Türk Dünyası Basın Sempozyumu

Amasya Üniversitesi ile Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu iş birliğinde KKTC Yakın Doğu Üniversitesi, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi, Kazakistan Al Farabi Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Özbekistan Taşkent Devlet Medeniyet ve Sanat Üniversitesi ve Makedonya Fon Üniversiteleri ile ortak 7-8-9 Aralık 2018 tarihleri arasında Amasya’da, “Türk Dünyası Basın Sempozyumu” konulu uluslararası bir sempozyum düzenleyecektir.

İnsanların yakın ve uzak çevreleri hakkında bilgi edinme süreci olarak iletişim, insanların bir arada yaşamaya başladığı ilk çağlardan bu yana tarihsel süreç içinde sürekli değişmiş ve dönüşmüştür. İmkanlar ve ihtiyaçların belirlediği bu değişim ve dönüşüm süreci de iletişimin ticaret, ekonomi, siyaset ve dolayısıyla da iktidar ile ilişkisi bağlamında gerçekleşmiştir. Öte yandan iletişim sürecinin içeriği, aktörleri ve kapsamının değişimi nedeniyle farklılaşan ve iletişimin kendisi toplumsal hayatın değişim ve dönüşümünün aracı olmuştur.

Günümüzde insan düşüncesinin sınırlarını zorlayan, zaman ve mekân kavrayışlarını neredeyse ortadan kaldıran iletişimi, sermayenin uluslararasılaşması ve bilgi ve iletişim teknolojilerini elinde bulunduran sınırlı sayıda ülkeler gerçeğiyle birlikte okumak gerekir. Sahip oldukları ekonomik gücü iletişim araçları ve hatta iletişimin içeriğini belirleme sürecinde kullanabilen Batılı ülkeler, sadece kendi ülke sınırları içinde değil, uluslararası alanda toplumsal hayatı kontrol edebilmektedir. Bu kontrolün sonucu olarak da gelişmiş ülkelerden görece gelişmemiş ülkelere doğru tek yönlü bir iletişim akışı yaşanmaktadır. Haber ajansları üzerinden yaşanan bu dengesiz ve tek yönlü akışı, doğası gereği kullanıcılarına potansiyel olarak iki yönlü bilgi akışı imkânı sağlayan ve habere erişimi geleneksel medya ile kıyaslanamayacak kadar hızlandıran internetin de ortadan kaldıramadığı söylenebilir. Çünkü iletişim teknolojilerine ve dolayısıyla uluslararası iletişime hakim olan güç Batılı devletlerdir. Dünya üzerindeki diğer devletler ise bu ülkelerin gözetim ve denetiminde ilerleyen sürecin kullanıcılarıdır. Batılı ülkelerin tekelinde, ulus devletin zihinsel ve hatta fiili sınırlarını zorlayan bu süreç, görece az gelişmiş ülkeler için bir sorun alanıdır.

İletişim uluslarasılaşmasına rağmen etkileşim ve yaygınlık bağlamında farklı coğrafyalardaki bireyleri ortak platformlarda bir araya getiren iletişim süreci toplumların içsel dinamiklerinden bağımsız olarak düşünülemez.

Tüm bunların ışığı altında, ortak kültürel değerlere sahip olmakla birlikte tarihsel, ekonomik, siyasal ve toplumsal gelişim süreçleri birbirinden oldukça farklı “Türk dünyası”nda başlangıcından günümüze basının durumu irdelenmeye değer bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü “Türk dünyası” tanımlaması altında sayılan ülkelerin birbirinden oldukça farklı dinamiklere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu farklılıklar, ulus devlet olma çabaları ekonomiye girdi sağlayan unsurlar ve refah düzeyi, coğrafi sınırlar ve jeopolitiktir. Tüm bunlara eşlik eden süreç ise, (yerel ve ulusal) basının ortaya çıkışı ve gelişimidir. Batı dışı dünya olarak ve çok daha önemlisi, matbaanın ilk ortaya çıktığı coğrafi mekânlar olarak bu bölgelerin iletişime etki eden içsel dinamiklerinin anlaşılması önemlidir. Sempozyumun seslendiği coğrafya, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Özerk Türk Cumhuriyetleri, Makedonya, Bulgaristan, Türk ve Akraba Topluluklarıdır.

Türk dünyası basının doğuşu, gelişimi, toplumsal hayata etkileri, Sovyetler Birliği öncesi, dönemi ve sonrası gibi hususlar, uluslararası bir sempozyum ile tartışmaya açılacaktır.

Türk Dünyası Basın Sempozyumu; Türk dünyası basının, ülkeler ve yerel olmak üzere, bütün yönleriyle ele alınması amaçlanmıştır. Dolayısıyla tarihsel, kültürel birtakım ortaklıkları bulunan Türk topluluklarının basının dünü, bugünü ve yarınını, birlikte konuşacağı bir sempozyum bu amaca hizmet edecektir. Türk dünyasında matbaacılığın, basının doğuşu, gelişimi; süreli yayınların ortaya çıkışı, modernleşme süreçlerinde basının yeri ve önemi; Türk coğrafyasında unutulan önemli şahsiyetler; basının mevcut durumu ve geleceği gibi birçok konu bu sempozyumda detaylı bir şekilde irdelenecektir. Sempozyum 7-8-9 Aralık 2018 tarihleri arasında Amasya’da gerçekleştirilecektir.

Sempozyum dili Türkçe, Rusça ve İngilizcedir.

Konu Başlıkları
Basın Tarihi

Savaşlar ve Basın

Milli Mücadele Dönemlerinde Basın

Basın Özgürlüğü

Yasal Düzenlemeler

Demokrasinin Gelişiminde Basın

Yeni Medya

Sovyetler Birliği Döneminde Basın

Basın Etiği

Yasal Düzenlemeler

Gazetecilik Eğitimi

Modernleşme ve Basın

Toplum ve Kültürel Değerler Üzerinde Basının Etkisi

Basın ve Toplumsal Algı

Katılım Koşulları

Sempozyuma yazar en fazla 2 bildiri (sözlü veya poster) ile katılabilir. 2 bildiri için sadece bir katılım ücreti ödemesi yeterlidir.
Katılımcılar ulaşım ve konaklama planlamalarını kendileri organize edeceklerdir.
Sempozyum katılımcılarına “KATILIM BELGESİ” düzenlenecektir.
Ortak bildiri ile sempozyuma katılacak olan araştırmacıların da ücret yatırmaları gereklidir.
Sempozyuma sunulmak üzere gönderilen bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilecektir.
Kabul edilen bildiriler, web sayfasında ve sempozyum programı ilan edilmeden önce bilim insanlarına e-posta yoluyla bildirilecektir.

http://turkbasin.amasya.edu.tr