Ulusal Su ve Sağlık Kongresi

Dünyamızı diğer gezegenlerden ayıran iki önemli özellik; sahip olduğu atmosfer ve suyun varlığıdır.

Günümüzde yaşanan hızlı kentleşme ve sanayileşme, sürekli artan nüfus, tarımsal faaliyetler ve hayvancılık ile küresel iklim değişikliği; suyun korunması ve yönetiminin en önemli ve güncel tartışma konuları arasında yer almasına neden olmuştur.

Bu amaçla, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi ile işbirliği içerisinde 26-30 Ekim 2015 tarihleri arasında Uluslararası Katılımlı ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ düzenliyoruz.

Kongremizde, içme kullanma suları, ambalajlı sular (doğal kaynak suları, içme suları ve mineralli sular), yüzme suları, yüzme havuzları, tarımsal amaçlı su kullanımı, atık sular, kaplıcalar, su ürünleri, su kirliliği, afetlerde su yönetimi, toplu yaşam alanlarında su, su kalitesinin izlenmesi ve laboratuvarlar, ulusal ve uluslararası su mevzuatı gibi konular; kısaca SUYA DAİR HERŞEY ele alınacaktır.

Katılımcı hedef kitlemiz, başta tıp, su ürünleri, çevre mühendisliği, kimya, biyoloji, hidroklimatoloji ve ziraat alanlarında olmak üzere tüm akademisyenler, belediyeler, il özel idarelerimiz, ambalajlı su üreticileri ve sanayicileri, su dezenfeksiyon ürünlerini üreten ve satanlar, su kalitesi izlemesi yapanlar, su ürünleri üretici ve satıcıları, yüzme havuzları ile ilgili kamu ve özel sektördür. Su ile ilgili tüm tarafları ilk defa bu kapsamda buluşturmayı hedefleyen kongremizde sizleri de aramızda görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir dünya bırakabilmenin en önemli göstergelerinden olan suyun korunması ve sağlıklı hale getirilmesi için sizleri 26-30 Ekim 2015 tarihlerinde Antalya’da birlikte olmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
Kongre Başkanı

Kongre Konu Başlıkları

AFETLERDE SUYUN YÖNETİMİ
Akut dönem su sağlama
Su taşıma (tanker, kırba vb.)
Rehabilitasyon dönemi

AMBALAJLI SULAR
Doğal kaynak suları
Doğal mineralli sular
Ambalajlı su kaynaklarının tahsisi ve yönetimi
Ambalajlı sularda izin işlemleri denetim ve yaptırımlar
Ambalajlı sularda kullanılan kaplar
Ambalajlı su satış yerleri
Ambalajlı sularda HACPP Yönetim Sistemi

İÇME – KULLANMA SULARI
İçme suyu temin edilen yeraltı ve yüzey su kalitesinin belirlenmesi ve su kaynaklarının yönetimi
İçme suyu kaynaklarının korunması
İçme-kullanma suyu temininde proje ve etüd çalışmaları
İçme-kullanma suyu yapıları (kaynak, depo, isale ve şebeke sistemi)
İçme-kullanma sularında mikrobiyal kirlilik
İçme-kullanma suyunda dezenfeksiyon ve önemi
İçme-kullanma suyunda kullanılan dezenfektanlar
Dezenfeksiyon (klorlama) cihazları ve sistemleri
Arıtma sistemlerinde trihalometan ölçümleri
İçme sularında ortaya çıkan siyanotoksinler
İçme-kullanma suyu kalitesinin izlenmesi ve Sağlık Bakanlığı’nın rolü
İçme-kullanma suyu temininde yerel yönetimlerin rolü
İçme-kullanma suyu arıtımı ve kullanılan yöntemler
İçme suyu arıtma tesislerinin tasarım ve işletme esasları
Hidrojeolojik çalışmalar ışığında su kaynaklarının yönetimi
İçme suyu kaynakları ve içme suyu arıtma tesislerinde işletme problemleri
İçme-kullanma suyu çalışmalarında yerel yönetimlerin finansman sorunları ve çözüm önerileri
Bina içi su yapıları
İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi
İçme-kullanma suyunda arsenik, alüminyum, nitrat kirliliği ve yönetimi
Çapraz bağlantı ve geri emilim
Hastane inşaat ve tamiratlarında içme suyu kirliliği
İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerine etkisi
İklim değişikliğinin içme suyu kaynakları üzerine etkisi

KAPLICALAR
Termal su kaynakları, arama ve işletme ruhsatı ve yönetimi
Termal sularda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görev ve sorumlulukları
Termal suların sağlık amaçlı kullanımı
Kaplıca ve talassoterapi tesisleri ve izinlendirilmesi
Kaplıcalarda hijyen

LABORATUVARLAR
Kamu laboratuvarları
Özel laboratuvarlar / yetkilendirme
Belediye laboratuvarları
Akreditasyon

SU KİRLİLİĞİ
Yeraltı suyu kirlenmesi
Denizlerde petrol kirliği
Polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) kirliliği
Nitrat kirliliği
Pestisid kiriliği
Ağır metal kirliliği
Arsenik uygunsuzluğu
Sularda radyoaktif kirlenme
Farmasötik bileşiklerin sucul ortamda bulunuşu

SU MEVZUATI
Ülkemiz su mevzuatı
Avrupa Birliği su mevzuatı
Ülkemizin su kirliliği konusunda taraf olduğu anlaşmalar

SU ŞEBEKE SİSTEMLERİ
Su depolarının yapımı
Su depolarının temizliği
İsale hatları
Bina içi su yapıları
Bina tipleri ve ilişkili su sistemleri, yararları ve bağlantılı riskler
Binalarda su sistemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası politikalar

SU ÜRÜNLERİ
Su ürünlerinde ağır metallerin taşınımı
Balık çiftlikleri – Su etkileşimi

SUYUN GELECEĞİ
Günümüzde ülkemizdeki su sorunları
Önümüzdeki 10 yılda ülkemizde olası su sorunları
Önümüzdeki 50 yılda ülkemizde olası su sorunları

TARIMSAL UYGULAMALAR VE SU KAYNAKLARI
Tarımsal ve hayvansal su gereksiniminin belirlenmesi
Tarımsal ve hayvansal uygulamalarda su temini
Tarımsal ve hayvansal uygulamalarda atık su bertarafı
Tarımsal kirleticilerin içme-kullanma suyu kaynakları üzerine etkisi

YÜZME HAVUZLARI
Yüzme havuz suyu kalitesinin belirlenmesi ve izlenmesi
Yüzme havuzlarında hijyen
Yüzme havuz suyunun şartlandırılması ve havuz suyu operatörlerinin eğitimi

YÜZME SULARI
Yüzme suyu kalitesinin izlenmesi, yüzme alanlarının belirlenmesi ve Sağlık Bakanlığı’nın rolü
Yüzme suyu profillerinin belirlenmesi
İklim değişikliğinin yüzme sularına etkisi

DİĞER KONULAR
Havza yönetimi
Deniz ve içsu kaynaklarının yönetimi
Aşırı su kıtlığına karşı teknolojik ve sosyal adaptasyon
Su kaynaklı salgınlar
Su ve canlılar
Su çevrimi
Sucul yaşam-insan toplulukları ilişkisi
Suyla ilgili araştırma gereksinimleri ve yöntemleri
Kentlerde su: Süs havuzları ve süs bahçeciliği
Spor ve rekreasyon ortamı olarak su
Spor ve rekreasyonda kullanılan su
Su savurganlığının önlenmesi

http://suvesaglik.org/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.