OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT SEMPOZYUMU

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT SEMPOZYUMU
01-03 Kasım 2013, Amasya
Hat sanatı denilince öncelikle Kur’an-ı Kerim harfleri ile yazılmış güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat, Kur’an harflerinin 6.-10. yüzyıllar arasında geçirdiği uzunca bir gelişme döneminden sonra ortaya çıkmıştır. Kur’an-ı Kerim’in bir araya toplanmasından sonra, İslâm dininin bilime verdiği özel önemin etkisiyle, çok sayıda kâtip yetişmiş, yazı da doğal olarak büyük aşamalar göstererek önemli bir sanat kolu olmuştur. Bu yazının ilk biçimi olan ve adını Kûfe kentinden alan köşeli karakterli kûfî yazısının yerini 9. yüzyıldan sonra aklâm-ı sitte (altı çeşit yazı) almaya başlamıştır.
Hat sanatı, tarihi seyir içersinde gelişmiş, mükemmelleşmiş ve güzel sanatlar arasındaki seçkin yerini almıştır. Hat sanatı, İslâm kültürünün önemli unsurlarındandır. Bu sebeple ecdadımız Kur’ân-ı Kerimi güzel yazmaya çok önem vermiştir. “Kur’ân-ı Kerîm Hicaz’da nâzil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı” sözü, bizim için en büyük iftihar vesilesidir. Osmanlı medreselerinde, Amasyalı Şeyh Hamdullah, Ahmed Karahisari, Hafız Osman, Yedikuleli Abdullah, Şekerzâde Mehmed Efendi, Mahmud Celâleddin Efendi, Kadıasker Mustafa İzzet Efendi, Şevkı Efendi, Hasan Rıza Efendi gibi daha nice cihanşümul hat üstadları yetişmiştir. Bugün yerli ve yabancı kütüphanelerde bulunan yazma mushafların her biri bu bakımdan ayrı bir değer ifade etmektedir.
Kültür tarihimizde yazıya verilen önemden hareketle bu sempozyumun temel
amacı; hat sanatını başta Kur’ân-ı Kerim’in güzel yazılması olmak üzere, Osmanlı’dan
günümüze çeşitli açılardan tanıtmak, mevcut problemleri tespit edip çözüm önerileri
sunmak ve hat sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda, hat sanatı
ile ilgili aşağıdaki konu başlıklarına uygun bildiriler beklenmektedir.
A. Osmanlı Dönemi’nde Kur’an-ı Kerim Kitabeti
Osmanlı Döneminde Mushaf Yazımı
Kur’an Kitabetinde Resm-i Osmani’nin Yeri
Mushaf Kitabetinde Ayet Berkenar Meselesi ve Berkenar Mushaflar
Vakıf Mushaflar (Mushafların Vakfedilmesi ve Mushaflarda Vakıf Kayıtları)
Kütüphaneler, Vakıflar, Müzeler ve Özel Koleksiyonlardaki Mushaflar
Osmanlı’da Matbu Kur’an’ın Yazılış Serüveni
B. Osmanlı Dönemi Meşhur Hattatları
Yazı Türleri ve Hat Ekolleri
Hat Sanatı Malzemeleri
Hat Sanatının Gelişiminde Enderun ve Tekkelerin Rolü
Şeyh Hamdullah ve Mushafları
Ahmed Karahisari ve Mushafları
Hafız Osman ve Mushafları
Kadıasker Mustafa İzzet Efendi ve Mushafları
Kayışzade Hafız Osman ve Mushafları
Şevki Efendi ve Mushafları
Hasan Rıza Efendi ve Mushafları
Aliyyu’l-Kari’ye Geçiş
Çok Mushaf Yazmakla Tanınan Hattatlar
Hat Sanatı Hâmîleri ve Mushaf Siparişleri
Yöneticiler İçin Yazılan Mushaflar ve Sanatsal Özellikleri
C- Amasya ve Diğer Şehirlerin Hat Sanatının Gelişmesindeki Yeri
(Amasya, Edirne, Erzurum, Kastamonu, Konya, Bursa, Kütahya, Afyon, Tokat ve Rumeli Şehirleri)
D- Türk İslam Sanatı ve Medeniyetinde Kur’an
İslam Medeniyetinde Kur’an Tasavvuru
Mushafların Tezhibi, Ciltlenmesi
Mimari Eserlere ve Günlük Kullanım Eşyalarına Nakşedilen Ayetler
Tek Sûre ve Ayet Yazımcılığı
Hat Sanatıyla İlgili Minyatürler
İslâm Fetihlerinde Sancak Mushafları
E- Modern Dönemde Kur’an-ı Kerim Kitabeti
Kur’an Kitabetinde Tevafuk İddiası
Kur’an Kitabetinde ve Yayımcılığında Teknolojinin Avantajları ve Sakıncaları
Matbaa, Daktilo ve Bilgisayar Yazısına Geçiş
Taklit Mushaflar
Hatalı Mushaflar
Mushaflarda Yaşanan Değişimler
F- Günümüzde Hat Sanatı, Hattatlar ve Mushaf Yazımı
Târihî Seyri İçinde Hat Sanatının Geldiği Aşama
Günümüzde Mushaf Yazan Hattatlar ve Sorunları
Hat Sanatının Gelişmesi İçin Yapılması Gerekenler
SEMPOZYUM ONUR KURULU
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, Diyanet İşleri Başkanı
Abdil Celil ÖZ, Amasya Valisi
Cafer ÖZDEMİR, Amasya Belediye Başkanı
Prof. Dr. Metin ORBAY, Amasya Üniversitesi Rektörü
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Bünyamin ERUL, DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Murat GÖKDERE, Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
İsmail İPEK, Amasya İl Müftüsü
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza AYAR, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜNEŞ, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
SEMPOZYUM BİLİM KURULU
Prof. M. Uğur DERMAN
Hasan ÇELEBİ
Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN, Konya Necmettin Erbakan Ün. İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fak.
Prof. Dr. Burhanettin TATAR, 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Bilal SEZER, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Doç. Dr. Abdulkadir YILMAZ, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Süleyman BERK, Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ÖZCAN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün. Güzel San. Fak.
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZKAFA, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Yusuf BİLEN, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. A. Sacit AÇIKGÖZOĞLU, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fak.
Yrd. Doç. Dr. Savaş ÇEVİK, Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖKSÜZ, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Öğr. Gör. Arif YÜCEL, Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğr. Gör. Talip MERT, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Öğr. Gör. Ahmet GEDİK, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Sevgi KUTLUAY, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
Ali Serkander DEMİRKOL, İstanbul Türbeler Müzesi
Cafer KELKİT
Ayten TİRYAKİ
Ali HÜSREVOĞLU
SEMPOZYUM SEKRETERYASI
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜNEŞ (Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL (Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
SEMPOZYUMA KATILIM ESASLARI
Bildiriler bilimsel, özgün ve daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
Bildiri özetleri konuyu açıklamalı ve 250-300 kelime olmalıdır.
Bildiri metinleri 12, dipnotlar 10 punto ve bir satır aralığı ile Microsoft-Office
(Word) ortamında yazılmalıdır.
Sunum 20 dakika ile sınırlı olacaktır. Bildiri metinleri 25 sayfayı geçmemelidir.
Son başvuru tarihinden sonra gönderilecek bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bildiri sahiplerinin konaklama giderleri karşılanacaktır. Yol giderlerinin karşılanması hususunda ise daha sonra açıklama yapılacaktır.
Sempozyum bildirileri basılacaktır.
SEMPOZYUM TAKVİMİ
Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi : 24 Mayıs 2013
Kabul Edilen Bildirilerin Geri Bildirimi : 14 Haziran 2013
Bildiri Metinlerinin Son Teslim Tarihi : 27 Eylül 2013
Sempozyum Tarihi : 01-03Kasım 2013
İLETİŞİM ve YAZIŞMA ADRESİ
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, 05100, Amasya.
Tel: 0 358-2600056-57 Faks: 0 358 2180104
Tebliğ Özet ve Metinlerinin Gönderileceği E-Posta Adresi
[email protected]
Sempozyum web adresi
http://www.amasya.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.