DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM

T.C.
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM

BİRİNCİ DUYURU
Çağımızda trafik, fert ve toplum hayatının bir parçası haline gelmiştir. Bu zorunluluktan hareketle nakil ve ulaşım vasıtalarına duyulan ihtiyaç, her geçen gün artmaktadır. Geçmişe oranla yol ve araçların standardı gibi fiziki koşulların iyileştirilmesine rağmen trafik kazaları hız kesmeden devam etmektedir. Her kaza sonucunda ölüm, yaralanma veya maddi hasar gibi telafisi güç durumlarla karşılaşılmaktadır. Nitekim ülkemizin son 20-30 yıllık tarihine bakıldığında trafik kazaları sonucu meydana gelen maddi kayıplar bir yana, on binlerce insanın hayatını kaybettiği, bunların birkaç katının yaralandığı, hatta ömür boyu engelli hale geldiği üzüntü ile gözlemlenmektedir.

Yaşanan tüm bu acı ve kayıplar karşısında kamu, özel kurum ve kuruluşları ile bilim insanlarına daha çok sorumluluk düşmektedir. Bu bağlamda trafik kazalarının önüne geçmek için fert ve toplumun dinî, ahlâkî, hukukî, eğitsel, kültürel ve bilhassa kul hakkı açısından bilinçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca konunun sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirmesine de ihtiyaç vardır.

Her ne kadar ilgili kurumlar, alanlarında gerekli çalışmaları yapıyor olsa da bu çalışmalarda konunun dini ve ahlaki boyutunun yeterince ele alınmadığı gözlenmektedir. Sorunun çoğunlukla “insan kaynaklı” olması dikkate alındığında konuya dinî ve ahlakî açıdan bakmayı zorunlu kılmaktadır. Her ne kadar kaza olgusu önceden planlanmayan beklenmedik bir olay olarak ifade edilse de birtakım ihmal, yanlış bilgi ve hatalı davranışlar kazaların en önemli nedenidir. Oysaki önceden alınabilecek tedbirler, birtakım korunma yöntemleri ve bilinçlenme ile kaza oranları azaltılabilir. Dolayısıyla trafik kazalarını engellemek, kaza olasılığını hazırlayan faktörlerin önüne geçme veya en azından onları azaltmakla mümkündür. Bunu sağlamak için yapılması gereken bireysel ve sosyal düzeyde dini ve ahlaki bir şuurun kazandırılmasıdır. Fakültemiz, trafik olgusunun yeterince üzerinde durulmayan bu boyutuna bir katkı sunmak amacıyla İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi “DİN VE TRAFİK” ana başlığı altında Ulusal bir Sempozyum düzenlemeyi uygun görmüştür.

Aşağıda konu başlıkları verilen alanlarda tebliğ ile katılmak isteyenlertebliğ özetlerini gönderme tarihi, kabul edilen özet metinlerin ilanı gibi hususlar sempozyum takviminde belirtilmiştir. Sunulan tebliğler kitap halinde basılacak ve toplumun istifadesine sunulacaktır.

SEMPOZYUMA BAŞVURU VE ULAŞIM GİDERLERİ
Aşağıda belirlenen konuların birinde 400 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanan tebliğ özetinin 08/01/2016 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.
Bilim kurulunca kabul edilen özetler 18/01/2016 tarihinde ilan edilecektir.
Sempozyuma katılmaları uygun görülenlerin ulaşım ve konaklama giderleri sempozyum yönetimi ve organizasyonunca karşılanacaktır.

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

A-Din ve Ahlak Eksenli Konular
Trafik Kazaları ve İnsan İradesinin Rolü
Trafik Kazalarında, Ölümler ve Kader İlişkisi
Trafik ve Tevekkül Anlayışı
Trafik Kuralları ve Kul Hakkı
Trafik kazalarında Dini Sorumluluk
Allah inancının Trafik Kuraların Uymadaki Etkisi
Trafik Kazalarında Alkol ve Uyuşturucu Maddelerin Rolü
Trafik Ahlakı
a. Sabır, Temkin ve Ötekine Saygı
b. Öfke ve Öç Alma Duygusu
c. Acelecilik, Uykusuzluk, Yorgunluk Ve Stres Hali, (Cenaze yolundaki Kazalar Örneği)
d. Hız Tutkusu Ve Yarışma Merakı
9. Ölümlü, Yaralamalı veya Hasarlı Trafik Kazalarında Fıkhi Hükümler
10. Trafik Sigortaları ile ilgili sorunlar
11. İslam ve Modern Hukuk Sonucunda Trafik Kazalarında Oluşan Manevi Zarar ve Tazmini
12. Benzer Diğer Konular

B-Trafik Eksenli Konular
Türkiye ve Trafik Kazalarındaki Seyir (Diğer Dünya Ülkeleriyle Mukayese)
Yol, Fiziki Şartlar ve Araçların Denetimi
Ehliyet Kursları, Uygulama, Eğitim Süreci ve Sonrası
Trafik Mevzuatı, İşaret ve uygulamalar
Trafik Cezaları ve Caydırıcılığı
Kazalarda Ekonomik Zararlar ve İş Kaybı
Okul Servis Hizmetleri ve Eğitim Düzeyi
Trafikte Ölüm, Yaralanma ve Yatağa Bağımlılık Oranları
Trafik Kazaları Nasıl Azaltılabilir
a. Eğitim
b. Teknik Bakım
c. Yasal Düzenleme ve Denetim
10. Trafikte Dikkat Faktörü (Cep Telefonu, Sigara vs.)
11. Benzer Diğer Konular

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Fikret KARAMAN
Prof. Dr. Saffet SANCAKLI
Prof. Dr.A. Faruk SİANANOĞLU
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN
Prof. Dr. Hulusi ARSLAN
Prof. Dr. Abdurrahman KASAPOĞLU
Prof. Dr. Mehmet KUBAT
Yrd.Doç. İbrahim AŞLAMACI
Yrd. Doç. Veysel ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Recep UÇAR

SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Fikret KARAMAN
Doç. Dr. Abdullah ÇOLAK
Doç. Dr. Mehmet BİRSİN
Yrd. Doç. Dr. Recep UÇAR
Yrd. Doç. Dr. Hasan ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim AŞLAMACI
Yrd. Doç. Dr. Fethullah ZENGİN
Yrd. Doç. Dr. Veysel ÖZDEMİR
Arş. Grv. Serkan DEMİR
Arş. Grv. Hüseyin MARAZ
Arş. Grv. İrem CEYHAN

SEMPOZYUM TAKVİMİ
Tebliğ özetlerinin son gönderme tarihi: 08.01.2016
Özetlerin incelenmesi ve duyurulması: 18.01. 2016
Tebliğ metinlerinin gönderme tarihi: 18.03.2016

Sempozyum Tarihi: 07-09 / 04 / 2016
İletişim: İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Tlf: 0 422 377 4996 / 97 / 98 / 99
e-posta: [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.