İSTANBUL’UN JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU 4

26 – 27 – 28 ARALIK 2014

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ CİBALİ KAMPÜSÜ – İSTANBUL

ÇAĞRI METNİ

“İstanbul’un tarihi dokusunun ve silüetinin hızla değişmekte olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bunun en önemli nedenleri arasında göç, çarpık yapılaşma, arz talep, rant ve etkisiz kent planlaması yeralmaktadır. Son dönemde de özellikle siyasi tercihlere bağlı olarak bazı mega projeler gündeme gelmiştir. Bunlar arasında 3. Köprü, Havalanı ve Kanal İstanbul Projelerini saymak mümkündür. 3.Köprü yapım, diğerleri ise proje aşamasındadır. Bu projelerden özellikle Kanal İstanbul tüm Marmara Bölgesi’nin ekosistemini etkileyebilecek niteliktedir. Devasa boyutlarda işgücü, makinagücü, kazı, nakliye, depolama, tedarik ve inşaat faaliyeti gerektirdiği için İstanbul’un kuzey ormanlarını, sulak alanlarını ve su kaynaklarını kapsayan Çatalca Yarımadası ve Platosu’nda büyük değişim ve tahribatlara neden olabilecektir. Bölgenin drenaj sistemi, jeolojik mirası, fauna ve flora toplulukları, yeralt suyu ve hatta iklimi belirli ölçüde değişebilecektir. Özellikle Orta Avrupa’nın sanayi atıklarıyla aşırı kirlenmiş Karadeniz’in suları kontrolsüz bir biçimde Marmara’ya aktığında zaten dayanılmaz bir çevre kirliliğiyle karşı karşıya olan bu denizin yaşamını sürdürmesi kolay olmayacak ve tüm bölge için çevresel bir tehlike alanına dönüşebilecektir.

Yukarıdaki olasılıkların herbirinin İstanbul için hayati öneme sahip olduğu açıktır. Dolayısyla Mega projelerin ve bilhassa Kanal İstanbul Projesi’nin her yönüyle bilim insanlarınca tartışılması, olumlu ve olumsuz yanlarının ortaya konulması gerekir. Ağırlıklı olarak bölgenin jeomorfolojisini, hidrojeolojisini ve deniz jeolojisini değiştirecek olan bu projenin jeolojik açıdan ayrıntılı olarak ele alınması ve olası sonuçlarının neler olabileceğinin kamuoyuna ve yöneticilere duyurulması kaçınılmaz bir ulusal görevdir. Bu nedenle yerbilimcilerimizin ve ilgili diğer meslek gruplarının İstanbu’un Jeolojisi 4 Sempozyumu’na gerekli ilgiyi göstereceklerinden kuşku duymuyorum.”

Prof.Dr. Naci GÖRÜR
Sempozyum Başkanı

SEMPOZYUM KONULARI
-Çevre-Deniz Jeolojisi
-Genel Jeoloji
-Marmara Depremi
-Doğal Afetler
-Mühendislik Jeolojisi
-Jeoteknik
-Kentsel Dönüşüm
-Hidrojeoloji
-Ekonomik Jeoloji
-Jeolojik Miras

Çağrılı Konuşmacılar ve Sunum Başlıkları
-Celal Şengör

The problem of intermediary types in evolution: is there a problem?
-Necdet Özgül

İstanbul İlinin Temel Jeoloji Özellikleri
-Aral Okay

Çatalca Bölgesinde İstanbul Zonu ile Istranca Masifi’nin İlişkisi: Yeni Bulgular
-Demir Altıner

Permiyen-Triyas Sınırı: Türkiye Stratigrafisinde Kayıtlar ve Kütle Yokoluşu ve Sonrasında Foraminiferler
-Cemal Saydam

Kanal İstanbul Neden Olmaz
-Emin Özsoy

Türk Boğazlar Sistemi’nin Denizbilim’deki Öncü Rolü ve Eşsiz Doğa-Kültür Mirası Karşısında Kanal İstanbul Çevre Katliamı
-Namık Çağatay

İstanbul Depremlerinin Marmara Denizi’ndeki Sedimanter Kayıtları
-Nizamettin Kazancı

Şehir ve Jeolojik Koruma
-Ergin Arıoğlu

İstanbul Paleozoiğinde Benzersiz Bir Mühendislik Projesi: Avrasya Tüneli
-Atiye Tuğrul

Doğal Taşların Sürdürülebilir Kullanımı: İstanbul Örneği
-Namık Yalçın

İstanbul’un Kültür Mirasına Jeolojinin Katkıları
-Naci Görür

Jeolojik Açıdan Kanal İstanbul
-Turgut Öztaş

İstanbul İl Hidrojeoloji Haritası ve Bazı Önemli Çıkarımlar
-Mahir Vardar & Nur Esin

Geçmişten Günümüze İstanbulun Mega Projelerine Yerbilimsel Bakış

[email protected] / (212) 473 70 70 – 17856
İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Avcılar/İSTANBUL

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.