e-BEYAS 2015 Sempozyumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi kurumların iş ve işlemlerinde değişiklikler yapmasını zorunlu kılmış, gerçekleştirilmekte olan ve gerçekleştirilmiş olan işlemler elektronik ortama taşınmıştır. Bilgi ve belge yönetimindeki yenilikçi yaklaşımlar sayesinde elektronik belge yönetim sistemleri, dijitalleştirme ve e-arşiv sistemleri kurumlara kolaylık sağlamanın yanında, iş ve işlemlerini hızlı ekonomik ve verimli şekilde gerçekleştirmelerini sağlamıştır. Söz konusu sistemlerin bilişim boyutunu oluşturan yazılımların geliştirilmesi/kurumsallaştırılması ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması ile kurumsal belleklerin geleceği ise üzerinde durulması gereken önemli bir boyutu oluşturmaktadır.

Kurumlarda dijitalleştirme çalışmaları ve e-arşiv sistemlerinin oluşturulması sadece belgelerin taranmasından ve yazılım/donanım sağlanmasından ibaret değildir. Dijitalleştirme ve e-arşiv sistemleri, dijital arşiv kaynaklarının sağlanması, tanımlanması, düzenlenmesi, ilişkisel bütünlüğünün korunması, üstverilerinin belirlenmesi, erişim ilkeleri, değerlendirme-ayıklama-imha ve uzun süre koruma çalışmalarını, güvenli ve yetkilendirilmiş erişimi, diğer sistemlerle entegrasyonu içeren sürecin yönetimini gerektirmektedir.

Bu bağlamda Sempozyum, kurum ve kuruluşların gereksinimlerini karşılayacak arşiv belgelerinin dijitalleştirilmesinde izlenecek yöntemlerin belirlenmesi ve kurumların gereksinimlerini karşılayacak e-arşiv sistemi yapısının ve bileşenlerinin belirlenerek kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilecek dijitalleştirme çalışmaları için farkındalık oluşturmayı ve bu alanda yol gösterici olmayı, kurumsal belleklerin geleceğini belirlemeyi ve güvence altına almayı hedeflemektedir.

Sempozyuma kamu kurum ve kuruluşları ile tüm üniversiteler davet edilmektedir. Nitekim ilgili çalışma yapan araştırmacıların, kamu kurum ve kuruluşları ile tüm üniversitelerin belge yöneticileri, arşivcileri ve bilgi işlem birimlerinin teknik personelinin katılımı beklenmektedir.

Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü İşbirliği ile TÜRKSAT A.Ş. ana sponsorluğunda 22-23 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere düzenlenen sempozyumun ana teması “Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Uygulamaları” olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte sempozyumda e-arşiv uygulamaları, dijitalleştirme, e-arşiv yazılımları, e-arşiv yönetimi, EBYS yazılımları ve uygulamaları, e-arşivlerde dijitalleştirmede süreç yönetimi, kurumsallaştırma ve sürdürülebilirlik, güvenli ve yetkilendirilmiş erişim, dijitalleştirmenin hukuki boyutları, dijitalleştirmenin yasal süreçlere ve yönetim Süreçlerine etkileri ve benzeri konular, alanlarında uzman akademisyen ve uygulamacılar tarafından ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Kimler katılmalı?

Bilgi ve belge yönetimi ile Bilişim alanında çalışan;

Akademisyenler,
Uygulamacılar,
Araştırmacılar,
Firma temsilcileri ile
Konuya ilgi duyan tüm bireyler.

Sempozyum Takvimi
Sempozyum Takvimi

İlk çağrı: 6 Mayıs 2015
İkinci çağrı: 3 Haziran 2015
Üçüncü ve son çağrı: 8 Temmuz 2015
Bildiri özlerinin gönderilmesi: 13 Temmuz 2015
Bildiri özlerinin kabulü: 31 Temmuz 2015
Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi: 31 Ağustos 2015
Tam metin bildiri kabulü: 15 Eylül 2015
Bildiri tam metinlerinin yayın öncesi son kopyalarının gönderimi: 28 Eylül 2015
Kesin programın İlanı: 5 Ekim 2015
Sempozyum: 22-23 Ekim 2015

Sempozyumun amacı

e-BEYAS 2015 Sempozyumu;

Arşiv Belgelerinin Dijitalleştirilmesi ve e-Arşiv Uygulamaları (Yönetimi)
TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi ve e-Arşiv Sistemleri Standardı
e-Arşiv Yazılımları ve Teknolojik Altyapı Gereklilikleri
e-Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Yazılımları ve Teknik Altyapı Gereklilikleri
Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Sürdürülebilirlik ve Kurumsallaştırma
e-Arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Entegrasyonu
Dijitalleştirmenin Hukuki Boyutları: Yasal Süreçlere ve Yönetim Süreçlerine Etkileri
konu başlıklarında akademisyen ve uygulamacıların bilgi birikimi ve deneyimlerini paylaşmayı, kurumlar ve firmalar arasındaki diyaloğu geliştirmeyi, bilimsel ve sosyal etkileşim gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Konular
Sempozyumun Ana Konuları:

Arşiv Belgelerinin Dijitalleştirilmesi ve e-Arşiv Uygulamaları (Yönetimi)
TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi ve e-Arşiv Sistemleri Standardı
e-Arşiv Yazılımları ve Teknolojik Altyapı Gereklilikleri
e-Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Yazılımları ve Teknik Altyapı Gereklilikleri
Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Sürdürülebilirlik ve Kurumsallaştırma
e-Arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Entegrasyonu
Dijitalleştirmenin Hukuki Boyutları: Yasal Süreçlere ve Yönetim Süreçlerine Etkileri
konu başlıklarında akademisyen ve uygulamacıların bilgi birikimi ve deneyimlerini paylaşmayı, kurumlar ve firmalar arasındaki diyaloğu geliştirmeyi, bilimsel ve sosyal etkileşim gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Alt Konular:

e-Arşivlemede Ana Kavramlar
Arşivlerde Dijitalleştirme Uygulamaları
Dijitalleştirme Öncesinde İzlenecek Yol ve Yöntemler
Dijitalleştirmede İzlenecek Yol ve Yöntemler
Dijitalleştirme Süreçleri ve Yönetimi
Dijitalleştirmede Proje Yönetimi
Dijitalleştirmede Koleksiyon Seçimi
Hassas Belgelerin Dijitalleştirilmesi
Medya Arşivleri ve Dijitalleştirme
e-Arşiv Uygulamalarında İçerik Yönetimi
Kültürel Mirasın Gelecek Nesillere Aktarılması
Dijitalleştirme Teknik Uygulamaları ve Donanım Seçimi
Dijitalleştirmenin Boyutları (Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Güvenlik, Şeffaflık Ve Hesap Verilebilirlik)
e-Arşivlemede Dünya Örnekleri
Standart Süreçleri
TS 13298’in Algılanması ve Uygulanması
TS 13298’in Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar
Dijitalleştirme Standartları
Standartlaşmada Kamu Lisanslama Süreci ve beklentiler
e-Arşiv Yazılımlarının Geliştirilmesi/Kurumsallaştırılması ve Sürdürülebilirliği
e-Arşiv Sistemlerinin Mimari Gereksinimleri
e-Arşivleme Üstveri Tanımlamaları, Üst Veri Yapısı ve Modellemesi
e-Arşivleme Formatları
e-Arşiv Depolama Donanımları ve Teknolojik Yaklaşımlar
Bulut Tabanlı e-Arşiv Çözümleri
EBYS Yazılımlarının Geliştirilmesi/Kurumsallaştırılması ve Sürdürülebilirliği
Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Uygulama Yönetimi
e-Belgelerin Özgünlük ve Bütünlüğü
Elektronik Belgelerin Uzun Süreli Korunması (EBYS’lerde)
EBYS Donanımları ve Teknolojik Yaklaşımlar
e-Arşiv Koruma Stratejileri-Politikaları ve Uygulamaları
e-Arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Birlikte Çalışılabilirliği
e-Arşivlemede ve EBYS’lerde Temel Gereksinimler
e-Arşiv Uygulamalarında İşbirliği ve Uyum
e-Arşiv Uygulamalarında Ulusal/ Uluslararası İşbirliği Çalışmaları
Kamu Belgelerinde Dijitalleştirme ve Stratejik Sonuçları
Hukuksal Gereksinimler ve İhtiyaçlar
Dijitalleştirme ve Adli Bilişim
Entelektüel Mülkiyet / Telif Hakları
Dijitalleştirmenin Yasal Süreçlere Etkileri
Dijitalleştirmenin Yönetim Süreçlerine Etkileri
vb…

Ana Sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.