Ortaokul Liseler Arası Telsim Kısa Öykü Yarışması

Kısa Öykü
Kısa Öykü Yarışması

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI – TELSİM
ORTAOKULLAR VE LİSELER ARASI
KISA ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN AMACI: Telsim, ülkemizin geleceği olan çocuk ve gençlerin, okuyan, yazan, sorgulayan, araştıran, düşünen bireyler olarak yetişmesine katkı koymak, onlara edebiyatı sevdirmek, geleceğin yazarlarına fırsat vermek ve onları teşvik etmek amacıyla, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde Ortaokullar ve Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması düzenlemiştir.

2. YARIŞMANIN KONUSU: Kültürümüz; geleceğimizi sağlam temeller üzerine kurabilmemiz için, temel ve vazgeçilmez unsurlarından biridir. Gençlerimiz, kültürümüzün unutulmaması adına, büyüklerinden duydukları konuları öyküleştirip, dijital ortamda kültürel bir arşiv yaratacaklar. Telsim ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde, Ortaokullar ve Liseler arası bu yıl ilk kez yapılacak olan kısa öykü yarışma konusunu “Büyüklerimizden dinlediğimiz, içinde Kıbrıs geçen konuları öyküleştirelim” olarak belirlendi.

3. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
a) Yarışmaya Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel okullardaki Ortaokul (6.7.8.) ve Lise (9.10.11.12.) öğrencileri katılabileceklerdir.

b) Başvuru yapılan eserin, KKTC Anayasası, “41/2006 sayılı KKTC Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası, 17/1986 sayılı KKTC Milli Eğitim Yasasının genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

c) Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.

ç) Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

d) Orijinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen) öyküler değerlendirmeye alınmaz.

e) Yarışmada yayınlanmaya uygun bulunan öyküler kitap olarak bastırılacak ve /veya sesli kitap olarak yayınlanacaktır. Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Telsim’e ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.

f) Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

g) Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini, Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A4 kâğıt ebadında, Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 1,5 satır aralıklı, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve sözcük sayısı 1000’den (bin) az, 7000’den (yedi bin) çok olmayacak şekilde hazırlamalıdır. Word formatında hazırlayıp dijital ortamda ve ıslak imzalı EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile nil.zorlu@vodafone.com adresine mail yolu ile ulaştıracaklardır. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ğ) Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi öykünün ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır. Yarışmaya gönderilecek öykülerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz. Ayrıca öykülerin arka sayfası, kullanılamaz. Aynı rumuzu kullanan eser sahiplerinin olması durumunda inceleme ve değerlendirme komisyonları gerekli önlemi alacaktır.

h) Telsim, eser ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.

ı) Başvurusunu tamamlayan her öğrenci şartnamedeki her hususları kabul etmiş sayılacaktır.

i) Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla Telsim’e aittir.

j) Öykünün son sayfasında öğrencinin adı-soyadı, adresi, okulu, telefon numarası, fotoğrafı ve kısa özgeçmişi eklenmelidir.

k) Yarışmanın ödül töreni Haziran 2021’de jüri üyelerinin de katıldığı bir tören ile yapılacaktır.

l) Öyküler, 30 Nisan 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar “g” maddesinde belirtilen e-mail adresine ulaştırılacaktır.”

m) Juri üyeleri kendilerine gelen eserleri Eser İnceleme ve Değerlendirme Formundaki kriterlere göre inceleyeceklerdir.

n) Juride 3 bağımsız kişi (yazar/öğretmen/akademisyen), bir Telsim temsilcisi, bir de KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı temsilcisi olmak üzere 5 kişiden oluşacaktır.

o) Juri üyeleri kendilerine gelen eserleri Eser İnceleme ve Değerlendirme Formundaki kriterlere göre inceleyeceklerdir. Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak EK-3’e göre hesaplanacaktır.

ö) Juri üyelerinin verdiği kararlar nihai karar olup itirazlar işleme alınmayacaktır.

Ödüller:
Birincilere: General Motors 8Go Cep telefonu
İkincilere: Alcatel Pop 4S Cep telefonu
Üçüncülere: Xiaomi Mi Band4 saat