KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ
A) KONU: KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ KURUMSAL LOGOSUNU BELİRLİYOR
YARIŞMA; Kırklareli İl Özel İdaresi’nin kurumsal logosunun, İl Özel İdaresi’nin vizyonunu ve misyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kullanımına imkân sağlayacak bir şekilde tasarlanıp, oluşturulması ve hayata geçirilmesidir.
AMAÇ
Tarih, kültür, turizm ve tarım kenti olan Kırklareli, geçmişten aldığı tarihsel mirası bugünle birleştiren ve bu mirası geleceğe taşıyarak medeniyetle yoğrulmasını sağlayan bir kenttir. Tasarımın İl Özel İdaresi’nin misyonu, vizyonu ve amaçlarıyla uyumlu kurumsal logosunu dolayısıyla da Kırklareli’ni temsil eder nitelikte, özgün, yaratıcı, işlevsel ve akılda kalıcı bir biçimde olması beklenmektedir. Logo, siyasi ya da etnik bir görüşü veya düşünceyi ifade etmemelidir.
Buna göre; tasarımcılar, aşağıdaki bilgiler ışığında çalışmalarını hazırlayabilirler: KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİNİN MİSYONU
Kırklareli İlinde yasayanların refah ve mutluluğunu hedef alarak yasal düzenlemeler ve etik ilkeler çerçevesinde kaynakların rasyonel ve etkin kullanılmasını sağlamaktır.

Yerinden yönetimin gereği olarak; ilimizde yasayanların güven ve huzur içerisinde çağdaş yaşamın ve insan olmanın gerektirdiği şekilde, kalite yönetim sistemini yerleştirmiş, iletişim ve hizmeti en üst düzeyde sağlayarak, kültürü, doğası, ekonomisi ile, ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtacak bir kurum olmaktır.

Yurdumuzun kuzeybatısında ve Trakya bölgesinde yer alan Kırklareli’nin, özellikle son yıllarda yapılan bilimsel kazı ve araştırmalarda elde edilen bulgulardan M.Ö. 5800’lere varan, insanlık tarihi kadar çok eski bir yerleşim bölgesi olduğu görülmektedir. Kırklareli, Anadolu tipi koloni yerleşim merkezidir ve Asya-Avrupa kültürlerinin geçiş yoludur. Bu nedenle tarih boyunca buradan geçen değişik kavimler uygarlık izlerini bırakmışlar ve şehir çeşitli isimler almıştır. M.S. 4. yüzyıl sonlarından itibaren Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması ile Bizans’ın eline geçen Trakya, Avrupa üzerinden gelen hem savaşçı hem de bunların önünden kaçan kavimler tarafından istila edilmeye ve ele geçirilmeye çalışılmıştır. 1365 ile 1370 yılları arasında I.Murat tarafından Kırklareli Bulgarlar’dan alınarak Osmanlılar’a katılmış ve bölgede Osmanlılar yerleşik düzene geçmiştir. 24 Ekim 1912 yılında Kırklareli Bulgarlar tarafından, 26 Temmuz 1920’de Yunanlılar tarafından işgal edilmiş, 10 Kasım 1922’de işgalden kurtarılmıştır. Her ne kadar Herakliya, Vrisium, Verisse, Bozili, Nerisse, Saranta Ecclesies, Kırkkimse, Kırkkimesne gibi isimler Kırklareli’nin eski isimleri olarak yazılmış olsa da doğruluğu ve kaynağı kesin olarak bulunamamıştır. Ancak üç-dört yüzyıllık mezartaşları ve
Balkan harbinden kalan bir iki kitabede “Kırkkemesne” veya “Kırkkimse” olarak geçen
yazılara rastlanmıştır. Kırklar Tepesinde bir zamanlar var olan “Kırklar Baba Dergâhı” nda
bulunan bir kitabede;
“Kırk kimse şehid oldu bu yerde,
Bu nâm ile anılsın bu belde” İfadesi tespit edilmiştir.
17. yüzyıl ortalarında Kırklareli’ni gören Evliya Çelebi, “Hüdavendigar Gazi
tarafından alındığını, Edirne eyaletine bağlı sancak olduğunu, mükellef köylerinin
bulunduğunu, şehir bahçelerinin kenarlarında geniş ve düzlükte kat kat kiremit örtülü, mamur
yüksek sarayları ile süslü bir şehir olduğunu, camileri arasında Eski Cami’nin en ünlü
olduğunu, hamamlarından köprübaşındaki hamam ile arastaya bitişik olan hamamın güzel
olduğunu, şehirde yer yer sebil ve hayat sularının bulunduğunu” belirtmektedir.
Kırklareli, 100 yıl öncesine kadar bağcılık alanında dünya çapında tanınan üzümleri ile
bilinen ve üzüm ürünleri satan bir kent olma özelliğini taşımaktaydı. Ancak zaman içerisinde
ilerlemeyerek, mevcut üretim ile yetinilmiş, bağlık alanlar buğday, ayçiçeği, vb. tarım
ürünleri üretimine dönüştürülmüştür. Aradan geçen onca yıla rağmen günümüzde sevindirici
olan, bu eksiğin farkına varılarak, bazı üreticilerin amatörce bağcılığı canlandırmak için
çalışmalar başlatmış olmasıdır.
B) KATILIM İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR
1.Yarışmaya katılım ücretsizdir, Kırklareli İli bazında profesyonel ve amatör grafik
tasarımcıları ile öğrencilere açıktır.
2. Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.
3. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış
olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen
çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu
yapılmamış olmalıdır.
4. Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacaktır.
Logo tasarımı nın kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül
sahibi ödülü derhal iade edecektir.
5. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı
yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Kırklareli İl Özel İdaresi ya da seçici kurul
üyeleri sorumlu tutulamaz.
6. Yarışma, Kırklareli İl Özel İdaresi bünyesinde çalışmayan, seçici kurul ve seçici
kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki, tüm tasarımcılara açıktır. Yarışmacılar, seçici
kurulun ve Kırklareli İl Özel İdaresi’nin kararlarına saygı göstereceklerini ve yarışmaya
katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
C) KATILIM ĠÇĠN TASARIM KOġULLARI
1. Tüm çalışmalar “T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi 1924” ibaresini açık ve net bir
şekilde içermelidir.
2. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. Maddesinde, İl Özel İdarelerinin görev
ve yetkileri açıklanmıştır. Şöyle ki;“ İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Sağlık, Gençlik
ve spor, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyük şehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı,
bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar,
yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yeti ştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini,
binalarının yapım, bakım ve onarımı ile di ğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,
b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, … ; orman köylerinin
desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,, yapmakla görevli ve yetkilidir. Denilmektedir. Bu husus dikkate alınabilir.
3. Seçilecek tasarım; Kırklareli İl Özel İdaresi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks kâğıdı, pankart, afiş, web sitesi ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımı, renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.
4. Kırklareli İl Özel İdaresi, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Kullanılacak eserin sahibinden, Seçici Kurulun ve/veya Kırklareli İl Özel İdaresi’nin görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
5. Yarışmada seçilen tasarımların tüm hakları Kırklareli İl Özel İdaresi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.
6. Ödül kazanan tasarımı Kırklareli İl Özel İdaresi her türlü kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.
7. Seçilmeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından; en az 15 gün, en fazla 30 gün içerisinde teslim edilen adresten alınabilirler. Belirlenen sürelerde geri alınmayan eserler Kırklareli İl Özel İdaresi’nin sorumluluğunda değildir.
D) KATILIM ĠÇĠN TEKNĠK KOġULLAR
1. Tasarım rumuzu en az 4 harf ve 3 adet rakamın birleşiminden oluşmalıdır. (Örnek: ABCD123)
2. Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük 15×15 cm renkli büyük çalışma, alt bölümde küçük uygulamaları 3×3 cm- renkli ve siyah/beyaz üst üste) hazırlanacaktır.
200 gr A4 kâğıtlar paspartulanmamalı ya da kartona yapıştırılmamalıdır. Çalışmalar şeffaf dosya içerisine konulduktan sonra kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.
3. Tasarımlar, Adobe İllüstratör, Adobe PhotoshopFreeHand ya da CorelDraw programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak her bir çalışmanın JPEG versiyonları ile birlikte CD ortamında sunulacaktır. Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte CMYK renk modunda olacaktır.
4. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde yazıyla açıklayacak ve CD ile sunacaktır.
5. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektedir.
6. Kırklareli İl Özel İdaresi, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir.
E) GÖNDERĠM ĠÇĠN POSTALAMA KOġULLARI
1. Katılımcılar, her bir tasarım için 3 adet belge zarfı kullanacaklardır.
2. Söz konusu belge zarfları; içerisinde eksiksiz doldurulmuş başvuru formunun yer aldığı kapalı Kimlik Belgesi Zarfı ile birlikte, eserin yer aldığı kapalı Evrak Belgesi Zarfı ve CD Zarfı’dır.
3. Her zarfın üzerinde en az 4 harf ve 3 rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. (Örnek: ABCD123)
4. Katılımcının rumuzu, eserlerin arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.
5. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.
6. Postalama işleminde, posta şirketi tarafından zarfın üzerine göndericinin açık bilgilerinin yazılması zorunlu tutuluyorsa, bir dördüncü zarf daha kullanılabilir (Kargo zarfı gibi).
7. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı rumuz kullanmalıdır; 3 ayrı evrak zarfı, tek bir postalama zarfı içinde gönderilebilir.
F) KULLANIM KOġULLARI VE HAKLARI
1. Katılımcı, dereceye giren ve/veya Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından kullanılması kararlaştırılan eserinin, Kırklareli İl Özel İdaresi’ne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Kırklareli İl Özel İdaresi’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
2. Ödül kazanan eserler; Kırklareli İl Özel İdaresi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
3. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Kırklareli İl Özel İdaresi kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
G) ÖDÜL
1. Ödüller, hak sahiplerine Kırklareli İl Özel İdaresi’nin belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir.
2. Yarışma ödülleri aşağıdaki gibidir.
Birincilik Ödülü : 3.000,00
Ġkincilik Ödülü : 2.000,00
Üçüncülük Ödülü : 1.000,00
H) DEĞERLENDĠRME ve SEÇĠCĠ KURUL
1- Seçili Kurul, toplam 6 (altı) üyeden oluşacak olup, Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından belirlenen üyelerden teşkil edecektir. Ayrıca seçici kurulda Kırklareli Üniversitesinin ilgili bölümlerinden üye bulunacaktır. İdare, değerlendirme toplantısına katılmayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayıcı günü değiştirme hakkına sahiptir.
2-Seçici Kurul; dereceye girmeye hak kazanan ilk üç logoyu belirler. Eserler; özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.
I) YARIġMA TAKVĠMĠ
1. Ġlk BaĢvuru Tarihi : 15 Ocak 2013
2. Son BaĢvuru Tarihi : 05 ġubat 2013
3. Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 10 ġubat 2013
4. Dereceye Giren Üç Logonun Açıklanması : 13 ġubat 2013
Sonuçlar, Kırklareli İl Özel İdaresi’nin web sitesinde yayımlanacaktır:
Ġ) ĠLETĠġĠM VE YARIġMA SEKRETARYASI
Yazışma ile ilgili bütün sekretarya görevini Yazı İşleri Müdürlüğü yürütecektir.
Zarf/zarflar aşağıdaki adrese gönderilecektir: Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.
Adres: Kırklareli İl Özel İdaresi
Kırklareli İl Özel İdaresi Logo Yarışması
Karakaş Mahallesi, 100. Yıl Caddesi No: 25KIRKLARELİ
Tel : (0288) 214 10 53 / 214 89 82 / 214 89 84 / 214 34 39 / 214 82 50 / 0 505 912 63 63
Faks : (0288)214 89 81
Web sitesi: http://www.kirklareliilozelidaresi.gov.tr
E-posta: [email protected]
Sekretarya: Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü
Yarışma Şartnamesi ve Katılım Formu, Kırklareli İl Özel İdaresinden ve http://www.kirklareliilozelidaresi.gov.tr adresinden alınabilir.
KIRKLARELĠ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ
LOGO TASARIMI YARIġMASI KATILIM FORMU
Rumuz
Adı Soyadı
T.C. Kimlik No
Doğum Tarihi ve Yeri
Telefonlar
Cep Tel:
……………………
İş Tel:
……………………
Ev Tel:
…………………….
Posta Adresi
Faks
E-Posta
Kısa Özgeçmiş
Yarışma yönetmeliğindeki bütün koşulları okudum ve kabul ediyorum. Eserimin dereceye girmesi durumunda Kırklareli İl Özel İdaresi’ne süresiz olarak kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul ederim.
Logo, kendi tasarımım olup daha önce hiçbir yarışmada yer almamış ve sergilenmemiştir. Buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğim eserimin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, dijital iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Kırklareli İl Özel İdaresi’ne tam lisans verdiğimi kabul ederim. Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından kullanılan eserim için verdiğim lisansı kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu lisans için bana verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi, manevi talepte bulunmayacağımı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Kırklareli İl Özel İdaresi eser için bana, verdiğim lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserimin ödül alması durumunda Kırklareli İl Özel İdaresi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
…. /… / 2013
Adı Soyadı (El yazısıyla) veİmza
NOT: Bu formu koyacağınız zarfın üzerine 4 harf ve 3 rakamdan oluşturacağınız “RUMUZ” dışında kesinlikle hiçbir şey yazılmayacak ve ağzı kapatılmış olacaktır.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin