Sabri Ülker Çevre Ödülü

GEREKÇE:
Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği
Su, yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde oynadığı rol itibariyle tüm canlılar için çok önemli bir yere sahip. Nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme, küresel ısınma, kirlenme ve bilinçsiz su tüketimi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstererek su kaynakları üzerindeki baskıyı arttırıyor. Türkiye kişi başına kullanılabilir 1500 m3/yıl (Devlet Su İşleri) su miktarı ile Birleşmiş Milletlerin yaptığı tanıma göre su azlığı yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. Nüfus artışı ile birlikte ülkemizin gelecek yıllarda su fakiri ülkeler arasında yer alması tehlikesi ile karşı karşıyayız.

Günümüzde, sınırlı su kaynakları kullanımının tüm sektörlerde sürdürülebilir olması ve mevcut su kaynaklarının sürdürülebilirliğine dikkat edilmesi, tüm bireylerin birincil görevlerinden biri olmalı. Oysa Dünya genelinde su kaynakları hem verimli kullanılmıyor hem de kullanılan sular kirletildikten sonra arıtılmadan temiz su kaynaklarına karıştırılıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, gelişmekte olan ülkelerde atık suların tahmini olarak %90’ı arıtılmadan nehirlere, göllere ve okyanuslara boşaltılıyor. Dünyada 20 saniyede bir çocuk su ile ilgili hastalıklar nedeniyle ölüyor. Her yıl 5 yaşın altında 1.8 milyon çocuğun su ile ilgili hastalıklar nedeni ile ölmesine sebep oluyor.

Bu nedenle sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin son derece önemli olduğuna ve bu anlamda yapılan araştırmaların, gerçekleştirilen projelerin desteklenmesi ve kamuoyu ile paylaşılması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu sayede örnek uygulamalar çoğalabilir ve su kaynaklarımız sürdürülebilir olabilir.

AMAÇ:
Yıldız Holding ve TURMEPA, yaşamın kaynağı sularımızın korunması, su kirliliğinin azaltılması, ekosistemin devamlılığının sağlanması ve gelecek nesillerin su kaynaklarını rahatlıkla kullanabilmesi için, kısıtlı kaynaklar dâhilinde projeler geliştiren, toplumun bilinmeyen çevre kahramanlarının başarılarını kamuoyu ile paylaşmak ve bu konuda çalışma yapanları teşvik etmek amacıyla “TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü”nü oluşturmuştur. Ödülün hedefi, su kaynaklarımız ve çevre kirliliği ile mücadeleyi özendiren, geliştiren, halkın katılımını sağlayan ve gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ülke bırakmayı amaçlayan, sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkıda bulunan ve diğerlerinin izinden gitmek isteyeceği kişilerin, kamu kuruluşlarının ve sivil toplum hareketlerinin örnek çalışmalarını geniş kitlelere duyurmak, paylaşmak ve özendirmektir.

ÖDÜL DALLARI:
TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü, Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından, arkasında tüzel destekçiler olmadan, kısıtlı kaynaklarla milli servetimiz su kaynaklarımızı, doğal çevremizi korumak ve iyileştirmek amacıyla önemli örnek çalışmalar yürüten, üstün başarılar sağlamış olan kişi veya kuruma verilir. Ödülü kazanan kişi veya kurumların projeleri, genellikle, tehlike altındaki ekosistemlerin ve türlerin korunmasına, çevresel sürdürülebilirliliğin teşvikine, çevre politikalarını olumlu yönde etkilemeye, çevresel adaletin sağlanmasına ve yaşanabilir bir gelecek yaratmaya odaklanmalıdır. Bu ödüle layık görülen kişi veya kurumun projelerinde, topluma ilham kaynağı olan çalışmalarını, parasal ödül tutarı sayesinde, geniş kitlelere taşıyabilme ön koşulu aranmaktadır. Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu her yıl, bir sonraki yıl ödül verilecek alanı belirler. Yukarıdaki alanlara yeni dallar eklenmesine karar verildiğinde yönetmeliğin aşağıdaki hükümleri yeni konulacak dallar için de geçerli olacaktır.

ÖDÜL BİÇİMİ VE TUTARI:
Ödül Heykelciği
Para Ödülü: 100.000 TL*
* Ödül ile ilgili olarak her türlü vergisel mükellefiyet, ödül kazanana aittir.

ÖDÜLLERİN DAĞITIMI:
Ödülün bir dalda iki aday arasında bölüştürülmesi uygun görüldüğünde, parasal ödül tutarı iki aday arasında paylaştırılır.

ÖDÜL SONRASI PROJE DEVAM SÜREÇLERİ:
TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü’nü alan projenin sahibi kişi veya kurum, Jüri’ye aldığı maddi destek ile geliştireceğini taahhüt ettiği projenin safhaları ve ilerleme süreci hakkında, proje sonuçlanana kadar, Jüri’nin belirlediği dönemlerde bilgi vermekle yükümlüdür.

BAŞVURU SÜRECİ:
Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından dallarında uzman kişi ve bilim adamlarından 7 kişilik bir “Seçici Kurul” oluşturulur. Seçici Kurul’un kendi üyeleri arasından ve birinci derece akrabalarından ödüle başvuru yapılamaz. Bir kez ödül kazanan kişi veya kurum, daha sonraki yıllarda aynı proje ile TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne başvuramaz. Ödül kazanamayan kişi veya kurum, gelecek senelerde aynı proje ile yeniden başvurabilir. Ödüle aynı kurum ya da kişi, birden fazla proje ile başvurabilir.

TURMEPA SABRİ ÜLKER ÇEVRE ÖDÜLÜ’NE BAŞVURABİLMENİN GENEL KOŞULLARI:
a) TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne başvurmak için, projenin ülkemiz insanının yaşam kalitesini ve doğal yaşam kaynaklarının verimini yükseltmeye katkıda bulunmuş olması zorunludur.

b)Başvuru, proje sahibi kişi veya kurum tarafından yapılmak zorundadır. Kişinin başvuru yaptıktan sonra vefat etmesi durumunda ise, adaylığı değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçılarına ödenir.

c) TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan vatandaşlar, Türkiye’de kayıtlı ve faaliyet gösteren tüm KOBİ’ler, kamu kuruluşları ile ticari ve sanayi işletmelerin fon katkısıyla kurulmamış tüm STK’lar başvurabilir.

SEÇİCİ KURULUN OLUŞTURULMASI:
Seçici Kurul 7 kişiden oluşur. Seçici Kurul Üyeleri’nin nihai seçimde oy hakkı yoktur. Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu, Seçici Kurul için bir Başkan atar. Seçici Kurul Üyeleri, aynı dalda ödül verilecek sonraki yıllarda da üye olarak atanabilir.

Jüri Üyeleri, Yıldız Holding Yönetim Kurulu’nu temsilen 2 kişi, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu’nu temsilen 2 kişi ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, o yılki ödül konusunun uzmanı uluslararası bir sivil toplum kuruluşunu temsilen 1 Kişi olmak üzere, toplam 5 kişidir.

SEÇİCİ KURUL YÖNETİM YETKİSİ:
Seçici Kurul, Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir zaman diliminde, başvuru yapan kişi veya kurumların projelerini, başvuru dosyalarını inceleyerek, elektronik ortamda gönderilen puanlama formu üzerinden ön değerlendirme ve puanlama yapar.

Başvuru dosyalarını elektronik ortamda puanlayan Seçici Kurul Üyeleri, Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir zaman diliminde toplanır ve başvuruları inceleyerek, üzerinde ön değerlendirme puanları bulunan puanlama formunu, dosya değerlendirmesi bölümünü de doldurup imzalar. Seçici Kurul Üyeleri, tüm başvuru dosyalarının dosya değerlendirme ve puanlama işlemi bittikten sonra, değerlendirilen projeleri puanlarına göre en yüksekten en düşüğe göre sıralar ve ilk 3 adayı tespit eder. Puanlama sonrasında, aynı puana sahip birden fazla proje olması durumunda Seçici Kurul Üyeleri oybirliği ile sıralamaya karar verir.

JÜRİ ÜYELERİ YÖNETİMİ YETKİSİ:
Seçici Kurul tarafından belirlenen 3 aday proje, gerekçeleriyle Jüri’ye sunulur. Jüri gerektiğinde başvuran kişi ve kurumlardan sunum yapmalarını isteyebilir. Sunum yeri, saati ve diğer detaylar Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından organize edilir. Jüri kararı, üye tam sayısının yarıdan fazlasının oyuyla alınır. Kazanan kişi veya kurumun projesi, basının da davetli olduğu bir ödül töreni ile kamuoyu ile paylaşılır.

Jüri, ödülün bir veya daha çok kişiye verilmesini kararlaştırabileceği gibi, ödüle layık aday görülmediği takdirde ödül verilmemesine da karar verebilir. Jüri gerekli gördüğü takdirde kendi belirleyeceği kişi ve kurumlardan danışmanlık hizmeti alabilir. TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü için Seçici Kurul tarafından belirlenen adaylar, Seçici Kurul Üyeleri, Jüri Üyeleri veya Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından kamuya açıklanmaz. Sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.

BAŞVURU:
Ülkemizin su kaynaklarının verimli kullanılması ile ilgili geliştirilen en iyi uygulamayı seçme ve kamuoyu ile paylaşma süreci 5 Şubat 2013 tarihinde başlamıştır. 23 Mayıs 2013’te ödül töreni gerçekleşecek olan TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne başvurmak isteyen kişi veya kurum, başvuru formunu ve ilgili dokümanları 5 Nisan 2013 tarihine kadar [email protected] adlı e-posta adresine göndermesi gerekmektedir. Ödüle başvuran adayın, başvuru formunu ve başvuruya ek olan dokümanları, CD’ye aktararak, posta yoluyla da aşağıda adresi bulunan DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’ya en geç 10 Nisan 2013 tarihine kadar göndermesi gerekmektedir. Ödülün başvuru ücreti bulunmamaktadır.

TURMEPA SABRİ ÜLKER ÇEVRE ÖDÜLÜ SEKRETERYASI
DENİZTEMİZ DERNEĞİ/ TURMEPA
Nakkaştepe Aziz Bey Sokak No: 32 Üsküdar/ İstanbul

BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
• Başvuru formundaki soruların cevapları soruyu karşılar nitelikte ve ilgili sorunun altında yer almalıdır.
• Başvuru formu, 1.15 satır aralığı ile 12 punto Calibri Font kullanılarak ve alt, üst, sağ ve sol yanlarından 2,5 cm boşluk bırakılarak, A4 sayfasına yazılmalıdır.
• Başvuru formu 10 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
• Uygulanmış projeler ile ilgili yazılı ve görsel materyaller mutlaka başvuruya eklenmelidir.
• Analiz raporları, belgeler, izinler vb. dokümanların orijinalden kopyaları ve mevzuat açısından son geçerlilik tarihlerinde olmasına dikkat edilmelidir.
• Başvuruda bulunan aday, Seçici Kurul’un proje ile ilgili kendisinden istediği ilave belgeleri göndermekle yükümlüdür.
• Başvuru dosyaları içerisinde başvuru formunun ve raporların elektronik ortamdaki kopyaları, CD formatında posta yoluyla gönderilmelidir.
• Belirtilmiş formata uymayan ve eksik belge gönderen başvurular değerlendirme dışı tutulacaktır.
• Başvuru formunda verilen bilgi ve belgelerin her türlü sorumluluğu başvuruyu yapan kişi veya kuruma aittir.

Yapılan değerlendirmelerin ardından kazanan projenin sahibi olan kurum veya kişiye ödül tarihinden bir hafta önce haber verilir.

Konuya ilgili tüm sorularınızı e-posta ile Sena Özgören’e iletebilirsiniz.
E-posta: [email protected] / [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin