Avanos Sempozyumu

Sempozyumun Amaçları:

1. Avanos yöresinin yeryüzü şekilleri, iklimi, bitki örtüsü, toprak yapısı; yörenin sosyal, demografik, ekonomik özellikleri ve ticarî hayatına ilişkin tarihî ve güncel bilgilerin paylaşımını sağlamak,

2. Avanos ilçesi sınırları içinde bulunan köy ve beldelerdeki kültür ve tabiat eserleri üzerine yapılan topografik çalışmalara ilişkin bilgilerin paylaşılmasını sağlamak,

3. Avanos ve çevresinde bulunan yerleşim merkezlerinin, en eski dönemden günümüze sosyal, kültürel ve iktisadî durumunu ortaya koyabilmek,

4. Avanos ve çevresiyle ilgili yapılan araştırmaları ve kültürel miras değerlerini uluslararası düzeyde tanıtmak,

5. Avanos’ta yetişen kültür, sanat, bilim insanlarının ve devlet adamlarının hayatını, kişiliğini, çalışmalarını, eserlerini; yaşadıkları sosyal ve kültürel ortamları ortaya koymak ve onları tanıtmak,

6. Avanos yöresindeki geleneksel el sanatlarının araştırılmasına zemin hazırlayıp onları korumak ve yaşatmak için gereken tedbirleri tartışmak,

7. Avanos ve çevresinin tarihî, coğrafî ve sosyal yapısı, dil ve kültür, eğitim durumu, mimari ve folklorik zenginlikleri, el sanatları, gelenek ve görenekleri, turizmi, işgücü ve ulaşım potansiyeli konularında her biri ciddi ve bilimsel araştırmaların ürünü olan bildirilerin sunulmasını sağlamak, bunları tartışmak ve sonuçta kapsamlı ve nitelikli bir eser ortaya koymaktır.

“Avanos Sempozyumu” adlı bilimsel toplantı, 23-25 Ekim 2014 tarihleri arasında, Avanos’ta yapılacaktır.

Hazırlanacak olan sempozyum programına göre; ilk iki gün bildiriler sunulacak, son bir gün tarihî ve turistik yerlere gezi düzenlenecektir.

Sempozyumda sunulacak bildiriler; arkeoloji, tarih ve antropoloji, coğrafya, ekoloji, ekonomi, tarım ve hayvancılık, eğitim, yaşam, sağlık, spor, dil ve edebiyat, müzik ve resim, sanayi ve ticaret, turizm, şehir planlaması, mimarlık ve peyzaj gibi bölümlere ayrılacak, oturumlarda konu bütünlüğü sağlanacaktır. Her bildiri için 15 dakika sunuş, 5 dakika tartışma süresi tanınacaktır.

Sempozyum sonunda; yurt içinden ve dışından bilim insanları tarafından sempozyumun genel bir değerlendirmesi yapılacak ve bir sonuç bildirisi yayımlanacaktır.

Sempozyum süresince, oturumların gerçekleştirileceği yerlerde, Kapadokya ve Avanos ile ilgili bilimsel yayınlar, kasetler, CD’ler sergilenecek ve satılacaktır.

Bildiri Konuları:

Geleneksel El Sanatları

Çömlekçilik

Dokumacılık

Taş İşçiliği

Kaya Oymacılığı

Tarih

İlkçağ’da Avanos ve Çevresi,

Roma ve Bizans Dönemleri,

Selçuklular Dönemi,

Beylikler Dönemi (Eratnalılar, Kadı Burhaneddin, Dulkadir ve Karamanoğulları),

Osmanlı Dönemi’nde Avanos (XVI, XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Avanos’ta Yerleşme ve Nüfus Hareketleri, Osmanlı Döneminde Avanos’ta Sosyo-Ekonomik Yapı ve Kültürel Gelişme, Avanos ve Göçler, Doğal Afetler ve Sağlık, Asayiş ve Güvenlik, Eğitim ve Öğretim),

Cumhuriyet Dönemi ( Millî Mücadele Dönemi; Eğitim ve Öğretim, Avanos’un Yetiştirdiği Şahsiyetler, Siyasî, İdarî, İktisadî ve Kültürel Hayat, XXI. Yüzyıla Girerken Avanos.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Avanos’ta Arkeoloji ve Kültürler,

Avanos Mimarlık Tarihi.

Dil ve Edebiyat

Avanos ve Çevresinin Dil ve Ağız Özellikleri,

Roman ve Şiirlerde Avanos,

Avanoslu Şair ve Yazarlar.

Folklor

Avanos Halk Kültürü,

Avanos’ta Dokumacılık-Giyim-Kuşam ve Süslenme,

Avanos Halk Edebiyatı,

Avanos Halk Bilgisi (Halk Hekimliği, Halk Veterinerliği, Halk Meteorolojisi, Halk Botaniği)

Avanos Yöresinde Bayramlar, Törenler ve Kutlamalar, Halk İnanışları,

Avanos’taki İnanç Merkezleri, Halk Müziği, Halk Sanatları.

Sosyal Yapı ve Ekonomi

Eğitim (Avanos Eğitim Tarihi, Avanos ve Yöresinde Okul Öncesinden Yükseköğretime Okullaşma; Öğretim Programları Uygulamaları; Öğretmenlerin Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması; Rehberlik Hizmetleri Alanlarındaki Uygulamalar)

Sağlık

Spor (Avanos ve Yöresinin Spor Potansiyeli, Altyapısı ve Geleceği; Başarılı Avanoslu Sporcuların Yaşam Öyküsü)

Avanos’ta Yerel Ekonomi ve Doğal Kaynaklar, Tarım ve Hayvancılık (Avanos ve Yöresinde, Bahçe ve Tarla Bitkisi Yetiştiriciliği, Gıda Ürünlerinin Depolanma, Nakliye ve İşlenmesi, Yöresel Gıda Ürünleri ve Teknolojileri, Hayvancılık Potansiyeli)

Avanos ve Yöresinde Ticaret, İstihdam, İnsan Kaynakları.

Doğa ve Çevre

Afetler,

Arazi Kullanımı ve Değişimi,

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Teknolojileri,

Avanos Bölgesi Tatlı Su Kaynakları ve Özellikleri,

Avanos Çevresinin Fitocoğrafik Özellikleri,

Avanos Flora ve Faunası,

Beşeri ve Kültürel Coğrafya

Biyocoğrafya

Biyoçeşitlilik

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çevre Eğitimi

Çevre ve Sağlık,

Çevre-İnsan Etkileşimi,

Çölleşme,

Depremsellik,

Ekolojik Denge ve Sürdürülebilir Çevre,

Ekosistemler,

Entegre Havza Yönetimi,

Genel Jeoloji,

İklim ve İklim Değişikliği,

Jeomorfoloji,

Kültürel Ekoloji,

Kültürel Miras ve Çevre,

Maden İşletme ve Zenginleştirme,

Maden Yatakları,

Su Kaynakları ve Yönetimi,

Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sorunları,

Sulak Alanlar,

Sürdürülebilir Arazi Kullanımı,

Tarihi Coğrafya,

Tıbbi Jeoloji,

Toprak Coğrafyası,

Turizm, Ekoturizm, Geoturizm,

Uygulamalı Jeoloji,

Uzaktan Algılama,

Vejetasyon,

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli,

Yerel Yönetimler ve Çevre,

Yerleşme, Nüfus ve Demografi.

Kentleşme ve Mimarlık

Avanos ve Yöresinde Kent Kimliği, Kentsel ve Mimarî Mekan/Kültür,

Kent ve Mimarlık Tarihi; Planlama, Tasarım ve Uygulama Süreçleri/Politikaları,

Kentsel Koruma, Kentsel Dönüşüm,

Yapım Teknolojileri ve Malzeme,

Sürdürülebilirlik.

Turizm

Avanos ve Yöresinin Turizm Potansiyeli,

Turizmin Gelişimini Olumsuz Etkileyen Faktörler,

Turizminin Stratejik Planlaması,

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları,

Turist Profili,

Turizminin Pazarlanması,

İnanç Turizminin Gelişme İçin Yol Haritası,

Yöre Halkının Turizme Bakışı,

Avanos Turizminde Mutfak Sanatlarının Yeri.

Psiko-sosyal Yaşam ve İnsan

Avanos ve Yöresinde Kültürel Değerler ve Değer Değişiminin Psikolojik ve Sosyolojik Boyutları,

İşsizlik ve Psikolojisi,

Bireylerin Kente Uyum Sorunları ve Göç,

Yaşam Kalitesi, Kent Kimliği ve Kente Aidiyet, Şiddet ve Saldırganlık (Aile içinde, okulda, işyerinde, sokakta şiddetin boyutları),

Ulaşım ve Trafik Sorunları,

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Sorunları,

Madde Bağımlılığı ve Yarattığı Sosyal Sorunlar,

Sosyal Destek (Kurumsal, gönüllü, sivil ve bireysel yardım çabaları).

Sanat ve Kültür İnsanları, Yöneticiler (Devlet Adamları)

Avanos’ta doğmuş, burada yetişmiş ve Türk kültür, sanat, düşünce ve siyaset alanlarında hizmetlerde bulunmuş kişiler ve çalışmaları.

Katılım Koşulları

1. Sempozyum dili Türkçedir.

2. Her katılımcı sadece bir bildiri özeti gönderebilir.

3. Yazıların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

4. 250-300 sözcüğü geçmeyecek bildiri özetlerinin, konu hakkında genel bilgi, araştırma yöntemi, veri tabanı ve ilgili kaynakçayı içerecek biçimde düzenlenmesi gerekmektedir.

5. Özetler, 30 Haziran 2014 tarihine kadar, sempozyum genel ağ (internet) sayfasından (http://avanossempozyumu.yeni.nevsehir.edu.tr/) ulaşabileceğiniz özet formlarıyla gönderilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Gönderilen özetler bilim kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bu kurulun değerlendirmesine sunulan özetlerde katılımcıların adları gizli tutulacaktır.

6. Kabul edilen bildiriler 07 Temmuz 2014 tarihinde sempozyum sitemizden ilan edilecektir.

7. Kabul edilen bildirilerin tam metinleri Türkçe özetleriyle birlikte yazım kuralları menüsünde istenen biçimde 15 Eylül 2014 tarihine kadar, [email protected] adresine gönderilmelidir. Bu tarihe kadar tam metni gönderilmeyen bildiriler sempozyum programından çıkarılacaktır.

8. Sempozyumda sunulmak üzere gönderilen bildiri metinleri, hakem sürecinden geçirildikten ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yayımlanacaktır. Hazırlanan bildiri kitabı sempozyum öncesinde basılmış olacaktır.

9. Katılımcıların şehir içi ulaşım, konaklama, yemek ve kitap baskısı giderleri sempozyum koordinatörlüğünce karşılanacaktır.

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi : Son Tarih 30 Haziran 2014

Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 7 Temmuz 2014

Tam Metinlerin Gönderilmesi: Son Tarih : 15 Eylül 2014

Sempozyum Başlangıç- Bitiş Tarihleri: 23 Ekim 2014- 25 Ekim 2015

Telefon:

Dış Hat : +90 384 228 10 90

Belgegeçer: 0 384 228 10 91

Dahili:

NEVKAM Müdürü: Yrd. Doç.Dr. Adem ÖGER

NEVKAM Sekreteri Esra KARAMAN 13110

Adres:

2000 Evler Mh. Zübeyde Hanım Cd.

Nevşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2. Kat

NEVKAM / NEVŞEHİR

E-Posta:

[email protected]

Web:

http://nevkam.nevsehir.edu.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.