Bursa MEM Bilim Şenliği

Bursa MEM Bilim Şenliği

BURSA İl MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ   BİLİM ŞENLİĞİ  ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DEĞERLENDİRME KURULU
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce  5 Matematik,  5 Fen ve Teknoloji,   5 Sosyal Bilgiler,  5 Teknoloji ve Tasarım  ders  öğretmenlerinden değerlendirme kurulu oluşturulacak. Bu kurulca sergilenmeye değer görülen  projelerin  seçimi yapılacaktır.
Sergilenecek  projeler  arasından; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce oluşturulacak  ÜST KURUL tarafından;
A) İlköğretim 1. Kademede; 4 ve 5.sınıflar; Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal bilgiler derslerinden,
B) İlköğretim 2. Kademede; 6, 7 ve 8. sınıflar; Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Teknoloji  ve Tasarım  derslerinden, ilk üçe giren  projeler  seçilecektir.

DAYANAK
• İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
• Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.
• Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği.
• Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün   29/12/2012  tarih ve B.08.4.MEM.4.16.00.15.821.02/63960 sayılı onayları.

ÇALIŞMANIN AMACI
1. Ülkemizin insan yetiştirme kapasitesini güçlendirmek,
2. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek,
3.   Yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak,
4.   Bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri ilgiyi-katılımı artırarak Bursa genelinde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek,
5.   Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek,
6.   Gerekli desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh kazandırmak,

ÇALIŞMANIN HEDEFLERİ
1. Öğrencileri, temel ve sosyal bilimler olan matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve teknoloji tasarım alanlarında yaratıcılığa teşvik etmek,
2. Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak,
3. Öğrencilerin, çalışmalarında bilimsel düşünce, yöntem ve teknikleri kullanarak bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak,
4. Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, öz güveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.
ÇALIŞMANIN KAPSAMI

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İlköğretim okullarının 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. 4. ve 5. sınıflar Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler alanlarında; 6, 7 ve 8. sınıflar Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Teknoloji Tasarım alanlarındaki konuların projelendirilmesi aşamasında, çalışmaların özgün, bilimsel, mantık çerçevesi içinde, estetik, uygulanabilir ve sosyal fayda sağlayıcı olması esas alınmaktadır.

Bilim Şenliği;  resmi/özel tüm ilköğretim kurumlarını kapsar.

SINIRLILIKLAR

Proje çalışması; İlköğretim Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Teknoloji Tasarım müfredatlarında yer alan bilgi ve konularda yapılacak araştırma, uygulama projelerini kapsamaktadır. Çalışmalar müfredattaki içerik ve kazanımlarla ilişkili olmalıdır.

PROJELERİN SERGİLENMESİ:
Seçilen proje ve etkinlikler  25-26  Mayıs 2012 tarihlerinde Osmangazi Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde sergilenecektir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Bilim Şenliğinde Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Teknoloji Tasarım projelerinden ilk üçe girecek projeleri hazırlayan öğrencilere ödül, sergilenmeye değer görülen projeleri hazırlayan öğrencilere ve danışman öğretmenlere belge verilecektir.

UYGULAMA SÜRESİ
Çalışma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, Bursa IV. Bilim Şenliği –İlköğretim Öğrencilerine Yönelik 4. ve 5. Sınıflar; Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler alanlarında; 6, 7 ve 8. Sınıflar; Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Teknoloji  Tasarım alanlarındaki Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İlköğretim okullarının 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecektir.

PROJE ÇALIŞMALARI  İLE  İLGİLİ OLARAK
• Proje başvuru işlemleri belirlenen alanlara uygun olarak başvuru formu doldurularak yapılacaktır.
• Proje başvuru ve sunum formlarının okullar tarafından her proje için ayrı ayrı CD ve bilgisayar çıktısı alınacaktır.
• Öğrenciler tek başlarına veya ikişer kişilik (en fazla iki öğrenci) gruplar halinde proje hazırlayabileceklerdir.
• Öğretmenler 1’den fazla projeye danışmanlık yapabilirler.
• Öğrenciler, hazırlayacakları projeler için 1 (bir) danışman öğretmen seçeceklerdir.
• Her okul, birden fazla proje ile çalışmaya katılabileceklerdir.
• Kurum/okul müdürlükleri tarafından onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
• Gönderilecek projelerin “Proje Hazırlama Rehberi” ne göre hazırlanması gerekir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince gönderilen projelerin İl proje değerlendirme komisyonlarınca incelenmesi, sergiye davet edilecek projelerin belirlenmesi, sergiye davet edilen projelerin (öğrenci ve danışman öğretmen) listesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasından ilan edilmesi. (14 Mayıs 2012)

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
• Konu seçimi veya probleme yaklaşım açısından özgünlük ve yaratıcılık,
• Proje konusunun alanlarına uygun olarak yapılması,
• Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,
• Konu, amaç, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçların tam, açık, anlaşılabilir biçimde ifade edilmiş olması,
• Konunun daha önce aynı biçimde ve yöntemle çalışılmamış olması (Proje bankası, ilgili literatür ve internetten yararlanılacak.),
• Projenin başka herhangi bir yarışmaya katılmamış olması, (Bu Benim Eserim) dışında
• Eğitim öğretim yılında Bu Benim Eserim Proje çalışmalarına müracaat edip değerlendirme süreci devam eden projeler de katılamayacak
• Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması,
• Toplumsal veya ekonomik bir yarar sağlaması,
• Düşünce ve uygulamada bilimsellik,
• Özümseme ve hakimiyet,
• Sonuca ulaşabilme,
• Kaynakların belirlenmesi.
Projelerin değerlendirilmesinde, değerlendirme kurullarınca bu ölçütler doğrultusunca değerlendirilecektir.