II. Uluslararası Davraz Kongresi

II. ULUSLARARASI DAVRAZ KONGRESİ ÇAĞRI METNİ

Günümüz dünyasının, başta ekonomik olmak üzere birçok krizle karşı karşıya olduğu bilinen bir gerçektir. Öyle ki bu küresel tehdidin somut örneklerinin ortaya çıktığı Avrupa’da ardı ardına patlak veren ekonomik krizler ve onun tetiklediği “insani krizler” AB’nin geleceğini dahi sorgulanır hale getirmeye yetmiştir. Özellikle teknolojik gelişimlerin sonucu insan faktörünün ikinci plana itilmesinin yarattığı ve yaratacağı işsizliğin bu krizleri daha da derinleştirme potansiyeli olduğu da muhakkaktır. Bu krizin sosyal sonuçları da tabi ki göz ardı edilemez. İşsizlik, gelir dağılımındaki dengesizlik, bunların doğrudan bir sonucu olarak göçmen kitlelere ve yabancılara-farklı kimliklere yönelik nefreti doğuracak ırkçı hareketlerin ve yabancı düşmanlığının (zenofobi) ulaşacağı noktanın nerede duracağı da ayrı bir sorun olarak karşımızdadır. Ötekine karşı geliştirilen söylemin neticesinde oluşturulan İslamafobi’nin Avrupa ve ABD’de zirvede olduğunu da hatırdan çıkarmamak gerekir.

Üstelik insani krizler ve sonuçlarının etkileri sadece Avrupa ve Amerika ile de sınırlı değildir. Başta Ortadoğu’da olmak üzere Asya, Afrika ve Güney Amerika’daki gelişmeler, dünyanın başat veya başat konuma gelmek isteyen güçlerini de karşı karşıya getirmiş ve getirmektedir. Neticede bölgesel olarak addedilen krizler, küresel nitelik kazanmakta ve bu güçler arasında bir saflaşma/ayrışma/çatışma yaratmaktadır. Ortaya çıkan bu durum, belki de soğuk savaş sonrasında görülen en ciddi kutuplaşmayı beraberinde getirmiştir.

Günümüz modern dünyası ekonomik kriz ve zenofobi bataklığının kıyısındayken, dünyanın bir çok bölgesinden dini, mezhepsel ve etnik çatışma haberleri akarken, tartışılması gereken önemli konulardan birinin belki de en önemlisinin çatışmacı tezlerin savunuculuğunu veya kışkırtıcılığını yapmak yerine bu kaotik ortamdan çıkış için ortaya uzlaşmacı tezler koymanın kaçınılmazlığıdır. Ya da başka bir sorunsal olarak bu kaostan uzlaşmacı bir yaklaşımla çıkmak mümkün müdür?

En azından “mümkün olabilecektir” niyeti ve iddiası ile yola çıkan II. Uluslararası Davraz Kongresi, çok disiplinli ve ön yargısız bir yaklaşım ve koşulsuz iletişim ile atılacak adımları desteklemek-hızlandırmak amacıyla 29 – 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında Isparta’da gerçekleştirilecektir. Bölgesel yansımalarının gittikçe onarılmaz sonuçlar doğuran küresel gündemi meşgul eden hassas konuların tartışılması için bir platform oluşturacak olan II. Uluslararası Davraz Kongresi’nde, modern dünyanın karşılaştığı insani krizler başta olmak üzere, Medeniyet Tartışmaları, Bilim ve Felsefe, Demokrasi ve İnsan Hakları, Kimlik ve Ulus Devlet Tartışmaları, Ululslararası Hukuk-Uluslararası İlişkiler-Güvenlik ve Terör, Küresel Kriz ve Sorunları, Tarım-Gıda-Açlık ve Yoksulluk, Çevre ve Enerji, Küresel Rekabet ve İşletme Davranışları, Uluslararası Göç, Yönetim Tartışmaları, Sağlık ve Yaşam konularının tartışılacağı kongreye değerli çalışmalarınızı ve görüşlerinizi paylaşmak üzere sizleri bekliyoruz.

BİLDİRİ KONULARI

MEDENİYET TARTIŞMALARI
Tema Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Hülya ALTUNYA
Medeniyetlerin Gelişiminde Ethos, Mitos, Logos
Medeniyetin Dili ve Çoğulcu Şehirler
Medeniyet, Dünya Görüşleri ve İdeolojiler
Medeniyet ve Gelenek İlişkisi
Medeniyetlerarası İlişkiler
Medeniyetin Sürekliliği ve Tarihsel Dönüşüm
Etik Problemler Bağlamında Medeniyet
Medeniyetlerin Dönüşümünde Kadının Rolü

DEMOKRASİ ve İNSAN HAKLARI
Tema Koordinatörü: Doç. Dr. Yüksel METİN
Demokrasi Tartışmaları
Küreselleşme ve İnsan Hakları
Çok Kültürlülük, İnsan Hakları ve Demokrasi
AB Süreci ve Türk Demokrasisi
İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Alanda Korunması İle İlgili Sorunlar ve Gelişmeler
İnsan Hakları Alanındaki Güncel Tartışmalar
Türkiye’de Yeni Anayasa Tartışmaları

ULUSLARARASI HUKUK, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, GÜVENLİK ve TERÖR
Tema Koordinatörleri: Yrd. Doç. Dr. Süleyman DOST, Yrd. Doç. Dr. Selim KANAT
Uluslararası Hukuk
Uluslararası Güvenlik
Uluslararası Terörizm
Bölgesel Sorunlar Ve Çatışmalar
Arap Baharı
Avrupa Birliği İle İlişkiler
Ortadoğu Çalışmaları
Orta Asya ve Kafkaslar
Balkan Çalışmaları

SAĞLIK ve YAŞAM
Tema Koordinatörleri: Prof. Dr. A. Nesimi KİŞİOĞLU, Doç. Dr. Efkan UZ
Sağlık Yönetimi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Kamu ve Özel Hastaneler
İlaç ve Tıbbi Malzeme Sektörü
Toplum Sağlığı ve Etik
Tıp Etiği
Tıp Hukuku
Şiddet
Sağlıklı Beslenme
Toplumun Beslenmesi
Obezite
Helal Gıda
Gıda Hijyeni
Stres ve Ruh Sağlığı
Toplum Stresi
Toplumun Ruh Sağlığı
Bağımlılıklarımız

KÜRESEL REKABET ve İŞLETME DAVRANIŞLARI
Tema Koordinatörü: Prof. Dr. Nurhan PAPATYA
Küresel Rekabet Düşüncesi ve Politikaları
Ulusal Kapitalizm, İş Dünyası ve Ekonomik Performans
Küresel Rekabette İş Etiği ve Değerleri
Küresel Rekabette İşletmelerin Toplumsallaşma Davranışları
Küresel Rekabette Pazarlama ve İletişim
Finans ve Sermaye Yönetimi
Sürdürülebilir Rekabet ve Kaynak Tabanlı Yaklaşım
Stratejik Yönetim ve Uygulamaları
Küresel Rekabette KOBİ’lerin İş Stratejileri
Uluslararası Ticaret Hukuku

YÖNETİM TARTIŞMALARI
Tema Koordinatörleri: Doç. Dr. Yakup ALTAN, Doç. Dr. Mehmet AKTEL
Küreselleşme ve Yönetim Anlayışında Değişim
Yönetimde Etik
Yerel Yönetimlerde Reform Arayışları
Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Yeni Yönetim Tartışmaları
Teknoloji – Yönetim Etkileşimi

BİLİM ve FELSEFE
Tema Koordinatörü: Doç. Dr. İsmail Latif HACINEBİOĞLU
Bilim ve Felsefe Kavramları Problemi
Felsefe ve Bilimin Kaynak ve Yöntemleri Problemi
Felsefenin Güncelliği Problemi
Popüler Bilim ve Felsefe Problemi
Din-Bilim-Felsefe İlişkisi
Ontolojik ve Epistemolojik Problemler
Fizik-Metafizik İlişkisi Problemleri
Etik Problemler
Estetik Problemler
Hukuk, Siyaset ve Tarih Felsefesi Problemleri

KİMLİK ve ULUS DEVLET TARTIŞMALARI
Tema Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr Murat KILIÇ
Kimlik Modelleri: Dini, Etnik ve Kültürel Kimlikler…
Öteki ve Zenofobi
Kimlik ve Vatandaşlık, Anayasal Vatandaşlık
Ulus Devlet ve Egemenlik
Ulus Devlet ve Azınlıklar
Ulus Devlet-Üniter Devlet-Federal Devlet
Ulus Devlet Milliyetçilik/Irkçılık
Milli Kültür ve Çok Kültürlülük

KÜRESEL KRİZ ve SORUNLARI
Tema Koordinatörleri: Prof. Dr. Levent KÖSEKAHYAOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Ayşe DURGUN KAYGISIZ
Küresel Mali Kriz
Kalkınma Ekonomisi
İşsizlik, Enflasyon ve Makro Sorunlar
Uluslararası İktisadi Örgütler
Finansal Kriz ve Bankacılık
Turizm Ekonomisi
Dış Ticaret, Büyüme , Yabancı Sermaye
Konjonktür Teorileri
Uluslararası İktisadî Entegrasyon ve AB Çalışmaları
Yeni Teşvik Sistemi ve Bölgesel Kalkınma

ÇEVRE ve ENERJİ İLİŞKİLERİ
Tema Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. İsmail GÖKDAYI
Enerji
Enerji Verimliliği
Enerji Politikası
Enerjinin Çevresel ve Uluslararası Boyutları
Nükleer Enerji ve Çevre
Enerji Finansmanı
Yenilenebilir Enerji Ekonomisi
Enerji Hukuku
Çevre
Çevresel Koruma ve Çevre Hakkı
Küresel Isınma ve Su Politikaları
Çevre Politikası ve Stk’ları
Çevresel Atıkların Ekonomiye Kazandırılması
Yeşil Ekonomi
Kent
Kentsel Siyaset ve Kent Planlaması
Kentsel Dönüşüm, Kentsel Riskler
Kentsel Yönetim Tartışmaları ve Yeni Kentler

ULUSLARARASI GÖÇ
Tema Koordinatörü: Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL
Uluslararası Göç, Kalkınma ve İstihdam
Uluslararası Göç Hareketleri
AB Sürecinde Uluslararası Göç
Türkiye’den Uluslararası Göçe Bakmak (Göç Alma/Verme Stratejileri)
Uluslararası Göç ve Sosyal Dışlanma/İçerme Tartışmaları
Uluslararası Göçte Vatandaşlık ve Haklar Sorunu
Ulusaşırı Toplumsal Alanlar/Sorunlar (İnsan Kaçakçılığı, Kadın Ticareti, Terör, vb.)
Ulusötesi Yeni Yaklaşımlar Ve Kavramlar (Mülteci, Sığınmacı, Yurttaş, Vatansız, vb.)
Uluslararası Göç Ve Mekan Tercihleri/Sorunları
Uluslararası Göç, Kadın ve Çocuklar

TARIM, GIDA, AÇLIK ve YOKSULLUK
Tema Koordinatörü: Prof. Dr. Bahri KARLI
Tarım ve Gıda Politikaları
Kırsal Kalkınma
Tarım ve Gıda Ürünleri Ticareti
İklim Değişikliği
Yoksulluk ve Açlık
Gıda Güvenliği
Sulama Yönetimi ve Politikaları
İnsan – Toprak – Üretim İlişkileri

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 17 Şubat 2014
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi: 3 Mart 2014
Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 5 Mayıs 2014
Kongre Kayıt Tarihleri: 5 – 19 Mayıs 2014
Kongre Tarihleri: 29 – 30 – 31 Mayıs 2014

İLETİŞİM
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, 32260 Çünür/ISPARTA
Tel : +90 246 211 32 01 / Damla Yalçıner – Nurzen Üzümcü
Fax : +90 246 237 09 20
E-Mail : [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.