KARTON AMBALAJ VE STAND TASARIM YARIŞMASI

AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 
KARTON AMBALAJ VE STAND TASARIM YARIŞMASI  
ŞARTNAMESİ 

İstanbul  Ağaç Mamulleri  ve  Orman  Ürünleri İhracatçıları  Birliği  organizatörlüğü,  Akdeniz,  Ege  ve 
Orta  Anadolu  Ağaç Mamulleri  ve Orman Ürünleri İhracatçı  Birlikleri,  Karton  Ambalaj  Sanayicileri 
Derneği  ve  Ambalaj  Sanayicileri  Derneği’nin  katkılarıyla,  T.C.  Ekonomi  Bakanlığı  ve  Türkiye 
İhracatçılar  Meclisi’nin  izin  ve  destekleriyle,  değişen  teknolojiye  ayak  uyduran  ve  çevre  dostu 
karton  ambalaj  ve  karton  standların  tasarlanması  ve  bu  alanlardaki  genç  tasarımcıların  ülkemize 
kazandırılması amacıyla “Karton Ambalaj ve Stand Tasarım Yarışması” düzenlenmektedir. 
 
YARIŞMANIN AMAÇLARI  
 
Karton Ambalaj ve Stand Tasarım Yarışmasının temel amaçları arasında,  
 
  Karton  ambalajların  ihracatında  rekabet  sağlayıcı  çözümler  üretmek  ve  sektörün  rekabet 
gücünü artırmak, 
  Karton  ambalajın,  çevreyi  kirletmeyen  çağdaş  bir  ambalaj  olarak  tanıtımını,  kullanımını 
teşvik etmek ve yaygınlaştırmak,  
  Sektörün gelişimine katkıda bulunmak,  
  Çevreyi daha fazla korumak, 
  Tasarımın sektör için önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,  
  Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,  
  İhracat  potansiyeline  sahip  karton  ambalaj  ve  stand  tasarımlarının  ortaya  çıkarılmasında 
aracı olmak, 
  Türkiye’de  üretici  firmalar  ile  sektöre  ilgi  duyan  genç  dinamik  tasarımcı  adayları  sektör 
bünyesinde buluşturmak, 
  Geleceğin  karton  ambalaj  pazarında  söz  sahibi  olabilecek  ürünlerin  geliştirilmesine  öncü 
olmak 
 
yer almaktadır. 
 
YARIŞMANIN KONUSU 
 
Yarışma iki farklı temada düzenlenmektedir. Bunlar: 
 
 
1.       Karton  ambalaj  (Kartondan  mamul,  iki  veya  üç  boyutlu,  düz,  katlamalı,  katlamalı   
yapıştırmalı,  her  ebatta  ambalaj malzemesini  ifade  eder):  Çevreye  duyarlı,  fonksiyonel, 
estetik, dayanıklı, ergonomik, çağdaş çizginin gereklerine uygun,  ihraç potansiyeline  sahip, 
katma değer yaratan, sektöre ışık tutabilecek nitelikte ürünler, 
 
2.       Karton  stand  (Karton, mukavva,  oluklu mukavvadan mamul,  tezgah  üstü,  havuz  veya 
ayaklı, tek veya çok gözlü, ürün veya ambalajlanmış ürünü  içerecek şekildeki, her ebatta 
ambalaj/sunum  elemanını  ifade  eder):  Optimum  taşıma  kapasiteli,  çevreye  duyarlı, 
fonksiyonel,  dayanıklı,  estetik,  çağdaş  çizginin  gereklerine  ve  teknolojik  değişime  ayak 
uydurabilecek, ihraç edilebilecek ve sektöre katma değer sağlayacak birim veya sistemler. 
 

Ürünlerin  tasarımı  estetik  kaygılar  kadar;  fonksiyonel  zenginlik,  kullanılabilirlik,  üretime, 
depolamaya  ve  nakliyeye  uygunluk,  maliyet,  yenilik,  katma  değer  yaratma  ve  ihracata  yönelik 
rekabet gücü oluşturma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir.  
 
Her  tema  için  geliştirilecek  önerilerin;  ekolojik  değerlere  duyarlı,  ihraç  potansiyeline  sahip,  çevre 
dostu  tasarımlar  ile  ürünün  sevkiyat  ve  kullanım  aşamalarında  problem  çözümlerini  ortaya 
çıkarması beklenmektedir.  
 
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 
 
1.  Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı 
veya  Endüstriyel  Tasarım  Bölümleri  ve  muadillerinde  ön  lisans,  lisans  ve  lisansüstü 
düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açıktır. 
 
2.  Öğrenciler yarışmaya iki şekilde katılabilir:  
 
‐Bireysel olarak 
 
‐Grup olarak (*) 
 
(*) Grup olarak katılımlarda tüm grup üyelerinin öğrenci olması şarttır. Bir öğrenci grubunda 
en çok bir lisansüstü öğrenci yer alabilir.  
(*) Grup maksimum  5  öğrenciden  oluşabilir.  Bir  grup  lideri  seçilir,  seçilen  grup  lideri  tüm 
ödülleri teslim alma yetkisine sahiptir. 
  
3.  Yarışmacıların; 
 
a‐  Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması, 
b‐  Yarışmayı  açan  kuruluşta  çalışıyor  veya  yarışmayı  açan  kuruluşta  çalışan  birinin 
birinci dereceden akrabası olmaması, 
c‐  Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.  
 
Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır. 
 
4.  Yarışmaya  katılan  her  proje  için  “özgünlük”,  “daha  önce  herhangi  bir  yarışmada  ödül 
almamış olması”  ve  “hâlihazırda  tasarımı  yapılmış, üretilmiş  ve  satışa  sunulmamış olması” 
şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu 
tarafından  onaylanması  halinde,  söz  konusu  proje  ve  bu  proje  ile  yarışmaya  başvuran 
yarışmacı/yarışmacıların  başvuruları  yarışma  kapsamından  çıkarılacaktır.  Eğer  proje  ödül 
kazandı  ise,  kazanılan  ödülle  beraber  bu  proje  ile  yarışmaya  başvuran 
yarışmacı/yarışmacıların  kazandıkları  tüm  ödüller İstanbul  Ağaç  Mamulleri  ve  Orman 
Ürünleri İhracatçıları  Birliği  (Sekretarya İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel  Sekreterliği ‐ İİB) 
tarafından geri istenir. Aksi durumlarda hukuki yollara başvurulacaktır.  
 
5.  Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan 
sıradaki  tasarıma  aynı  ödül  ve  hakları  devir  edilecek  ve  yapılan  değişiklik  yarışma  ilanının 
yapıldığı WEB sitesinde (www.kartonkutu‐stand‐tasarim.org)  duyurulacaktır.  
 
 
YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER 
 
“Karton Ambalaj ve Stand Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları 
aşağıda sıralanmıştır: 
 
√  Yarışma şartnamesi,  yarışmaya  katılım  koşulları  ve  yarışma  ile  ilgili  tüm  dokümanlar  WEB 
sayfasından  temin  edilecek  ve  yarışmaya  başvuru  da  WEB  sayfası  (www.kartonkutu‐stand‐
tasarim.org) aracılığıyla yapılacaktır.  
√ Her yarışmacı grubu şu aşamaları gerçekleştirerek yarışmaya katılabilir:  
 
  Tüm  yarışmacılar  WEB  sitesinden  (www.kartonkutu‐stand‐tasarim.org)   temin  edilecek 
“Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra,  
 
  Tüm yarışmacılar “Başvuru Başlangıç Bilgileri”ni dolduracak, 
 
  Ardından  tüm  yarışmacılar   “Kimlik Bilgi  Formu”nu  ve  “Taahhütname”yi  eksiksiz doldurup 
internet üzerinden onaylayacak, 
 
  A3  boyutundaki  özel  proje  kâğıdına  ister  bilgisayar  ortamında  isterse  dökümünü  alıp  elle 
çizip  tarayarak  tasarımlarını  (300  dpi,  24  Bit  renk  derinliğine  sahip  ve  JPEG  formatında) 
beyaz zeminde ve ölçekli olarak 3 farklı şekilde gönderecektir:  
 
1)  e‐posta ile [email protected] adresine gönderilmeli    
     (en fazla 3 MB boyutunda),  
2)  Daha küçük boyutta WEB sayfasına (www.kartonkutu‐stand‐tasarim.org)     
       doğrudan eklenmeli, (en fazla 500 KB boyutunda) 
3)  A3 normunda kâğıt üzerine basılarak İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman  
      Ürünleri İhracatçıları Birliği (Çobançeşme Mevkii Dış Ticaret Kompleksi C Blok  
      Kat :2)’ne posta yoluyla veya elden ulaştırılmalıdır.  
 
(Not: Tasarımların her üç şekilde de ulaştığının teyidinin alınması gerekmektedir.) 
 
  Yatay olarak kullanılacak bu kâğıdın sağ üst köşesinde üç harf ve beş  rakamdan oluşan bir 
RUMUZ  yazılacaktır.  Her  projede;  tasarımın  temel  ilkelerini  açık  olarak  tanımlayan  ve 
uygulamalarını  anlatan  görünüşler  ile  tasarımın  plan,  cephe  ve  kesit  görünüşleri  yer 
alacaktır.  Söz  konusu  projenin  aynı  hali  e‐posta  yoluyla  da İİB  Genel  Sekreterliği’ne 
gönderilecektir. 
 
  İİB  Genel  Sekreterliği’ne  gönderilecek  tasarımın  üzerinde  rumuz,  tasarımla  ilgili  temel 
bilgiler  dışında,  yarışmacının  kimliğini  belirtecek,  herhangi  bir  ibare  veya  işaret 
bulunmamalıdır.  
 
  Tasarım  yapılan  sayfanın  alt  kısmına  aşağıda  detayları  verilen şekilde  tasarıma  ait 
açıklamalar yazılacaktır.  
 
 
 
  
Sayfanın Altına Yazılacak Tasarıma Ait Açıklamalar :  
 
(Sayfanın  alttan  5  cm.  yukarıda  çizilecek  bir  çizginin  sağ  alt  kısmına  aşağıdaki  sırayla 
yazılacaktır) 
 
  Tasarımın İsim Önerisi 
  Tasarımın Konsepti ve Temel İlkeleri (En fazla 100 karakter ile) 
  Üretimde Kullanılacak Malzemeler 
  Üretimde Kullanılacak Teknikler  
 
  Yarışmacılar  tüm bu  işlemlerin  ardından  “Öğrenci Belgesi”,  “Vesikalık  Fotoğraf”  ve  “Nüfus 
Cüzdanı  Fotokopisi”ni  (T.C.  Kimlik  Numarası  mutlaka  olmalıdır)  WEB  sitesine 
(www.kartonkutu‐stand‐tasarim.org)   doğrudan  yükleyerek İİB  Genel  Sekreterliği’ne 
ulaştıracak ve yarışmaya başvuru işlemini tamamlayacaktır. 
 
  Yarışmacılar  isteğe  bağlı  olmak  koşulu  ile  bu  aşamadan  sonra  ekrana  çıkacak  ikonlar 
vasıtasıyla  “Proje  Raporu”  ve  “Kısa Özgeçmiş”lerini WEB  sitesine  (www.kartonkutu‐stand‐
tasarim.org)  yükleyebilirler. 
 
Tüm  “Başvuru  Belgelerinin”  eksiksiz  doldurulması,  onaylanması  ve  WEB  sitesine 
(www.kartonkutu‐stand‐tasarim.org)  yüklenerek  bilgilerin İİB  Genel  Sekreterliği’ne 
ulaşmasını takiben her yarışmacı grubuna bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun İİB 
Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan 
yarışmacı / yarışmacı grubu başvuru yapmış sayılmayacaktır.  
 
Başvuru numarası ve yarışmacı / yarışmacı grubunun kendisi tarafından oluşturulan şifrenin 
yarışmacılar tarafından unutulmaması için kaydedilmesi önem taşımaktadır.  
 
 WEB  sitesinden  (www.kartonkutu‐stand‐tasarim.org)  başvuru  sırasında  eksik  bilgi  doldurulması 
veya  işaretlenmesi  gereken  bir  alanın  işaretlenmemesi  halinde;  otomatik  olarak  bir  sonraki 
aşamaya  geçilemeyeceğinden,  yarışma  ile  ilgili  formların  eksiksiz  olarak  doldurulması 
gerekmektedir.  Sırasıyla;  tüm  yarışmacılar  tarafından  yarışma şartnamesinin  okunması,  ardından 
yarışma  başvuru  formlarının  tüm  yarışmacılar  tarafından  doldurulması  işlemlerinin  ardından 
yarışma  taahhütnamesinin onaylanması  aşamasına  geçilecektir.  Tek bir  ikona  tıklayarak  yapılacak 
olan bu taahhütname onaylanması işlemi; 
 
a)  Yarışmaya başvuran kişilerin hazırlanan yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olduğu, 
  
b)  Yarışmacıların şartname  hükümlerini  tüm  yasal  haklar  ve  sorumluluklar  kendilerine  ait 
olmak üzere kabul ettiği, 
 
anlamına  gelmektedir.  Yani  yarışmaya  katılan  tüm  kişiler,  taahhütname  onaylanması  işlemi  ile 
katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan 
etmiş sayılırlar.  
 
“Proje  Raporu”  ve  “Kısa  Özgeçmiş”  zorunlu  olmayıp,  arzu  edilirse  yarışmacılar  tarafından 
hazırlanarak  başvuruya  ilave  edilebilir.  Proje  raporu,  proje  fikrini  yazılı  olarak  anlatan,  önerinin 
hangi noktada yenilik getirdiğini, ne ölçüde katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim   5
yöntemini  açıklayan,  1  sayfalık  yazılı metin şeklinde  olacaktır.  “Kısa  Özgeçmiş”  ise  en  fazla  100 
kelimeden oluşacak, grup çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir. 
 
  “Taahhütname Formu”nda,   ilgili gruba ait  kişi  sayısınca ayrı  taahhütname  formu doldurulacak, 
ekrana  ilk  çıkan  “Taahhütname Formu” grubun  temsilcisi olarak  seçilen ve  formda belirtilen grup 
lideri  adına  doldurulacak,  bu  formun  doldurulmasının  ardından  ekrana  ikinci  “Taahhütname 
Formu” çıkacak bu form ise gruptaki diğer kişilerin bilgileri girilerek doldurulacaktır.     
 
√ Yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin 
tasarım  üzerinde  hak  iddia  etmeleri  halinde  sorumluluğun  yarışmacıya  ait  olduğunu  bildiren 
“Taahhütname”yi doldurup onaylayacaklardır. 
√ Yarışmacıların “Kimlik Bilgi Formu”nun üzerindeki adres, telefon, faks ve e‐posta adresi bilgilerini 
eksiksiz  ve doğru olarak doldurmaları  zorunlu olup,  söz  konusu  form,  grup  çalışmasıysa her  grup 
elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir. 
 
√  Yarışmacılardan  WEB  sitesi  aracılığıyla  başvuru  sırasında  vesikalık  fotoğraflarını  ekleyerek İİB 
Genel  Sekreterliği’ne  göndermeleri,  katalog  ve/veya  kitapçık  içerisinde  kullanılması  amacıyla 
istenilebilecektir.  
 
√  Yarışmacılardan  WEB  sitesi  aracılığıyla  başvuru  sırasında,  nüfus  cüzdanlarının  taranmış  halini 
yükleyerek İİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, kimlik teyidi amacıyla istenilmektedir. 
 
√ Tasarım üzerinde; sağ üst köşede belirlenen rumuz, tasarımların tasarımcı  ismi ve eğitim bilgileri 
ile sergilenip sergilenemeyeceğini beyan eden açıklama, katılım şekli yer alacaktır.  
 
“AÇIKLANABİLİR”  ibaresi,  projenin  yarışma  sonunda  tasarımcı  ismi  ve  eğitim  bilgileri  ile 
sergilenmesine,  ayrıca  tasarımın  düzenlenecek  sergi,  hazırlanacak  kitap  ve  kataloglarda  tasarımcı 
ismi,  iletişim bilgileri  ve  vesikalık  fotoğrafı  ile beraber  yer  almasına  tasarımcı/tasarımcılarının  izin 
vermesi  anlamına  gelmektedir.  “AÇIKLANAMAZ”  ibaresi  yazılması  halinde;  söz  konusu  projeler 
yarışma  sonunda  düzenlenecek  sergi,  oluşturulacak  kitapçıklar  ve  kataloglarda  yer  alacak  ancak, 
tasarımcılarının  ismi,  iletişim  bilgileri  veya  vesikalık  fotoğraflarına  yer  verilmeyecektir. 
“AÇIKLANAMAZ”  ibaresi,  kimliklerin  sadece  medyaya  ve  topluma  karşı  kapalı  olduğu  anlamına 
gelmekte,  Yarışma  Sekretaryası  Asli  Jüri  Üyeleri’ne  kapalı  olduğu  anlamına  gelmemektedir. 
Üzerinde  ibare  belirtilmemiş  zarflar  “AÇIKLANABİLİR”  kabul  edilerek,  eser  sahipleri,  yarışma 
sonunda  düzenlenecek  sergi,  oluşturulacak  kitapçıklar  ve  kataloglarda  açık  kimlikleri  ile  yer 
alacaktır.  
 
√ Rapor ve proje sunum paftaları üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında  işaret veya belirleyici 
herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır. 
 
√  Yarışmacıların  teknolojik  araştırma  yapmaya  özendirilmesi,  özgün  tasarım  yapmaları  için 
yönlendirilmesi,  öğretim  üyelerinin  proje  gruplarına  sadece  yol  gösterici  olarak  destek  vermesi 
temel prensip olacaktır. 
 
√  Okullar  müfredatın  gereksinimi  olarak  öğrencilerden  herhangi  yaratıcılık  gerektiren  bir  işi 
tamamlamış olmalarını isteyebilirler. Öğrenciler yarışmaya böylesi bir çalışmayı sunup sunmamakta 
serbesttir. 
  
√  Yarışmaya  katılan  her  tasarımcı,  tasarımların  sergilenmesine,  bu şartname  koşulları  içinde  izin 
verir.  
 
YARIŞMA TAKVİMİ  
 
Yarışma İlan Tarihi        : 26 Aralık 2011 
Proje Kabulü (son başvuru tarihi)                                             : 30 Mart 2012  
Jüri tarihi                                                                                       : 06 Nisan 2012   
Sonuçların açıklanması Ödül Töreni                                  : 20 Nisan 2012   
 
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ  
Asil  
 
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birlikleri’nden (1 temsilci) 
Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği’nden (KASAD) – (1 temsilci) 
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) – (1 temsilci) 
Türkiye Ambalaj Meclisi (TOBB) – (1 temsilci) 
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’ndan (ETMK) – (1 temsilci) 
Üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinden öğretim üyeleri (4 temsilci) 
Grafikerler Meslek Kuruluşu (1 temsilci) 
Serbest çalışan Endüstri Ürünleri Tasarımcısı (1 temsilci) 
 
Yedek  
 
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’ndan (ETMK) 1 temsilci 
Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği’nden (KASAD) 1 temsilci 
 
Raportör 
 
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden 1 kişi 
 
Seçici Kurul Üyeleri  tasarım yarışması  sonucunda yarışma ve ödül alan projelere yönelik bir  rapor 
hazırlayacaktır. 
 
Yarışma Moderatörü 
 
Dr. Yasemin DEMİRDAĞ (İİB Genel Sekreteri) 
 
TASARIMLARIN GÖNDERİLECEĞİ YER    
 
Yarışma Sekretaryası   İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği 
Ağaç – Su – Yaşmeyve Koordinasyon Şubesi 
Adres      Çobançeşme Mevki Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi 
C  Blok BAHÇELİEVLER/İSTANBUL  
Tel      0‐212‐454 05 00 (1549 ‐ 1731) 
Faks      0‐212‐454 08 52  
GSM      0 530 512 29 00 
E‐Posta      [email protected]   
  
olarak belirlenmiştir.  
 
Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde söz konusu iletişim bilgileri kullanılacaktır. Kargo nedeniyle oluşan 
üç günden fazla gecikmelerde, gelen başvurular yarışmaya alınmayacaktır. 
 
ÖDÜLLER  
 
Yarışma birincilik ödülü        7.000 TL  
Yarışma ikincilik ödülü          5.000 TL  
Yarışma üçüncülük ödülü     3.000 TL  
 
Para ödüllerinin dışında,  
 
2008/2  Sayılı  “Tasarım  Desteği  Hakkında  Tebliğ”  çerçevesinde  yarışmada  birinci  olan  grup 
üyelerinden  oluşan  ve  destek  kapsamına  alınan  tasarımcıların,  yurtdışındaki  eğitim  giderlerinin 
tamamı  ve  aylık  1.500  ABD  Doları’nı  aşmamak  kaydıyla  yaşam  giderlerinin  en  fazla  2  (iki)  yıl 
süresince  desteklenmesi  söz  konusu  olabilecektir.  Bahse  konu  desteğe  yönelik  detaylar  ve  ilgili 
desteğe dair uygulama usul ve esaslar aşağıda belirtilmektedir: 
 
1.  Tasarım  yarışmalarının  gerçekleştirilmesi  sonrasında;  birinci  olan  tasarımcılardan  yurt  dışı 
eğitim  programına  başvurmak  isteyen  tasarımcılar  (Ek‐1)’de  yer  alan  tasarım  konusunda 
uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını yaparlar. 
 
2.  Tasarımcılar,  yurt  dışı  eğitimlerine  ilişkin  olarak  başvurdukları  tasarım  kurumlarına  kabul 
edilmelerini müteakiben  (Ek‐2)’de yer alan belgelerle birlikte İstanbul İhracatçı Birlikleri’ne 
başvururlar. Nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitime gönderilecek tasarımcıların 
belirlenmesi  amacıyla İstanbul İhracatçı  Birlikleri  adaylara  ilişkin  listeyi  (Ek‐2)’de  yer  alan 
belgelerle  birlikte  Ekonomi  Bakanlığı’na  iletir.  Ekonomi  Bakanlığı’nın  yurt  dışı  eğitime 
gönderilecek  tasarımcıların  belirlenmesine  ilişkin  Onayını  müteakiben İstanbul İhracatçı 
Birlikleri, kabul alınan tasarım okulu ile ilgili gerekli işlemleri tamamlar. 
 
3.  Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen tasarımcıların, Bakanlık Onayını takip eden ilk 
eğitim döneminde eğitimlerine başlamaları zorunludur. 
 
4.  Bakanlık  tarafından  yapılan  değerlendirme  sonucunda,  yurt  dışına  eğitim  almak  üzere 
gönderilecek tasarımcı  ile İstanbul İhracatçı Birlikleri arasında yurt dışında alınacak eğitime 
ve  karşılıklı  yükümlülüklere  ilişkin  bir  sözleşme  akdedilir.  Söz  konusu  sözleşmede,  eğitim 
desteği verilen tasarımcının;  
 
a)  Yurtdışında yapacağı öğrenimi başarı  ile tamamladıktan sonra,  2 (iki) yıl süre  ile 
İstanbul İhracatçı  Birlikleri  tarafından  talep  edilmesi  halinde  moda,  trend  ve 
endüstriyel tasarım konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti vereceği, 
 
b)  İstanbul İhracatçı Birlikleri izni dışında eğitim programını değiştiremeyeceği, 
 
c)  Eğitim  görmekte  olduğu  okuldan, İstanbul İhracatçı  Birlikleri  tarafından  kabul 
edilmeyen bir sebeple kendi isteği ile ayrılamayacağı,  
   8
d)  Geçerli mazereti olmaksızın, eğitim programını en geç 2 (iki) yılda tamamlamadığı 
hallerde,  bu Uygulama Usul  ve  Esasları  kapsamında  yararlandırılan  desteklerin, 
6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri ödenmesini taahhüt edeceği,  
 
e)  (d)  bendi  kapsamında  verilen  taahhütlere  karşılık  olarak şahsi  kefil  vesair  bir 
teminat göstereceği, gibi hususlara yer verilir. 
 
5.  Bu Uygulama Usul ve Esasları’nın işbu maddesi uyarınca yurt dışı eğitime gönderilen  
tasarımcının, söz konusu eğitim programının tamamlanmasını müteakiben en geç 3 (üç) ay 
içerisinde  anılan  yurt  dışı  eğitimin  tamamlandığını  gösterir  sertifika,  diploma  vb.  belgenin 
aslını  veya  Noter  onaylı  örneğini  Bakanlığa  iletilmek  üzere İstanbul İhracatçı  Birlikleri’ne 
ibraz etmesi gerekmektedir. 
 
YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ 
 
Yarışma sonucunda ödül kazananlar ödül töreninde açıklanıp, ödül töreni sonrasında Yarışma Jürisi 
ve Komitesinin uygun gördüğü WEB sitelerinde ilan edilecektir. 
 
YARIŞMAYA  KATILAN  PROJELERİN  DEĞERLENDİRİLMESİ  VE  ÖDÜL  ALACAK  TASARIMLARIN 
BELİRLENME ŞEKLİ 
 
Jüri Üyeleri  tarafından ödül almaya  layık görülen projeler, ödül  töreninde açıklanacak ve kazanan 
ismi  boş  bırakılarak  basımı  yapılan  sertifikaların  üzerine  kazanan  yarışmacıların  isimleri  yazılarak 
ödül alan tasarımcılara sertifika ve ödülleri törende teslim edilecektir. 
 
TASARIM HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ 
 
  27  Haziran  1995  tarihinde  yürürlüğe  giren  “Endüstriyel  Tasarımların  Korunması  Hakkında 
Kanun  Hükmünde  Kararname”ye  göre,  yarışmaya  katılan  bütün  tasarımcıların,  yarışmaya 
katıldıkları  “yeni  ve  ayırt  edici  özelliğe  sahip”  tasarımlarının  korunması  için,  Türk  Patent 
Enstitüsü’ne  başvurma  ve  tasarımlarına  (masrafları  kendilerince  karşılanarak)  “Endüstriyel 
Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, 
Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler. 
 
  Yarışmayı  düzenleyen  ve  finanse  eden İstanbul İhracatçı  Birlikleri,  düzenlenen  yarışma 
sergisini,  farklı şehir  ve  ülkelerde  sergileme  hakkını  saklı  tutar.  Yarışmayı  düzenleyen  ve 
finanse  eden İstanbul İhracatçı  Birlikleri,  yarışmaya  katılan  tüm  projeleri  yayımlamak, 
arşivlemek,  yurtiçi  ve  yurtdışında  sergilemek  haklarına  süresiz  sahip  olacaktır.  Diğer 
taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara 
beyan eder.  
 
  Dereceye  giremeyen  tasarımların  paftaları  1  –  30 Haziran  2012  tarihleri  arasında İstanbul 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınabilir. Bu süre zarfında geri alınmayan tasarım 
paftalarından İstanbul İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliği  hiçbir şekilde  ve  nedenle 
sorumlu tutulamaz. 
 
  Yarışmada  dereceye  giren  projelerden  bahse  konu  proje  ile  sınırlı  olacak  eserlerin,  5846 
sayılı  “Fikir  ve  Sanat  Eserleri  Kanunu”  kapsamında  korunacak  bir  eser  oluştuğunda  söz 
konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların   9
12.06.1995  tarih  ve  554  sayılı  “Endüstriyel  Tasarımların  Korunması  Hakkında  Kanun 
Hükmünde  Kararname”  kapsamında  korunan  “Endüstriyel  Tasarımların  Tescil  Hakları  ve 
Buluşların  12.06.1995  tarih  ve  551  sayılı  Patent  Haklarının  Korunması  Hakkında  Kanun 
Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi 
alınması  hakları  münhasıran  yarışmaya  katılan  yarışmacılara  aittir.  Bahse  konu  hakların 
belirli  bir  süre  kullanımı  için  lisans  almak  isteyenler  ile  söz  konusu  hakları  devir  almak 
isteyenlerin, yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri’nden bağımsız olarak, 
yarışmacılarla  sözleşme  yapmaları  ve  ödenecek  bedel  konusunda  tarafların  anlaşmaları 
şarttır.  
 
  Yarışmaya  katılan  bütün  tasarımların,  ticari  amaçlı  kullanımı  için  tasarımcıların  izninin 
alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri üyeleri, “Firma 
Özel Ödülü” veren üye firmaların öncelik haklarını gözeterek uygun buldukları projeleri satın 
alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, belirtilen Birliklerin, ödül alan projeler üzerinde 
yarışma  sonuçlarının  açıklanmasından  itibaren  6  ay  süreli  “Öncelik”  ve  “Ön  Alım  Hakkı” 
vardır.  
 
  Öncelik  haklarını  kullanarak  lisans  veya  devir  almak  isteyen  Birlik  üyelerinin,  ödemek 
istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, Birlik 
üyeleri  ile  özel  ödül  veren  firmaların  önalım  haklarını  kullanmaları,  yarışmacılarla  birlikte 
yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.  
 
  Yarışmaya  katılan  yarışmacıların  haklarının  lisans  veya  devir  alınarak  kullanılması 
durumunda,  yarışmacıların;  proje  konusuna  göre,  tasarımcı  veya  eser  sahibi  veya  buluşu 
yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.        
 
  Yarışmayı  düzenleyen  ve  finanse  eden İstanbul İhracatçı  Birlikleri,  yarışmaya  katılan 
tasarımlardan  uygun  gördüğü  tasarımların  sergilenmesi  amacıyla,  bir  ya  da  birden  çok 
sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. 
 
  Aksi  yarışmacılar  tarafından  belirtilmediği  durumda,  katılımcıların  isimleri,  projeleriyle 
birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarışmacıların tasarımlarının üzerine “AÇIKLANAMAZ” 
ibaresi  yazması  halinde;  söz  konusu  projeler  yarışma  sonunda  düzenlenecek  sergi, 
oluşturulacak  kitapçıklar  ve  kataloglarda  yer  alacak  ancak;  tasarımcılarının  ismi,  iletişim 
bilgileri  veya  vesikalık  fotoğraflarına  yer  verilmeyecektir.  “AÇIKLANAMAZ”  ibaresi, 
kimliklerin  sadece medyaya  ve  topluma  karşı  kapalı  olduğu  anlamına  gelmekte,  Yarışma 
Sekretaryası  ve  teslim  tarihinden  sonra  Asli  Jüri  Üyeleri’ne  kapalı  olduğu  anlamına 
gelmemektedir. Üzerinde  ibare belirtilmemiş zarflar açılabilir kabul edilerek, eser sahipleri, 
yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri 
ile yer alacaktır.  
 
  Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Yarışmayı 
düzenleyen  ve  finanse  eden İstanbul İhracatçı  Birlikleri’ni  bağlamaz.  Tüm  sorumluluk 
yarışmacıya  aittir. Bu  gibi durumlarda,  gerekli  tespitler  sonrasında,  yarışmanın ödülü  iptal 
edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya 
başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer 
proje ödül  kazandı  ise,  kazanılan ödülle beraber bahse  konu proje  ile  yarışmaya başvuran 
yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller İİB Genel Sekreterliği tarafından geri 
istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.    10
 
  Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine en çok oyu alan 
sıradaki  tasarıma  aynı  ödül  ve  hakları  devir  edilecek  ve  yapılan  değişiklik  yarışma  ilanının 
yapıldığı WEB sitesinde (www.kartonkutu‐stand‐tasarim.org)  duyurulacaktır.  
 
  Asli  Jüri  Üyeleri’nin  ortak  kararı  ve  yarışmanın  yararlılığı  açısından  gerekli  görüldüğünde, 
yarışmanın  ödül  adedi  ile  ödül  sayısı  koşullarında  veya  Ödül  Töreni  esnasında  değişiklik 
yapılabilir.  
 
  Yarışmada  ödül  alan  tasarımcının  aldığı  ödül  tutarının  T.C.  kanunlarına  göre  vergi  sınırını 
geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.  
 
  Bu  yarışmaya  WEB  sitesi  (www.kartonkutu‐stand‐tasarim.org)   aracılığıyla  katılan  ve 
onaylayarak onay numarası alan yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul 
etmiş sayılırlar.  AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 
KARTON AMBALAJ VE STAND TASARIM YARIŞMASI  
ŞARTNAMESİ 
İstanbul  Ağaç Mamulleri  ve  Orman  Ürünleri İhracatçıları  Birliği  organizatörlüğü,  Akdeniz,  Ege  ve 
Orta  Anadolu  Ağaç Mamulleri  ve Orman Ürünleri İhracatçı  Birlikleri,  Karton  Ambalaj  Sanayicileri 
Derneği  ve  Ambalaj  Sanayicileri  Derneği’nin  katkılarıyla,  T.C.  Ekonomi  Bakanlığı  ve  Türkiye 
İhracatçılar  Meclisi’nin  izin  ve  destekleriyle,  değişen  teknolojiye  ayak  uyduran  ve  çevre  dostu 
karton  ambalaj  ve  karton  standların  tasarlanması  ve  bu  alanlardaki  genç  tasarımcıların  ülkemize 
kazandırılması amacıyla “Karton Ambalaj ve Stand Tasarım Yarışması” düzenlenmektedir. 
 
YARIŞMANIN AMAÇLARI  
 
Karton Ambalaj ve Stand Tasarım Yarışmasının temel amaçları arasında,  
 
  Karton  ambalajların  ihracatında  rekabet  sağlayıcı  çözümler  üretmek  ve  sektörün  rekabet 
gücünü artırmak, 
  Karton  ambalajın,  çevreyi  kirletmeyen  çağdaş  bir  ambalaj  olarak  tanıtımını,  kullanımını 
teşvik etmek ve yaygınlaştırmak,  
Sektörün gelişimine katkıda bulunmak,  
  Çevreyi daha fazla korumak, 
  Tasarımın sektör için önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,  
Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,  
  İhracat  potansiyeline  sahip  karton  ambalaj  ve  stand  tasarımlarının  ortaya  çıkarılmasında 
aracı olmak, 
  Türkiye’de  üretici  firmalar  ile  sektöre  ilgi  duyan  genç  dinamik  tasarımcı  adayları  sektör 
bünyesinde buluşturmak, 
  Geleceğin  karton  ambalaj  pazarında  söz  sahibi  olabilecek  ürünlerin  geliştirilmesine  öncü 
olmak 
 
yer almaktadır. 
 
YARIŞMANIN KONUSU 
 
Yarışma iki farklı temada düzenlenmektedir. Bunlar: 
 
 
1.       Karton  ambalaj  (Kartondan  mamul,  iki  veya  üç  boyutlu,  düz,  katlamalı,  katlamalı  + 
yapıştırmalı,  her  ebatta  ambalaj malzemesini  ifade  eder):  Çevreye  duyarlı,  fonksiyonel, 
estetik, dayanıklı, ergonomik, çağdaş çizginin gereklerine uygun,  ihraç potansiyeline  sahip, 
katma değer yaratan, sektöre ışık tutabilecek nitelikte ürünler, 
 
2.       Karton  stand  (Karton, mukavva,  oluklu mukavvadan mamul,  tezgah  üstü,  havuz  veya 
ayaklı, tek veya çok gözlü, ürün veya ambalajlanmış ürünü  içerecek şekildeki, her ebatta 
ambalaj/sunum  elemanını  ifade  eder):  Optimum  taşıma  kapasiteli,  çevreye  duyarlı, 
fonksiyonel,  dayanıklı,  estetik,  çağdaş  çizginin  gereklerine  ve  teknolojik  değişime  ayak 
uydurabilecek, ihraç edilebilecek ve sektöre katma değer sağlayacak birim veya sistemler.
 
   2
Ürünlerin  tasarımı  estetik  kaygılar  kadar;  fonksiyonel  zenginlik,  kullanılabilirlik,  üretime, 
depolamaya  ve  nakliyeye  uygunluk,  maliyet,  yenilik,  katma  değer  yaratma  ve  ihracata  yönelik 
rekabet gücü oluşturma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir.  
 
Her  tema  için  geliştirilecek  önerilerin;  ekolojik  değerlere  duyarlı,  ihraç  potansiyeline  sahip,  çevre 
dostu  tasarımlar  ile  ürünün  sevkiyat  ve  kullanım  aşamalarında  problem  çözümlerini  ortaya 
çıkarması beklenmektedir.  
 
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 
 
1.  Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı 
veya  Endüstriyel  Tasarım  Bölümleri  ve  muadillerinde  ön  lisans,  lisans  ve  lisansüstü 
düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açıktır. 
 
2.  Öğrenciler yarışmaya iki şekilde katılabilir:  
 
‐Bireysel olarak 
 
‐Grup olarak (*) 
 
(*) Grup olarak katılımlarda tüm grup üyelerinin öğrenci olması şarttır. Bir öğrenci grubunda 
en çok bir lisansüstü öğrenci yer alabilir.  
(*) Grup maksimum  5  öğrenciden  oluşabilir.  Bir  grup  lideri  seçilir,  seçilen  grup  lideri  tüm 
ödülleri teslim alma yetkisine sahiptir. 
  
3.  Yarışmacıların; 
 
a‐  Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması, 
b‐  Yarışmayı  açan  kuruluşta  çalışıyor  veya  yarışmayı  açan  kuruluşta  çalışan  birinin 
birinci dereceden akrabası olmaması, 
c‐  Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.  
 
Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır. 
 
4.  Yarışmaya  katılan  her  proje  için  “özgünlük”,  “daha  önce  herhangi  bir  yarışmada  ödül 
almamış olması”  ve  “hâlihazırda  tasarımı  yapılmış, üretilmiş  ve  satışa  sunulmamış olması” 
şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu 
tarafından  onaylanması  halinde,  söz  konusu  proje  ve  bu  proje  ile  yarışmaya  başvuran 
yarışmacı/yarışmacıların  başvuruları  yarışma  kapsamından  çıkarılacaktır.  Eğer  proje  ödül 
kazandı  ise,  kazanılan  ödülle  beraber  bu  proje  ile  yarışmaya  başvuran 
yarışmacı/yarışmacıların  kazandıkları  tüm  ödüller İstanbul  Ağaç  Mamulleri  ve  Orman 
Ürünleri İhracatçıları  Birliği  (Sekretarya İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel  Sekreterliği ‐ İİB) 
tarafından geri istenir. Aksi durumlarda hukuki yollara başvurulacaktır.  
 
5.  Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan 
sıradaki  tasarıma  aynı  ödül  ve  hakları  devir  edilecek  ve  yapılan  değişiklik  yarışma  ilanının 
yapıldığı WEB sitesinde (www.kartonkutu‐stand‐tasarim.org)  duyurulacaktır.  
 
    
YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER 
 
“Karton Ambalaj ve Stand Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları 
aşağıda sıralanmıştır: 
 
√  Yarışma şartnamesi,  yarışmaya  katılım  koşulları  ve  yarışma  ile  ilgili  tüm  dokümanlar  WEB 
sayfasından  temin  edilecek  ve  yarışmaya  başvuru  da  WEB  sayfası  (www.kartonkutu‐stand‐
tasarim.org) aracılığıyla yapılacaktır.  
√ Her yarışmacı grubu şu aşamaları gerçekleştirerek yarışmaya katılabilir:  
 
  Tüm  yarışmacılar  WEB  sitesinden  (www.kartonkutu‐stand‐tasarim.org)   temin  edilecek 
“Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra,  
 
  Tüm yarışmacılar “Başvuru Başlangıç Bilgileri”ni dolduracak, 
 
Ardından  tüm  yarışmacılar   “Kimlik Bilgi  Formu”nu  ve  “Taahhütname”yi  eksiksiz doldurup 
internet üzerinden onaylayacak, 
 
A3  boyutundaki  özel  proje  kâğıdına  ister  bilgisayar  ortamında  isterse  dökümünü  alıp  elle 
çizip  tarayarak  tasarımlarını  (300  dpi,  24  Bit  renk  derinliğine  sahip  ve  JPEG  formatında) 
beyaz zeminde ve ölçekli olarak 3 farklı şekilde gönderecektir:  
 
1)  e‐posta ile [email protected] adresine gönderilmeli    
     (en fazla 3 MB boyutunda),  
2)  Daha küçük boyutta WEB sayfasına (www.kartonkutu‐stand‐tasarim.org)     
       doğrudan eklenmeli, (en fazla 500 KB boyutunda) 
3)  A3 normunda kâğıt üzerine basılarak İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman  
      Ürünleri İhracatçıları Birliği (Çobançeşme Mevkii Dış Ticaret Kompleksi C Blok  
      Kat :2)’ne posta yoluyla veya elden ulaştırılmalıdır.  
 
(Not: Tasarımların her üç şekilde de ulaştığının teyidinin alınması gerekmektedir.) 
 
  Yatay olarak kullanılacak bu kâğıdın sağ üst köşesinde üç harf ve beş  rakamdan oluşan bir 
RUMUZ  yazılacaktır.  Her  projede;  tasarımın  temel  ilkelerini  açık  olarak  tanımlayan  ve 
uygulamalarını  anlatan  görünüşler  ile  tasarımın  plan,  cephe  ve  kesit  görünüşleri  yer 
alacaktır.  Söz  konusu  projenin  aynı  hali  e‐posta  yoluyla  da İİB  Genel  Sekreterliği’ne 
gönderilecektir. 
 
  İİB  Genel  Sekreterliği’ne  gönderilecek  tasarımın  üzerinde  rumuz,  tasarımla  ilgili  temel 
bilgiler  dışında,  yarışmacının  kimliğini  belirtecek,  herhangi  bir  ibare  veya  işaret 
bulunmamalıdır.  
 
  Tasarım  yapılan  sayfanın  alt  kısmına  aşağıda  detayları  verilen şekilde  tasarıma  ait 
açıklamalar yazılacaktır.  
 
 
 
  Sayfanın Altına Yazılacak Tasarıma Ait Açıklamalar :  
 
(Sayfanın  alttan  5  cm.  yukarıda  çizilecek  bir  çizginin  sağ  alt  kısmına  aşağıdaki  sırayla 
yazılacaktır) 
 
  Tasarımın İsim Önerisi 
Tasarımın Konsepti ve Temel İlkeleri (En fazla 100 karakter ile) 
  Üretimde Kullanılacak Malzemeler 
  Üretimde Kullanılacak Teknikler  
 
  Yarışmacılar  tüm bu  işlemlerin  ardından  “Öğrenci Belgesi”,  “Vesikalık  Fotoğraf”  ve  “Nüfus 
Cüzdanı  Fotokopisi”ni  (T.C.  Kimlik  Numarası  mutlaka  olmalıdır)  WEB  sitesine 
(www.kartonkutu‐stand‐tasarim.org)   doğrudan  yükleyerek İİB  Genel  Sekreterliği’ne 
ulaştıracak ve yarışmaya başvuru işlemini tamamlayacaktır. 
 
  Yarışmacılar  isteğe  bağlı  olmak  koşulu  ile  bu  aşamadan  sonra  ekrana  çıkacak  ikonlar 
vasıtasıyla  “Proje  Raporu”  ve  “Kısa Özgeçmiş”lerini WEB  sitesine  (www.kartonkutu‐stand‐
tasarim.org)  yükleyebilirler. 
 
  Tüm  “Başvuru  Belgelerinin”  eksiksiz  doldurulması,  onaylanması  ve  WEB  sitesine 
(www.kartonkutu‐stand‐tasarim.org)  yüklenerek  bilgilerin İİB  Genel  Sekreterliği’ne 
ulaşmasını takiben her yarışmacı grubuna bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun İİB 
Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan 
yarışmacı / yarışmacı grubu başvuru yapmış sayılmayacaktır.  
 
Başvuru numarası ve yarışmacı / yarışmacı grubunun kendisi tarafından oluşturulan şifrenin 
yarışmacılar tarafından unutulmaması için kaydedilmesi önem taşımaktadır.  
 
√ WEB  sitesinden  (www.kartonkutu‐stand‐tasarim.org)  başvuru  sırasında  eksik  bilgi  doldurulması 
veya  işaretlenmesi  gereken  bir  alanın  işaretlenmemesi  halinde;  otomatik  olarak  bir  sonraki 
aşamaya  geçilemeyeceğinden,  yarışma  ile  ilgili  formların  eksiksiz  olarak  doldurulması 
gerekmektedir.  Sırasıyla;  tüm  yarışmacılar  tarafından  yarışma şartnamesinin  okunması,  ardından 
yarışma  başvuru  formlarının  tüm  yarışmacılar  tarafından  doldurulması  işlemlerinin  ardından 
yarışma  taahhütnamesinin onaylanması  aşamasına  geçilecektir.  Tek bir  ikona  tıklayarak  yapılacak 
olan bu taahhütname onaylanması işlemi; 
 
a)  Yarışmaya başvuran kişilerin hazırlanan yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olduğu, 
  
b)  Yarışmacıların şartname  hükümlerini  tüm  yasal  haklar  ve  sorumluluklar  kendilerine  ait 
olmak üzere kabul ettiği, 
 
anlamına  gelmektedir.  Yani  yarışmaya  katılan  tüm  kişiler,  taahhütname  onaylanması  işlemi  ile 
katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan 
etmiş sayılırlar.  
 
√  “Proje  Raporu”  ve  “Kısa  Özgeçmiş”  zorunlu  olmayıp,  arzu  edilirse  yarışmacılar  tarafından 
hazırlanarak  başvuruya  ilave  edilebilir.  Proje  raporu,  proje  fikrini  yazılı  olarak  anlatan,  önerinin 
hangi noktada yenilik getirdiğini, ne ölçüde katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim   5
yöntemini  açıklayan,  1  sayfalık  yazılı metin şeklinde  olacaktır.  “Kısa  Özgeçmiş”  ise  en  fazla  100 
kelimeden oluşacak, grup çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir. 
 
√  “Taahhütname Formu”nda,   ilgili gruba ait  kişi  sayısınca ayrı  taahhütname  formu doldurulacak, 
ekrana  ilk  çıkan  “Taahhütname Formu” grubun  temsilcisi olarak  seçilen ve  formda belirtilen grup 
lideri  adına  doldurulacak,  bu  formun  doldurulmasının  ardından  ekrana  ikinci  “Taahhütname 
Formu” çıkacak bu form ise gruptaki diğer kişilerin bilgileri girilerek doldurulacaktır.     
 
√ Yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin 
tasarım  üzerinde  hak  iddia  etmeleri  halinde  sorumluluğun  yarışmacıya  ait  olduğunu  bildiren 
“Taahhütname”yi doldurup onaylayacaklardır. 
√ Yarışmacıların “Kimlik Bilgi Formu”nun üzerindeki adres, telefon, faks ve e‐posta adresi bilgilerini 
eksiksiz  ve doğru olarak doldurmaları  zorunlu olup,  söz  konusu  form,  grup  çalışmasıysa her  grup 
elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir. 
 
√  Yarışmacılardan  WEB  sitesi  aracılığıyla  başvuru  sırasında  vesikalık  fotoğraflarını  ekleyerek İİB 
Genel  Sekreterliği’ne  göndermeleri,  katalog  ve/veya  kitapçık  içerisinde  kullanılması  amacıyla 
istenilebilecektir.  
 
√  Yarışmacılardan  WEB  sitesi  aracılığıyla  başvuru  sırasında,  nüfus  cüzdanlarının  taranmış  halini 
yükleyerek İİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, kimlik teyidi amacıyla istenilmektedir. 
 
√ Tasarım üzerinde; sağ üst köşede belirlenen rumuz, tasarımların tasarımcı  ismi ve eğitim bilgileri 
ile sergilenip sergilenemeyeceğini beyan eden açıklama, katılım şekli yer alacaktır.  
 
“AÇIKLANABİLİR”  ibaresi,  projenin  yarışma  sonunda  tasarımcı  ismi  ve  eğitim  bilgileri  ile 
sergilenmesine,  ayrıca  tasarımın  düzenlenecek  sergi,  hazırlanacak  kitap  ve  kataloglarda  tasarımcı 
ismi,  iletişim bilgileri  ve  vesikalık  fotoğrafı  ile beraber  yer  almasına  tasarımcı/tasarımcılarının  izin 
vermesi  anlamına  gelmektedir.  “AÇIKLANAMAZ”  ibaresi  yazılması  halinde;  söz  konusu  projeler 
yarışma  sonunda  düzenlenecek  sergi,  oluşturulacak  kitapçıklar  ve  kataloglarda  yer  alacak  ancak, 
tasarımcılarının  ismi,  iletişim  bilgileri  veya  vesikalık  fotoğraflarına  yer  verilmeyecektir. 
“AÇIKLANAMAZ”  ibaresi,  kimliklerin  sadece  medyaya  ve  topluma  karşı  kapalı  olduğu  anlamına 
gelmekte,  Yarışma  Sekretaryası  Asli  Jüri  Üyeleri’ne  kapalı  olduğu  anlamına  gelmemektedir. 
Üzerinde  ibare  belirtilmemiş  zarflar  “AÇIKLANABİLİR”  kabul  edilerek,  eser  sahipleri,  yarışma 
sonunda  düzenlenecek  sergi,  oluşturulacak  kitapçıklar  ve  kataloglarda  açık  kimlikleri  ile  yer 
alacaktır.  
 
√ Rapor ve proje sunum paftaları üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında  işaret veya belirleyici 
herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır. 
 
√  Yarışmacıların  teknolojik  araştırma  yapmaya  özendirilmesi,  özgün  tasarım  yapmaları  için 
yönlendirilmesi,  öğretim  üyelerinin  proje  gruplarına  sadece  yol  gösterici  olarak  destek  vermesi 
temel prensip olacaktır. 
 
√  Okullar  müfredatın  gereksinimi  olarak  öğrencilerden  herhangi  yaratıcılık  gerektiren  bir  işi 
tamamlamış olmalarını isteyebilirler. Öğrenciler yarışmaya böylesi bir çalışmayı sunup sunmamakta 
serbesttir. 
   6
√  Yarışmaya  katılan  her  tasarımcı,  tasarımların  sergilenmesine,  bu şartname  koşulları  içinde  izin 
verir.  
 
YARIŞMA TAKVİMİ  
 
Yarışma İlan Tarihi        : 26 Aralık 2011 
Proje Kabulü (son başvuru tarihi)                                             : 30 Mart 2012  
Jüri tarihi                       : 06 Nisan 2012   
Sonuçların açıklanması Ödül Töreni                                  : 20 Nisan 2012   
 
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ  
Asil  
 
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birlikleri’nden (1 temsilci) 
Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği’nden (KASAD) – (1 temsilci) 
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) – (1 temsilci) 
Türkiye Ambalaj Meclisi (TOBB) – (1 temsilci) 
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’ndan (ETMK) – (1 temsilci) 
Üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinden öğretim üyeleri (4 temsilci) 
Grafikerler Meslek Kuruluşu (1 temsilci) 
Serbest çalışan Endüstri Ürünleri Tasarımcısı (1 temsilci) 
 
Yedek  
 
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’ndan (ETMK) 1 temsilci 
Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği’nden (KASAD) 1 temsilci 
 
Raportör 
 
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden 1 kişi 
 
Seçici Kurul Üyeleri  tasarım yarışması  sonucunda yarışma ve ödül alan projelere yönelik bir  rapor 
hazırlayacaktır. 
 
Yarışma Moderatörü 
 
Dr. Yasemin DEMİRDAĞ (İİB Genel Sekreteri) 
 
TASARIMLARIN GÖNDERİLECEĞİ YER    
 
Yarışma Sekretaryası   İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği 
Ağaç – Su – Yaşmeyve Koordinasyon Şubesi 
Adres      Çobançeşme Mevki Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi 
C  Blok BAHÇELİEVLER/İSTANBUL  
Tel      0‐212‐454 05 00 (1549 ‐ 1731) 
Faks      0‐212‐454 08 52  
GSM      0 530 512 29 00 
E‐Posta      [email protected]   
   7
olarak belirlenmiştir.  
 
Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde söz konusu iletişim bilgileri kullanılacaktır. Kargo nedeniyle oluşan 
üç günden fazla gecikmelerde, gelen başvurular yarışmaya alınmayacaktır. 
 
ÖDÜLLER  
 
Yarışma birincilik ödülü        7.000 TL  
Yarışma ikincilik ödülü          5.000 TL  
Yarışma üçüncülük ödülü     3.000 TL  
 
Para ödüllerinin dışında,  
 
2008/2  Sayılı  “Tasarım  Desteği  Hakkında  Tebliğ”  çerçevesinde  yarışmada  birinci  olan  grup 
üyelerinden  oluşan  ve  destek  kapsamına  alınan  tasarımcıların,  yurtdışındaki  eğitim  giderlerinin 
tamamı  ve  aylık  1.500  ABD  Doları’nı  aşmamak  kaydıyla  yaşam  giderlerinin  en  fazla  2  (iki)  yıl 
süresince  desteklenmesi  söz  konusu  olabilecektir.  Bahse  konu  desteğe  yönelik  detaylar  ve  ilgili 
desteğe dair uygulama usul ve esaslar aşağıda belirtilmektedir: 
 
1.  Tasarım  yarışmalarının  gerçekleştirilmesi  sonrasında;  birinci  olan  tasarımcılardan  yurt  dışı 
eğitim  programına  başvurmak  isteyen  tasarımcılar  (Ek‐1)’de  yer  alan  tasarım  konusunda 
uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını yaparlar. 
 
2.  Tasarımcılar,  yurt  dışı  eğitimlerine  ilişkin  olarak  başvurdukları  tasarım  kurumlarına  kabul 
edilmelerini müteakiben  (Ek‐2)’de yer alan belgelerle birlikte İstanbul İhracatçı Birlikleri’ne 
başvururlar. Nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitime gönderilecek tasarımcıların 
belirlenmesi  amacıyla İstanbul İhracatçı  Birlikleri  adaylara  ilişkin  listeyi  (Ek‐2)’de  yer  alan 
belgelerle  birlikte  Ekonomi  Bakanlığı’na  iletir.  Ekonomi  Bakanlığı’nın  yurt  dışı  eğitime 
gönderilecek  tasarımcıların  belirlenmesine  ilişkin  Onayını  müteakiben İstanbul İhracatçı 
Birlikleri, kabul alınan tasarım okulu ile ilgili gerekli işlemleri tamamlar. 
 
3.  Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen tasarımcıların, Bakanlık Onayını takip eden ilk 
eğitim döneminde eğitimlerine başlamaları zorunludur. 
 
4.  Bakanlık  tarafından  yapılan  değerlendirme  sonucunda,  yurt  dışına  eğitim  almak  üzere 
gönderilecek tasarımcı  ile İstanbul İhracatçı Birlikleri arasında yurt dışında alınacak eğitime 
ve  karşılıklı  yükümlülüklere  ilişkin  bir  sözleşme  akdedilir.  Söz  konusu  sözleşmede,  eğitim 
desteği verilen tasarımcının;  
 
a)  Yurtdışında yapacağı öğrenimi başarı  ile tamamladıktan sonra,  2 (iki) yıl süre  ile 
İstanbul İhracatçı  Birlikleri  tarafından  talep  edilmesi  halinde  moda,  trend  ve 
endüstriyel tasarım konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti vereceği, 
 
b)  İstanbul İhracatçı Birlikleri izni dışında eğitim programını değiştiremeyeceği, 
 
c)  Eğitim  görmekte  olduğu  okuldan, İstanbul İhracatçı  Birlikleri  tarafından  kabul 
edilmeyen bir sebeple kendi isteği ile ayrılamayacağı,  
   8
d)  Geçerli mazereti olmaksızın, eğitim programını en geç 2 (iki) yılda tamamlamadığı 
hallerde,  bu Uygulama Usul  ve  Esasları  kapsamında  yararlandırılan  desteklerin, 
6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri ödenmesini taahhüt edeceği,  
 
e)  (d)  bendi  kapsamında  verilen  taahhütlere  karşılık  olarak şahsi  kefil  vesair  bir 
teminat göstereceği, gibi hususlara yer verilir. 
 
5.  Bu Uygulama Usul ve Esasları’nın işbu maddesi uyarınca yurt dışı eğitime gönderilen  
tasarımcının, söz konusu eğitim programının tamamlanmasını müteakiben en geç 3 (üç) ay 
içerisinde  anılan  yurt  dışı  eğitimin  tamamlandığını  gösterir  sertifika,  diploma  vb.  belgenin 
aslını  veya  Noter  onaylı  örneğini  Bakanlığa  iletilmek  üzere İstanbul İhracatçı  Birlikleri’ne 
ibraz etmesi gerekmektedir. 
 
YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ 
 
Yarışma sonucunda ödül kazananlar ödül töreninde açıklanıp, ödül töreni sonrasında Yarışma Jürisi 
ve Komitesinin uygun gördüğü WEB sitelerinde ilan edilecektir. 
 
YARIŞMAYA  KATILAN  PROJELERİN  DEĞERLENDİRİLMESİ  VE  ÖDÜL  ALACAK  TASARIMLARIN 
BELİRLENME ŞEKLİ 
 
Jüri Üyeleri  tarafından ödül almaya  layık görülen projeler, ödül  töreninde açıklanacak ve kazanan 
ismi  boş  bırakılarak  basımı  yapılan  sertifikaların  üzerine  kazanan  yarışmacıların  isimleri  yazılarak 
ödül alan tasarımcılara sertifika ve ödülleri törende teslim edilecektir. 
 
TASARIM HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ 
 
  27  Haziran  1995  tarihinde  yürürlüğe  giren  “Endüstriyel  Tasarımların  Korunması  Hakkında 
Kanun  Hükmünde  Kararname”ye  göre,  yarışmaya  katılan  bütün  tasarımcıların,  yarışmaya 
katıldıkları  “yeni  ve  ayırt  edici  özelliğe  sahip”  tasarımlarının  korunması  için,  Türk  Patent 
Enstitüsü’ne  başvurma  ve  tasarımlarına  (masrafları  kendilerince  karşılanarak)  “Endüstriyel 
Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, 
Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler. 
 
  Yarışmayı  düzenleyen  ve  finanse  eden İstanbul İhracatçı  Birlikleri,  düzenlenen  yarışma 
sergisini,  farklı şehir  ve  ülkelerde  sergileme  hakkını  saklı  tutar.  Yarışmayı  düzenleyen  ve 
finanse  eden İstanbul İhracatçı  Birlikleri,  yarışmaya  katılan  tüm  projeleri  yayımlamak, 
arşivlemek,  yurtiçi  ve  yurtdışında  sergilemek  haklarına  süresiz  sahip  olacaktır.  Diğer 
taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara 
beyan eder.  
 
  Dereceye  giremeyen  tasarımların  paftaları  1  –  30 Haziran  2012  tarihleri  arasında İstanbul 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınabilir. Bu süre zarfında geri alınmayan tasarım 
paftalarından İstanbul İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliği  hiçbir şekilde  ve  nedenle 
sorumlu tutulamaz. 
 
  Yarışmada  dereceye  giren  projelerden  bahse  konu  proje  ile  sınırlı  olacak  eserlerin,  5846 
sayılı  “Fikir  ve  Sanat  Eserleri  Kanunu”  kapsamında  korunacak  bir  eser  oluştuğunda  söz 
konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların   9
12.06.1995  tarih  ve  554  sayılı  “Endüstriyel  Tasarımların  Korunması  Hakkında  Kanun 
Hükmünde  Kararname”  kapsamında  korunan  “Endüstriyel  Tasarımların  Tescil  Hakları  ve 
Buluşların  12.06.1995  tarih  ve  551  sayılı  Patent  Haklarının  Korunması  Hakkında  Kanun 
Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi 
alınması  hakları  münhasıran  yarışmaya  katılan  yarışmacılara  aittir.  Bahse  konu  hakların 
belirli  bir  süre  kullanımı  için  lisans  almak  isteyenler  ile  söz  konusu  hakları  devir  almak 
isteyenlerin, yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri’nden bağımsız olarak, 
yarışmacılarla  sözleşme  yapmaları  ve  ödenecek  bedel  konusunda  tarafların  anlaşmaları 
şarttır.  
 
  Yarışmaya  katılan  bütün  tasarımların,  ticari  amaçlı  kullanımı  için  tasarımcıların  izninin 
alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri üyeleri, “Firma 
Özel Ödülü” veren üye firmaların öncelik haklarını gözeterek uygun buldukları projeleri satın 
alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, belirtilen Birliklerin, ödül alan projeler üzerinde 
yarışma  sonuçlarının  açıklanmasından  itibaren  6  ay  süreli  “Öncelik”  ve  “Ön  Alım  Hakkı” 
vardır.  
 
  Öncelik  haklarını  kullanarak  lisans  veya  devir  almak  isteyen  Birlik  üyelerinin,  ödemek 
istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, Birlik 
üyeleri  ile  özel  ödül  veren  firmaların  önalım  haklarını  kullanmaları,  yarışmacılarla  birlikte 
yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.  
 
  Yarışmaya  katılan  yarışmacıların  haklarının  lisans  veya  devir  alınarak  kullanılması 
durumunda,  yarışmacıların;  proje  konusuna  göre,  tasarımcı  veya  eser  sahibi  veya  buluşu 
yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.        
 
  Yarışmayı  düzenleyen  ve  finanse  eden İstanbul İhracatçı  Birlikleri,  yarışmaya  katılan 
tasarımlardan  uygun  gördüğü  tasarımların  sergilenmesi  amacıyla,  bir  ya  da  birden  çok 
sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. 
 
  Aksi  yarışmacılar  tarafından  belirtilmediği  durumda,  katılımcıların  isimleri,  projeleriyle 
birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarışmacıların tasarımlarının üzerine “AÇIKLANAMAZ” 
ibaresi  yazması  halinde;  söz  konusu  projeler  yarışma  sonunda  düzenlenecek  sergi, 
oluşturulacak  kitapçıklar  ve  kataloglarda  yer  alacak  ancak;  tasarımcılarının  ismi,  iletişim 
bilgileri  veya  vesikalık  fotoğraflarına  yer  verilmeyecektir.  “AÇIKLANAMAZ”  ibaresi, 
kimliklerin  sadece medyaya  ve  topluma  karşı  kapalı  olduğu  anlamına  gelmekte,  Yarışma 
Sekretaryası  ve  teslim  tarihinden  sonra  Asli  Jüri  Üyeleri’ne  kapalı  olduğu  anlamına 
gelmemektedir. Üzerinde  ibare belirtilmemiş zarflar açılabilir kabul edilerek, eser sahipleri, 
yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri 
ile yer alacaktır.  
 
  Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Yarışmayı 
düzenleyen  ve  finanse  eden İstanbul İhracatçı  Birlikleri’ni  bağlamaz.  Tüm  sorumluluk 
yarışmacıya  aittir. Bu  gibi durumlarda,  gerekli  tespitler  sonrasında,  yarışmanın ödülü  iptal 
edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya 
başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer 
proje ödül  kazandı  ise,  kazanılan ödülle beraber bahse  konu proje  ile  yarışmaya başvuran 
yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller İİB Genel Sekreterliği tarafından geri 
istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.    10
 
  Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine en çok oyu alan 
sıradaki  tasarıma  aynı  ödül  ve  hakları  devir  edilecek  ve  yapılan  değişiklik  yarışma  ilanının 
yapıldığı WEB sitesinde (www.kartonkutu‐stand‐tasarim.org)  duyurulacaktır.  
 
  Asli  Jüri  Üyeleri’nin  ortak  kararı  ve  yarışmanın  yararlılığı  açısından  gerekli  görüldüğünde, 
yarışmanın  ödül  adedi  ile  ödül  sayısı  koşullarında  veya  Ödül  Töreni  esnasında  değişiklik 
yapılabilir.  
 
  Yarışmada  ödül  alan  tasarımcının  aldığı  ödül  tutarının  T.C.  kanunlarına  göre  vergi  sınırını 
geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.   

  Bu  yarışmaya  WEB  sitesi  (www.kartonkutu‐stand‐tasarim.org)   aracılığıyla  katılan  ve 
onaylayarak onay numarası alan yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul 
etmiş sayılırlar.