Toyota Teknik Projeler Yarışması

Toyota Teknik Projeler Yarışması

Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce ve Kocaeli illerinde bulunan resmi/özel tüm ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, öğrencilerin erken yaşlarda keşfedilmesi ve var olan yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla “Toyota Teknik Projeler Yarışması” düzenlenmektedir.

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE TOYOTA İŞ BİRLİĞİ İLE TOYOTA TEKNİK

PROJELER YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ: TOYOTA Teknik Projeler Yarışması ile geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızın erken yaşlarda keşfedilmesi ve var olan yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

HEDEFLER:

Bu yarışma ile tüm resmi/özel ortaokul ve lise kurumlarındaki öğrencilerin

 • Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyabilecek bilimsel düşünceye sahip lider bireyler olarak yetiştirilmeleri,
 • Bilimsel süreçleri uygulayarak proje deneyimi edinmeleri,
 • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda edindikleri bilgi ve becerileri farklı alanlarda kullanabilmeleri,
 • Girişimcilik, bilimsel düşünme, yaratıcı zekâ ve rekabet bilinçlerini geliştirebilmeleri,
 • Ekip halinde çalışma deneyimi kazanmaları,
 • Bilgi teknolojilerini kullanmaları,
 • Kalite ve verimlilik bilincini geliştirmeleri,
 • Bilimsel düşünme yeterliliği kazanmaları,
 • Proje tasarlama, geliştirme, oluşturma, uygulama ve sunma deneyimi edinmeleri hedeflenmektedir.

KAPSAM: Bu yarışma Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce ve Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüklerine bağlı; tüm resmî/özel ortaokul ve liseleri kapsar.

KATEGORİLER:

 • Lise Öğrencileri Arası “Çevre ve Tasarım”
 • Lise Öğrencileri Arası “Otomasyon”
 • Ortaokul Öğrencileri Arası “Çevre ve Tasarım”
 • Ortaokul Öğrencileri Arası “Otomasyon”

TANIMLAR 4.1.1.Otomasyon

Endüstride, yönetimde ve bilimsel işlerde insan aracılığı olmadan işin bir kısmının ve ya tamamının otomatik olarak yapılmasıdır. Burada insana düşen iş gücü, toplam iş içinde daha fazla bir paya sahipse bu tip otomasyona yarı otomasyon, makinelere düşen iş gücü payı daha yoğun ise tam otomasyon denir. İnsan hayatını kolaylaştırıcı, iyileştirici her türlü teknolojik, mekanik, dijital, yazılım tabanlı araçlar bu kategoriye dâhildir.

4.1.2.Çevre ve Tasarım

Çevre projelerinde amaç, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamlarının yani kısaca canlı varlıkları etkileyen dış tesirlerin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için yapılacak iyileştirme, araştırma, geri dönüşüm, modelleme çalışmalarıdır. Tasarım kısmında ise atık malzemeler ile geri kazandırılabilir, yeniden değerlendirilebilir unsurların canlıların hayatında kullanılması, zararlarının bertaraf edilmesine yönelik çalışmaların yapılması beklenmektedir.

Bütün proje kategorilerinde, değerlendirme kriterlerinde de belirtildiği üzere faydalılık ve uygulanabilirliğinin esas alınması bununla birlikte çalışmanın fikri altyapısının tamamlanmış modellemesinin yapılmış ya da prototip modelinin oluşturulabilir durumda olması yeterlidir. Fiziki olarak üretilmiş olması beklenmez.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN PAYDAŞ KURUMLAR:

a- Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
b- Toyota Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi
6. YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ: Projenin hedef kitlesi Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce ve Kocaeli illerinde bulunan tüm resmi/özel ortaokul ve lise öğrencileridir.

YARIŞMADAN BEKLENEN SONUÇLAR: Bölgemiz genelinde bilimsel amaçlı yapılan etkinliklere olan ilgi ve katılımın artması, bu tarz etkinliklerin yaygınlaştırılması, çocuklarımızın ve gençlerimizin proje geliştirmeyle ilgili farkındalık-bilgi-deneyim kazanması ve bilimsel alanda düşünme becerileri gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

YARIŞMA ESASLARI: Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü – TOYOTA işbirliği ile gerçekleşen Ortaokul ve Liseler arası Teknik Proje Yarışması’na katılan projelerde:
a- Proje gruplarında en fazla iki öğrenci çalışabilir, b- Projelerin değerlendirilmesinde;
• Proje konusunun orijinalliği ve yaratıcılığı,
• Proje tasarımında dikkat, beceri ve özen,
• Proje konusunu incelerken kurduğu sebep-sonuç ilişkisi ve açıklık
• Projenin yazım ve takdim kalitesi gibi hususlara önem verilecektir.
• Daha önceden Yerel ve Ulusal düzeyde gerçekleşen yarışmalarda derece/ödül alan projeler TOYOTA Teknik Proje Yarışması’na kesinlikle katılamazlar. Katılmış olduğu tespit edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır, bu tespit sonradan belirlenirse ödülleri geri alınacak ve doğacak maddi ve manevi kayıplardan başvuru sahipleri sorumlu olacaklardır.
c- Öğrenciler birden fazla projeyle yarışmaya katılabilirler, d- Bir öğrenci birden fazla projeden dolayı ödül alabilir.
e- Öğretmenin öğrencileri yönlendirmek yerine onlar adına karar alması ve uygulama yapması özgüvenlerini zedeleyeceği gibi proje çalışmalarıyla oluşturulmak istenen eğitim-öğretim süreçlerini aksatacaktır. Bu bağlamda öğrencinin yapmadığı tespit edilen projeler elenecektir.

PROJE DANIŞMANI: Her farklı proje için bir (1) öğretmen proje danışmanı olarak görev alabilir. Aynı öğretmen isterse birden fazla projenin danışmanlığını yürütebilir. Yalnız öğretmenin danışmanlığını yaptığı projelerden birden fazlasının dereceye girmesi durumunda öğretmene sadece en yüksek derecesine ait bir ödül verilir. Dereceye giren projeler ödüllendirilirken proje bazında onu hazırlayan öğrenciler ve danışman öğretmeni dikkate alınacaktır.

YARIŞMA KAPSAMINDAKİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Yarışması Organizasyon Ekibini oluşturmak,
İl Proje Yarışması Yürütme Kurulunu oluşturmak,
Proje Yarışması Final Değerlendirme Kurulunu oluşturmak

SAKARYA, BİLECİK, DÜZCE, BOLU, KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ
İl Proje Yarışma Yürütme Kurulunu oluşturmak

PROJE YARIŞMASI ORGANİZASYON EKİBİ (SAKARYA):
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanlığında;
a- İl Milli Eğitim Şube Müdürü / Müdür Yardımcısı b- TOYOTA Kurumsal İlişkiler Bölüm Temsilcileri
c- İl Milli Eğitim Ar-Ge Projeler Ekibi (PEK) Birimi Sorumlusundan oluşur.

Görevleri
a- Yarışma sürecini organize etmek
b- Bolu, Düzce, Bilecik ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile gerekli yazışmaları yapmak ve takip etmek
c- Final Proje Yarışmasını ve ödül törenini organize etmek

İL PROJE YARIŞMASI YÜRÜTME KURULU(SAKARYA, BOLU, DÜZCE, BİLECİK, KOCAELİ)
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanlığında;
a- İl Milli Eğitim Şube Müdürü / Müdür Yardımcısı b- İl Milli Eğitim Ar-Ge Birimi temsilcilerinden oluşur.
Görevleri:
a- İl Proje Yarışması Değerlendirme Kurulunu oluşturmak b- İl geneli yarışmanın duyurulması işlemlerini yürütmek c- Okul/kurumlara yarışma afişlerini ulaştırmak
d- İli temsilen Final yarışmasına katılacak projelerin seçimi için il değerlendirme sürecini organize etmek
e- Final yarışmasına katılacak projelerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin seyahat ile ilgili tüm resmi iş ve işlemlerini yürütmek
f- Her kategoriden ilk üçe giren projelerin Ek2 belgelerini ve Ek4-a,Ek4-b sonuç tutanak belgelerini 24 Nisan 2018 tarihine kadar Sakarya İl Milli Eğitim müdürlüğüne elden veya posta yolu ile göndermek,
g- Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yarışma ile ilgili istediği istatistiki bilgileri hazırlamaktır.

İL PROJE YARIŞMASI DEĞERLENDİRME KURULU(SAKARYA, BOLU, DÜZCE, BİLECİK, KOCAELİ)
İl Proje Yarışması Değerlendirme Kurulu, İl Milli Eğitim Müdürlükleri İl Proje Yarışması Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur. Kurul, üniversite, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlüklerinden talep edilecek olan ve proje konusunda deneyimli, alanında uzman akademisyen ya da öğretmenlerden oluşturulacaktır.
Bu bağlamda, yarışma elemelerinde 2 proje alanında 2 ayrı bilim kurulu oluşturulması, her kurulda toplam 5 üyenin yer alması sağlanacaktır. Kurul üyelerinin belirlenmesinde ve sayısında İl Milli Eğitim Müdürlüğü değişiklik yapabilir.

Görevleri;
a- Öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri, proje raporlarına, yapılacak sunumlara ve EK-3 teki ölçütlere göre değerlendirmek
b- İl genelinde her dalda birinci, ikinci, üçüncü olan projeleri Final Yarışmasına gönderilmek üzere seçmek.

PROJE YARIŞMASI FİNAL DEĞERLENDİRME KURULU(SAKARYA):
Proje Yarışması Final Değerlendirme Kurulu, Proje Yarışması Organizasyon Ekibi tarafından oluşturulur. Kurul, üniversite, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlüklerinden talep edilecek olan ve proje konusunda deneyimli, alanında uzman akademisyen ya da öğretmenlerden ayrıca Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.’nin belirleyeceği teknik iki yetkiliden oluşturulacaktır.
Bu bağlamda, yarışma elemelerinde 2 proje alanında 2 ayrı bilim kurulu oluşturulması, her kurulda toplam 5 üyenin yer alması sağlanacaktır. Kurul üyelerinin belirlenmesinde ve sayısında Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü değişiklik yapabilir.

Görevleri;
Öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri, proje raporlarına, yapılacak sunumlara ve EK-3 teki ölçütlere göre değerlendirmek ve her kategoride birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinciye kadar olan ödül ve mansiyon alan projeleri seçmektir.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ:
İlçe Milli Eğitim müdürlüğünde görevli bir şube müdürünün sorumluluğunda olmak üzere; a- Yarışmanın ilgili okullara duyurulması,
b- Okullardan gelen Ek2 formlarının toplanıp Eki formuna işleyerek belirtilen tarihe kadar Eki ve Ek2 formlarını bağlı olduğu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırmak. 12.0KUL PROJE YARIŞMASI YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU:
Okul Müdürü ya da görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında; a- Okulda bulunan zümre başkanları, b- Okulda bulunan meslek alanlarından birer öğretmen, c- En az iki kültür dersi öğretmeni,
d- Tercihe bağlı olarak meslek kuruluşları temsilcilerinden oluşur.

Görevleri;
a- Öğrencileri yarışma hakkında bilgilendirmek, b- Öğrencileri yarışmaya katılmaya teşvik etmek,
c- Sorumlu olduğu öğrencilerin EK-2 formunu doldurmalarına rehberlik etmek, d- Projeye esas olan alan öğretmenleri ile işbirliği yapmak,
e- Okul yönetimi ile işbirliği yaparak proje için gereken araç gereç teminini sağlamak, f- Öğrencilerin hazırladığı projelerden yarışmaya katılacak olanları belirleyerek Okul Proje Yürütme Komisyonuna sunmak, okul ve il düzeyinde yapılacak sunumlarda öğrenciye rehberlik etmek,
g- Yarışmaya hazırlık sürecinin okulda sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
h- Flazırlanan projeleri üst yazı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirmek,
i- Proje başvurusu kabul edilen öğrenciye İl Geneli Değerlendirmesinde refakat etmek,
j- İl Geneli Değerlendirmesi sonucunda Final Yarışması için Sakarya’ya gönderilecek öğrenciye refakat etmektir.

YARIŞMA SENARYOSU:
Okullardan gelen başvurular sonrasında il geneli değerlendirmesi yapılır. İl geneli değerlendirmesi öğrencilerin hazırladıkları projelere ait bütün çıktıları (görsel materyal, sunum, maket, prototip vb.) ile jüri önünde sunmaları ile gerçekleşir. Dört kategoriden (Lise Öğrencileri Arası “Çevre ve Tasarım”, Lise Öğrencileri Arası “Otomasyon”, Ortaokul Öğrencileri Arası “Çevre ve Tasarım”, Ortaokul Öğrencileri Arası “Otomasyon”) ilk 3’e giren projeler Sakarya İlinde yapılacak olan Final Yarışmasına gönderilir. Final Yarışması değerlendirmesi hazırlanan projenin sergilenmesi ve bu esnada il geneli değerlendirmesiyle aynı kriter ve yöntemle gerçekleşir. Her kategoriden 15 projenin yarışacağı Final Yarışması sonucunda en yüksek puanı alan her kategoriden ilk 5 projeye ödül verilir. Dereceye giren projeler Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün web sayfasında 4-8 Mayıs 2018 tarihleri arasında ilan edilecek ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği tarihte ödül törenine çağrılacaktır.

YARIŞMA UYGULAMA TAKVİMİ VE BASAMAKLARI:
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü aşağıda belirtilen tarihlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Tarih Aşamalar
15 Ocak-5 Şubat 2018 Duyuruların yapılması
16 Mart 2018 Okullarca proje başvurularının alınması (Son Katılım Tarihi)
20 Mart 2018 Başvuruların İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince toplanması
23 Mart 2018 Başvuruların İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilmesi ve başvuru formlarının gönderilmesi (Ek-1 ve Ek-2)
02-05 Nisan 2018 İller bazında projelerin sunumu ve değerlendirilmesi
9 Nisan 2018 İl derecesine giren projelerin ilan edilmesi
10 Nisan 2018 Final Yarışması için seçilen projelerin Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi
3 Mayıs 2018 Finalistlerin projelerinin sergilenmesi, değerlendirilmesi
7 Mayıs 2018 Ödül alacak projelerin ilan edilmesi
11 Mayıs 2018 Ödül töreni

ÖDÜLLER:
Final değerlendirmesi sonucunda ödül almaya hak kazanan Öğrencilere;
• Birincilere (dört kategoride) iki adet tam altın,
• İkincilere (dört kategoride) bir adet tam altın,
• Üçüncülere (dört kategoride) bir adet yarım altın,
• Dördüncü ve beşinciye (dört kategoride) mansiyon verilecektir.

Ayrıca Final sergisine katılan bütün proje sahibi öğrenci ve danışman öğretmenlerine katılım belgesi verilecektir.
Projesi ödül alan Proje danışmanı öğretmenlere (20 kişi), Proje Değerlendirme Komisyonlarına ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri AR-GE Ekibi Üyelerine çeşitli hediyeler verilecektir. (Her ilden 1 Şube Müdürü, 5 Ar-Ge Birimi üyesi, 10 İl Değerlendirme Kurulu üyesinden oluşmak üzere toplam 80 kişi)

NOT1: Dereceye giren projeler ödüllendirilirken proje grubu içinde yer alan öğrenci sayısı kadar ödül verilecektir.(Proje grubunda en fazla iki öğrenci olabilir.)

NOT2: Bu şartname kapsamında sadece Final Proje Yarışmasındaki değerlendirme sonucuna göre ödül verilecektir. Bu şartname dâhilindeki illerde İl derecesine giren veya girmeyen projelere ödül verilmesi ilgili İl Milli Eğitim müdürlüğünün takdirindedir.

ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ HAZIRLIKLARI İÇİN GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Tören ve sergi alanı Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toyota Türkiye’nin belirleyeceği tarih ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ’de veya Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği bir yerde yapılacak olup ödüller dağıtılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi
Telefon: 0264 251 36 14-1228-1219 İnternet: sakarya.meb.gov.tr E-posta: [email protected]

Yarışma Formaları : https://www.bilimsenligi.com/wp-content/uploads/2018/02/formlar.doc

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.