Uluslararası Bozok Sempozyumu

Bozok Üniversitesi’nin bilimsel etkinlikleri çerçevesinde 05-07 Mayıs 2016 tarihleri arasında tertiplediği “Uluslararası Bozok Sempozyumu”, Üniversitemizin koordinasyonunda, Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi’nin katkılarıyla ilimizde gerçekleştirilecektir.

ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU TEMA VE KONULARI

Bozok yaylası, Anadolu coğrafyasında güney-kuzey ve doğu-batı kavşağında bulunması ve güvenlik açısından doğal bir kale durumunda olması nedeniyle ilkçağlardan beri çeşitli kavimlerin yerleşmeyi tercih ettikleri bir bölge olmuştur. Özellikle İlkçağlarda Hitit, Frig ve Galatların hâkimiyet alanında bulunmuştur. Türklerin Anadolu’ya girmelerinden sonra da Oğuzların Bozok boyuna mensup oymakların yoğunlukla yerleştikleri bir bölge olması sebebiyle, coğrafi olarak da Bozok adıyla anılmıştır.
Osmanlı yönetiminde Bozok sancağının şehirleşmesi çok özel şartlarda gerçekleşmiştir. 18. ve 19. Yüzyılda serbest ticari bölge olan Bozok kısa sürede Ermeni, Rum ve Müslüman nüfusun iç içe yaşadığı bir barış şehri haline gelmiştir.
Osmanlı Devleti’nin yaşadığı zor zamanlarında, Balkanlardan, Kafkasya’dan ve Doğu Anadolu’dan göçen Müslümanların sığındıkları yer Anadolu’nun el değmemiş toprakları olan Bozok olmuştur. Bu nedenle Bozok bölgesi günümüzde olduğu gibi muhacir ve mültecilerin yoğun olarak yerleştirildikleri bir bölge durumundadır. Çok çeşitli toplumların bölgeye yerleştirilmeleri çok farklı sosyo-kültürel ve inanç gruplarının aynı coğrafi alanda bir araya gelmelerini sağlamıştır.
Bu bağlamda, tarihi süreç içerisinde birçok coğrafi bölgeden koparak Bozok’ta kaderlerini birleştiren toplumların tarihî, sosyal, kültürel, folklorik ve inanca yönelik değerleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini tespit etmek, tanımlamak ve bu alanlarda çalışan bilim insanlarını aynı platforma buluşturmak sempozyumun temel amacı olacaktır.
Belirtilen amaç doğrultusunda sempozyumun kapsamı ve konuları şu şekilde belirlenmiştir:

1-) YOZGAT’TA ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ
Yozgat ve Çevresindeki Arkeolojik Alanlar, Höyükler ve Kazılar
Arkeolojik Bulgular ve Özellikleri
Arkeolojik-Tarihî Bulguların Sergilenmesi ve Müzecilik
Sit ve Koruma Alanları / Koruma, Sağlıklaştırma Çalışmaları
Yozgat’ta Yapı ve Malzemelerde Süsleme ve Sanat Özellikleri
Yozgat’ta Türk-İslam Sanatı ve Örnekleri

2-) YOZGAT’IN YER ÜSTÜ VE YER ALTI ZENGİNLİKLERİ
Yozgat’tın jeolojik yapısı ve özellikleri
Yozgat’ın biyoçeşitliliği ve özellikleri
Termal kaynaklar ve kullanımı
Yozgat bölgesi madenleri
Yozgat bölgesinde tarım ve tarımsal özellikler

3-) YOZGAT’IN COĞRAFÎ, SİYASÎ, SOSYAL VE İKTİSADÎ TARİHİ
Her yönüyle Yozgat coğrafyası
Yozgat’ta Tarih Öncesi ve Tarihî Çağlar, Dönemler, Uygarlıklar
Anadolu’nun Fethi, İlk Türk Beylikleri ve Selçuklular Çağında Yozgat
Selçuklu Sonrası Beylikler Döneminde Yozgat
Osmanlılar Zamanında Yozgat
Göçler, demografi ve Yozgat
Milli Mücadele Döneminde Yozgat
Cumhuriyet Döneminde Yozgat
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Yozgat’ın iktisadî özellikleri

4-) YOZGAT’TA EĞİTİM, KÜLTÜR-SANAT VE FOLKLOR
Yozgat Eğitim Tarihi
Yozgat’ta Eğitim Kurumları
Yozgatlı Eğitimciler
Yozgat’ta Sanat ve Sanatçılar
Yozgat Yöresi Halk Ağzı, Şivesi ve Dil Özellikleri (Halk Deyişleri ve Söylenceleri, Yerel kelimeler, deyimler ve sözler, maniler, Halk Hikâyeleri, Menkıbeler)
Âşıklık Geleneği, Ozanlar ve Eserleri
Halk Bilimi-Halk Kültürü (Gündelik Hayat, Mutfak ve Beslenme Kültürü, Giyim-Kuşam Kültürü, Halk İnançları, Halk Sağlığı ve halk tıbbı, Halk Gelenekleri ve Uygulamaları, Kına, Düğün, Bayram vb. Özel Gün ve Gece Gelenekleri, Halk Oyunları, Çocuk Oyunları)
Yerel-Geleneksel Gıda Ürünleri ve Üretimi
Yaşayan/Eski Geleneksel Meslekler ve Temsilcileri
Geleneksel El Sanatları ve Üretimi
Dokumacılık ve Geleneksel Dokuma Ürünleri
Yozgat’ta Esnaflık ve Zanaat Kültürü
Yozgat’ta Hamam Kültürü ve Gelenekleri
Geleneksel Çalgılar ve Müzik Aletleri
Yozgat Yöresi Türküleri ve Ezgileri

5-) ŞEHİRLEŞME, MİMARİ VE KENT KURUMLARI
Tarihî Şehir Dokusu ve Oluşumu
Tarih İçinde Şehirleşme ve Kentin Gelişimi
Yozgat’a Ulaşan ya da Yozgat’tan Geçen Tarihî Yollar
Tarihî ve Mimarî Yapılar, Kurumlar (idari kurumlar, dini-tasavvufi kurumlar, eğitim-öğretim kurumları, sağlık kurumları, sosyal yardım kurumları, iktisadi kurumlar, askeri kurumlar, temizlik kurumları vb.)
Yozgat’ta Vakıflar, Vakıf Kurucular ve Eserleri
Yozgat’ta Konut Mimarisi, Yozgat Evleri ve Özellikleri
Tarihî-Mimari Eserlerin Restorasyonu veya Rekonstrüksiyonu
Tarihî-Mimarî Eserlerin Günümüzde Değerlendirilmesi, Kullanımı ve Turizme Kazandırılması

6-) YOZGATLI ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER VE ESERLERİ
Yozgatlı Önemli Kişiler, Aileler, Sülaleler (Bu Kişilerin Hayatı, Eserleri, Görüş ve Düşünceleri, Çalışmaları, Yozgat’a Etkileri)
Yozgat’la ile İlgili Yazılı-Basılı Eserlerin Tanıtımı (dîvanlar, cönkler, menakıpnameler, hatıratlar, sözlükler, tarihsel kaynaklar, belgeler, vb.)

Not: Sempozyum başvurularında, yukarıda belirtilen konulardan farklı ancak Bozok/Yozgat tarihi, kültürü ve inanç dokusu ile ilgili görülen diğer bildiri özetleri de değerlendirmeye alınabilecektir.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 18 Ocak 2016
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Duyurulması 25 Ocak 2016
Sempozyum Programının İlanı 18 Nisan 2016
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderimi İçin Son Tarih 29 Nisan 2016
Sempozyum Tarihi 5-7 Mayıs 2016

Sempozyum Başkanı
BÜ Rektörü Prof. Dr. Salih KARACABEY
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE
Sempozyum Onur Kurulu
Yozgat Valisi
Yozgat Belediye Başkanı
Bozok Üniversitesi Rektörü
Sempozyum Koordinatörü
Prof. Dr. Taha Niyazi KARACA
Düzenleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE
Prof. Dr. Taha Niyazi KARACA
Yrd. Doç. Dr. Orhan YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FİDAN
Yrd. Doç. Dr. Güsamettin ERDOĞAN
Yürütme Kurulu
Doç. Dr. Mahmut AKIN
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
Doç. Dr. Mustafa EROL
Doç. Dr. Uğur TEMİZ
Doç. Dr. Ümit BUDAK
Doç. Dr. Yaşar TÜRKBEN
Doç. Dr. Yunus ÖZGER
Doç. Dr. Zeki MUT
Doç. Dr. Zeliha KAPUSUZ
Akademik Sekretarya
Yrd. Doç. Dr. Hatice MUMYAKMAZ
Arş. Gör. Serkan POLAT
Ulaşım ve Konaklama Komitesi
Yrd. Doç. Dr. Ebubekir GÜNGÖR

Ulaşım Adresi : Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü, Yozgat / TÜRKİYE
Web Sayfası : www.bozok.edu.tr
E-Posta Adresi : [email protected]
Sempozyum Sayfası : bozoksempozyumu.bozok.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.