Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması

Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması
Ön Seçim Şartnamesi
1. YARIŞMA
YARIŞMANIN AMACI
“Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması” konulu tasarım gerçekleştirilirken
ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek
işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya
koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi,
etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın
sağlanması amaçlanmaktadır.
YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ
Bu yarışma Çanakkale Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel
Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği
dahilinde ulusal, ön seçimli mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.
YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU
Yarışmaya konu olan alan, Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, ilçe merkezi sınırları içindedir. 313
ada, 1 numaralı parselde kayıtlı olan taşınmazın mülkiyeti Hazineye ait olup Milli Eğitim
Bakanlığı’na tahsis edilmiştir.
Yarışmanın konusu bu alanda yer alacak Anadolu Öğretmen Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi
ile bu okullara hizmet edecek bir pansiyonun ve hem okullara hem de Gökçeada’ya hizmet
edecek sosyal ve kültürel tesislerin tasarlanmasıdır.
İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yarışmayı Açan Kurum : Çanakkale Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Yarışma Raportörlüğü : Çanakkale İl Özel İdaresi
Cevat Paşa Mah. Kayserili Ahmet Paşa Cad. No: 26 Çanakkale
Telefon : (0286) 2181055 / (0286) 2200022 / Dâhili:5221/5224
Faks : (0286) 2181053
E-posta : : gokceadayarismasi@ilozelidaresi.org
AÇIKLAMA
Gökçeada’da yer alan Anadolu Öğretmen Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi 1960’lı yıllarda
eğitime başlamış, zaman içinde yerleşime eklenen diğer yapılarla günümüze kadar eğitim
sürdürülmüştür. Mevcut yapılarda yapılan etütlerde deprem güvenliğinin sağlanamadığının
görülmesi üzerine yıkım kararı alınmış, binalar boşaltılmıştır.
Şu an 672 öğrenci Gökçeada’da inşa edilmiş geçici prefabrike yapılar ile çevre ilçelerde
eğitimlerine devam etmektedirler.
Bu bağlamda, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü söz konusu alanda yeniden planlanacak
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi yapıları ve ekleri ile ada halkıyla etkileşim halinde, ortak kullanımlara da açık bir lise kampüsünü hayata geçirmeyi
istemektedir.
Yarışma programıyla Anadolu Öğretmen Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi gibi 2 farklı eğitim
kurumunun birlikte ortak bir eğitim ortamını yaşatacak şekilde kurgulanması
hedeflenmektedir. Bu iki eğitim kurumunun ortak kullanabileceği alanları paylaşmaları hem
öğrencilerin etkileşimini arttıracak hem de işletme ve yatırım maliyetlerini düşürecektir. Bu
birlikte olma hali ayrıca kampüsle ada halkının birlikte kullanılacağı sosyal alanlarla
güçlendirilen bir yerleşim olarak kurgulanacaktır.
Gökçeada’da söz konusu eğitim tesislerinde eğitim görecek öğrencilerin bir bölümü ada
dışından gelmektedir. Bu sebeple yatılı eğitim görecek öğrenciler için okul alanı; eğitim
zamanları dışında hayatlarının önemli bir bölümünün geçtiği kapalı, açık ve yarı açık alanları
da tariflemektedir.
Gökçeada gibi küçük ölçekli, kaynakları sınırlı ve zorlu koşullarda bir ada yerleşimi için çoklu
kullanımlar önem kazanmaktadır. MEB’nın “Hayat Boyu Öğrenme” düşüncesine paralel
olarak eğitim kurumlarının kent hayatının içine entegre olması ve eğitim tesislerinin
olanaklarının Ada’yla paylaşılması fikirleri yarışmanın temel hareket noktalarından birini
oluşturuyor.
Kütüphane, çok amaçlı salon, spor merkezi gibi sosyal alanlar ile açık alanlar, park, peyzaj ve
spor alanlarının kullanımı ada ve okul tarafından ortak kullanılan bir kesişim alanı olmalı,
ada halkı ile paylaşılması hedeflenmelidir. Bu ortak kullanım modeli, kamunun ürettiği
değerlerin verimli kullanılması açısından yarışmanın temel motivasyonlarından birisini
oluşturur.
Bu amaç doğrultusunda idare mevcut eğitim koşullarının yetersizliğini bir an önce gidermek,
yapılacak eğitim tesisi ile ada hayatına katkı sunmak için söz konusu projeleri hayata
geçirmek konusunda istekli ve kararlıdır.

Bahsi geçen tasarımlara ilişkin özet tablo:
Adı Açıklama
Anadolu Öğretmen Lisesi 24 derslikli.
Endüstri Meslek Lisesi 16 derslik ve 3 atölye.
Pansiyon 200 kişi kapasiteli.
Spor Merkezi Kapalı spor salonu ve kapalı yüzme havuzu.
Sosyal ve Kültürel Tesisler 300 kişi kapasiteli konferans salonu ve kütüphane.
Açık Alan Düzenlemeleri Yaklaşık 100 dönümlük okul bahçesinin düzenlenmesi.

YARIŞMA TAKVİMİ
– Ön Seçim Şartnamesini İlanı : 17 Nisan 2014
– Ön Seçime Son Başvuru için son Tarih : 12 Mayıs 2014
– Ön Seçim Sonuçları ve Yarışmanın İlanı : 15 Mayıs 2014
– Soru Sormak için Son Gün : 31 Mayıs 2014
– Cevapların İlanı : 3 Haziran 2014 – Projelerin Son Teslim Tarihi : 14 Temmuz 2014
– Postayla Gönderim için Son Tarih : 16 Temmuz 2014
– Jüri Çalışması Başlangıcı : 16 Temmuz 2014
– Kolokyum ve Ödül Töreni : 19 Temmuz 2014
JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ
Danışman Jüri Üyeleri
– Ahmet ÇINAR, Çanakkale Valisi
– Ayhan GİDER, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
– Muhittin GÜREL, Gökçeada Kaymakamı
– Şaban KARATAŞ Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü
– Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri
– Ömer Selçuk BAZ, Mimar
– Doğu KAPTAN, Mimar
– Dürrin Süer KILIÇ, Mimar (Jüri Başkanı)
– Sevil URAL, Mimar
– İsmail MORKOÇ, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri
– Serap ÖBEKCİ, Mimar
– Emel SEL, Mimar
– Onur Okhan GÜLEÇ, İnşaat mühendisi

Raportörler
– Aylin İNCE, Mimar
– Özgür ŞAHİN, Elektrik Mühendisi
SON BAŞVURU TARİHİ
Ön seçim için başvurular posta veya kargo yoluyla en geç yarışma takviminde belirtilen “Ön
Seçim Son Başvuru Tarihi”nde saat 17:00’a kadar İdarenin adresine ulaşmış olmalıdır. Elden
teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Yarışmayı
Açan İdare sorumlu değildir.
ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ
– 1. Ödül : 35.000 TL
– 2. Ödül : 25.000 TL
– 3. Ödül : 15.000 TL
– Mansiyonlar : 5.000 TL (15 adet)
Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Yarışmayı Açan İdare tarafından,
en geç yarışma sonucunun yayınlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal
vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak
ödenecektir.
Ön seçime katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak
katılanların, Yarışmayı Açan İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her
biri Çanakkale Valiliği’ne karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
2. ÖN SEÇİM KOŞULLARI
ÖN SEÇİME KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR
– İlgili Meslek Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalı durumunda olmamak.
– Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
– Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1.dereceden akrabaları,
ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
– Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
– Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak.
– Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak
katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
– Yarışmaya kayıt yaptırarak şartname bedelini, belirtilen banka hesabına ödemek.
– Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
– Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları
arasında olmamak.
Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri
yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte
üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
ŞARTNAME BEDELİ’NİN ÖDENECEĞİ BANKA BİLGİLERİ
Çanakkale İl Özel İdaresi, Ziraat Bankası Kordon Şubesi TR440001000813121575925002
numaralı hesaba 50 TL olan şartname tutarının yatırılması ve alındı makbuzunun yarışmanın
eposta adresine yarışmacı ismi (ekip başı) ve iletişim bilgileri ile birlikte gönderilmesi
gereklidir.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Jüri açıklama kısmında özet olarak tanımlanan bu kapsamlı tasarım problemini çözmeleri
için farklı iş deneyimleri ve hassasiyetleri olan, tanımlanan problem için “yer” ile bağlantılı
yaratıcı ve özgün fikirler üretebilecek, kamu yararı konusuna mimari heyecanla bakacak
ve/veya profesyonel mimarlık ölçeğinde meslek pratiği yürüten, tanımlanan tasarım
problemini çözümlerken, mimarlık ortamına teşvik edici katkı sunabilecek, 18 tasarımcı
ekibi seçecektir.
Bu seçim aşağıda yer alan kıstaslara göre yapılacaktır:
– Benzer ölçekli tasarımlar (uygulama ya da fikir projesi) üretmiş olmak.
– Yarışmalarda ödül almış olmak.
– Benzer işlev veya ölçeklerde yapı üretmiş olmak.
Ön seçime başvuracak yarışmacıların yukarıdaki koşullardan bir ya da birden çoğunu
sağlaması gözetilecektir.

3. ÖN SEÇİME KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER
KİMLİK DOSYASI
– Mimarlar Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge eklenmelidir. (Ekip olarak katılım
olması halinde ekip ortaklarının tamamı kayıtlı olduğuna dair belgeyi sunacaktır.)
– Yarışmaya katılan ekipteki her üye liste olarak ibraz edilmelidir.
– Şartnamenin ekinde verilen “Doğruluk Beyanı”nın imzalı kopyası kimlik dosyasının
içerisine eklenecektir.
– Ekip içerisinde farklı mesleklerden profesyonellerin yer alması jüri tarafından
desteklenmektedir. Ekip olarak katılım halinde, ekip temsilcisinin mimar olma
zorunluluğu bulunmaktadır.
PORTFOLYO (A3 kitapçık)
– En fazla 5 referans projenin yer alacağı portfolyonun kapak sayfasında Yarışmanın
adı, “Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve ekip üyelerinin adı-soyadı yer alacaktır.
– Her projenin ilk sayfasında proje künyesi (projenin adı, projenin yeri/konumu, proje
yılı/durumu, tasarımın içeriği, fonksiyonları, işveren adını içerecektir) yer alacaktır.
– Basılı 1 kopya yazışma adresine ulaşmış olmalıdır. Kargodan kaynaklanan
gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
– Jüri, her bir referans projede aşağıdaki bilgilerin yer almasını beklemektedir:
* Projenin adı
* Projenin yeri/konumu
* Proje yılı / Durumu
* Tasarımın içeriği
* Fonksiyonları
* İşveren adı
NİYET MEKTUBU
Yarışmacılar, yarışmaya neden katılmak istediklerini anlatan bir metin hazırlamalıdır. (En
fazla 250 kelime)
ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİ ÖDEME BELGESİ
Ön seçime başvuru yapabilmek için gereken ücretin yatırıldığına ilişkin makbuz.
DİJİTAL OLARAK TESLİM EDİLECEK BELGELER
Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan “Portfolyo” (pdf formatında) ve
“Niyet Mektubu” ayrıca taşınabilir bellek (USB) ortamında teslim edilecektir.
Portfolyolar 50 MB’ı geçemez.
4. BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANANA UYGULAMA PROJESİNİN YAPIMI
İŞİNİN NASIL VERİLECEĞİ
İdare, mimarlık ve mühendislik proje ve mesleki kontrollük hizmetlerini bu şartname ve
ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu’nun 22. maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre
yaptıracaktır.
Mimarlık ve mühendislik projeleri fiyatlarının hesaplanmasında aşağıdaki yapı sınıfları
dikkate alınacaktır:  Tüm Yapılar: IV-B
– Otopark: III-A
– Açık Alan Düzenlemesi: I-A
Proje ücretleri hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri
Şartnamesi’ne göre yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı yapı yaklaşık birim
maliyetleri ve birinci ödülü kazanan projenin inşaat alanı hesaba esas alınır.
Mesleki kontrollük hizmeti ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik
Hizmetleri Şartnamesi esaslarına göre bu şartnamede belirtilen Mimarlık ve Mühendislik
Hizmetleri yapı sınıfları üzerinden hesaplanacaktır.
Gerekli görülmesi haline jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım
Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 31.
Maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda 1. Ödül’ü kazanan proje için tavsiyelerde
bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir.
5. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ ve YERİ
Yarışmayı düzenleyen idare ile yarışmacılar arasında doğan anlaşmazlıklar jüri hakemliğinde,
bu şekilde sonuç alınamazsa Çanakkale Mahkemeleri’nde çözülecektir.
Ek 1: Doğruluk Beyanı

Gökçeada Lise Kampüsü Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması’na sunduğum bilgi ve belgelerin
bana/ ekibime ait olduğunu ve bu belgelerin doğruluğunu beyan ederim.

Adı Soyadı
İmza