PANSİYONLAR OKUYOR” KİTAP OKUMA YARIŞMASI

PANSİYONLAR OKUYOR” KİTAP OKUMA YARIŞMASI

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI
OKULLARDA ÖĞRENİM GÖRÜP PANSİYONLARINDA KALAN ÖĞRENCİLER ARASINDA
“PANSİYONLAR OKUYOR” KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Amacı
Madde-1 Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim görüp pansiyonlarında kalan
öğrencilerin;
a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerinin geliştirilmesi,
b) Kitap okumayı sevdirerek, okuma kültürünün ve kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi,
c) Serbest zamanlarının yararlı ve etkili olarak değerlendirilmesi,
d) Okuma, anlama, yorumlama, duygu ve düşüncelerini ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi,
e) Kelime dağarcıklarının zenginleştirilmesi,
f) Okul pansiyonlarında kitap okumalarını teşvik edecek ortamların oluşturulması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Kapsamı
Madde-2 Bu şartname; Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim görüp
pansiyonlarında kalan öğrenciler arasında düzenlenen yukarıda amacı belirtilen yarışmaya;
katılacakları, katılım ve uygulamayı, başvuru ve değerlendirmeyi, yapılacak işlemleri, ödüllendirme
ve yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılacaklar
Madde-3 Yarışmaya Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim görüp
pansiyonlarında kalan öğrenciler katılacaktır.

Yarışmaya Başvuru, Uygulama ve Değerlendirme
Madde-4 Yarışmaya başvuru, uygulama ve değerlendirme aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:
a) İl millî eğitim müdürlüklerince; ortaöğretim öğrencileri için belirlenen 100 Temel Eser
arasından dört eser tespit edilerek, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı pansiyonu
bulunan okullara duyurulacaktır.
b) Öğrenciler belirlenen bu dört eseri okuyarak yarışmaya katılacaktır.
c) Değerlendirme, öğrencilerin kelime dağarcığı, anlama, duygu ve düşüncelerini ifade etme ve yorumlama becerileri dikkate alınarak yapılacak olup öğrencilerin okuma, kavrama ve
anlama düzeylerini ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır. Hazırlanacak sorular klasik (açık
uçlu) veya test şeklinde olabilecektir.
d) Yarışma başvuruları okul müdürlüklerine yapılacaktır.
e) Yarışma okul müdürlükleri ve ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince eş zamanlı olarak
yapılabilecektir.
f) İlk değerlendirme okul müdürlüklerince oluşturulacak komisyonlarca yapılacak olup okul
birincisi olan öğrenci süresi içinde ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir.
g) İlçe millî eğitim müdürlükleri yapacakları değerlendirme sonucunda ilçe birincisi olan
öğrenciye ait bilgileri süresi içinde il millî eğitim müdürlüklerine bildirecektir.
h) İl millî eğitim müdürlükleri il düzeyinde yapacakları değerlendirme sonucunda il birincisi
seçilen öğrenciye ait bilgileri süresi içinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bildirecektir.

Yapılacak İşlemler
Madde-5 Okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce
gerçekleştirilecek iş ve işlemler aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:

Okullarda;
a) Yarışma takvimine uygun olarak öğrencilere gerekli duyuru ve rehberlik okul yönetimlerince
yapılacaktır.
b) Okunacak eserlerin aslına uygun (kısaltılmış veya özetlenmiş olmamalı) olmasına özen
gösterilecektir.
c) Pansiyon zaman çizelgesinde okuma saatleri belirlenecek ve pansiyonda barınan bütün
öğrencilerin kitap okuma saatine katılımı sağlanacaktır.
d) Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, okul müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.
e) Okunacak kitaplarla ilgili sosyal etkinlikler çerçevesinde söyleşiler yapılacaktır.
f) Okul müdürlükleri okul içi yarışma ile ilgili tüm iş ve işlemlerin bu şartnameye uygun olarak
yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını takip edecektir.
g) Okul müdürünün başkanlığında 2 (iki) Türk dili ve edebiyatı öğretmeni ve 1 (bir) Tarih
öğretmeninden “Yarışma Komisyonu” oluşturulacaktır.
h) Okuldaki yarışma komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda okul birincisi
seçilen öğrenciye ait bilgiler ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirecektir.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde;
a) Yarışma takvimine uygun olarak okul müdürlüklerine gerekli duyuru yapılacaktır.
b) İlçe millî eğitim şube müdürü başkanlığında, 2 (iki) Türk dili ve edebiyatı öğretmeni ve 1 (bir)
Tarih öğretmeninden “İlçe Yarışma Komisyonu” oluşturulacaktır.
c) Okunacak kitaplarla ilgili sosyal etkinlikler çerçevesinde söyleşiler ve diğer etkinliklerin
yapılması için gerekli tedbirler alınacaktır.
d) Yarışmaya bu şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm okulların katılımının
sağlanması için ilçe millî eğitim müdürlüklerince katılımın sağlanmasına yönelik gerekli
tedbirler alınacaktır.
e) İlçe millî eğitim müdürlükleri ilk üç dereceye giren öğrencileri kendi imkânları dâhilinde
ödüllendirecek; ilçe birincisi seçilen öğrenciye ait bilgileri yarışma takvimine uygun olarak il
millî eğitim müdürlüğüne bildirecektir.

İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde;
a) Yarışma takvimine uygun olarak süresi içerisinde ilçe millî eğitim müdürlüklerine gerekli
duyuru yapılacaktır.
b) Okunacak kitaplarla ilgili sosyal etkinlikler çerçevesinde söyleşiler ve diğer etkinliklerin
yapılması için gerekli tedbirler alınacaktır.
c) İl millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, 2 (iki) Türk dili ve edebiyatı
öğretmeni ve 1 (bir) Tarih öğretmeninden “ İl Yarışma Komisyonu” oluşturulacaktır.
d) Yarışmaya şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm okulların katılımının sağlanması
için il millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbir alınacaktır.
e) İl millî eğitim müdürlükleri ilk üç dereceye giren öğrencileri mahallî imkânları dâhilinde
ödüllendirecek, il birincisi seçilen öğrenciye ait Ek-1 form ile pansiyonda okunan kitap
bilgilerine ilişkin Ek –2 formda yer alan bilgiler eksiksiz olarak doldurularak yarışma
takviminde belirtilen tarihlerde Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Ödüllendirme ve Ödül Töreni
Madde-6 Okul, ilçe ve il genelinde dereceye giren öğrenciler yerel imkânlar dâhilinde
ödüllendirilecektir. İl millî eğitim müdürlüklerinde yapılan final değerlendirmesi sonucunda birinci
olan öğrencilerin ödülleri; Genel Müdürlüğümüzce ileride bildirilecek tarih ve yerde düzenlenecek
olan programda verilecektir.

Yarışma Takvimi
Madde-7 Yarışma takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır:

Yarışma ile ilgili duyurunun yapılması 18 Aralık 2017

Okul birincisi öğrencinin ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilmesi 19 Mart 2018

İlçe millî eğitim müdürlüklerinde yarışmanın düzenlenmesi 26 Mart 2018

İlçe birincisi seçilen öğrencilerin il millî eğitim müdürlüğüne bildirilmesi 02 Nisan 2018

İl millî eğitim müdürlüklerinde yarışmanın düzenlenmesi 27 Nisan 2018

İl birincisi seçilen öğrenci bilgilerinin Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bildirilmesi 07 Mayıs 2018
Pansiyonlarda okunan kitaplara ilişkin Ek-2 Formun Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderilmesi

bilgi formu
PANSİYONLAR OKUYOR” KİTAP OKUMA YARIŞMASI 1