Dünyada Eğitim Trendleri ve Ülkemizde STEM Öğrenme Etkinlikleri

DÜNYADA EĞİTİM TRENDLERİ VE ÜLKEMİZDE STEM ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ : MEB K12 OKULLARI ÖRNEĞİ

Dünya da eğitim trendlerine bakıldığında, çalışmaların temelinin ülkelerin ekonomik seviyelerini ilerletmeye yönelik olduğu görülmektedir. Bu eğitim trenlerinden biri de STEM eğitimidir. STEM eğitiminde öğrencilerin 21.yy becerilerini edineceği ve gelecekteki meslek hayatlarında ülkenin gelişmişlik düzeyine katkı sağlayacakları ön görülmektedir. Ülkemizdeki STEM etkinliklerine katılan öğrencilerin bu etkinliklere yönelik görüşleri, öğrencilerin etkinliklere yönelik tutum ve davranışları detaylı incelenmelidir. Bu çalışmanın amacı MEB K-12 öğrencilerinin Türkiye’de yapılan STEM etkinliklerine yönelik anlayışları, STEM alanlarına dair tutumları ve davranışlarının etkisini incelemektir. STEM etkinliklerine katılan öğrencilere nicel anket uygulanmış ve nitel görüşme yapılmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında STEM etkinliklerine katılan MEB K12 öğrencileri araştırmaya dâhil edilmiştir.

Ankete 13.958 öğrenci katılmıştır. Nitel görüşmeler 23 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler özellikle derslerde tasarım etkinliği yapmayı ve teknoloji temelli eğitim yapılması konusunda olumlu görüş belirtmişlerdir. STEM etkinliklerine katılan öğrenciler geliştirdikleri davranışlarla ilgili, STEM etkinliklerini daha çok uygulamak istediklerini, dersi daha kolay öğrendiklerini ve gelecekte STEM alanıyla ilgili bir meslek tercih etmek istediklerini belirtmişlerdir. En çok sorun yaşanan davranışlar ise STEM etkinliklerini derslerde uygulama zorluğu olarak tespit edilmiştir. Nitel görüşmelerde öğrenciler STEM etkinliklerinin akılda kalıcı, araştırma yapmaya yönelik, grup çalışmasına uygun, eğlenceli ve uygulamalı olduğu yönünde görüşlerini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: STEM, Tutum, Davranış, Öğrenci görüşleri

Ezgi ULUTAN
Fen Bilimleri Öğretmeni
YEĞİTEK-Eğitimi Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı