I.ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTLERİ BİLGİ ŞÖLENİ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenecek “1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni” başlıklı bilimsel toplantı, 5-7 Kasım 2015 tarihleri arasında Nevşehir’de gerçekleştirilecektir.

Sempozyum Hakkında Genel Bilgiler

Türk kültürü, geçmişten günümüze kadar, Türklerin sahip oldukları devletlerde veya etkin oldukları coğrafyalarda oluşturulmuş; Herat, Gazne, Horasan, Kazan, Bağdat, Ufa, Kaşgar, Üsküp, İstanbul, Konya, İskenderiye vb. kültür başkentlerinde gelişmiş ve etki alanını sürekli genişleterek farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerle mücadele ve mübadele ile varlığını sürdürmüştür. Bu yönleriyle dünya kültür hazinesine yeni ve dikkat çekici değerler sunmuş olan Türk kültürü, dünya medeniyet daireleri içinde özel öneme sahip bir inceleme alanı, bir fenomen olarak tanımlanabilir. Medeniyet-şehir ilişkisi üzerinden düşünüldüğünde Türk tarihinin en önemli şair, yazar ve bilim insanlarının söz konusu kültür merkezlerinde yetiştiği görülmektedir. Söz konusu şahsiyetler bu merkezlerin kültürel dokusunda şekil bulmuş, dinî, tarihî, edebî ve fikrî ürünlerini buralarda vermişlerdir. İslamiyet öncesine veya İslamî dönemlere ait Türk kültür merkezlerinde üretilen her tür bilgi, sadece Türk kültürüne değil, dünya kültür mirasına da büyük katkılarda bulunmuştur. Bu özelliği ile Türk kültür merkezleri aynı zamanda dünya kültür mirasının da önemli merkezleri olmuştur.

Tarihi süreç içerisinde dünya büyük bir değişime uğramış, Türk dünyası eskiye göre çok daha geniş bir alana yayılmış, bu değişimden Türk kültür merkezleri de etkilenmiştir. Bu etki neticesiyle bazen işgal altındaki birer toprağa dönüşmüş, bazen de adı bile kalmamıştır. Buna rağmen Türkler sanat, nezaket ve zevk yetenekleri sayesinde yeni kültür merkezleri oluşturmuş ve burada ürettiklerini insanlığa armağan etmeye devam etmişlerdir.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Türk tarihini, dilini, edebiyatını ve kültürünü daha kapsamlı ve mukayeseli bir şekilde araştırma ortamı oluşmuştur. Bu ortamda Türk dünyasına ilişkin çok sayıda araştırma yapılmış, özellikle dil ve edebiyat alanında birçok bilgi şöleni, kongre ve kurultay gerçekleştirilmiştir. Ancak bu çalışmalar incelendiğinde, Türkistan, Balkanlar ve Anadolu başta olmak üzere önemli bilim, sanat ve tasavvuf erbabının yetiştiği, Türk tarihinin ve edebiyatının en güzel eserlerinin kaleme alındığı kültür merkezleri üzerine müstakil bir bilimsel toplantının yapılmadığı görülmüştür. Bu tespitten hareketle Orta Asya’dan Balkanlara, Kıpçak bozkırlarından Anadolu’ya ve Mısır’a kadar bu geniş coğrafyadaki Türk kültür başkentlerinde yetişen şair ve yazarların edebi, tarihi ve fikri eserleri üzerine yapılacak bilimsel bir toplantının Türklük bilimine büyük katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

Yukarıda söz edildiği üzere Türk kültür coğrafyası Balkanlardan Çin’e kadar çok geniş bir sahayı kapsamakta ve içerisine birçok ülkeyi ve kültür merkezini almaktadır. Bilimsel çalışmaların “dar alanda derinlikli çalışmalar” olduğu düşüncesinden hareketle sözü edilen kültür merkezlerini belli coğrafî bölgelere ayırma zorunluluğu ortaya çıkmış; bu bölgelerin ayrımında da kendi içinde bütünlük ve yakınlık arz eden kültür bölgeleri oluşturmak gerekmiştir.

BİLGİ ŞÖLENİNİN AMAÇLARI:

1. Türk kültür tarihinde çok önemli yerleri olan kültür başkentlerini tanıtmak,

2. Söz konusu kültür merkezlerinde yetişen ve eser veren tarihi ve edebi şahsiyetleri yaşadıkları çevre ile birlikte tanıtmak,

3. Türk kültür başkentlerinde eser veren tarihi ve edebi şahsiyetlerin eserleri hakkında bilgi vermek,

4. Türk kültür başkentlerinin dünyanın değişiminden nasıl etkilendiğini ve bunun nedenlerini ortaya koyabilmek,

5. Geçmişten günümüze Türk kültür başkentlerinin ortak özelliklerini belirlemek,

6. Tarihi kültür başkentleri ile günümüz Türk dünyasındaki kültür başkentlerini karşılaştırmak,

7. Türk kültür başkentleri ile ilgili yapılan araştırmaların ortaya konulmasını ve tahlil edilmesini sağlamak,

8. Tarihi kültür başkentlerinin kültürel dokusu ve kültürel varlığının yaşatılması için gerekli tedbirleri tartışmak,

9. Türk kültür başkentleri ile ilgili alanında uzman bilim insanlarının her biri ciddi ve bilimsel araştırmaların ürünü olan bildirilerinden oluşan kapsamlı ve nitelikli bir eser ortaya koymaktır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Atatürk Kültür Merkezi işbirliğinde düzenlenmesi planlan “1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni” başlıklı bilimsel toplantı, 15-17 Ekim 2015 tarihleri arasında Nevşehir’de gerçekleştirilecektir. Hazırlanacak olan bilgi şöleni programına göre; ilk üç gün bildiriler sunulacak, son gün Kapadokya’nın tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenlenecektir. Bilgi şöleninde sunulacak bildiriler; çeşitli bölümlere ayrılacak, oturumlarda konu bütünlüğüne dikkat edilecektir. Her bildiri için 15 dakika sunuş, 5 dakika tartışma süresi tanınacaktır. Bilgi şöleni sonunda; yurt içinden ve dışından bilim insanları tarafından şölenin genel bir değerlendirmesi yapılacak ve bir sonuç bildirisi yayımlanacaktır. Şölen süresince, oturumların gerçekleştirileceği yerlerde, Kapadokya bölgesi ile ilgili bilimsel yayınlar, kasetler, CD’ler sergilenecektir.

BİLGİ ŞÖLENİNİN KONU BAŞLIKLARI

Sempozyumun alt başlığı “Türkiye-Kosova-Makedonya-Özbekistan” olduğu için bu ülkelerin coğrafi sınırlarında bulunan şehirlerin kültür merkezi/başkenti olmalarını sağlayan unsurlar bağlamında aşağıdaki konularda yazılan bildiriler kabul edilecektir.

İmar-İskân

Bilim ve Eğitim

Kültür, Sanat ve Mimari

İnanç/Din

İktisadi Faaliyetler

Demografik Yapı

Katılım Koşulları

1. Bilgi Şölenine gönderilecek bildiriler her dilden olabilir. Ancak Türkçeden farklı bir dilde hazırlanan bildirilerin geniş özetinin Türkçe tercümesi olmalıdır. Bildirinin sunumu esnasında Türkçe geniş özet de okunacaktır.

2. Her katılımcı sadece bir bildiri özeti gönderebilir.

3. Yazıların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

4. Özetler, 15 Eylül 2015 tarihine kadar, bilgi şöleni genel ağ (internet) sayfasından gönderilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Gönderilen özetler bilim kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bu kurulun değerlendirmesine sunulan özetlerde katılımcıların adları gizli tutulacaktır.

5. Kabul edilen bildiriler 30 Eylül 2015 tarihinde bilgi şöleni sitemizden ilan edilecektir.

6. Kabul edilen bildirilerin geniş özetleri 20 Ekim 2015 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmelidir. Bu tarihe kadar geniş özeti gönderilmeyen bildiriler bilgi şöleni programından çıkarılacaktır.

7. Bildirilerin tam metinleri bilgi şöleninin tamamlanmasından sonra üç ay içerisinde basılacaktır.

8. Katılımcıların yol ücretleri kendilerine ait olup, şehir içi ulaşım, konaklama, yemek ve kitap baskısı giderleri bilgi şöleni koordinatörlüğünce karşılanacaktır.

9. Bilgi şöleni için katılım ücreti alınmayacaktır.

10. Bilgi şöleni Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

http://tdkb.nevsehir.edu.tr/tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.