SOSYOLOJİ PROJESİ – OKULLARDAKİ GÜVENLİK KAMERALARININ GÖZETİM TOPLUMU

BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR(OKULLARDAKİ GÜVENLİK KAMERALARININ GÖZETİM TOPLUMU
BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ)
SOSYOLOJİ PROJESİ

Projemizin amacı okullarda bulunan güvenlik kameralarının öğrenciler üzerindeki etkilerini gözetim toplumu bağlamında ele almak ve analizini yapmaktır. Günlük hayatımızın arlık bir parçası haline gelen kameralar toplumda bireylerin her hareketini gözlemleyip kayıt altına alabilmektedir. İnsanlar güvenlik söz konusu okluğunda kameraları normal ve hatta gerekli olarak görmektedir. Ancak gözetimin tek işlevi güvenlik değildir. Bunun yanında denetleme ve kontrol etme işlevi güvenlikten daha da ön plana çıkmaktadır. Gözetlemek toplumsal denetim ve iktidar ilişkileri bağlamında değerlendirilmelidir. İktidar toplumsal düzeni sağlamak adına tarihin her döneminde gözetim yapmıştır. Günümüz toplumları da gözetim toplumu olarak adlandırılmaktadır. Temel hipotezimiz okullarda bulunan güvenlik kameralannın öğrencileri olumsuz etkilediğidir. Kameraların etkileri, okul türüne, cinsiyete, sınıfa, yaşa ve sosyo-ekonomik durum değişkenlerine bağlı olarak da değiştiğini göstermeyi amaçlamaktayız.

Araştırmamızın evreni Malatya merkez ilçede bulunan devlet liseleri ve özel liselerde okuyan öğrencilerdir. Bu liselerde toplam 24216 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu evren içinde lise türleri de göz önünde bulundurularak 509 kişilik bir örneklem seçilmiş 22 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anketin yanı sıra örneklem içinde her okuldan iki veya üç kişi olmak üzere 20 öğrenci ile 13 sorudan oluşan bir mülakat yapılmıştır. Bunun yanında okul idarecileri ve okullarda bulunan rehber öğretmenler ile de mülakatlar yapılmıştır.

Görüşmelerden ekle edilen sonuçlar tabloların yorumlanması kısmında kullanılmıştır. Uygulanan anketler SPSS programı yardımı ile tablolaştırılıp analız edilmiştir. Analizler için frekans dağılımları ve çapraz tablolardan yararlanılmıştır.

Sonuç olarak kameralar öğrencilerin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine olumsuz bir etki yapmaktadır Öğrencilerde baskı yolu ile davranış değişikliği meydana getirmektedir. Bu durum ergenlik döneminde olan öğrencilerin sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine engel olmaktadır. Bu noktada yapılması gereken şey bir dış denetim aracı olan kameralar yerine öğrencilerde iç denetimi geliştirmek ve yaşlannın gereği olan bazı davranışlan baskı altına almayıp kişisel gelişimlerine yardımcı olmaktır

MALATYA BİLİM SANAT MERKEZİ
DANIŞMAN ÖĞRETMEN : MUZAFFER ÇAĞLAR KURTDAŞ

ÖĞRENCİLER
Miray AKBAŞ
Mine UÇAN