MUZAFFER ARKAN I. ULUSAL ÇOCUK KOROLARI BESTE YARIŞMASI

Ankara Çoksesli Müzik Derneği’nin, ülkemizin çocuk koroları beste dağarcığına yeni eserler kazandırılması ayrıca Türk bestecilerin bu alanda desteklenmesi ve tanınması amacıyla düzenlediği beste yarışmasına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bestecilerin (yaş sınırı olmaksızın) katılımını heyecanla bekliyoruz.

MUZAFFER ARKAN I. ULUSAL ÇOCUK KOROLARI BESTE YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

A. YARIŞMANIN AMAÇLARI
1 – Ülkemizin çoksesli koro müziği dağarcığına yıllar içinde beste ve
düzenlemeleriyle önemli katkılar sağlayan besteci ve koro şefi Muzaffer ARKAN’ın
anısını da yaşatarak, çocuk koroları alanına güncel eserler kazandırmak.

2 – Ülkemiz bestecilerini, ideallerindeki çoksesli çocuk korosu eserleri yaratmaları
konusunda özendirmek.

3 – İlköğretim çağı çocuklarına müziğin estetiği ile çoksesli müziğin sanatsal
kullanımını birleştiren örnekler sunarak çocuklarımızın benimseyebilecekleri yeni,
çağdaş ve özgün müzik eserlerini kazandırmak ve bu eserlerin seslendirilmesini
sağlamak.

4 – Bestecilerimiz ile çoksesli koroları buluşturarak besteci-yorumcu işbirliğini
geliştirmek.

5 – Bu alandaki eserleri yoluyla bestecilerimizin seslerini ulusal ve uluslararası
düzeyde duyurmalarına önayak olmak.

B. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1 – Yarışmaya yurtiçinde veya yurtdışında yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı besteciler (yaş sınırı olmaksızın) katılabilir.

2 – Besteler en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar, şartnamede belirtilen adrese
e-posta yoluyla gönderilecektir. Belirlenen tarihten sonra tarafımıza ulaşacak eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 – Yarışmaya Ankara Çoksesli Müzik Derneği Yönetim Kurulu veya AÇMD
tarafından belirlenen Seçici Kurulu Üyeleri katılamazlar.

4 – Besteci yarışmaya birden fazla eserle katılabilir ancak sadece 1 (BİR)
eseriyle ödüllendirilebilir.

5 – Eserin hem bestecisi hem de söz yazarı aynı kişi olabileceği gibi besteci ve söz
yazarının oluşturduğu bir ekip de olabilir.

6 – Reşit olmayan bestecilerin ödül kazanmaları durumunda ödül, bestecinin
yasal vasisine verilecektir.

7 – Yarışmaya katılan her besteci bu şartnamede yer alan tüm katılım koşullarını,
eserinde bulunması gereken nitelikleri ve ayrıca eserinin Ankara Çoksesli Müzik
Derneği’ne gönderilmesi, değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve yarışma sonrası
yayımlanma koşullarını bütünüyle kabul etmiş sayılır. Katılımcılar, eserlerinin
değerlendirmeye alınabilmesi için, şartnamede belirtilen tüm koşullara uyacaklarını
belirten taahhütnamenin imzalı bir kopyasını da göndermek zorundadır.

C. ESERLERİN NİTELİKLERİ
1 – Eserin dili Türkçe olacaktır.

2 – Eserin konusu, ilköğretim çağındaki çocuk dünyasına yönelik seçilecektir.

3 – Eserler, yeni ve özgün olmalıdır. Ayrıca, bilinen başka eserleri anımsatan
unsurlar barındırmamasına veya bilinen ve özgün birden fazla eserin
birleştirildiği/montajlandığı şeklinde bir çağrışım uyandırmamasına dikkat edilecektir.

4 – Eserler, daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, bir ortamda seslendirilmemiş
ve yayımlanmamış olmalıdır. Ayrıca, yayımlanmak üzere bağlayıcı herhangi bir
sözleşmeye tâbi olmaması gereklidir.

5 – Eserler en az iki sesli, kolay söylenebilir ve çabuk benimsenebilir nitelikte
olmalıdır.

6 – Eserlerin konusu serbest olmakla birlikte, milli birliği bozucu, moral yıkıcı ve
belli bir politikayı övücü tarzda olmayacaktır.

7 – Eserlerin süresi 3-5 dakika olmalıdır. Bu süreden kısa veya bu süreyi aşan
eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 – Eserlerde, söz-müzik buluşması yönünden anlatımsal ve nota-hece buluşması
(prozodi) yönünden müzikal bir uyum bulunmasına dikkat edilecektir.

9 – Eserler, çalgısız (a capella) veya bir çalgı eşlikli olmalıdır.

D. ESERLERİN TESLİMİ
1 – Besteci, eserinin notasal dökümünü PDF FORMATINDA bilgi@acmd.org.tr
adresine gönderecektir.

2 – Besteci eserini gönderirken aşağıdaki bilgileri de e-posta yoluyla iletecektir.
a) Adı – Soyadı
b) Doğum yeri – yılı
c) Kısaca sanatsal özgeçmişi
d) İkâmet adresi, telefon numarası ve e-posta adresi
e) Yarışma şartnamesini aynen kabul ettiğini bildiren imzalı ve tarihli
taahhütname

3 – Yarışmaya eser gönderirken, eser sahibinin (besteci ve söz yazarı) kimlik
bilgileri taahhütnamede açıkça belirtilmiş olmalıdır.

4 – Besteciler eserlerini yazdıkları partisyon üzerine kendi kimlik bilgilerini
belirten veya çağrıştıran herhangi bir işaret koyamaz. Böyle bir durumun belirlenmesi
halinde besteci yarışma dışı kalacaktır.

E. ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1 – Yarışmaya gönderilen her eser şartnameye uygunluğu açısından kontrol edilir.

2 – Bestelere AÇMD Yönetim Kurulu tarafından birer rumuz verilecektir. Bu
rumuzlu besteler, AÇMD Yönetim Kurulu tarafınca oluşturulmuş Yarışma Seçici
Kurulu tarafından değerlendirilir.

3 – Seçici kurul üyeleri eserleri; bu şartnamenin hükümlerine uygunluk,
özgünlük, ustalık, üslup tutarlığı, müzikal yapı ve teknik düzey açılarından
değerlendirir.

4 – Seçici kurul üyeleri yarışmaya katılan her beste ile ilgili görüşlerini AÇMD’nin
hazırladığı değerlendirme formunda belirterek bu formu imzalar.

5- Yarışma sonuçları AÇMD Yönetim Kurulu tarafından Yarışma Seçici Kurul kararı
sonrası ilan edilir.

6 – Bir ödül, farklı besteler arasında bölüştürülemez.

7 – Seçici kurul ödüle değer eser bulamazsa, ödül verilmez.

8 – Yarışmaya katılabilecek niteliklere sahip ve yeterli sayıda eser teslim
edilmezse, AÇMD başvuru süresini uzatma veya yarışmayı bütünüyle iptal etme
yetkisine sahiptir.

9 – Özgün olmadığı ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen eser sahipleri,
aldığı ödülü %25 fazlasıyla AÇMD’ye iade etmeyi, bu şartnamedeki taahhütnameyi
imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü
kişilerin açacağı her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.

10 – Ödülü almadığı halde yayımlanan bir eserin özgün olmadığı belirlenirse
bestecisi, AÇMD’nin uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.

F. ÖDÜLLER
1.lik Ödülü 6.500,00 TL
2.lik Ödülü 4.000,00 TL
3.lik Ödülü 2.500,00 TL

G. ESERLERİN YAYIMLANMASI
1 – Verilecek ödülün ve telifin paylaşımı eserlerin besteci ve söz yazarı arasındaki
özel anlaşmaya bağlıdır. AÇMD bu konuda herhangi bir sorumluluk/aracılık kabul
etmez.

2 – Ödül ve telif söz konusu olduğunda yalnızca besteci muhatap alınacaktır.

3 – Ödül kazananların ödüle ilişkin her tür mali yükümlülükleri bizzat kendilerine
aittir.

3 – Ödül alan eserlerin telif hakları besteciye aittir. Ancak AÇMD Yönetim Kurulu
bu eserleri istediği zaman kendi sanat kuruluş ve faaliyetlerine münhasır olmak
üzere telif hakkı ödemeden, süresiz, yayımlayıp, seslendirip çoğaltabilir.

BİLGİ İÇİN
Adres: Ankara Çoksesli Müzik Derneği
Hoşdere Cad. Elçi Sk. No: 5/3 Yukarı Ayrancı – ANKARA
Tel : 0312 – 426 73 07
Web : www.acmd.org.tr
E – Posta : bilgi@acmd.org.tr, mumanap@gmail.com