SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMASI (SENVER – 17)

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMASI

(SENVER – 17)

GİRİŞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, ulusal enerji politikalarımız çerçevesinde enerji verimliliğinin artırılmasını hedefleyerek bu hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan proje ve çalışmaların kamuoyuna duyurulmasını ve teşvik edilmesini tüm dünyada olduğu gibi etkin bir politika aracı olarak değerlendirmektedir.

Bu anlamda, 1999 yılından bu yana her yıl endüstriyel işletmelere yönelik düzenlenen proje yarışmalarının bu yıl onyedincisi düzenlenmektedir. Endüstriyel işletmeler arasında bilgi alışverişini artırmayı ve enerji verimliliği konusunda yeni çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan Sanayide Enerji Verimliliği (SENVER) Proje yarışmaları artık geleneksel hale gelmiş ve bugüne kadar düzenlenen SENVER yarışmaları ile değişik enerji verimliliği projelerinin kamuoyuna duyurulması sağlanmış, uygulanmış projelerin başarısının ve sağladığı yararların tanıtılması benzer projeleri tasarlayan endüstriyel işletmelerin çalışmalarını teşvik etmiştir.

AMAÇ

Yarışmanın amacı, enerji verimli endüstriyel işletmeleri ve endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmaktır.

SINIFLANDIRMA

Yarışma; Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri (SEVAP) ve Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) olmak üzere, iki ana gruba ayrılır.

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri (SEVAP): SEVAP grubunda, endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik uyguladıkları projeler değerlendirilir. SEVAP üç (3) alt gruptan oluşur.

 

Alt Gruplar Yıllık toplam enerji tüketimi

Ton Eşdeğer Petrol (TEP)

SEVAP – 1 500 TEP – 1.000 TEP
SEVAP – 2 1.001 TEP – 50.000 TEP
SEVAP – 3 50.001 TEP ve üzeri

 

 

Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET): EVET sınıfında, entegre proje ve başarılı işletme yönetimi uygulamaları ile birim hasıla başına tüketilen enerjideki (enerji yoğunluğu) azalma dikkate alınır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) veri tabanında (Enerji Verimliliği Portalı) kayıtlı olup, enerji tüketim bilgilerini her yıl düzenli olarak gönderen ve Ek-3’de belirtilen alt sektörlerde faaliyet gösteren endüstriyel işletmelerin veri tabanındaki kayıtları esas alınarak YEGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre ödül almaya layık görülen endüstriyel işletmeler belirlenir. Yarışmada, Ek-3’de yer alan alt sektörlerden en az 20 işletmenin  “Enerji Verimliliği Portalı” na kayıtlı olduğu alt sektörler bazında değerlendirme yapılır ve ödül almaya layık görülen endüstriyel işletmeler buna göre belirlenir.

YARIŞMAYA KATILIM

SEVAP Grubu

SEVAP grubu için, bu dökümanda tanımlanmış kriterleri sağlayan tüm endüstriyel işletmeler başvuruda bulunabilir.

Başvurular, ciltlenmiş dokuz (9) nüsha yazılı doküman ve bir (1) suret CD’ye kopyalanmış elektronik dosya halinde 8 inci maddede belirtilen başvuru adresine yapılır. Başvurular, Ek-1’de verilen “Dosya Formatı”na (DF) uygun olarak hazırlanır. YEGM’in www.yegm.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda temin edilecek olan DF gerektiğinde daha fazla bilgi vermek üzere başvuru sahibi endüstriyel işletmelerce geliştirilebilir, gerekli görülen ilaveler yapılabilir.

Enerji tasarruf miktarlarının TEP olarak hesaplanmasında, Ek-2’de verilen katsayılar kullanılır. Kullanılan diğer sabit veya çevrim katsayıları hesaplamaların yer aldığı bölümlerde belirtilir.

SEVAP grubunda, uygulaması 01/01/2015 tarihinden sonra tamamlanmış projeler değerlendirilir. Aynı endüstriyel işletmede birden fazla uygulama projesi olması halinde, her bir proje için Ek-1’de verilen DF’nin “Proje Bilgileri” bölümü ayrı ayrı doldurulur. Projelerin yayınlanabilir sureti hem yazılı doküman olarak (Yazı fontu: Arial 12 punto) hem de elektronik ortamda (CD) başvuru dosyası ile birlikte ayrı bir dosya halinde sunulur.

EVET Grubu

EVET grubunda ödül verilecek endüstriyel işletmeler YEGM veri tabanına kayıtlı endüstriyel işletmeler arasından doğrudan YEGM tarafından belirleneceğinden, bu grupta yarışmaya katılım için ayrıca başvuru yapılmayacaktır.

EVET grubunda ödüle layık görülen endüstriyel işletmeler YEGM veri tabanında (Enerji Verimliliği Portalı) kayıtlı bilgileri kullanılmak suretiyle belirlenir. YEGM tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında göndermeyen endüstriyel işletme değerlendirme dışı bırakılır.

DEĞERLENDİRME

Yarışmaya başvuranlar tarafından sunulan bilgi ve belgelerdeki eksikliklerin tespitine yönelik YEGM tarafından yapılan incelemeler sonucu tespit edilen eksiklikler, ilgili endüstriyel işletme tarafından tamamlanarak, YEGM tarafından kendisine tanınan süre zarfında YEGM’ye iletilir.

Ödül almaya layık görülen endüstriyel işletmeler, YEGM tarafından oluşturulacak Değerlendirme Jürisi (DJ) tarafından belirlenir.

YEGM tarafından talep edilmesi halinde, SEVAP grubuna başvuranlar projeleri hakkında bilgi vermek üzere hazırlayacakları sunumlarını YEGM tarafından bildirilen süre zarfında 8 inci maddede belirtilen iletişim adresine iletirler.

5.1. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

5.1.1. SEVAP Grubu

SEVAP gruplarında yapılan başvuruların her biri kendi grubu içinde değerlendirilir. Değerlendirmede, grup içindeki tüm projeler, proje bazında her biri ayrı ayrı olmak kaydıyla, aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirilir.

Toplam tasarruf miktarı
Toplam tasarruf oranı, (Tasarruf Miktarı / Fabrika Toplam Enerji Tüketimi)
Ekonomiklik, (Geri Ödeme Süresi, TEP tasarruf başına toplam yatırım miktarı vb.)
Enerji yönetimi uygulamaları
Yaygınlaşma özelliği
Özgünlük, yenilikçilik ve öncülük özelliği

Mülga Elektrik İşleri Etüd idaresi Genel Müdürlüğü ve/veya YEGM tarafından daha önceki yıllarda düzenlenmiş proje yarışmalarında SEVAP grubunda ödül almış projeler değerlendirmeye alınmaz.

5.1.2. EVET Grubu

YEGM veri tabanındaki verilere dayalı olarak;

İşletmelerin 2008-2015 dönemine ilişkin enerji yoğunlukları yıllık bazda hesaplanır
2008-2012 dönemi yıllık enerji yoğunluklarının aritmetik ortalaması referans enerji yoğunluğu olarak alınır.
2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait enerji yoğunluğu değerlerinin her birinin referans enerji yoğunluğu değerine göre farkı alınır ve üç yıllık farkların aritmetik ortalaması hesaplanarak enerji yoğunluğu değerinde sağlanan en yüksek azaltım oranı esas alınmak suretiyle ödüle layık görülen endüstriyel işletmeler belirlenir.

5.2 ÖDÜLLENDİRME KRİTERLERİ

18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca enerji yöneticisi görevlendirme veya enerji yönetim birimi kurma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen endüstriyel işletmelerin başvuruları dikkate ve değerlendirmeye alınmaz, bunlara ödül verilmez.

SEVAP Grubu: Her bir alt grupta en başarılı üç projeye ödül verilir. Başvuru sayısı ikiden (2) az olan alt gruplarda ödül verilmez. Alt gruplardaki başvuru sayısının hiçbirinin ikiyi (2) aşmaması halinde, tüm müracaatlar ana grup altında birleştirilmek suretiyle değerlendirilir.

EVET Grubu: Ek-3’de belirtilen alt sektörlerin her birinde en yüksek enerji yoğunluğu azaltma oranına sahip bir endüstriyel işletmeye ödül verilir.

Endüstriyel işletmelerde enerji yoğunluğu; Ek-3’de tanımlanan usul ve esaslara göre hesaplanır.

ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ

Ödül almaya hak kazanan ve yarışmaya katılan endüstriyel işletmelerin katılım plaketleri ve/veya ödülleri, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek bir tören ile verilecektir.

BİLGİLERİN PAYLAŞIMI

Yarışma ile bilgi ve tecrübelerin paylaşılması ve uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlandığından, proje ve uygulamalara ait özet bilgiler, ayrıca izin alınmaksızın YEGM tarafından hem basılı yayın olarak, hem de internet üzerinden yayımlanabilecektir. Bu yüzden, her bir başvuru sahibinin yayımlanabilir bahse konu özet bilgileri hem yazılı hem de elektronik ortamda ayrıca sunması şarttır. Bunun dışındaki bilgilerin paylaşımı proje dosyasında belirtilene göre olacak; aksi belirtilmedikçe, dosyada yer alan her türlü bilginin paylaşımına izin verilmiş sayılacaktır.

Başvuru dosyaları, başvuru sahibi endüstriyel işletmelerden ayrıca izin alınmaksızın tüm bilgileri ile birlikte, YEGM tarafından DJ üyelerine gönderilecektir. DJ üyeleri bu yarışma kapsamında elde ettikleri, “Hizmete Özel” bilgileri ve ticari sır niteliği taşıyan bilgileri hiç bir şekilde, gerçek veya tüzel kişilerle paylaşamaz, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz, başvuru (proje) dosyalarını  değerlendirme sonrası YEGM’ye iade eder, orjinal veya çoğaltılmış suret olarak alıkoyamaz. Aksi durumda, her türlü adli, idari ve mali sorumluluk ilgili üyeye aittir.

YEGM, ödül alan endüstriyel işletmelerden, 2017 yılında düzenlenecek olan Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında, proje uygulamalarına ilişkin bilgileri bildiri, poster tebliğ, sergi ve benzeri yöntemlerle kamuoyu ile paylaşmalarını isteyebilir. Bu durumda ilgili endüstriyel işletme, yetkili bir temsilcisini görevlendirmekle yükümlüdür. Sergi ve fuarlarda kullanılmak üzere gerekli pano ve benzeri malzemeler YEGM’nin veya YEGM’nin görevlendireceği gerçek veya tüzel kişilerin istekleri doğrultusunda ilgili endüstriyel işletmeler tarafından hazırlanır.

Ödüle layık görülen endüstriyel işletmeler tarafından hazırlattırılarak ödül töreninden en az 10 (on) iş günü öncesinde YEGM’ye iletilen, ilgili endüstriyel işletmenin ödül aldığı konu ile ilgili çalışmaları içeren, azami beş dakikalık filmler ödül töreninde ve YEGM’in tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetlerinde kullanılabilir.

Ödül alan endüstriyel işletmeler, YEGM tarafından internet üzerinden ilan edilir.

BAŞVURU

Başvurular, 7 Kasım 2016 günü mesai bitimine kadar Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km. 06520 ANKARA adresine yapılır.

Yarışma hakkında daha fazla bilgi aşağıda isim ve iletişim bilgileri verilen kişilerden alınabilir.

 

Adı SOYADI Bilal DÜZGÜN
Ünvanı ETK Uzmanı
Telefon No (312) 295 52 62
Faks No (312) 295 52 30
E-Posta Adresi bduzgun@ yegm.gov.tr

 

 1. BAKANLIĞIN VE BAKANLIK ADINA HAREKET EDENLERİN HAK VE YETKİLERİ

 

YEGM;

 • Yarışmayı iptal etme veya bir başka benzer faaliyet ile birleştirme,
 • Başvuru süresini uzatma,
 • İhtiyaç duyması halinde, endüstriyel işletmelerden üretimden gelen net satış hasılatı ve enerji tüketim bilgilerinin yetkili mercilerce onaylanmış belgelerle doğrulamalarını isteme
 • Yerinde inceleme ve kontrol yapma,

hakkına sahiptir.

DJ;

 • İstendiği halde değerlendirme aşamasında sunum yapmayanların başvurularını değerlendirme dışı bırakma
 • Yerinde inceleme ve kontrol yapma.
 • Tüm ana veya alt gruplarda hiç bir projeyi veya endüstriyel işletmeyi ödüle layık görmeme,
 • Her bir grupta birer adet olmak üzere Juri Özel Ödülü verme

hakkına sahiptir.

 

 

EKLER:

 • Başvuru dosyası formatı (7 Sayfa)
 • Çevrim Katsayıları Tablosu (1 Sayfa)

3- Enerji yoğunluğu hesaplama metodu ve sektör sınıflandırması (2 Sayfa)

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ