3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı

Amaç

Konferans ile uluslararası düzeyde akademisyenler, politika yapıcıları ve uygulayıcıların bir araya getirilmesi düşünülmektedir. Konferansın amacı, Bölgesel Kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim adamlarını, uygulamacıları ve üniversiteler dışındaki araştırmacıları buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine zemin hazırlamaktır. Konferansta sunumlar İngilizce ve Türkçe yapılacaktır. Konferans, ilgili herkese açıktır ve ücretsizdir.

Bu konferans ile uzun vadede;
Bölgesel Kalkınma konusunda uzman kişilerin katılımıyla gerçekleştirilecek tartışmalar ışığında Türkiye’de Bölgesel Kalkınma uygulamalarının geliştirilmesi yönünde görüş birliğine varılması ve bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlaması,

Düzenlenecek konferansa katılacak bilim adamları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve bürokratlar aracılığıyla dünya genelinde Bölgesel Kalkınma konusunda yaşanan yenilikler konusunda bilgilenilmesi ve Türkiye’nin Bölgesel
Kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde bu yeniliklere ne ölçüde uyum sağlayabildiği ve neler yapması gerektiği ortaya konulması,

Konferans, kapsamı ve katılımcıların nitelikleri itibariyle Türkiye için kısa ve uzun vadede önemli yararlar sağlayacak bir akademik platform oluşturulmasına katkı sağlaması,

Konferans sonunda yayınlanacak bildiriler kitabı ile; Bölgesel Kalkınma konusunda literatüre önemli bir katkı sağlanması ve karar alıcılara yol gösterici bir eser ortaya konulması,

Ayrıca konferansa davet edilecek yerel ve ulusal basın temsilcileri vasıtasıyla Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma ve bilgi toplumu konusuna verdiği önem, ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurularak farkındalık yaratılması beklenmektedir.

The conference is planned to bring together scholars, policy-makers and practitioners in an international platform. The aim of the conference is to establish a ground for participants from within and outside of the universities for exchange of ideas and to discuss about regional development. The working languages of conference are English and Turkish. The conference is open to everyone involved and participation is free.
In the long term, the conference is expected to ;
Contribute building up a roadmap and designing a common vision for the improvement of regional development practices in Turkey through discussions between participating experts,
Give information about the recent developments in the subject area of Regional development worldwide through participating academics, representatives of civil society organizations and bureaucrats and to investigate in what extent Turkey has adapted to these developments and what it can do further in order to advance regional development in Turkey,
Contribute to the emergence of an academic platform that will bring about important benefits for Turkey in short- and long-term with its context and the qualification of the participants,
Contribute to the body of literature on regional development and provide a reference for decision-makers with the book of proceedings to-be-published at the end of the conference,
Create public awareness, both within Turkey and abroad, by displaying the importance attached by Turkey to issues of regional development and knowledge society via invited representatives of local and national press.

Konular / Themes
Demokratikleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma
Democratization and Sustainable Development

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları
Regional Development Programs Supported EU

Bilgi ve Yenilik Ekonomisi
Knowledge and Innovation Economy

Değer Temelli Kalkınma
Value-Based Development

Bölgesel Yenilik Sistemleri
Regional Innovation Systems

Bölgesel Eşitsizlikler ve Sosyal Politikalar
Regional Inequalities and Social Policies

Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Kurumsal Yapılar
Regional Development Agencies and Institutional Structures

Bölgesel Kalkınma Teorileri
Regional Development Theories

Bölgesel Kalkınma Uygulamalar ve Araçları
Regional Development Practices and Methods

Bölgesel Kalkınma ve KOBİ’ler
Regional Development and SMEs

Bölgesel Kalkınmada Demografik Etkenler
Demographic Factors in Regional Development

Bölgesel Kalkınmada Finansman
Regional Development Finance

Bölgesel Kalkınmada Lojistik
Logistics in Regional Development

Bölgesel Kalkınmada Pazarlama
Marketing in Regional Development

Bölgesel Rekabet Edilebilirlik
Regional Competitiveness

Doğu Anadolu Projesi( DAP) ve Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP)
East Anatolian Project and South-East Anatolian Project

Eğitim ve İnsan Kaynaklarının Rolü
The Role of Education and Human Resources

Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme
Entrepreneurship and Economic Development

İş Geliştirme ve Proje Yönetimi
Business Development and Project Management

İşgücü Piyasaları
Labour Markets

İşletme Sorunları ve Çözümler
Organization Problems and Solutions

Kalkınma için İyi Yönetişimin Bileşenleri
Components of Good Governance for Development

Kamu Yatırımlarının Etkinliği
Efficiency of Public Investments

Kent Ekonomisi ve Yönetimi
Urban Economy and Management

Kentleşme ve Çevre Sorunları
Urbanization and Environmental Issues

Kırsal Kalkınma
Rural Development

Kriz Dönemlerinde Bölgesel Ekonomiler
Regional Economies During Crisis

Güvenlik Politikalarının Kalkınmaya Etkisi
Impact of Security Policieces on Development

Bölgesel Kalkınmada Barış Sürecinin Politikaları
Politics of Peace Processes in Regional Development

Kurumsal Güven Politikaları
Institutional Trust Policies

Küreselleşme ve Bölgesel Kalkınma
Globalization and Regional Development

Organize Sanayi Bölgeleri ve Kümelenmeler
Organized Industrial Zones and Clusters

Örgüt, Yönetim ve Yönetici Geliştirme
Organization, Management and Manager Development

Model İşletmeler ve Kurumlar
Model Companies and Institutions

Sivil Toplum ve Bölgesel Kalkınma
Civil Society and Regional Development

Sosyo-Kültürel Yapı ve Kalkınma
Socio-Cultural Structure and Development

Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Değer Yaratımı
Social Entrepreneurship and Social Value Creation

Sosyal Kalkınma Politikaları
Social Development Politics

Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme Politikaları
Sustainable Regional Development Policies

Teknoloji Transfer Ofisleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Technology Transfer Offices and Technology Development Zones

Üniversite-Sanayi İşbirliği
University-Industry Cooperation

Yaratıcı Sektörler ve Ekonomik Gelişme
Innovative Sectors and Economic Development

Yerel ve Bölgesel Dinamikler
Local and Regional Dynamics

Adalet ve Kalkınma
Justice and Development

Çözüm Süreci ve Fırsatlar
Peace Process and Opportunities

İş Etiği
Business Ethics

Doğal Kaynakların Yönetimi
Management of Natural Resources

Turizm Ekonomisi
Tourism Economics

Önemli Tarihler / Important Dates
Özet Tesliminin Son Tarihi/Deadline for Submission of Abstracts: 15.06.2015
Kabul Edilen Özetlerin İlanı/Notification of Accepted Abstracts: 31.07.2015
Bildiri Tam Metinlerinin Teslimi/Deadline for Submission of Full Papers: 31.08.2015
Kayıt / Registration : 14.10.2015
Konferans Tarihi / Conference Dates: 15-16.10.2015
Sosyal Aktiviteler / Social Activities: 17.10.2015

Not: Sadece kabul edilmiş ve sunumu yapılmış bildiriler Kongre Kitabında yer alacaktır.
Notes:Only accepted and presented papers will be included in Proceedings Book.

Yer / Place
Bingöl Üniversitesi, Kongre Merkezi, Bingöl – Türkiye
Bingol University, Congress Center, Bingol – Turkey

E-posta / E-mail :
Bilgi / Information : info-irdc@bingol.edu.tr
Bildiri için / For papers : paper-irdc@bingol.edu.tr

Adres /Addresses
Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 12000, Bingöl / TÜRKİYE

Web : www.bolgeselkalkinmakonferansi.org

Faks / Fax : +90 (426) 216 00 33

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.