KÜLTÜR VE TARİH BAĞLAMINDA IĞDIR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

KÜLTÜR VE TARİH BAĞLAMINDA IĞDIR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
(05-07 KASIM 2015 / IĞDIR)

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği ile 5-7 Kasım 2015 tarihlerinde “Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars Bölümü’nde, Türkiye’nin en doğusunda yer alan Iğdır, Azerbaycan (Nahcıvan), İran ve Ermenistan gibi üç devlete sınırı olan tek şehrimizdir. Iğdır, tarih öncesi çağlardan bu yana önemli bir yerleşim merkezi ve farklı kültür ve medeniyetler arasında bir köprü konumunda olup M.Ö. 5000’lerden günümüze birçok topluluğa ve devlete ev sahipliği yapmıştır. Tüm bu özellikleri nedeniyle günümüzde Iğdır, “Güneşin Doğduğu Kent, Nuh’un Arka Bahçesi, Festivaller Şehri, Nuh’un Şehri, Tarihin Tanığı, Doğu’nun Çukur Ovası, Sürmeli Vadisi, Asya’nın Kapısı, Kafkasya’nın Merkezi, Medeniyetler Beşiği” gibi isimlerle öne çıkan ve tanınan bir kenttir.
Düzenlenecek sempozyum çerçevesinde, Iğdır ve yöresinin, her türlü tarihsel, toplumsal, kültürel, psikolojik, felsefi, coğrafi ve çevresel boyutlarıyla akademik bir anlayış ile ele alınması, Iğdır’ın tanıtımına katkı sağlanması, tarihi ve kültürel mirasının ortaya konulması hedeflenmektedir.

Sempozyumda yer alması planlanan konu başlıkları aşağıda sunulmuştur:

1. Tarihsel Süreçte Iğdır
Tarih Öncesi Dönem
İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakınçağ
İşgal Dönemi
Millî Mücadele Dönemi
Cumhuriyet Dönemi2. Jeopolitik Konum ve Uluslararası İlişkiler
Iğdır’ın Jeopolitik Konumu
Türkiye-Ermenistan, Azerbaycan, İran İlişkileri Açısından Iğdır3. Ekonomi ve Turizm
Sınır İlişkileri Bağlamında Ticarî Etkileşimler
Iğdır’ın Komşu İllerle İlişkileri
Iğdır’ın Turizm Potansiyeli4. Kültürel Varlıklar
Iğdır’da Somut Kültürel Miras
Iğdır ve Çevresinde Arap Harfli Metin ve Kitabeler
Iğdır ve Çevresinde Arapça ve Farsça Söz Varlığı
Edebi Eserlerde Iğdır
Kültür Felsefesi Bağlamında Iğdır
Iğdır’da Edebî Faaliyetler
Iğdır’ın Yöresel El Sanatları
Iğdır’da Halk Tarzları ve Müzik
Iğdır’da Folklorik Unsurlar
Iğdır’da Kullanılan Şive ve Ağızlar5. Demografik ve Sosyal Yapı
Iğdır’ın Demografik Özellikleri
Iğdır’da Kentleşme ve Gecekondu Sorunu
Iğdır’da Kent Hayatı ve Yaşanılabilirlik
Iğdır’da Göç Hareketlerinin Karakteristiği

Geçmişten Günümüze Iğdır’da Eğitimİlgili akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacak bu sempozyumun, Iğdır şehriyle alakalı bilgi üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları oluşturması ve karar vericilere bilimsel bilgi desteği sunması arzulanmaktadır. Bu bağlamda sempozyumda sunulacak bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında işlenmemiş olması gerekmektedir.

Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının web sayfamızda yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özeti önerilerini 12 Haziran 2015 tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.
Özetlerin Sempozyum Düzenleme ve Bilim Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci duyuru yapılacaktır. Kongreye sunum yapmak üzere katılacak olanların konaklamaları Türkiye Cumhuriyeti Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünce, ulaşımları ise Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca sağlanacaktır.

İlgililere saygıyla duyurulur.
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

SEMPOZYUMA KATILIM KOŞULLARI
Özet Gönderimi ve Değerlendirme
Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren en az 300 kelimelik bildiri önerilerinin 12 Haziran 2015 tarihine kadar [email protected] adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri Sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul/düzeltme/ret biçiminde olacaktır. Kabul edilen bildiriler ilgililere duyurulacak ve sempozyum kesin programında yer alabilmeleri için 2 Ekim 2015 tarihine kadar tam metnin gönderilmesi istenecektir.
Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında işlenmemiş olması gerekmektedir.
Sempozyum sonrasında sunulan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yayınlanacaktır. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.
Tam Metin Gönderme
Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 02 Ekim 2015 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli Word dosyası olarak [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler Bilim ve Düzenleme Kurulu’nca özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek Sempozyum Programı’na dâhil edilecektir.

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI
1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
2. Başlık ve yazar adından sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.
4. Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
6. Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Çaycı, 2002:520) şeklinde, dipnot olarak gösterilecek ise Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde-makale ise tırnak içinde ve italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.
7. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
8. Metinle doğrudan alakalı olmayan Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.
9. Bildiri metinleri 8 ile 16 sayfa arasında olmalıdır.
İLETİŞİM
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
Hüseyin TOSUN
Aslı AKDOĞANBULUT İNSAN
Ziyabey Cad. Nu: 19
06520 Balgat ANKARA/TÜRKİYE
Tel: +90 312 2855512
Belgegeçer : +90 312 2855527
E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.