11. Ulaştırma Kongresi

11. Ulaştırma Kongresi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 27-28-29 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Bu kongrede çok yönlü, çok sorunlu ve çok disiplinli yapısının gereği olarak, ulaştırmanın teknik ve ekonomik boyutlarına ek olarak sosyolojik, psikolojik, çevre ve insana dair tüm boyutlarıyla, bütünlük içinde ele alınmasını sağlamaya çalışmaktayız. Son zamanlarda yaşananlar, konunun hukuk boyutunun önemini ve çalışmalarımızın bu boyutu da kapsaması gereğini ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak, ulaştırmanın yalnız mühendislik açısından değil tüm yönleriyle kavranmasına olanak verecek katılım ve katkıları önemsiyoruz.

Kongrede her zaman, dönemin koşullarına göre belli konular üzerinde yoğunlaşılarak, ülke sorunlarının ve geliştirilen çözüm önerilerinin bilimsel yaklaşımlarla tartışılmasına ve uygulama için yol gösterici sonuçlar çıkarılmasına önem verilmektedir. Bu bağlamda, İstanbul’un geleceğini karartacak çılgın projeler dönemi yaşanırken, ulaştırmanın ve dolayısıyla ulaştırma kararlarının ekonomiye, doğaya, çevreye, kente ve ülkeye etkileri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi -Ulaştırma Kararlarına Halkın Katılımı ve Yöntemleri- konusunun 11. Kongre’nin temel hedeflerinden biri olacaktır. Bilim insanlarını ve uzmanları bu konu üzerine eğilmeye davet ediyoruz. Başlangıçtan beri, bu kongrenin uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel çalışmalar için de bir platform olması amacı önemsenmiştir. Bu tür bilimsel çalışmalarla ilgili duyarlılığımızı ve beklentilerimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

KONGRE KONULARI

Yukarıda gündeme getirilmesine ilişkin çağrı yapılan özel konuya ek olarak, kongrenin bugüne dek oluşmuş bilimsellik ve ülke sorunlarına çözüm geliştirme ilkeleriyle uyumlu olmak koşuluyla bildiri konuları serbestçe seçilebilir. Buna karşın aşağıda bazı konu önerileri belirlenmiştir:

· Planlı gelişme koşullarının ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel boyutlarıyla çözümlenmesi

· Yanlış yatırımların kaynak israfı, doğa ve çevreye zararları, toplumsal ve ekonomik olumsuz etkileri gibi sonuçlarının irdelenmesi

· Kentsel ulaştırmada toplu taşıma ağlarının, durak ve istasyonlara erişimin ve taşıma türleri arasındaki aktarmaların, zaman ve fiyat tarifelerinin eşgüdüm ve bütünlüğünün sağlanması

· Kentsel raylı sistem için en uygun ağ ve hat yapım önceliklerinin belirlenmesi

· Karayolu tünelleri ve özellikle kentiçi tünellerin işletme güvenliği ve diğer sorunlarının incelenmesi

· Kent içinde bisiklet kullanımı ve yaya ulaşımı koşullarının iyileştirilmesi

· Engelli, yaşlı ve çocuklu yolcular için ulaşımın kolaylaştırılması

· Yüksek hızlı demiryolu için politika, planlama, tasarım ve yapım sorunlarının ülkemizdeki uygulamalar bağlamında değerlendirilmesi

· Trafik kazalarının nedenleri ve kazaların azaltılması için etkin önlemler ve sonuçlarının açıklanması

ÖNEMLİ GÜNLER

Bildiri özeti gönderilmesi için son gün.

30 Aralık 2014

Bildiri tam metninin uygunluğu ile ilgili olumlu/olumsuz kararının bildirilmesi.

30 Mart 2015

Bildiri özetinin kabulü ile ilgili olumlu/olumsuz kararının bildirilmesi.

15 Ocak 2015

Hakemlerce önerilen düzeltmeleri yapılmış bildiri tam metninin gönderilmesi için son gün.

20 Nisan 2015

Bildiri tam metninin gönderilmesi için son gün.

20 Şubat 2015

KONGREYE KATILIM

Kongreye izleyici olarak katılmak isteyenlerin başvuru formunu doldurarak yazışma adresine göndermeleri durumunda kendilerine kongre programı iletilecektir.Kongreye kayıt yaptırarak katılanlar bildiri kitabı ve kongre sırasında sunulacak olanaklar karşılığı, daha sonra belirlenecek bir ücret ödeyeceklerdir.

BİLDİRİ SUNACAKLARA ÇAĞRI

11. Ulaştırma Kongresi’ne sunulacak bildirilerin daha önce yayınlanmamış, özgün çalışmalar olması gerekmektedir. Kongrede, uygulamada görev yapan meslektaşlarımızın tasarım ve yapım konusundaki deneyimlerini sunmaları da beklenmektedir. Bildiri sunmak isteyenlerin en az 200 en fazla 300 sözcükten oluşan bildiri özetini başvuru formundaki bilgiler ile birlikte en geç 30 Aralık 2014 tarihine kadar ulaşacak biçimde kongre sekreterliğine göndermeleri gereklidir. Özette çalışmanın amacı, kapsamı, çalışmada kullanılan yöntem ve elde edilen sonuçlar yer almalıdır. Bildiri özetleri ve tam metinler hakem değerlendirmesinin ardından kongrede sunulma konusunda karar vermeleri için Bilim Kurulu’na önerilecektir. Tam metin değerlendirmelerine göre sunulmalarına karar verilen bütün bildiriler bir kitap halinde basılıp kayıtlı katılımcılara kongre sırasında dağıtılacaktır.

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Güngör EVREN

Prof. Dr. Ergun GEDİZLİOĞLU

Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR

Yrd. Doç. Dr. H. Onur TEZCAN

Yrd. Doç. Dr. Selim DÜNDAR

Bülent TATLI

Ayhan EMEKLİ

Rezan BULUT

Funda KILINÇ SUVAKÇI

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.