MEDRESETÜZZEHRA SEMPOZYUMU

MEDRESETÜZZEHRA SEMPOZYUMU

‘Said Nursi Eğitim Felsefesi’

12 Ekim – 14 Ekim 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi VAN

Değerli Bilim İnsanları,

MEDRESETÜZZEHRA SEMPOZYUMU:”Said Nursi Eğitim Felsefesi”, 12-14 Ekim 2012 tarihleri arasında, Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenecektir.

20. yüzyılın ülkemiz açısından bir arayışlar yüzyılı olduğu, bu arayışların eğitim alanında da devam ettiği malumunuzdur.

Yirminci yüzyılın başlarında Osmanlı eğitim kurumları değişen ve gelişen dünya şartlarını doğru okuyamamakta ve çağın ihtiyaçlarına cevap verememekteydi. Tanzimatla başlayan eğitimde modernleşme hamlesi, mektep-medrese-tekke üçgenindeki karşılıklı yabancılaşmayla bu üç kurumun kutuplaşmasına sebep olmuştu. Medreseliler, mekteplileri dinsizlikle, diğerleri de bunları cahillik ve taassupla suçlamaktaydılar. Mektep merkezli okullaşma, eğitim dilinin Türkçe olması sebebiyle, Doğu ve Güneydoğu’da eğitime erişimi de önemli ölçüde sınırlamıştı.

90 yıllık Cumhuriyet tarihinde de eğitim alanı tepeden modernleşme sürecinin en önemli mecralarından birini teşkil etti. Benimsenen pozitivist yaklaşımlar, yerli ve dini duyarlıkları zayflatırken, toplumla organik bağ içinde gelişen bir okumuş sınıfın ortaya çıkmasına da imkan vermedi. Eğitim sistemi, ne ekonomik ilerlemenin gerektirdiği kalifiye işgücünü besleyebildi, ne de daha sonra ortaya çıkan ideolojik kutuplaşmaların şiddete dönüşmesini engelleyebilecek sivil bir ahlak üretebildi. Cumhuriyet dönemi eğitim sistemi etnik, dini ve diğer tür bölünmeleri aşan, vatandaşlıkta birleştirici bir referans üretmekte başarısız oldu.

Yaşadığımız küresel çağda, “dijital kuşakların” ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir eğitim sistemine ihtiyaç var. 100 yıldan bu yana arayışında olduğumuz, hedefleriyle evrensel düşünceyi, amaçlarıyla yerelliği, bize özgü düşünceyi yansıtan eğitim modeli, tam burada yani Türkiye’de kendisine ulaşılmayı bekliyor. İşte bu model, bundan tam 100 yıl önce Van’da konuşulan ve İstanbul’da yankılanan yeni bir eğitim modeliydi.

Bu sade ve anlaşılır eğitim modelinin sahibi Bediüzzaman Said Nursi’ydi. Mektep merkezli modernleşme anlayışı karşısında, mektebi reddetmeden medreseyi ayağa kaldıran, ikisini de tekkenin irfanıyla buluşturan bu model, aslında yerli bir modernitenin nasıl üretilebileceğinin müşahhas bir beyanıydı. Şöyle diyordu Said Nursi: “Aklın nuru fünun-u medeniye (Medeniyeti meydana getiren fen bilimleri), kalbin ziyası ulum-u diniyedir (dini ilimlerdir). Bu ikisi birlikte okutulduğunda hakikat (bireysel ve toplumsal, evrensel yasalara ve psiko-sosyal gerçeklere uygunluk) tecelli eder. Ayrıştırıldığında birinden inkar diğerinden taassup çıkar.” Bediüzzaman Said Nursi bu modeli bir deneme okulu olarak “Medresetüzzehra” (Zehra Okulu) adını verdiği ve merkezi Van’da, iki şubesi de Bitlis ve Diyarbakır’da olmak üzere açmak istedi.
İlk defa 1907 yılında Sultan II.Abdulhamid’e aktarmak istediği teklifi, Sultan Reşad döneminde yansıma buldu. Araya giren savaşlar sebebiyle akim kalan mücadelesini 1922’de TBMM’de verdirdiği teklifle yeniledi. Büyük Millet Meclisine 163 mebusun imzası ile “Medresetüzzehra” kurulmasını içeren bir teklif verildi fakat kadük bırakılarak akamete uğratıldı. Cismen kurulması için verdiği mücadelenin bir nimeti olarak, Medresetüz-zehra projesi şekli bir okul olarak değil, 1925’te Burdur’dan başlayarak 1960 yılına değin devam eden sürgün ve hapishane hayatında, bu defa mana ve felsefe olarak Risale-i Nur eserleri olarak somutlaştı.

Ömrünü insanlığa ve özellikle bu vatandaki insanların mutluluğuna ve gelişmişliğine adayan Bediüzzaman Said Nursi’nin söz konusu Medresetüz-zehra okulu bağlamında eğitim felsefesini müzakere etmek için; Van Valiliği, 100.Yıl Üniversitesi, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı işbirliği ile Van’da bir sempozyum düzenlemiş bulunmaktayız.

Bu sempozyumda sunulması muhtemel tebliğlere, panellere, konuşmalara, posterlere konu olabilecek başlıklar Sempozyum konuları linkinde arz edilmiştir. Sizin bu sempozyuma, eğitim alanınızdaki birikiminiz ve tecrübenizle katılmanızdan onur duyacağımızı belirtmek isteriz. Seçtiğiniz konuya ilişkin olarak Risale-i Nur’dan seçilen konular/bölümlerle tarafınıza destek verilecektir. Bu Sempozyuma yapacağınız değerli katkılar için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Prof. Dr. Gürbüz AKSOY

(Akademik Araştırmalar Vakfı)

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Peyami BATTAL

(Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü)

Sempozyum Onursal Başkan Yrd.

Münir KARALOĞLU

(Van Valisi)

Sempozyum Onursal Başkanı

SEMPOZYUM KONULARI

Bediüzzaman’ın Eğitim Felsefesi

1-) Bediüzzaman’ın İnsan Modeli?

2-) Özgürlük ve Eğitim

3-) Risale-i Nur’da Pedagojik ve Androgojik Eğitim Nasıl Birleştirildi?

4-) Risale-i Nur’da 21. Yüzyıl becerileri

5-) Risale-i Nur’da çok dilli eğitim ve anadilinde eğitim

 

Eğitim Modeli Önerileri

1-) Tarihsel bağlamda Medrese-Mektep-Tekke Ayrışımı Modeli karşısında Medresetüz-Zehra Modeli (Osmanlı dönemi)

2-) Medresetüzzehranın Dört  Büyük Amacı:

– Müslüman topluluklar arasında menfi milliyetçiliğin yayılmasının engellenmesi;

– Modern bilimlerle dini ilimlerin barıştırılması;

– Avrupa medeniyeti ile İslam hakikatleri arasında barışın sağlanması;

– Anadolu’daki mektep ve medrese mezunları arasında ittifak ve uyumun sağlanması

3-) Davranışçı ve Lineer paradigmalara dayalı pozitivist modeller karşısında Medresetüz-Zehra Modeli (Cumhuriyet dönemi)

4-) Medresetüzzehra bir eğitim modeli olarak Milli Eğitim Şuralarında neden Yansıma Bulmadı?

5-) Okulda demokrasi eğitimi ve proaktif insan modeli

6-) Risale-i Nur’da din eğitimi modeli

7-) Yaşam boyu öğrenmede Risale-i Nur modeli

😎 Risale-i Nur’da Çoklu Zeka Modeli

9-) Risale-i Nur’da sanat eğitimi modeli

10-) Toplumsal değişme modeli olarak Risale-i Nur eğitimi

11-) Risale-i Nur Ev Okulu Modeli

 

Eğitim Uygulamaları

1-) Risale-i Nur’da öğretim teknikleri

2-) Risale-i Nur’da hızlı öğrenme yöntemleri

3-) Risale-i Nur’da taksonomik yapı

4-) Risale-i Nur’da görsel öğrenme

5-) Risale-i Nur’da kavram öğretimi

6-) Risale-i Nur’da çok disiplinli öğrenme

7-) Risale-i Nur’da ruhsal ve duygusal zeka eğitimi

😎 Risale-i Nur’da kişisel gelişim eğitimleri: Motivasyon (şevk),konsantrasyon, otokontrol ve irade eğitimi

9-) Risale-i Nur’da öğrenme etkinlikleri

10-) Risale-i Nur’da tutum geliştirme ve tutum değiştirme

11-) Risale-i Nur’da öğretmen nitelikleri ve öğretme yeterlilikleri

12-) Bediüzzaman’ın yüzyıllık hedefi: Üç düşmana (cehalet, zaruret, ihtilaf) karşı eğitim

13-) Risale-i Nur’da rehberlik anlayışı

14-) Risale-i Nur’un formel eğitimi nasıl olmalıdır? Risale okulları projesi

15-) Risale-i Nur’da eğitimin yerelleşmesi ve insan kaynakları yönetimi

16-) Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler, Dil ve Edebiyat dersleri Risale-i Nur’a göre nasıl sunulmalı?

17-) Risale-i Nur’un bir uygulama okulu olarak Dershane-i Nuriyeler

18-)Denizli ve Afyon hapisleri deneyimiyle Hapishaneler nasıl okula dönüştürülebilir?

19-) Barla, Kastamonu, Emirdağ Okulları ve özellikleri

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetlerinin (Türkçe ve İngilizce Gönderilmesi için Son Tarih  07 Eylül 2012   Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi  20 Eylül 2012   Bildiri Tam Metninin Gönderilmesi için Son Tarih  27 Eylül 2012   Sempozyum Programının İlan Tarihi  01 Ekim 2012   Konaklama için Son Kayıt Tarihi  21 Eylül 2012   Sempozyum Tarihi  12-14 Ekim 2012

Bilimsel Sekretarya (Bildiri Gönderimi ve Kabulü)

 

Yrd.Doç.Dr.Davut IŞIKDOĞAN(Risale Akademi)

E-mail  : isikdogan@isikdogan.com

Gsm : 0.532.5122290

 

Organizasyon Sekretası (Kayıt, Konaklama, Ulaşım ve Sponsorluk)

 

1. Kadir AYTAR (Risale Akademi)

E-mail:  aytarkadir@gmail.com

Gsm : 0 535 894 92 18

 

2. Yrd.Doç.Dr.Rahmi TEKİN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

E-mail : rahmitekin@mynet.com

Gsm :  0 505 251 44 64

 

3. Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ (Akademik Araştırmalar Vakfı)

E-mail: iyildiz21@yahoo.com

Gsm : 0 532 266 84 32

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.