JEOUZAL 2014

Amaç

Uzay ve uydu teknolojilerinin gelişimi ile birlikte yaşadığımız dünya hakkında edindiğimiz bilgiler artmakta ve mevcut bilgiler sürekli değişim göstermektedir. Bu gelişime paralel olarak uzaktan algılama, yerbilimlerinin tüm alanlarında da etkin bir şekilde kullanılmaktadır. İlk olarak hava fotografları ile başlamış olan uzaktan algılama çalışmaları, çok bantlı uydu görüntülerinin kullanımı ile devam etmiş ve günümüzde ise hiperspektral uydu verileri ve radar verilerinin de kullanımı ile oldukça çeşitlilik ve etkinlik kazanmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak jeolojide de etkin bir şekilde kullanılan uzaktan algılama teknikleri, artık yerbilimcilerin vazgeçilmez araçlarından birisi haline gelmiştir.

İlki 22-23 Mayıs 2008 tarihinde, Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)’nde düzenlenmiş olan Jeouzal Sempozyumu’na 3’ü çağrılı, 21 sözlü ve 9 poster olmak üzere 33 bildiri sunumu yapılmıştır. 04-05 Kasım 2010 tarihinde MTA’da düzenlenmiş olan 2. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu (JEOUZAL 2010)’nda ise 22 bildiri sözlü, 1 bildiri poster olarak sunulmuştur.

3.sü Akdeniz Üniversitesinde düzenlenecek olan bu sempozyum ile ülkemizdeki uzaktan algılama çalışmalarının jeolojide uygulama ve araştırmalarının paylaşılması amaçlamıştır. Bu sempozyum, uzaktan algılamanın jeolojik uygulamaları olan litolojik ve mineralojik haritalama, sel, heyelan ve deprem gibi doğal afetler, kıyı çalışmaları, doğal kaynak aramaları, değişim tesbiti, yapısal jeoloji ve hidrojeoloji ile uzaktan algılamanın yer bilimleri uygulamaları için geliştirilen algoritma ve yöntemlere ilişkin çalışmaların birarada tartışılması açısından önemlidir. Ayrıca, jeolojik uzaktan algılama alanında faaliyet gösteren yerbilimcileri ve ilgilileri bilimsel bir platformda biraraya getirilmesi amaçlanmaktadır. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır ilkesiyle JEOUZAL-2014 sempozyumuna değerli katılımlarınızı bekleriz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Sempozyum Konuları

Jeolojik Uygulamalar
Doğal Kaynak Aramaları
Mineral ve Alterasyon Haritalaması
Litolojik Haritalama
Yapısal Jeoloji / Aktif Tektonik
Hidrojeoloji

Çevre Çalışmaları
Doğal Afetler (Sel, Heyelan, Deprem)
Arazi Modelleme
Kıyı Çalışmaları
Değişim Tesbiti
Erozyon / Toprak Haritalaması
Çevresel Jeokimya Çalışmaları

Analiz / İşlem Metotları
Çok Bantlı Verilerin Kaynaştırılması
UA ve CBS Entegrasyonu
Optik ve Termal Veri Analizleri
Hiperspektral Veri Uygulamaları
LIDAR Çalışmaları
Radar / InSAR / PSInSAR
CBS ve Veri Tabanları
Sınıflandırma Teknikleri

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Bekir Taner SAN

Sempozyum Sekretyası

Arş. Gör. Halil BÖLÜK

Tel : +90 0242 310 63 59
E- Posta : jeouzal@akdeniz.edu.tr
Faks : +90 242 310 63 06

Adres : Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 07058 – Kampus / ANTALYA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.