Uluslararası Deprem Sempozyumu KOCAELİ 2015

Değerli Meslektaşlarım

17 Ağustos 1999’da bölgemiz büyük bir felâkete maruz kaldı. Kocaeli ve komşu iller Sakarya ile Yalova’da ağır hasara neden olan Marmara Depremi’nde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Binlerce vatandaşımız yaralandı, kimisi sakat kalıp depremin izlerini ömür boyu taşımaya mahkum oldu.

Büyük acılara neden olan Marmara Depremi’nin ardından başlayan arama- kurtarma çalışmaları ile ilimize ve bölgemize yapılan yardımlar depremin acısını azaltmada etkili oldu. Devletimiz, yardımsever halkımız, dost ve komşu ülkelerle dünyanın farklı bölgelerinden milletlerin desteği ile depremin olumsuz etkisinden kısa sürede kurtulduk. Yaralarımızı sarıp acımızı kalbimize gömdük ve yeniden hayata tutunmaya çalıştık.

Arslanbey ve Anıtpark Yerleşkeleri, Araştırma Hastanesi ile bir çok binası hasar gören ve personel kaybı yaşayan Kocaeli Üniversitesi, o sıkıntılı günlerde eksiklerini hızla tamamlayıp eğitime başlayarak ilimiz insanına bir umut oldu. İl dışından gelen binlerce öğrenci de tahsis edilen binalarda eğitim ve barınma imkanı bularak şehirde sosyal hayatın ve ticâri ortamın canlanmasına katkıda bulundu.

Değerli Bilim Adamları, Araştırmacılar ve Deprem Uzmanları:

Depremi merkezinde yaşayan ve bir süre ailemle göçük altında kalarak deprem sonrası sıkıntıları bizzat yaşayan bir akademisyen olarak, maruz kaldığımız büyük felâketten ders çıkarmamız ve benzer acıları bir daha yaşamamak için gerekli önlemleri almamız gerektiği kanaatindeyim. Bunu bir görev olarak algılayan Kocaeli Üniversitesi, 2003 yılından itibaren düzenlediği 4 deprem sempozyumu ile ülkemizin deprem gerçeğine gereken hassasiyeti göstermiş ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Bilim adamı ve araştırmacıların ilmî, ilimiz ve ülkemizin önde gelen kuruluşlarının da maddi destekleri ile düzenlenen sempozyumlardan çıkan sonuçlar dikkatleri deprem tedbirleri üzerinde yoğunlaştırmış, depremden korunma hususunda yeni yol ve yöntemler arayışında etkili olmuştur. Üniversitemizin deprem ile ilgili bu hassasiyeti takdire şayandır.

Bu hassasiyeti canlı tutmak ve deprem ilgisine süreklilik kazandırmak için 2015 yılı içerisinde bir deprem sempozyumu daha düzenlemeyi kararlaştırmış bulunuyoruz. Beşincisini düzenleyeceğimiz Deprem Sempozyumu 11 farklı meslek grubu ve anabilim dalının desteği ile gerçekleştirilecektir. Deprem, âfet itibarıyla mühendislik bilimlerinin alanı içerisinde yer alsa da akabinde insanlar üzerinde bıraktığı etkiler nedeniyle tıp ve sosyal bilimlerin de ilgi alanına girer. Bu nedenle Kentsel Dönüşüm, Yapı Güvenliği, Afet Yönetimi gibi deprem öncesi ve sonrası çalışma alanlarının bildiri konuları arasına dahil edilmiştir. 10-12 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenecek 5. Deprem Sempozyumu’na konu ile ilgilenen bilim adamları ve araştırmacıları görmek bizi memnun edecektir. Yukarıda konu başlıkları yazılı alanlar ile depremden korunmayı esas alan hususlarda sunulacak bildirileri ve yapılacak tartışmaları önemsiyor, kararlaştırılan “Deprem Sempozyumu, Kocaeli 2015”’e katılımınızı bekliyoruz.

Sempozyum Onursal Başkanı

Kocaeli Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ

KONU BAŞLIKLARI

AFET – RİSK YÖNETİMİ
HUKUK BİLİMLERİ
MİMARLIK BİLİMLERİ
MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
YER BİLİMLERİ
TIP BİLİMLERİ

Afet – Risk Yönetimi

Afet Zararlarının Azaltılmasında Çok Disiplinli Çalışmalar

Afet-Risk Yönetimi

Deprem Tehlikesi, Riski Ve Deprem Senaryoları

Deprem İstatistiği

Acil Müdahale Ve Erken Uyarı Sistemleri

Arkeoloji

Arkeojeofizik

Arkeojeoloji

Arkeojeodezi

Sanat Tarihi

Hukuk Bilimleri

Deprem Ve Sorumluluk Hukuku

Deprem Ve Ceza Sorumluluğu

Deprem Ve Özel Hukuk Sorumluluğu

Sorumluluk Hukukuna İlişkin Yargı Kararları Ve Karşılaştırmalı Hukuk

Deprem Ve Yargılama Hukuku

Ceza Hukuku Bakımından Yargılama Sorunları

Medeni Usul Hukuku Bakımından Yargılama Sorunları

Deprem Gerçeği Karşısında Önleyici Tedbirler Ve Devletin Sorumluluğu

Kentsel Dönüşüme İlişkin Mevzuat Ve Uygulamalar Karşısında Önleyici Tedbirler Ve Devletin Sorumluluğu

İmar Mevzuatı Ve Uygulamalar Karşısında Önleyici Tedbirler Ve Devletin Sorumluluğu

Kültür Ve Tabiat Varlıkalrının Korunmasına İlişkin Mevzuat Ve Uygulamalar Karşısında Önleyici Tedbirler Ve Devletin Sorumluluğu

Karılaştırmalı Hukukta İdarenin Önleyici Tedbirleri Ve Devletin Sorumluluğu

Depremin Ekonomik Boyutu Ve Sonuçları

Afet Öncesi Yatırımlar

Deprem Ve Sigorta Hukuku İlişkisi, Karşılaştırmalı Hukuktaki Gelişmeler

Afet Sonrası Kısa, Orta Ve Uzun Vadeli Önlemler

Depremin İnsan Hakları Boyutu

Deprem Gerçeği Karşısında Uluslararası Sözleşmelerden Ve Anayasadan Doğan Haklar

Deprem Gerçeği Karşıında Sosyal Devletin Alması Gereken Tebirler Ve Devletin Yükümlülüleri

Deprem Gerçeği Karşısında Sivil Toplum Örgütlenmesi Ve Faaliyetleri

Mimarlık Bilimleri Mimarlık Bilimleri

Mimari Tasarım & Planlama

Yapı Tasarımında Deprem Faktörü

Yüksek-Teknoloji Yapı Sistemleri

Kentsel Politikalar Ve Arazi Kullanım Planlaması

Deprem Sigortası Politikalarının Mimari Yapım Sürecine (Tasarım-Planlama-Üretim) Etkileri

Dirençli Kentler Ve Risk Yönetimi

Onarım Ve Güçlendirme

Kültürel Mirasın Korunması

Endüstri Yapılarının Sismik Güvenliği Ve Mimari Tasarım İlişkileri

Afete Duyarlı Bölgelerde Yapı Güçlendirmesi Ve Mimari Tasarım İlişkileri

Mimarlıkta Yönetim

Afete Duyarlı Bölgelerde (Afet Öncesi/Sonrası) Yeniden Yapım Politikaları

Afet Yönetiminde Mimarlık Temel Alanının Ve Stk (Sivil Toplum Kuruluşlarının) Yeri

Çevresel Yönetim Ve Mimarlık Temel Alanı İlişkileri

Mimarlık Temel Alanı Kapsamında Deprem Zarar Tahmini Çalışmaları

Afete Duyarlı Bölgelerde Coğrafi Bilgi Sistemi (Cbs) Uygulamaları Ve Mimarlık Temel Alanına Yansımaları

Mimarlıkta Eğitim

Mimarlık Temel Alanında Afet (Deprem) Temasının Ders Programlarına Katkısı

Mimar(Lığın) Deprem Eğitim Ve Tatbikat Programlarına Katkısı

Mühendislik Bilimleri

İnşaat Mühendisliği

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Ve Deprem Yönetmelikleri

Performansa Dayalı Tasarım Ve Mevcut Yapıların Deprem Güvenliği

Yapı Malzemeleri

Prefabrik Yapılar Ve Deprem Güvenliği

Yapılarda Onarım Ve Güçlendirme

Tarihi Yapılarda Deprem Güvenliği Ve Müdahale Yöntemleri

Geoteknik Deprem Mühendisliği

Zemin İyileştirme Yöntemleri

Sismik İzolasyon, Aktif Ve Pasif Kontrol

Temel Mühendisliği

Altyapı Sistemleri

Su Yapılarının Deprem Güvenliği

Yol, Köprü Ve Viyadüklerin Deprem Güvenliği

Gps Ve Uzaktan Algılama

Görüntü İşleme Ve Cbs

Konuma Bağlı Bilgi Sistemleri

İnterferometri, Sismik Bölgeleme

Mühendislikte Yeni Yaklaşımlar Ve Uygulamalar

Yapay Sinir Ağları, Optimizasyon Ve Simulasyon

Bulanık Mantık Modelleri

Genetik Algoritmalar

Kimya Mühendisliği

Büyük Endüstriyel Kazalar

Deprem Ve Çevresel Etkiler

Depremle Oluşan Çevre Sorunları

Türkiye’de Çevre Politikaları

Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler

Ekonomi Ve Deprem

Risk Transferi

Deprem Ve Kamu Yönetimi

Deprem Ve Toplumsal Cinsiyet

Deprem Ve Sosyal Hizmetler

Deprem Sonrası Toplumsal Travma Ve Çözüm Yolları

Deprem Ve Sosyal Devlet

Deprem, Toplumsal Örgütlülük Ve Stk’lar

Deprem Ve İnşaat Sektörünün Ekonomi Politiği

Deprem Ve Vergi (Emlak Vergisi, Vergi Kayıpları…)

Deprem Ve Gelir Dağılımı

Deprem, Kalkınma Ve Büyüme

Yolsuzluk Ve Deprem

Deprem Ve İşgücü Piyasaları

Eğitim Bilimleri

Formal Eğitimde Deprem

İnformal Eğitimde Deprem

Güvenli Okullar

Eğitim Programları Ve Toplumsal Cinsiyet

Yer Bilimleri

Jeoloji-Tektonik Ve Sismotektonik

Sismojenik Zonlarda Aktif Faylanma Ve Deformasyon

Mühendislik Sismolojisi

Neotektonik Ve Morfotektonik Çalişmalar

Paleosismoloji

Depremlerin Önceden Belirlenmesi

Jeodinamik

Zemin Dinamiği

Yapay Depremsellik

Adli Sismoloji

Aktif Deformasyon Ve Litosferik Çalışmalar

Deprem Kaynak Mekanizmalari Ve Kabuk Deformasyonu

Yer Yapıları

Hasarsiz Yapi İncelemeleri

Sismik Ağlar

Kabuk Yapisi Çalişmalari

Deformasyon Ve Similasyon Modelleri

Jeodezik, Jeodinamik Ve Sismik Modeller

Gps Ve Gravite Ağlari

Deniz Jeofiziği Ve Jeolojisi
Kabukta Ve Üst Mantoda Doğal Ve Yapay Kaynaklı Sismik Çalışmalar

Tıp Bilimleri

Psikososyal Boyut Penceresinden Deprem Öncesi Sırası Ve Sonrasında Yapılanlar Yapılabilecekler

Afetlerde Tıbbi Yaklaşım

Deprem Sonrası Psikolojik / Psikiyatrik Destek

Afetlerden Sonra İlk Yardım Ve Destek

GENEL BİLGİLER

Kongre Yeri

The Ness Hotel, Kocaeli – Türkiye

Kongre Tarihleri

10 – 12 Haziran 2015

Konaklama
Katılımcıların kongrenin yapılacağı The Ness Hotel ‘de tam pansiyon konsepti ile konaklaması için anlaşma yapılmıştır.
Kongre Dili
Kongre resmi dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe-İngilizceve İngilizce Türkçe dilleri arasında simultane çeviri yapılacaktır.

Yaka Kartı

Tüm katılımcılara yaka kartı verilecektir. Kongre düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının sürekli takılması rica olunur.
TEKNİK PROGRAM
5. Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2015’de sözlü sunumların, öğrenci poster sunumların, panel ve çağrılı konuşmacıların yer alacağı oturumlar yapılacaktır. Sempozyum bünyesinde ayrıca resim, fotoğraf ve karikatür yarışmaları düzenlenecektir.

SOSYAL PROGRAM

5. Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2015 ‘in birinci günü Açılış Kokteyli, ikinci günü akşamı Gala Yemeği ve 12 Haziran günü öğle yemeğinden sonra Kocaeli gezisi düzenlenecektir

https://www.kocaeli2015.org/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.