XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Sempozyumda bildiri sunacakların 200 keli­meyi geçmeyen bildiri özetlerini e-posta ile 15 Haziran 2013 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir ( kayamek2014@gmail.com). Bildiri tam metin yazım kuralları ve gönderi­miyle ilgili detaylı bilgilere sempozyum web sayfasından (www.kayamek.org) erişilebilir.

CALL FOR PAPERS

Authors who wish to submit paper should send their plain text abstracts limited to 200 words via e-mail ( kayamek2014@gmail.com) by 15th June 2013. The details about the rules of writing full paper and submission proce­dure are available on the Symposium Website (www.kayamek.org).

KAYAMEK’2014, XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği tarafından 07-09 Mayıs 2014’de Afyonkarahisar’da düzenlenecektir. Sempozyumun amacı:Kaya Mekaniği konusunda yapılan araştırmaların sunulması ve tartışılması; teknik ve bilimsel gelişmelerin kaya mekaniği topluluğu arasında paylaşımı; kaya mekaniği konusunda çalışan araştırmacıları, mühendisleri, işletmecileri, firma temsilcilerini ve yönetici çevrelerini aynı platformda buluşturarak yakın bir iletişimin sağlanmasıdır.

AIM OF THE SYMPOSIUM

The “ROCKMEC’2014, XI th Regional Rock Mechanics Symposium” will be held in 07-09 May 2014 in Afyonkarahisar by Afyon Kocatepe University and Turkish National Society for Rock Mechanics.

The aims of the symposium are the presentation and discussion of the studies on rock mechanics; to transfer knowledge about the technical and scientific improvements among the members of rock mechanics community; provide an opportunity for close communication by bringing researchers and engineers working on rock mechanics, company owners and representatives, and managers together on the same platform.

SEMPOZYUMUN KONULARI

Özgün araştırmalar ve yeni gelişmeler,

Teorik ve analitik çalışmalar,

Sayısal yöntemler,

Kaya mekaniği uygulamaları ve testleri,

Jeoteknik ve arazi ölçümleri,

Jeofizik uygulamalar,

Yer altı madenciliği,

Şevler ve açık ocak işletmeciliği,

Taş ocakları,

Delme-patlatma ve yer sarsıntısı,

Deprem mekaniği,

Maden kuyuları,

Yer altı kazıları,

Metro, tüp geçiş ve tünel sistemleri,

Baraj ve santral temelleri,

Petrol ve doğal gaz depoları,

Radyoaktif atık depoları,

Yer altı askeri teçhizat depoları,

Jeotermal enerji uygulamaları,

Petrol arama sondajları,

Zemin araştırmaları,

Kentsel alanlarda kaya mekaniği uygulamaları.

SYMPOSIUM SUBJECTS

Original researches and new developments,

Theoretical and analytical studies,

Numerical methods,

Rock mechanics applications and tests,

Geotechnical and field measurements,

Geophysical applications,

Underground mining,

Slopes and open pit mining,

Quarries,

Drilling, blasting and vibration,

Earthquake mechanics,

Mineral wells,

Underground excavations,

Subways, submerged tubes and conventional tunnel systems,

Foundations of dams and power plants,

Oil and natural gas repositories,

Radioactive waste storage,

Underground military storage facilities,

Geothermal energy applications,

Petroleum exploration drilling,

Site investigation,

Rock mechanic applications in urban areas.

SEMPOZYUMUN YERİ

Sempozyum Afyonkarahisar’da gerçekleştiri­lecek olup, yeri, sempozyum web sayfasında daha sonra duyurulacaktır.

SYMPOSIUM VENUE

Symposium will be held in Afyonkarahisar, Turkey and its’ venue will be announced at the symposium web page.

DÜZENLEME KURULU/ORGANIZING COMMITTEE

Prof. Dr. Mustafa SOLAK

Rektör

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Rector

Afyon Kocatepe University

Doç. Dr. H. Aydın BİLGİN

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Turkish National Society for Rock Mechanics

Chairman of Executive Board

YÜRÜTME KURULU / EXECUTIVE COMMITTEE

Başkan / President

Prof.Dr.Ahmet ŞENTÜRK Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon Kocatepe University)

Üyeler/Members

Doç. Dr. Ali SARIIŞIK Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon Kocatepe University)

Doç. Dr. Hürriyet AKDAŞ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir Osmangazi University)

Doç. Dr. Ergün TUNCAY Hacettepe Üniversitesi (Hacettepe University)

Doç. Dr. Hakan BAŞARIR Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Middle East Technical University)
Yrd. Doç. Dr. Erkan ÖZKAN Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon Kocatepe University)

Yrd. Doç. Dr. Gencay SARIIŞIK Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon Kocatepe University)

Yrd. Doç. Dr. Murat KİLİT Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon Kocatepe University)

Arş. Gör. Ece KUNDAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir Osmangazi University)

DSI Genel Müdürlüğü

Yapı Merkezi

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri

Members of the Board of Directors of the Turkish National Society for Rock Mechanics

Doç. Dr. H. Aydın BİLGİN Başkan / President

Hasan ŞİŞMAN Genel Sekreteri / Secretary-General

Doç. Dr. Ergün TUNCAY Üye/Member

Doç. Dr. Hakan BAŞARIR Üye/Member

Arş. Grv. Esra Nur GAYRETLİ Üye/Member

İLETİŞİM ADRESİ

Doç.Dr.Ali SARIIŞIK

Yrd.Doç.Dr.Erkan ÖZKAN

Yrd. Doç.Dr.Gencay SARIIŞIK

KAYAMEK’2014 XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Yürütme Kurulu

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü,

Maden İşletme Anabilim Dalı

ANS Kampüsü, 03030, Afyonkarahisar

Telefon : +90 272 2281423

Elektronik posta : kayamek2014@gmail.com

İnternet sayfası : www.kayamek.org

CORRESPONDENCE ADDRESS

Assoc. Prof. Dr. Ali SARIIŞIK

Assist. Prof. Dr. Erkan ÖZKAN

Assist. Prof. Dr. Gencay SARIIŞIK

ROCKMEC’2014 XIth Regional Rock Mechanics SymposiumExecutive Committee

Afyon Kocatepe University, Faculty of Engineering, Department of Mining Engineering,

ANS Campus, 03030, Afyonkarahisar, TURKEY

Phone : +90 272 2281423

E-mail : kayamek2014@gmail.com