TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 22

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 22

Kimsesiz Dünyadan Yaşama Bakış – Adana Seyhan Erkek Yetiştirme Yurdu Ve Sevgi Evleri Örneği

Bu çalışmada, yetiştirme yurtlarında yaşayan 13-20 yas grubundaki gençlerin, toplumsal yaşam içinde özgüvenlerinin, kabul görmelerinin ve geleceğe dair bakış açılarının nasıl olduğu betimlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Adana Seyhan Erkek Yetiştirme Yurdu ve Sevgi Evlerinde kalan 13-20 yaş grubundaki 76 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Belirlenen gruptan veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. Katılımcılar ankette yer alan 21 soruyu üçlü likert ölçek üzerinden cevaplamışlardır. Soruları önceden belirlenmiş olan anket 28.12.2012-31.12.2012 tarihleri arasında iki araştırmacı tarafından katılımcılara uygulanmıştır. Anketler analize uygun görülerek değerlendirilmiştir. Anketin ilk bölümünde katılımcılann yaşları, cinsiyetleri ve aileleri tarafından ne sıklıkla ziyaret edildikleri gibi demografik bilgiler alınmıştır.

İkinci bölümde ise toplumsal alanda dışlanma, kendini değerli görme ve yurttan ayrıldıktan sonraki yaşama yönelik umut ve umutsuzluk ile ilgili değerlendirmeleri alınmıştır. Anket sorularına verilen cevaplar cinsiyet açısından değerlendirildiğinde tek farklılaşmanın geleceğe yönelik umutsuzlukta çıktığı, kızların erkeklere göre gelecek hakkında daha umutsuz oldukları bulunmuştur. Bunun yanında yakınları tarafından düzenli ziyaret edilenlerin özgüvenlerinin daha yüksek olduğu, geleceğe daha umutla baktıkları gözlemlenirken hiç ziyaret edilmeyenlerin özgüvenlerinin daha düşük, geleceğe dair daha umutsuz oldukları gözlemlenmiştir. Aile ile bir şekilde temasın bireylerdeki olumlu kimlik gelişimini ve geleceğe yönelik umutla bakma eğilimini desteklediği görülmüştür. Katılımcıların cevapları incelendiğinde özgüven ve kabul görme, özgüven ve umutla bakma, kabul görme ve geleceğe umutla bakma konularında pozitif korelasyon tespit edilmiştir.

MERSİN ÖZEL ÇAĞ KOLEJİ

Danışman: Dilek Fesli

Proje Öğrencileri
ZELİHA ŞEBNEM BURAK
BEGÜM PARLAK