Erzincan’a Değer Kat Proje Yarışması

YARIŞMANIN AMACI
Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı olarak Erzincan’a için değer üretebilecek, maddi ve manevi yönden katkıda bulunabilecek, toplumun her bireyine ulaşabilecek fikirlerin gün ışığına çıkmasına yardımcı olmak amacıyla düzenenlenen bir yarışmadır. Yarışmanın amacı, Erzincanlı hemşerilerimize Erzincan’a katkı sağlama ya da var olan bir eksikliği giderme; gün ışığına çıkmamış yenilikçi düşünce ve projeleri sunma, tanıtma ve hayata geçirme olanağı vermek, üstünde çalışmak istediği projeleri geliştirmelerine ve varsa eksikliklerini gidermelerine yardımcı olmaktır.

PROJE KONULARI

Çevresel Projeler

Teknolojinin gelişmesi, günlük yaşantımızda büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak bu kolaylıkların yanı sıra, teknolojinin günümüzde birçok çevresel kirliliğe sebep olduğu görülmekte ve gelecekte bu sorunların giderek artacağı öngörülmektedir.

Bu başlık altında yapılacak projelerde temel amaç, gelişen teknolojiyle başta çevre kirliliği olmak üzere birçok çevresel soruna çözüm bulmaktır. Bununla birlikte, teknolojinin günlük yaşantıya uygulanabilirliğini arttırmak da amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yapılacak olan projeler, günlük yaşantıya kolaylık sağlamasının yanı sıra gelecekte herhangi bir çevresel soruna sebep olmamalıdır.

Örnek proje konusu: Erzincan’da yeraltı çöp konteynerlerinin yaygınlaştırılması hem görüntü kirliliğini hem de kötü kokuların yayılmasını engelleyecektir.

Mekanik Projeler

Günümüzde, insan hayatını kolaylaştıran birçok teknolojik alet bulunmaktadır. Bunların birçoğu farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Bu başlık altında, Erzincan’da uygulanabilen, gelişen teknolojinin imkânlarından yararlanılarak ulaşım, taşıma, turizm gibi alanlarda Erzincanlıların günlük yaşamına kolaylık sağlayacak projeler üretilmesi amaçlanmaktadır.

Sosyal Uyum Projeleri

Toplumların gelişmiş sayılması için, insani gelişme kriterlerini tamamlamış olması gerekir. Bir ülkenin/bölgenin ekonomik olarak kalkınması ile insani gelişmişlik düzeyi doğru orantılıdır. Türkiye’nin gelişmesi de toplumsal konular, eğitim, sağlık ve çevreyi de içine alan bilinçlendirme programlarına bağlıdır. Sosyal uyum projeleri; insani gelişmişlik düzeyini arttırmaya, gençlerin sosyal ortamlara uyum sağlamalarını kolaylaştırmaya, yaşam standartlarını iyileştirmeye, kişilerin toplumla bütünleşmesine katkı sağlamaya, ikili ve toplumsal ilişkilerin psiko-sosyal yönlerden desteklenerek daha sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesine yönelik projelerdir.

Projeler çok çeşitli alanlara ve farklı sosyal gruplara yönelik yapılabilir: Çocuklar: -Özel gereksinimli çocuklara yönelik projeler, -Sokak çocuklarına yönelik projeler Yaşlılar: Bakıma muhtaç yaşlılara yönelik projeler Kadınlar: Ev kadınlarına yönelik projeler Madde bağımlılarına yönelik projeler Çevre sorunlarına yönelik projeler: Tarım ilaçları ile ilgili projeler Eğitim ve öğretime yönelik projeler Hayvanlara yönelik projeler Doğal afetlere yönelik projeler Sağlık sorunlarına yönelik projeler

Örnek proje konuları: Birlikte yaşama kültürü, genç yaşta evliliğin sosyal hayat üzerindeki etkileri vb.

Katılım Projeleri

Toplumun tüm kesimini özellikle de gençleri ilgilendiren konularda, yerel ya da ulusal düzeydeki karar alma süreçlerine katılım bilinçlerini geliştirmeye ve bu süreçlere katılımlarını arttırmaya yönelik projelerdir.

Örnek proje konuları: Gençlik çalıştayları ve gençlik zirveleriyle aktif vatandaşlık ve e–katılım konusunda bilinçlendirme yapılması, benzeri konularda eğitimler verilmesi

Sağlıklı Yaşam ve Spor Projeleri

Gençlerimizin son yıllarda yoğun olarak karşılaştıkları sağlık sorunlarına yönelik, koruyucu ve önleyici sağlık tedbirlerinin uygulanmasını ve bu sağlık sorunlarına ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan projeler,

Sağlık problemleri sebebiyle uzun süre yatılı tedavi görmek durumunda olan dezavantajlı gençlerimize yönelik motivasyon etkinliklerini içeren projeler,

Sporun sevdirilmesi ve hayat tarzı haline getirilmesi, gençlerin spor faaliyetlerine katılımının arttırılması, sporda etik değerlerin korunması ile şiddetin engellenmesine yönelik projelerdir.

Örnek proje konuları: Obezite ile mücadele, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve gençlerin spora özendirilmesi, doğal yaşamın korunmasına yönelik farkındalık oluşturma, organik yaşam vb. konularda hazırlanan projeler

Girişimcilik Projeleri

Belirli bir ticari faaliyetin gerçekleştirilmesini öngörmemek ve doğrudan kazanç sağlamaya yönelik olmamak kaydıyla, gençlerin meslek seçimlerinde özgüvenlerini, bilgi ve görgülerini arttırmaya, inisiyatif alabilme yeteneklerini geliştirmeye, gençlere girişimcilik ruhu ve bilinci kazandırmaya yönelik projelerdir.

Girişimcilik projeleri diğer kurumlar tarafından desteklenen eğitim faaliyetlerini içermemelidir. Örneğin; Türkiye İş Kurumu tarafından açılan girişimcilik eğitim kursu.

Örnek proje konuları: Satış-pazarlama, iş planı hazırlama, üretim planlaması ve yönetimi atölyesi gibi konularda hazırlanan projeler

Kültür Sanat Projeleri

Gençler tarafından hazırlanan kültürel ve sanatsal faaliyetlere ilişkin projelerle, gençliğin bu alanda ihtiyaç duyduğu faaliyetlerin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik projelerdir.

Gençlerin fotoğraf, video ve yazı çalışmalarıyla, yaptıkları faaliyete dair izlenimlerini ve deneyimlerini paylaşmaları teşvik edilmelidir. Gerçekleştirilecek sergi ve gösterilerde, yapılan faaliyetlerin çıktıları ile birlikte gençlerin deneyimleri de paylaşılmalıdır. Proje kapsamında sanatçılarla (yazar, ressam, müzisyen, aktör vb.) gençlerin birlikte vakit geçirmeleri sağlanabilir.

Örnek proje konuları: Fotoğrafçılık, tiyatro, resim, müzik ve tasarım çalışmaları, sokak ressamları, grafiti, halk oyunları ve benzeri çalışmalar, temalı kısa film yarışmaları

Eğitim Projeleri

Çeşitli sebeplerle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan veya sınıf tekrarı yaptığı için okulla olan ilişkisi kesilme noktasına gelen gençler başta olmak üzere, tüm genç gruplara eğitim koçluğu yapılmasına, okulun özendirilmesine ve kariyer planlamasında yardımcı olunmasına yönelik projelerdir.

Çalışan gençlerin eğitim seviyesinin yükseltilmesine, yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik projeler de bu kapsamda değerlendirilir. Projenin hedef kitlesini oluşturan grubun ailesine, gençle iletişim, ergen psikolojisi, sağlıklı beslenme, hijyen vb. konularda verilecek eğitimler, programın toplum üzerindeki olumlu etkisini arttıracaktır. Proje konusu ile bağlantısı ve gerekliliği açık bir şekilde izah edildiği takdirde yerli ve yabancı katılımcıların yurtiçi ve yurtdışı hareketliliği de program kapsamında desteklenebilecektir. Ancak yurtdışı hareketliliğine proje bütçesinden düşük miktarda kaynak ayrılacağından katılımcı sayısı sınırlı tutulmalı, ulaşım giderlerini azaltıcı önlemler zamanında alınmalıdır.

Örnek proje konuları: Sanayi bölgelerinde çalışan çıraklara yönelik projeler, hüküm giymiş gençlerin tahliye sonrasında eğitimlerine devam etmelerini sağlayacak çalışmalar, tarım işçisi ve göçer ailelerin çocuklarına verilecek eğitimler, yurtdışından davet edilecek gönüllü gençlerin hedef kitleye dil eğitimi vermesi, zihinsel engelli gençlere yönelik eğitim ve oyun projeleri vb.

Web Projeleri

Amaç, ülkemizdeki e-dönüşüm sürecine ilgi çekmek, yenilikçi ve girişimci bir şekilde bilişim teknolojilerini kullanarak Erzincan’a dair fikirler üretmektir.

Akıllı ve teknolojik çözümler (Eğitim, Sağlık, E-Devlet, Güvenlik Uygulamaları ile Yaşam Kolaylaştırıcı Çözümler vb. alanları içerir)

Sosyal yaşam ve eğlence uygulamaları (Mobil Uygulamalar, Sosyal Ağlar, Oyun, İletişim vb. alanları içerir)

Açık kaynaklı yazılım uygulamaları: Standish Group tarafından yayınlanan 2008 tarihli bir rapora göre açık kaynak yazılımlar tüketicilere yılda 60 milyar dolar büyüklüğünde tasarruf sağlamaktadır.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, açık kaynak yazılım kullanarak ciddi tasarruflar sağlayabilirler. Bu amaçla bu yılki temalardan birisi “açık kaynak yazılım uygulamaları” olarak seçilmiş ve bu konuda farkındalığın oluşması amaçlanmıştır. Açık kaynak yazılım projeleri uygulanabilirlik, potansiyel etki (yeniden kullanılabilirlik, popülerlik, vb.), yenilik, teknik derinlik ve olgunluğa benzer kriterlere göre değerlendirilecektir.

Online Başvuruların Başlaması Çok Yakında

Proje yarışmamıza ilk başvuru erzincanadegerkat.com web sayfamız üzerinden üye olarak online olarak gerçekleşecektir. Projeniz hakkında özet bilgileri dolduracağınız bu başvuru formu ile ön eleme yapılacaktır.

Online Başvuruların Bitmesi: 9 Nisan 2015

Online başvurular bittikten sonra doldurulan formlar incelenecek ve yarışma formatına uygun olmayan projeler elenecektir. Bu aşamadan sonra seçilen proje sahiplerine bilgi verilecek ve jüri karşısında sunum yapmaları için çağırılacaklardır.

PROJE YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
Erzincan’a Değer Kat Proje Yarışmamızın online ön başvurunuzun yaptıktan sonra ön elemeyi geçen projeler alanında uzman juri karşısına sunum yapmak üzere çağırılacaktır. Juri projeleri değerlendirecek ve sıralamayı belirleyecektir. Birincilk 10.000 TL, ikincilik 5.000 TL, üçüncülük 2.500 TL, juri özel ödülü 1.250 TL ve bu sıralamadan sonra ilk 20’ye giren projelere de 150 TL ödül verilecektir.

İSKENDERPAŞA MAHALLESİ DOLAP CADDESİ
NO:1 KIZTAŞI FATİH / İSTANBUL
+90 212 635 24 06
İNFO@GENCEKEV.ORG

http://erzincanadegerkat.com/