8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 39. KOLOKYUMU

“MÜDAHALE MÜCADELE ve PLANLAMA”

5-6-7-8 Kasım 2015, Trabzon

Neo-liberal küreselleşmeci ekonomi-politik düzenin bir sonucu olarak; 21. yüzyılın henüz ilk 15 yılını geride bırakırken, dünyanın farklı coğrafyalarında büyük ekonomik krizler, yoğun rotestolar ve politik alt-üst oluşlar yaşanmaktadır. Dünyanın neredeyse tüm kentleri, sermayenin sınırsız talepleri doğrultusunda
yeniden şekillendirilmeye çalışılırken, yaşanan ekolojik, tarihsel, beşeri tahribat ve artan eşitsizlik biçimleri, mekânı giderek bir mücadele alanına ve toplumsal muhalefet pratiğine dönüştürmektedir.

Planlama meslek alanı, bu süreçte adeta yeniden tariflenerek, sermaye hareketlerinin akışkanlığını sağlamak amacıyla parçacıl, piyasacı yaklaşımın temel aracı olarak biçimlendirilmiş;
etik ve bilimsel temellerini yitirir hale getirilmiştir. Sağlıklı yaşam hakkı, sosyal teknik altyapıdan ve açık yeşil alanlardan yoksun piyasa mekanizması marifetiyle, sadece rant esas alınarak, “ödediğin kadar yaşa” yaklaşımına indirgenmektedir.Oysa ki, toplumun ortak çıkarlarını ve kamu yararını gözeten,
doğal ve tarihsel çevrenin korunduğu, halkın demokratik katılımını esas alan dinamik, çoğulcu ve eşitlikçi bir planlama anlayışının, toplumsal muhalefetin kentin meydanlarından giderek yükseldiği bu dönemde tesis edilmesine her zamankinden çok ihtiyaç vardır. Bugün, doğası gereği kamu adına yapılan ve toplumsal bir faaliyet olan planlama disiplininin kendisi; yasal, yönetsel ve mekânsal müdahale araçlarının kamucu ve ekolojik bir çerçevede ele alınabilmesi amacıyla, adeta bir mücadele alanına dönüşmüştür.

Bu çerçevede; her yıl 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında, bu yıl 39.su düzenlenecek olan Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu’nun ana teması; “Müdahale, Mücadele ve Planlama” olarak belirlenmiştir. 5-8 Kasım 2015
tarihlerinde, Trabzon’da; TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi sekretaryasında ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan, 39. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu’nda belirlenen ana tema çerçevesinde;

• Büyük Kentsel Projeler
• Konut Sorunu
• Doğal, Kültürel, Tarihi Çevre ve Tahribat
• Enerji Yatırım Projeleri
• Ulaşım Altyapısı ve Projeler
• Kıyı Alanları ve Kullanımları
• Kentsel/Kırsal Dönüşüm ve Uygulamaları
• İnşaat Sektörünün Planlama Üzerindeki Etkileri
• Planlamaya Katılım
• Planlama Hukuku ve Yasal Değişiklikler
• Afetler ve Planlama
• Göç ve Planlama Politikaları
• Kentsel Mücadele Alanları ve Toplumsal Muhalefet
• Plancının Değişen Rolü, BilimAlanına Müdahale ve Mesleki
Etik
vb. konular tartışmaya açılacaktır.

Küreselleşme sürecinde neo-liberal ekonomik politikalarla dayatılan sermayenin yeniden üretimi; mekanın yeniden şekillendirilmesiyle,doğal alanlar ve kentler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Planlama disiplininin mesleki içeriği nin aşındırıldığı, planlama enstrümanlarının birer rant yaratma değişikliklerle hukuk sisteminde kaotik ve işlevsiz bir ortam yaratıldığı, doğal, kültürel ve tarihi çevrenin parsel parsel tahrip
edildiği, kamu arazilerinin ve kamusal hizmetlerin bu kriz ortamını sürdürebilmek amacıyla özelleştirilip sermaye birikiminin asli unsuru haline getirildiği ve geniş halk kesimlerinin tüm bu süreçte kaybeden konumuna geldiği görülmektedir. Bu anlamda belirlenmiş olan “Müdahale, Mücadele ve Planlama” ana başlığının objektif bir bakış açısı ile tartışıldığı bir ortam oluşturmayı hedefleyen Kolokyumda, sunulan alt başlıklar çerçevesinde, başta şehir plancısı meslektaşlarımız olmak üzere, günümüz kentsel sorunları ve kentleşme dinamikleri üzerine
düşünen tüm uzmanları bildiri sunmaya davet ediyoruz.

Kolokyuma yazılı bildirilerin yanı sıra, poster bildiriler ile katılmak da mümkün olacaktır. Özetleri 400-500 kelime arasında olması gereken poster bildiriler etkinliğin amacına uygun sunumlardan
seçilecektir. Kolokyum’da ayrıca tema ile ilgili çalışmaları ve uygulamaları olan yurtiçinden ve yurtdışından
bilim insanları ile çeşitli kurum ve platformlardan çağrılı katılımcılar da yer alacaktır. Sunulacak bildirinin amaç, kapsam, yöntem ve temel bulgularını içeren özet metinlerinin; 700- 1500 kelime arasında olduğu ve iletişim kurulacak yazarın da belirtildiği şekilde hazırlanarak; 10 Temmuz 2015 tarihine kadar, belirtilen iletişim adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bilim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kabul edilen bildiri özetleri, bildiri sahiplerine 10 Ağustos 2015 tarihine kadar iletilecektir. Bildiri sahiplerinin tam metin halindeki bildirilerini 02 Ekim 2015 tarihine kadar, iletişim adresine iletmesi beklenmektedir.

Kolokyum’da sunulacak bildiri özetlerinin özgün çalışmanın bileşenlerini içerecek uzunluk ve derinlikte olması, bildiri özet metni içerisinde yazara/yazarlara ilişkin tanımlayıcı bilgi içermemesi gerekmekte olup, bu bilgilerin ayrıca iletilmesi beklenmektedir. Bildiriler fotoğraf, harita, çizim vb. görsel malzeme içeriyorsa metnin özgün biçimi yanında, salt metinden oluşan ve görsel malzemelerden oluşan iki ayrı dosya da gönderilmelidir. Başvuruda bildiri sahibinin adı, soyadı, mesleği, çalıştığı kurum, görevi, adresi, telefon, faks, e-posta, bildiri
başlığı ve sunuşta kullanılacak ek cihazlar (tepegöz, slayt, datashow, projeksiyon, dizüstü bilgisayar, vb.) belirtilmelidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.