ARDUINO TEMELLİ KODLAMA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNCELERİ

Arduino Temelli Kodlama Eğitmi ile İlgili Lise Öğrencilerinin Düşünceleri
Arduino, son zamanlarda eğitimcilerin de dikkatini çekmeyi başarmıştır. Gerek kodlama eğitiminde gerekse fen eğitiminde araştırmacılar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı Arduino temelli kodlama eğitimi ile ilgili lise öğrencilerinin düşünceleri açığa çıkarmaktır. Bunun için 4004 TÜBİTAK projesi ile öğrencilere beş gün boyunca eğitim verilmiştir. Beş gün boyunca sabah 09:00 ile 16:00 arasında, günde altı ders olmak üzere toplamda 30 ders işlenmiştir. Ders süreleri 50 dakika olup ders aralarında 10 dakika ara verilmiştir. Projede, lise öğrencilerine, temel kodlama, temel elektrik ve elektronik kavramlarını Arduino mikro işlemciler vasıtasıyla öğretilmeye çalışılmıştır. Projeye 67, lise 9. ve 10. Sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada, nicel araştırma desenlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Bunun için, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formları öğrencilere etkinliklerden önce ve sonra uygulanmıştır. Hem ön testte kullanılan anket hem de son testte kullanılan anket 18 maddeden oluşmaktadır. Ön test ve son testte kullanılan 12 madde ortak iken altı madde değiştirilmiştir. Ön testten ve son testten elde edilen veriler SPSS 20 programına girilmiş ve analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistik kullanılmış, frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen verilere göre, katılımcıların %88’i etkinlikler öncesi herhangi bir programlama dilini bilmediğini, %98’i etkinliklerin kendisine faydalı olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %86 ’sı etkinliklerin kodlamaya karşı bakış açısını olumlu yönde değiştirdiğini belirtmiştir. Ayrıca, katılımcıların %91’i daha ileri düzeyde etkinliklerin olacağı bir projeye katılmak istediklerini ifade etmişlerdir. Sonuç olarak, öğrencilerin görüşleri olumlu ve olumsuz olarak ikiye ayrılmıştır. Olumsuz görüşlerde, öğrenciler ders sürelerinin uzun olduğunu, uygulamaların sayısının az olduğunu, sabah 9 akşam 16 olan programın daha kısa olabileceğini ve daha zor uygulamalar beklediklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin çoğu kampın kendileri için faydalı ve öğretici olduğunu ifade etmişlerdir. Kamp süresince çok eğlendiklerini ve daha uzun sürmesini istediklerini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Kodlama, Arduino, Öğrenci görüşleri

Rıza SALAR
Atatürk Üniversitesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

Erkan UĞUREL
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Fizik Öğretmeni, Erzurum

Ümit TURGUT
Atatürk Üniversitesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı