İslam ve Sanat Sempozyumu 2014

İSLÂM ve SANAT
SEMPOZYUMU

Düzenleyen Kuruluşlar
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, ANTALYA
İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI (İSAV), İSTANBUL

7–9 KASIM 2014, ANTALYA

1. SUNUŞ
Bir medeniyetin esaslı göstergelerinden biri de sanattır. Bir başka deyişle sanat, o
medeniyete kaynaklık edip can veren inanç, ahlâk ve dünya görüşü ile yaşayış biçiminin estetik
hüviyet kazanmış hâlidir. Böyle olduğu içindir ki sanat, ait olduğu medeniyetin kurucu
ilkelerinden soyutlanamaz.
Endülüs’ten Endonezya’ya, Asya’nın ortasından Afrika’nın derinliklerine Müslümanların
elinde canlanan sanat da bizâtihî İslâm’ın varlık, bilgi ve değer anlayışından neş’et etmiştir. Bu
anlayış, kendisi güzel (Cemîl) olup güzelliği (cemâli) seven Yüce Yaratıcı’nın birliğini merkeze
alan, O’nun insanlığa gönderdiği son yazılı mesajı olan Kur’ân-ı Kerîm ile bu mesajı duyuran
Hz. Peygamber’i (s.a.v.) ilham kaynağı kabul eden ve değer yargılarını bu iki kaynaktan alan,
son derece özgün ve göz kamaştırıcı bir sanat gerçeğini doğurmuştur.
İslâm sanatı, Türklerin İslâm’ı kabulünden sonra hakim oldukları coğrafyalardaki bütün
ırkların katkılarıyla zenginleşmiş, hattâ gayr-i Müslim unsurların bile bu medeniyetin kültürel
çocukları olarak Türk–İslâm sanatına nitelikli katkıları olmuştur.
İslâm sanatı kuramcılarının söylediği gibi, “Müslüman sanatçı, bir Rönesans ressamı gibi
eski üsluptan kopmayı ifade eden köklü bir yenilik arayışı içinde olmaktan ziyade, kendinden
önceki üslûbu birtakım ince çeşitlemeler ve uyarlamalarla yenileyerek ihya etmek istemiştir.”
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak İSAV’ın maddî katkılarıyla düzenlemeyi
planladığımız İslâm ve Sanat Sempozyumu’nda, tarihî süreç içerisinde bu ihya faaliyetinin bütün
sanat dallarındaki izdüşümlerini keşfetmeye çalışacağız. Bu bağlamda İslâm düşünce tarihi ve
coğrafyasında Fıkıh, Kelâm ve Tasavvuf ile mimarî, güzel sanatlar, görsel sanatlar, geleneksel
sanatlar, şiir, edebiyat, musikî ve estetik arasındaki bağlantı ve etkileşimin parametrelerini tesbit
etmek, İslâm ve Sanat ilişkisini kavramamızda önemli katkılar sağlayacaktır. Hatta, diğer dinler
ve İslâm içi çeşitli dinî akımlar ile her türlü inanç ve başlı başına inanma duygusunun kültürler
arası etkileşimdeki rolünü sanat üzerinden takip etme imkanı da sunacaktır.

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

2. KONU
İSLÂM ve SANAT
Bu konu, aşağıdaki ana başlıklar altında incelenecektir:
1. Düşünce Tarihi
2. Felsefe
3. Fıkıh
4. Kelâm
5. Tasavvuf
6. Mimarî
7. Güzel Sanatlar
8. Geleneksel Sanatlar
9. Görsel Sanatlar
10. Şiir
11. Edebiyat
12. Musikî
13. Estetik
14. Sanat Tarihi
15. Sosyoloji

3. SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ ve SEKRETARYA
İslâm ve Sanat Sempozyumu’nun koordinatörlüğünü, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dekanlığı yürütecektir. İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ise Sempozyumun her
türlü maddî giderlerini üstlenecektir.
Sempozyum Sekretaryası ve İletişim:
Yrd. Doç. Dr. Şeref GÖKÜŞ (0505 680 59 11)
Arş. Gör. Esat SABIRLI (0537 680 08 37)
Arş. Gör. Turan BAHŞİ (0533 522 31 84)
Arş. Gör. Yusuf Ziya BAL (0532 716 39 91)
Arş. Gör. Gökcen ORHAN (0553 475 67 18)
Arş. Gör. Tunahan ERDOĞAN (0505 922 73 92)
e-posta: [email protected]

4. YER
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampus / Antalya.

5. TARİH ve TAKVİM
Sempozyum 7–9 Kasım 2014 tarihlerinde yapılacaktır.
Sempozyum Takvimi şu şekildedir:
24 Şubat 2014 – Sempozyum ilanı
30 Nisan 2014 – Abstract / Özetlerin son kabul tarihi
16 Mayıs 2014 – Kabul edilen başvuruların ilanı
30 Eylül 2014 – Tebliğ metinlerinin son teslim tarihi
24 Ekim 2014 – Sempozyum nihai programının belirlenmesi
7-9 Kasım 2014 – Sempozyumun icrası.

6. BİLİM ve DÜZENLEME KURULU

BİLİM KURULU:
Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM,
Prof. Dr. Hakkı ACUN,
Prof. Dr. Abdulkadir DÜNDAR,
Prof. Dr. Ahmet YAMAN,
Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI,
Prof. Dr. Yıldıray ÖZBEK,
Prof. Sadettin SARI,
Prof. Dr. Mustafa DENKTAŞ,
Prof. Dr. İsmail ÖZTÜRK,
Prof. Dr. Turan KOÇ,
Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY,
Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ,

Prof. Dr. Ekrem DEMİRLİ,
Prof. Dr. Ali BORAN,
Prof. Dr. Ahmet Hakkı TÜRABİ,
Doç. Dr. Aziz DOĞANAY,
Doç. Dr. Aydın IŞIK,
Yrd. Doç. Dr. Kemal ÖZKURT,
Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ,
Dr. Halil İbrahim ERBAY,
Dr. Hüseyin ÖKSÜZ,
Öğr. Gör. Muhammed Efdalüddin KILIÇ,
Sadık YALSIZUÇANLAR.

DÜZENLEME KURULU:
Prof. Dr. Ahmet ÖGKE
Doç. Dr. Rıfat ATAY
Yrd. Doç. Dr. Yasin PİŞGİN
Prof. Dr. Ali BAKKAL
Prof. Dr. Ömer Faruk TEBER
Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜZEL
Yrd. Doç. Dr. Ali ALBAYRAK
Yrd. Doç. Dr. Ali Kürşat TURGUT
Yrd. Doç. Dr. Bahset KARSLI
Yrd. Doç. Dr. Eyüp YAKA
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİLEK
Yrd. Doç. Dr. Nazife Nihal İNCE
Yrd. Doç. Dr. Orhan GÜRSU
Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Sema ERYÜCEL
Yrd. Doç. Dr. Şeref GÖKÜŞ
Yrd. Doç. Dr. Zişan TÜRCAN

7. SEMPOZYUM PLANI
3 gün sürecek İslâm ve Sanat Sempozyumu’nda toplam 6 oturum gerçekleştirilecektir.
İlk gün sabah Açılışla birlikte Açılış Bildirisi sunulacak, öğleden sonra 2 oturum, ikinci günde
2’si sabah, 2’si de öğleden sonra olmak üzere toplam 4 oturum yapılacaktır. Her bir oturumda
20’şer dakikalık zaman diliminde 5’er tebliğcinin konuşması planlanmaktadır. Sempozyumun
üçüncü günü ise Antalya’nın tarihi ve turistik yerleri gezilecektir.
Sempozyumda ortaya çıkan bilgiler, veriler ve değerlendirmeleri kalıcı hale getirmek
için bildiriler kitap olarak basılacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.