FARKINIZIN FARKINDAYIZ

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
FARKINIZIN FARKINDAYIZ

1. Giriş
Özel eğitim öğrencilerinin hem okul dışı zamanlarda hem de okul ortamlarında yeteri
kadar sosyalleşemedikleri, genelde arka planda kaldıkları, diğer öğrencilerle iletişimlerinin
ve birlikteliklerinin yeterli düzeyde olmadıkları bilinmektedir. Bu nedenle engeli olmayan
öğrencilerin engelli öğrenciler hakkında ya çok az bilgi sahibi oldukları ya da hiçbir şey
bilmedikleri kanaatine ulaşılmıştır. En somut örnekleri, ilkokul öğrencilerinin ve velilerinin
yönelttiği “öğretmenim gözü mü görmüyor?” “öğretmenim hiçbir şey duyamaz mı?”
“öğretmenim ısırır mı? Saldırır mı? vb.” şeklinde gelen sorulardır… Bunun yanında engelli
öğrencilerin günlük yaşam becerilerini kazanmakta zorlandıkları gözlemlenmektedir.
Normal sınıflardaki akranları ile yapacakları faaliyetlerle günlük yaşam becerilerini daha
kolay öğrenebileceği ve daha kolay sosyalleşecekleri düşünüldüğünden bu proje hayata
geçirilmiştir.

2. Problem Durumu
Engelli öğrencilerin yeteri kadar günlük yaşam aktivitelerine katılamamaları,
toplumdan soyutlanmaları, engeli olmayan öğrencilerin özel eğitim sınıfı öğrencileri
hakkında çok az ya da hiç bilgi sahibi olmamaları nedeniyle çekinmeleri, korkmaları ve
bundan dolayı engelli öğrencilerle birlikte yaşam faaliyetlerine katılmamaları.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmanın amacı, tersine kaynaştırma ve bütünleştirme yöntemiyle özel eğitim
öğrencilerini sosyalleştirmek, günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını sağlamak ve normal
sınıflarda eğitim gören öğrencilerde engelli öğrencilere yönelik olumlu tutum geliştirmektir.
Çalışmanın Hedefleri ise; Engelli öğrencilere engeli olmayan öğrenciler ile birlikte
“akran öğretimi” yöntemi esas alınarak toplumsal yaşam becerileri kazandırmak, engelli
öğrenciler sayesinde engeli olmayan öğrencilere empati yapabilme becerisi, toplumdaki
farklılıkların farkında olma, toplumda engeli olan vatandaşlarla birlikte yaşayabilme
becerileri kazandırmak, engelli çocuğu olmayan ailelere empati yapabilmelerini sağlamak ve
engelli öğrencilerin sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağlamaktır.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Çalışmanın deseni bilimsel araştırma yöntemlerinden deneysel çalışma yöntemidir
Çalışmanın verimliliğini test etmek için engelli öğrencilere yönelik olarak faaliyet öncesi ve
sonrası (ön test-son test) beceri değerlendirme ölçeği uygulanmış ve sonuçlar grafikle
gösterilerek yorumlanmıştır. Ayrıca normal öğrencilere ve velilerine proje öncesinde ve
sonrasında tutum ölçeği uygulanmıştır. Veriler Wilcoxon Signed testi ile analiz edilmiştir.

Hatice KARACA
İbrahim BAŞTUĞ
Gülşen ÖZDEMİR
Süleyman YÜĞRÜK
Mümün BULUT
KONYA / MERAM ATATÜRK İLKOKULU

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.