ENERJİ DÖNÜŞÜM İSTASYONU

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
ENERJİ DÖNÜŞÜM İSTASYONU

Hüseyin KALKAN
Gülay SEZGİN
Fatma Turhan ÖZŞAHİN
Arzu ÖNEMLİ
Nihan Orhan ADIGÜZEL
KIRKLARELİ / MERKEZ CUMHURİYET ORTAOKULU

1. Giriş
Bu çalışma ile okulumuzda “Enerji Dönüşüm İstasyonu” kurarak, elektrik üretiminin
nasıl bir emek ile gerçekleştiğini öğrencilerin anlamalarını hedefledik. Bu sayede öğrencilerin
hem spor yapması hem de pedal çevirerek enerji üretmesi, ürettikleri enerji ile bulundukları
ortamı aydınlatmanın ne kadar zor olduğu farkındalığına erişmesi amaçlanmaktadır.
Projenin aşamaları şunlardır: 1.Düşünce,2.Tasarım, 3.Uygulama,4.Sonuçta elde edilen enerji
miktarı. Türkiye’ de bu konuda ortaokul öğrencileri ile daha önce yapılmış böyle bir
çalışmaya rastlanmamıştır.

2. Problem Durumu
İki binada eğitim verilen okulumuzda, uzun saatler (08.00–19.00) okulda kalan
öğrencilerimizin, elektrik enerjisinin tüketimi konusunda bilinçsiz davranışları
gözlemlenmiştir. Bu gözlemlerin paylaşılıp çözüm önerilerine yönelik bir öğretmenler
kurulu toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda öğrencilerimizin enerjiyi verimli kullanmasına
yönelik bir “Problem Durumu Tespit Anketi” düzenlenmesine karar verilmiştir. Gelişigüzel
seçilen yüz öğrenciye uygulanan anket sonucunda okulumuzda bu konuda bir problem
olduğu tespit edildi. Bunun sonucunda okulumuzda “Enerji Dönüşüm İstasyonu” kurarak
enerji üretiminin zorluğunu yaşayarak öğrenmelerini sağlamaya çalıştık.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın Amacı
Okulumuzun bir odasını “Enerji Dönüşüm İstasyonu” na çevirerek, bu istasyonda
günümüzün en önemli konularından biri olan enerji israfının öğrencilere düşen ayağında
farkındalık sağlamayı amaçladık. Kodlama yaparak, bu yolla edinilen bilgileri, bilgi
teknolojileri yoluyla akıllı tahtaya aktarabilme becerisini kazandırmayı; ayrıca
öğrencilerimizin çevre bilinci ve sorumluluğu gelişmiş, çevre dostu tüketici olabilen, bu
farkındalığı yakın çevresine ve diğer öğrencilere yaygınlaştırabilen, çağın gerektirdiği bilgi,
beceri, tutum ve davranışları geliştirebilen, iletişim becerileri yüksek, yenilikçi fikirler
üretebilen, yaşamımızın bir parçası olan teknolojiyi kullanabilen, bilinçli bireyler olarak
yetişmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.

3.2. Çalışmanın Hedefleri
Okulumuzda bir enerji dönüşüm istasyonu kurarak; öğrencilerimizin enerji
üretiminin zor bir şey olduğunu yaşayarak öğrenmelerini sağlayarak farkındalıklarını
arttırmayı, spor yaparak ortaya çıkardıkları enerjinin elektrik enerjisine dönüşüm sürecini
yaşamalarını sağlamayı, ayrıca proje kapsamında verilen kodlama eğitimleriyle sadece
tüketen değil; kendi tasarımlarını yapan, karşılaştıkları gerçek hayat problemleri karşısında
yaratıcı düşünme becerilerini ortaya koyan ve kendilerini farklı şekillerde ifade eden bireyler
olmalarına katkıda bulunarak, çevre bilinci artmış, doğayı seven ve bilinçli tüketimi bilen,
teknolojiyi kullanan, yenilikçi düşünen ve bilimsel tutum ve davranış geliştiren öğrenciler
olmalarını hedefledik.

4.Yöntem ve Plan
4.1.Yöntem: Çalışma kapsamında ilk önce okulumuzda iyileştirmeye açık alanlar
anket yöntemiyle belirlendi. Daha sonra öğrencilere doğa, çevre, enerji, enerji dönüşümü ve
verimliliği, enerjiyi tasarruflu kullanma, elektrik üretme, kodlama, karbon salınımı gibi
konularının aktarımında düz anlatım, soru-cevap, örnek olay yöntemleri kullanıldı.
Kodlama dersi için interaktif öğrenme yöntemi, diğer çalışmalarda öğrenciler ve görevli
öğretmenler ile birlikte grupla çalışma yöntemi, yaparak-yaşayarak öğrenme yöntemi,
laboratuvar yöntemleri, örnek olay, problem çözme, aktif öğrenme gibi yöntemler
kullanılarak enerji istasyonu kurulmuştur. Kurulan bu istasyonda öğrenciler yaparakyaşayarak öğrenme yöntemi ile kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmeyi ve
depolamayı öğrendiler.

4.2.Plan
Çalışmalarımızdan bir Proje Yürütme Ekibi, bir de Çalışma Grubumuz sorumludur:.
Proje Yürütme Ekibi Okul Müdürü(Ekip Başı), iki tane Türkçe Öğretmeni, Rehberlik
Öğretmeni, Fen Bilimleri Öğretmeninden oluşur. Görevleri: Proje çalışma grubunun
çalışmalarını koordine etmek. Çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunların çözülmesini
sağlamak. Çalışma takviminin yürütülmesini ve sürdürülebilirliği sağlamak.
Türkçe Öğretmeni, Rehberlik Öğretmeni, Fen Bilimleri Öğretmeni, Bilişim
öğretmeninden oluşur. Görevleri: Çalışma takviminde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek,
sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılabilirliğini sağlamak.