2. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ

2. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ

 

KONGRE ÇAĞRISI
Teknolojik gelişmeler, insan yaşamını ve iş yapış biçimlerini doğrudan etkilemektedir. İnsanların gündelik yaşamlarına hakim olan ve etkileşimlerini önemli düzeyde etkileyen yeni iletişim teknolojileri, yönetsel süreçlerin de daha efektif ve günümüz koşullarına uygun hale getirilmesini adeta zorunlu kılmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda, dünyamız küresel ölçekte muazzam bir “ağ toplumu” haline gelmiştir. Bu hızlı akış ve dijital ağlarla çevrelenmiş yapı içerisinde geleneksel yönetim süreçlerinin yetersiz kaldığı ifade edilebilir. Birçok formatta (yazılı, görsel, işitsel vb.) “çoklu veri”nin mekân ve zaman sınırlaması olmaksızın bilgisayar sistemleri üzerinden dijital akışı, entegrasyonu ve kullanıcılar elinde dönüşümü, verinin yönetimi sorununu beraberinde getirmektedir. Birçok teorisyen tarafından “bilişim toplumu” olarak da adlandırılan günümüzdeki toplumsal yapının çözümlenmesi, bu süreçlerin bütün aktörleri ile tanımlanması ve anlaşılmasıyla mümkün olacaktır.

Karmaşık iletişim süreçleri ve dijital altyapının sağladığı olanaklar, sunulan hizmetleri de çeşitlendirmekte, kapsamlı hale getirmekte ve ileri teknoloji ile aracılanmış boyuta taşımaktadır. Toplumun geniş kesimlerine götürülen hizmetlerin genelinde teknoloji temelli yapılanmalar yer almaktadır. “Akıllı” teknolojiler, günlük yaşam pratiklerinde insanların her türlü ihtiyacını karşılar düzeye ulaşmıştır. Günümüz sektörlerinin hemen hemen tamamında web tabanlı işleyişe rastlamak mümkündür. Bu da, organizasyonlarda iletişim süreçleri ile veri aktarımında web ve internet yönetiminde uzmanlaşmayı gerekli kılmaktadır. İş ve işleyiş süreçlerinde “büyük veri”, “veri madenciliği”, “veri ambarı”, “karar destek sistemleri” gibi birçok kavram literatürdeki yerini sağlamlaştırmış; günümüzde ulaşılan ve kullanılabilir verinin yoğunluğu, veri işleme süreçleri ile metodolojik kurgulamalarda dönüşümlere neden olmuştur. Bilgi teknolojileri aracılığıyla dolaşımda bulunan, bireysel ve kurumsal düzeyde hayati önem taşıyan verinin saklanması, veriye erişim ve verinin yeniden işlenmesi ise “bulut bilişim” uygulamalarının günümüz tartışma platformlarına taşınmasına yol açmıştır. Bu saklama süreçleri, veri güvenliği ve siber savaşları/davranışları küresel ölçekte değerlendirilmesi gereken bir konu haline getirmiştir.
Günlük dilde sıkça rastlanan “sosyal medya” ile “sosyal ağlar” hem sivil yaşamda hem de devlet uygulamalarında “e” esaslı uygulamaları ve dijital etkileşim ortamlarını gündeme getirmektedir. Verinin akışı kadar, veriye erişimin de sorgulandığı günümüzde özellikle 1970’lerde öne çıkan ve şimdilerde ivme kazanan bir başka tartışma konusunu da “sayısal uçurum” oluşturmaktadır. Veriye erişim, çoğu zaman ülkeler arasında bir rekabet gücüne dönüşebilmekte; veri akış yönü ve verinin içeriği, siyasi, toplumsal, ekonomik ve askeri kararların alınmasında, politikalar geliştirilmesinde stratejik önem kazanmaktadır.

Özellikle üretim ve dağıtım süreçlerinde bilişim teknolojilerinin hakimiyet kazanması, dünya ticaret anlayışını ve pazarlama süreçlerini topyekün yeniden belirlemiştir. Eğitim, sağlık, iletişim/haberleşme, çevre, lojistik gibi birçok alanda egemen karakter kazanan bilişim teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, İş Süreç Yönetimi, Enformasyon Okuryazarlığı, Tedarik Zinciri Yönetimi gibi birçok mesleki alanın gelişimine öncülük etmiştir. Bu alanlardaki mesleki gelişim, günümüz uzman personel ihtiyacını karşılamaya dönük bir yapının hızla gelişmesine öncülük etmektedir. Bu gelişmelerin üzerinde durulması gereken en temel konu ise ulusal ve uluslararası ölçekte etik kuralların ve yasal mevzuatın geliştirilmesidir.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü tarafından 8-9-10 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi” tüm bu sıralanan konu başlıklarını ve bu konuyla ilişkili alt başlıkları ele almak, gündeme getirmek ve tartışmak üzere birçok üniversitemizden, güzide bilim insanlarını, çeşitli kurum ve kuruluşlardan araştırmacı ve alan uzmanlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Kongrede, bilim insanları aşağıdaki başlıklar çerçevesinde özgün çalışmalar sunmaya davet edilmektedir:

Yönetim Bilişim Teorileri
Büyük Veri
Veri Madenciliği
Veri Ambarları
Karar Destek Sistemleri
Yapay Zekâ Uygulamaları
Robotik
Web Zekâsı
Uzman Sistemler
Yapay Sinir Ağları
Bulanık Mantık
Genetik Algoritmalar
Bulut Bilişim
Mobil Sistemler
Akıllı Teknolojiler
Sanal Gerçeklik Sistemleri
Simülasyon Sistemleri Ses-Görüntü İşlemleri
Sistem Analizi ve Tasarımı
Dijital Oyunlar
Sosyal Medya
Sosyal Ağlar
E-Dönüşüm
E-Devlet
E-Ticaret
Mobil Ticaret
E-İşletme
E-Öğrenme
Öğrenme Analitikleri
Sayısal Uçurum
Coğrafik Bilgi Sistemleri
Yeşil Bilgi Teknolojileri
Sağlıkta Bilişim
Eğitimde Bilişim
Adli Bilişim
Engelsiz Bilişim
Elektronik Belge Yönetimi Sistemleri
Dijital İmza
Kriptoloji
Bilişim Sistemleri ve İletişim
Bilişim Okuryazarlığı
Bilişim Sistemleri ve Hukuk
Bilişim Sistemlerinde Gizlilik ve Güvenlik
Bilişim ve Operasyonel Yönetim

Kongre, burada listelenmeyen, Yönetim Bilişim Sistemleri konusunu ele alan diğer başlıklar ile ilgili bildiri önerilerine de açıktır. Konu kapsamının genişliği çok farklı başlıkların geliştirilmesi ve ele alınmasına olanak tanımakta; farklı disiplinlerin bir aradalığı Yönetim Bilişim Sistemleri konusunun derinlemesine irdelenmesinin önünü açmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri’ni çalışmalarına konu edinen ve günümüze değin bu alanda yaşanan dönüşümleri tartışmayı amaçlayan tüm bilim insanlarını kongremize davet ediyoruz.

Prof. Dr. Üstün ÖZEN
Atatürk Üniversitesi
İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm Başkanı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

8-9-10 EKİM 2015
ERZURUM

http://ybs2015.atauni.edu.tr
[email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.