlikler)
Farklı Disiplinler Açısından Değerler Eğitimi
Değerler Eğitiminde Farklı Ülke Uygulamaları ve Modeller
Program Geliştirme Süreçlerinde Değerler Eğitimini
Değer Eğitiminin Paydaşı Olarak Aile (Anne- Baba)
Çocuk ve Gençlerde Şiddet Olgusu
Yetişkinler ve Değerler
Dezavantajlı Gruplar ve Değerler Eğitimi
Ailede Duygusal Zekâ
Değerler Eğitiminde Öğretmen Yeterlikleri
Öğretmen Yetiştirme Programlarında Değerler Eğitimi
Değerler Eğitimi Açısından Ders Kitapları ve Materyaller
Okul-Toplum İlişkisi ve Değerler
Okul Kültürü ve Değerler
Okul Öncesinde Değerler Eğitimi
Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi
Değerler Eğitiminde Cami ve Çevresinin Sorumlulukları

NOT: Yukarıda verilen başlıklar tebliğli katılımcılar ve iyi örnekler uygulayıcıları işlenebilecek muhtemel konular için öneri niteliği taşımaktadır. Burada zikredilmeyen konularda çalışması bulunan veya çalışmak isteyenler farklı tebliğ önerilerileriyle başvurabilirler.)

Sempozyum Takvimi
Sempozyum Tarihi: 19-21 Haziran 2014

Tebliğ Özetleri İçin Son Müracaat: 16 Mayıs 2014

Şartlı Ön Kabullerin İlanı: 20 Mayıs 2014

Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi: 26 Mayıs 2014

Tebliğlerin Kabulü ve Programın İlan Tarihi: 30 Mayıs 2014

Sempozyum Yeri: Atatürk Üniversitesi Kültür ve Gösteri Merkezi / Erzurum

e-posta: degerler@atauni.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.