ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ 2012

AMAÇ
Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Katı Atık Kirlenmesi Ara(tırma ve
Denetimi Türk Milli Komitesi’nin i(birliği ile her yıl ülkemizin deği(ik
bölgelerindeki üniversitelerinde yapılmakta olup konunun uzmanlarını bir
araya getirerek var olan durumun, üretilen bilgilerin, geli(en teknolojilerin
ve çözüm önerilerinin tartı(ıldığı bir platform olu(turmaktadır.
Bu çerçevede, 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY
2012)’nde; Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Katı Atık Yönetimi ana
temasıyla, ilgili tüm akademik çevreler, yasa koyucu/uygulayıcı ve
denetleyiciler, atık bile(enlerini i(lemek üzere teknoloji geli(tiren
uygulayan ve üretim yapan kesimler ile tüm bu çabaların ana hedefini
olu(turan kamuoyunun bir kez daha bulu(turulması ve AB uyum süreci
ı(ığında ülkemizde katı atık yönetimi konusunda konulmu( olan
hedeflerin tartı(ılması amaçlanmaktadır.
Kongremiz; Katı Atık Kirlenmesi Ara(tırma ve Denetimi Türk Milli
Komitesi’nin (KAKAD) i(birliği ile Akdeniz Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından 17)20 Ekim 2012
tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecektir. Kongrede katı atıklarla ilgili
tüm bilim insanlarının, kamu kurum ve kurulu( temsilcilerinin, özel sektör
ve sivil toplum kurulu( elemanlarının, öğrencilerin ve konuya ilgi duyan
bireylerin katılımının sağlanacağı bir ortam yaratılması
hedeflenmektedir.

KAPSAM VE KONULAR
Ulusal ve Uluslararası Katı Atık Mevzuatı
Katı Atık Yönetimi
Katı Atık Bile(enlerinin Yapıları, Sınıflandırılması ve  Potansiyelleri
Katı Atık Bile(enlerinin, Ayrılması, Toplanması, Ta(ınması Sistemlerinin
Tasarımında CBS Kullanımı ve Uygulamalar
Katı Atık Bile(enlerinin İ(lenmesi Yöntemleri, Ürünler, Özelikleri ve Kullanım  
Alanları
Katı Atık ve Bile(enlerine Uygulanan Analizler
Katı Atık Geri dönü(ümsüz Bile(enlerinden Biyometan ve Biyoetanol Üretimi
Düzenli Depolama Alanları ve Yönetimi
Düzensiz Depolama Alanları ve Rehabilitasyonu
Sızıntı Suyu, Özelikleri, Yönetimi ve İ(lenme Yöntemleri
Depo Gazı Kontrolü ve Kullanımı
Kompostlama Yöntemleri ve Uygulamalar
Yakma, Piroliz, Sıvıla(tırma, Hidroliz Sistemleri ve Ürünler
Tıbbi Atık Bile(enleri, Yapıları, İ(lenmesi ve Yönetimi
Tehlikeli Atıklar, Özelikleri, Potansiyelleri ve Yönetimi
Temiz Üretim Sistemleri, Bile(enlerin Aktarma İstasyonları
Atık Bile(enlerinin Geri Kazanımı
Arıtma Tesisi Çamurları, Özelikleri, İ(lenme Yöntemleri ve Yararlı Kullanım
Alternatifleri
Atık Bile(enlerinden Biyoyakıt ve Kimyasal Madde  Üretimi
Katı Atıklara Uygulanan Aerobik ve Anaerobik i(lemler, ürünler
Düzenli Depolama Alanlarından Kaynaklı Hava Kirliliği
Yerel Yönetimler ve Katı Atık Hizmetleri
Katı Atık Hizmetlerinin Özelle(tirilmesi
Özel Atıklar:Bilgisayar, Elektronik, Akü, Hurda Lastik vb
Özel Atıkların Bile(enleri, Ayrılması ve Geri Kazanımı
Atık Pillerin Bile(enleri, Toplama, İ(leme Yöntemleri
Atık Borsası
Atık Mevzuatı
Çevre Ekonomisi
Çevre Politikaları
KONGRE TAKVİMİ
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi :  11 Mayıs 2012
Özetlerin Kabulü :  25 Mayıs   2012
Metinlerin Gönderilmesi :  22 Haziran 2012
1000 kelimeyi a(mayacak (ekilde hazırlanacak bildiri özetlerinin  5B6
adet anahtar kelimeyle birlikte [email protected] adresine
gönderilmesi rica olunur.
DÜZENLEYENLER
Kongre, Katı Atık Kirlenmesi Ara(tırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi
(KAKAD)’ın i(birliği ile Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
tarafından düzenlenmektedir.