I. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu

Önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılan iç mimari, modern yaşamın gerektirdiği tüm mekânsal ihtiyaçları karşılayan çok boyutlu bir disiplin olarak karışımıza çıkmaktadır.

Bu durumun bir göstergesi olarak, nitelikli bir iç mimari tasarımda kullanıcı, mekan ve donatı ilişkisi kurgulanırken psikolojik, sanatsal/estetik, işlevsel ve teknolojik gereksinimler dikkate alınmaktadır. Tasarımcı bazen tasarımının temelini bu gereksinimlerden biri yada birkaçına dayandırarak gerçekleştirmektedir. Öyle ise iç mimari tasarımda ne tür dayanak noktaları olabildiğinin ve tasarımda esin kaynakları olarak tanımlanabilecek bu olguların, tasarıma nasıl aktarılabileceğinin, nasıl uygulanabileceğinin, kullanıcı üzerindeki etkilerinin bilimsel bir zeminde paylaşılması ve tartışılmasının önemli olduğu düşünülmüştür.

Buradan çıkışla Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü olarak düzenleyeceğimiz I. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumunun teması “İç Mimari Tasarımda Esin Sorunu/İçe Dokunmak” olarak belirlenmiştir.

Bu temanın seçilmesindeki temel amaç, iç mimari tasarımın esin kaynağını oluşturabilecek farklı çıkış noktalarının (kültür, işlev, teknoloji, psikoloji, sanat, ekoloji, kavram, form) tasarım, ürün ve kullanıcı üzerindeki etkisini inter disipliner bir platformda tartışmaya zemin oluşturmaktır.

Mekan, yüzey ve donatı gibi çeşitli ölçeklerde ana konu altında belirlenen alt başlıklar ile ilişkili olan tüm araştırmalar sempozyum kapsamında değerlendirilecektir. Sunulacak olan çalışmaların bu konuda ileride yapılacak olan araştırmalara önemli bir kaynak niteliği taşıması beklenmektedir.

Ülkemizin bu güzide bölgesinde ilk defa gerçekleştirilecek olan Sempozyumu’muza değerli çalışmalarınız ile katkı vermenizi ve bu buluşma ile oluşacak sinerjiyi bizimle paylaşmanızı dileriz.

K.T.Ü. İç Mimarlık Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Erkan AYDINTAN

SEMPOZYUM TEMALARI

KÜLTÜREL DOKUNUŞ
FORMEL DOKUNUŞ
KAVRAMSAL DOKUNUŞ
İŞLEVSEL DOKUNUŞ
YEŞİL DOKUNUŞ
SANATSAL DOKUNUŞ
PSİKOLOJİK DOKUNUŞ
TEKNOLOJİK DOKUNUŞ

Kültürel Dokunuş:

Doğanın yarattığına karşılık insanın yarattığı her şey olan kültür, toplumların hayata bakış açılarını, hayatta var olma biçimlerini ifade eden olgular bütünüdür. Dünya görüşünün, yaşama biçimimizin, temel eylemlerimizin donatı ve mekan kullanım kalıplarımızın temel belirleyicisi olarak kültür iç mekan tasarımını belirleyen temel unsurlarından biridir. Buradan çıkışla tasarımcı açısından bakıldığında kültür olgusunun, tasarıma ait problemlerin çözümünde yararlanılması gereken temel bir kaynak niteliği taşıdığı söylenebilir.

İç mimari tasarımın esin kaynağını, maddi (her türlü insan yapısı) kültür veya manevi (gelenekler-görenekler, inanış, din, toplumsal refleksler… vb.) kültür öğeleri ile ilişkilendirerek ortaya koyan araştırmalar “Kültürel Dokunuş“ başlığı altında toplanacaktır.

Formel Dokunuş:

Tasarım süreci içerisinde, problemin çözümüne yönelik olarak yapılacak çalışmaların dayanak noktalarının iyi belirlenmiş olması beklenir. Diğer bir değişle tasarımcı fikirlerini, uygun bulduğu çıkış noktaları üzerinden geliştirmelidir. O nedenle tasarımcı aynı zamanda yüksek bir farkındalık düzeyi ile iyi bir gözlemci olmalıdır. İnsanın ve/veya doğanın ortaya koyduğu bir takım fizik öğeler, çevremizde bulunan ve çözüme yönelik bir takım ipuçları barındıran olgular olarak görülebilir.

İç mimari tasarımın esin kaynağını, doğal ya da yapay öğelerin form ve biçim özelliklerinin oluşturmasını konu alan araştırmalar “Formel Dokunuş” başlığı altında toplanacaktır.

Kavramsal Dokunuş:

Tasarımcı problemin çözümüne yönelik fikirlerini geliştirirken, bir takım fizik öğelerden yararlanabileceği gibi, duruma daha farklı açılardan yaklaşmasını sağlayacak kavramlardan da yararlanabilir. Böylece ortaya konulan yapının keşfedilmeye açık bir mesajı/hikayesi olabilir. Bu hikaye ya da kavramlar farklı formel oluşumlarla tasarımı var eder.

İç mimari tasarımın esin kaynağını, problem alanı ile ilişkilendirilen kavram veya kavramların oluşturmasını konu alan araştırmalar “Kavramsal Dokunuş” başlığı altında toplanacaktır.

İşlevsel Dokunuş:

İç mimarlık disiplininde her tasarım temelde bir gereksinmenin karşılanmasına yönelik olarak hayat bulan işlevsel çözüm önerileridir. Kullanıcı gereksinmelerinin ve/veya isteklerinin belirlenmesi bir yandan mekanın varoluş sebebini oluştururken diğer yandan, iç mimari tasarım sürecinde ilk adım olan problemi tanımlamada önemli bir rol oynamaktadır. Tasarımcı tasarım fikrini geliştirirken, mekanın varoluş amacını özgün bir şekilde yorumlayabilir.

İç mimari tasarımın esin kaynağı olarak gerek mekanın, gerek eylem alanı ya da donatının işlevsel kurgusundaki özgün tavırlarını konu alan araştırmalar “İşlevsel Dokunuş” başlığı altında toplanacaktır.

Yeşil Dokunuş:

İnsanoğlunun varoluşunu sürdürme çabası aynı zamanda yok oluşunun da zeminini hazırlamaktadır. Fakat günümüz modern insanının çevre bilinci her geçen gün artmakta, bu durum geleceğe dair umut vermektedir. Artık birçok disiplin kendi misyonlarını gerçekleştirirken çevresel duyarlılığı da bir etken olarak hesaba katmaktadır. İç mimarlık disiplininde de yapılan tasarımlarla tüketmeden üretme, diğer bir deyişle yok etmeden var etme çabası hissedilmektedir.

İç mimari tasarımın esin kaynağını doğaya uyum, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik adına yeşil tasarım mantığı ile düşünülmüş detayların oluşturmasını konu alan araştırmalar “Yeşil Dokunuş” başlığı altında toplanacaktır.

Sanatsal Dokunuş:

Alman asıllı İngiliz sanat tarihçisi Nikolaus Pevsner “Mimarlık bizi kuşatan, içinde dolaştığımız bir sanattır”, diyerek sanatsal bir bakış açısının tasarım ürününe ruh kattığını ve onun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmektedir.

Yaşam alanı yaratma sanatı olarak ta adlandırılabilecek olan iç mimarlığın, başta resim ve heykel sanatı olmak üzere çeşitli sanat dalları ile buluştuğu noktaları konu alan araştırmalar “Sanatsal Dokunuş” başlığı altında toplanacaktır.

Psikolojik Dokunuş:

Tasarımcı için kullanıcının iç dünyası, çevresel tepkileri, alışkanlıkları, eğilimleri, tercihleri, psiko-sosyal gereksinmeleri tasarım probleminin çözümüne yönelik verilerdir. Bu veriler kullanıcının psikolojik dünyası çerçevesinde tanımlanabilir. Kişisel psikoloji kişiye özel tasarımlar için, toplumsal psikoloji kamuya açık tasarımlar için önem taşımaktadır.

İç mimari tasarımın esin kaynağını kullanıcının psiko-sosyal gereksinmeleri, farklı renk, doku yada malzemenin algıya etkileri, tasarımda illüzyon vb olarak konu alan araştırmalar “Psikolojik Dokunuş” başlığı altında toplanacaktır.

Teknolojik Dokunuş:

Günümüzde teknoloji, malzemeden, elektroniğe, eğlenceden, haberleşmeye her noktada yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olmuş durumdadır. Mekan tasarımında da teknolojinin getirileri tasarım ve uygulamada özgün ve yaratıcı sonuçlar doğurmaktadır.

Artık siber mekanların tartışıldığı günümüzde teknolojik gelişme ve değişmelerin ürünü olarak ortaya çıkan yeni malzeme, sistem, ya da programları konu alan araştırmalar “Teknolojik Dokunuş” başlığı altında toplanacaktır.

İletişim
E-posta : imts2015@ktu.edu.tr
Web : www.imts2015.ktu.edu.tr

Adres
KTÜ Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Kanuni Kampüsü
61080 TRABZON

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.