Gençlerle 360 Derece 5. Uluslararası Öğrenci Kongresi

Gençlerle 360 Derece 5. Uluslararası Öğrenci Kongresi

Call for Papers / Konu Başlıkları
Conference topics include but are not limited to;
Çevre Politikaları / Environmental Politics
Çevre Sorunlarında Çağdaş Yaklaşımlar / Contemporary Approaches to Environmental Issues/Problems
Muhasebe ve Finans, Muhasebe Eğitimi / Accounting and Finance, Accounting Education
Küreselleşme Çalışmaları / Globalization Studies
Yerel Yönetimler / Local Governments
Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar / New Approaches in Public Management
Kentleşme Politikaları / Urbanization Policies
Stratejik Planlama ve Kamu Yönetimi / Strategic Planning and Public Management
Küreselleşme Olgusunun Kamu Yönetimine Etkileri / The Concept of Globalization and Implications on Public Management
Küreselleşme ve Yerelleşme Tartışmaları / Debates on Globalization and Regionalization
Bölgeselleşme-Küreselleşme-Küreyerelleşmeye / Localization-Globalization-Glocalization
Küreselleşme Sürecinde Uluslararası ve Uluslarüstü Yapılanmalar / International and Supranational Structures within Globalization Process
Bölgesel Kalkınma Ajansları / Regional Development Agencies
Doğal Afetler ve Yönetimi / Natural Disasters and Management
Siyaset Bilimi / Political Science
Türk Dış Politikası / Turkish Foreign Policy
Uluslararası İlişkilerde Bölge Çalışmaları / Regional Studies in International Relations
Uluslararası Örgütler / International Organizations
Avrupa Birliği Bütünleşmesi ve Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri / European Union
Siyaset Felsefesi / Political Philosophy
Milliyetçilik Kuramları / Theories of Nationalism
Demokratikleşme ve İnsan Hakları / Democratization and Human Rights
Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar / Contemporary Problems of International Law
Toplumsal Cinsiyet / Gender
Sosyal Politika / Social Policy
Enerji Politikaları / Energy Policies
Demokratikleşme Kuramları / Theories of Democratization
Güvenlik Çalışmaları / Security Studies
Göç Çalışmaları / Immigration Studies
Suriyeli Sığınmacıların Ekonomiye Etkileri / Syrian Refugees and Implications on Economy
Mültecilerin Kayıt Dışı Ekonomi Üzerindeki Etkileri / Implications of Refugee Problem on Informal Economy
Sosyal Sorumluluk ve Etik / Social Responsibility and Ethics
Stratejik Yönetim / Strategic Management
Girişimcilik / Entrepreneurship
İnovasyon / Innovation
Küresel Rekabet / Global Competition
Kurumsallaşma / Institutionalization
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi / Strategic Human Resources Management
Örgüt Kuramı / Organization Theory
Örgütsel Davranış (Motivasyon, Liderlik, Örgüt Kültürü vd.,) / Organizational Behavior (Motivation, Leadership, Organizational Culture and etc.)
Kurumsal Yönetim / Corporate Governance
Uluslararası Finansal Piyasalar / International Financial Markets
Finansman Yönetimi / Financial Management
Sürdürülebilirlik / Sustainability
Pazarlama / Marketing
E-Ticaret / E-Commerce
Lojistik Yönetimi / Logistics Management
Üretim Yönetimi/ Production Management
Kalite Yönetimi / Quality Management
Teknoloji Transferi / Technology Transfer
Bilgi Yönetimi / Knowledge Management
Üniversite-Sanayi İşbirliği / University-Industry Collaboration
Finansal İnovasyon ve Finansal Kriz Financial / Innovation and Financial Crisis
Küreselleşme Sürecinde Stratejik İşbirlikleri / Strategic Collaborations within the Globalization Process
Büyüme Modelleri Çerçevesinde Ekonomik Kalkınma / Economic Development within the Framework of Growth Models
İşsizlik ve İstihdam / Employment and Unemployment
İnovasyon Konusunda Bölgesel Politikalar / Regional Policies on Innovation
Bankacılık ve Para Politikaları / Banking and Monetary Policy
Ekonomide Kriz Yönetimi / Crisis Management in Economy
Kalkınma Teorileri / Development Theories
Bölgesel Teşvikler / Regional Incentives
Bölgesel Kalkınma / Regional Development
Teknolojik Değişim ve Ekonomik Büyüme / Technological Change and Economic Growth
Sürdürülebilir Kalkınma Politikaları / Sustainable Development Policies