Din, Bilim ve Felsefe İlişkisi: Risale-i Nur Yaklaşımı Sempozyumu

1. KAPSAM ve AMAÇ

Din, Bilim ve Felsefe insanlık tarihi kadar eski olup ölçeği değişse de hep insanlığın hizmetinde var olmuştur. Zaman zaman bu disiplinler arasında farklılıklar, çelişkiler hatta çatışmalar olmuştur. Temelde insanlığın huzur ve mutluluğu esas olmakla birlikte zamana, şartlara ve bu işlerle ilgilenen insanlara bağlı olarak farklı seyretmiştir. Din, Bilim ve Felsefe çelişkiden ve çatışmadan uzak kendi alanlarında faaliyet gösterdiklerinde, kısmen de olsa iş birliğinde insanlığın dünyevi ve uhrevi mutluluğunu netice vermiştir. Disiplinler arası sorumluluk ve duyarlılık bilinci arttığı ölçüde insanlığın huzur ve mutluluğu artmış, refah düzeyi yükselmiş, sulh ve sükûn hâkim olmuştur. İlim adamları ve düşünürler günümüz problemlerinin ağırlıklı olarak ahlaki zafiyetten kaynaklandığı görüşünü paylaşırlar. İnsanlık bir yandan baş döndürücü hızla bilimsel ve teknolojik gelişmeler kaydederken diğer yandan varoluşun dayandığı temel prensipleri de ihmal ederse elbette bireyde ve toplumdaki etkileri daha farklı olacaktır. Bilimdeki gelişmelerle uzayın en uzak mesafelerine gidilirken, uzayın derinliklerine seyahatler yapılırken insanın iç dünyasına giden yol unutulmamalıydı. İletişim aletleri gelişirken insanın eş, dost ve hem cinsleriyle olan iletişim kanalları kapanmamalıydı. Haber ve bilgi kanalları çoğaldıkça doğruluğu ve güvenirliği azalmamalı ve hakikatin üstü daha da açılmalıydı. Onca bilgiye ve teknolojik gelişmeye rağmen ruhsal sorunlar, toplumsal çatışmalar, küresel krizler, ekolojik problemler azalmalıydı. Bilimin doğru hedeflere yöneltilmesi gerekliydi. Bilgi ve imkânlar sadece kişisel menfaatlerin ve maddî ihtiyaçların hizmetinde kullanılmamalıydı. Bu anlamda konular iyice araştırılmalı ve insanın layık olduğu şerefle yaşayabilmesine hizmet edecek bir bakış açısı geliştirilmeli.

Küçülen dünyanın artan problemleri karşısında insanın huzur ve mutluluğu için, sorumluluk bilincini arttıran farkındalık ufku kazandıran bir entelektüel derinliğe ihtiyaç vardır ki bu da Din, Bilim ve Felsefe işbirliği ile mümkündür. Bu konuların mukayeseli araştırılması ve incelenmesi açısından Bediüzzaman’ın çağdaş Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı önemli bir kaynaktır. Bu amaçla düzenlenecek olan bu sempozyumda Din, Bilim ve Felsefenin iş birliği halinde ve sorunların çözümüne hangi ölçüde katkı sunabilecekleri araştırılacaktır.

2. ALT BAŞLIKLAR

Bilginin Kaynağı (Vahiy, Akıl, İlham, Sezgi, Deney, Teorik Çalışmalar, Gözlem vs)

Bilimlerin Tasnifi ve Hedefleri

Bilim Felsefesi

Eğitim Felsefesi

Kâinat Kitabı Kavramı

Kâinat-Yaratıcı-İnsan

Yaratılış Teorileri

Bilim ve Toplum

Bilim-Ahlak İlişkisi

Nedensellik: Sebep Sonuç İlişkisi

Bilim Metodolojisi

Positivism-Antipositivism

Determinizm-Antideterminizm

Peygamber Mucizeleri

Tarih Felsefesi

Sosyal Bilimler ve Din

Fen Bilimleri ve Din

Çağdaş Toplumlarda Görülen Muhtelif Krizler ve Çözüm Önerileri

Bilimin Mâhiyeti ve İnsanlığın Mutluluğu Yönünde Kullanımı

Bilim-İman İlişkisi ve Varoluşu Anlamlandırmaya Katkısı

Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik Duygusun Geliştirilmesi

3. ÖNEMLİ NOTLAR

3.1. Sempozyum, 8-9-10 Mayıs 2015 tarihlerinde Van’da gerçekleştirilecektir.

3.2. Tebliğlerin Sempozyum Sekretaryasına ulaştırılmasıyla ilgili takvim şöyledir:

a) Tebliğ özetleri, 250 kelimeyi aşmayacak şekilde en geç 30 Kasım 2014 tarihine kadar Sempozyum Sekretaryasına ulaşmalıdır.

b) En fazla 15 sayfayı aşmayacak uzunluktaki tebliğler, hakemler tarafından değerlendirilmesi için tam metin olarak en geç 31 Ocak 2015 tarihine kadar Sempozyum sekretaryasına ulaşmalıdır.

c) Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilen tebliğ yazarlarına en geç 28 Şubat 2015 tarihine kadar bilgi verilecektir.

d) Tebliğler Risale-i Nur Külliyatı ışığında (Mukayeseli de olabilir), yukarıdaki başlıklar çerçevesinde hazırlanmalıdır. Bu kapsama uymayan tebliğler dikkate alınmayacaktır.

e) Risale-i Nur Külliyatı ve Nursi üzerine yapılmış akademik çalışmalar www.iikv.org ve www.nursistudies.com sitelerinde bulunmaktadır. İlave bilgi ve kaynak sempozyum sekretaryasından temin edilebilir.

f) Sempozyumun dili Türkçe olacaktır.

NOT: YOĞUN TALEP ÜZERİNE TEBLİĞ ÖZETLERİ GÖNDERİM TARİHİ 30 KASIM 2014 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

Organizasyon: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van İlim ve Kültür Vakfı, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı

Tarih: 8-9-10 Mayıs 2015 (Açılış Saati: 14.00)

Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi, Van

E-MAIL: iikv@iikv.org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.