RENGÂRENK MASALLAR KUMPANYASI

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
RENGÂRENK MASALLAR KUMPANYASI

1. Giriş
Gelişen ve değişerek yenilenen dünyada, her anlamda yeniliğe uyum sağlama
sürecinden geçerken gibi, eğitimin yeniliklere, yeniliklerin getirdiklerine ayak uydurması
gerekliliği günümüzde tartışmasız bir gerçektir. Eğitimde niteliğin arttırılabilmesi için,
eğitimin dönüştürülmesine olan ihtiyacın farkına varmış olmak, başlangıç için en önemli
adımdır. İlerleyen teknolojinin ve gelişen dünyanın dezavantajlarıyla savaşmak yerine,
bunları eğitime uyarlamak, yeni neslin ihtiyaç ve beklentilerine uygun eğitim yöntemleri
geliştirmek biz eğitimciler üzerinden eğitim kurumlarının en önemli sorumluluğu kabul
edilmelidir.

2. Problem Durumu
Eğitim öğretim faaliyetlerinin okul sınırlarında kalıyor olması, öğrenilenlerin
kalıcılığının sağlanması konusunda önemli engellerden biridir. Öğrencilerin derslere olan
ilgisizliği, okulda öğrenilenlerin sahaya aktarılamaması, öğrenilenler de sürekliliğin
sağlanamamış olması çalışmamızın ana problemini oluşturmaktadır.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Derste öğrenilenleri günlük yaşama uyarlama fırsatı oluşturarak öğrencilerin
akademik gelişimlerini desteklerken, öz bilinç, azim, başkalarının duygularını paylaşma,
gönüllülük gibi özellikleri içeren duygusal zekalarını keşfedip geliştirmelerini sağlamak,
eğitimde alternatif süreçler kullanımının eğitimdeki nitelik ve kalıcılığı arttırması
amaçlanmaktadır.
Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler ise ‘Dramatik Etkinlikler’ dersine
hazırlıklı gelme oranının %75’ten %90’a yükseltilmesi ‘Erken Çocuklukta Program’ dersine
hazırlıklı gelme oranının ise %80’den %95’e yükseltilmesidir.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Çalışma kapsamında problemi saptamak amaçlı SWOT analizi tekniği, kostümlerin
hazırlanması sürecinde gösterip yaptırma yöntemi, oyunun oynanması aşamasında rol
oynama, doğaçlama, yaratıcı dans gibi drama yöntemine ait teknikler kullanılırken, projenin
hedef kitle üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik, veri toplama amaçlı anket
yöntemlerinden yararlanılmıştır.

4.2. Plan
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi zümre toplantılarında, alan öğrencilerinin derslere olan
ilgisi, “ders içi faaliyetlerin değerlendirilmesi” gündem maddesi görüşülürken, özellikle
uygulama derslerinde motivasyonu arttırma, öğrenilenleri sahaya aktarma anlamında
sorunların yaşandığı tartışılarak, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanının ders içi uygulama
faaliyetlerinin mevcut durumunu ortaya çıkarmak amaçlı SWOT analizi yapılarak problem
durum belirlendikten sonra projede gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili çalışma takvimi
oluşturulmuştur.

Zeynep FİDAN DAL / zeynepfidan@ymail.com
Rabia YILMAZ / rabia_yilmaz.72@hotmail.com
Güleren DÜZAĞAÇ / duzagacguleren@gmail.com
Ü.Gökçe ERDOĞAN / gokceerdogan_91@hotmail.com
Yasemin Günay
İSTANBUL / ESENLER / İBRAHİM TURHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ