“On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal” çevrim içi slogan yarışması

İstiklâl Marşı’nın kabulü ve yüreği vatan, millet sevgisiyle yoğurulmuş, kahramanlık sembolü, büyük fikir adamı Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında 2021 temasına “On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal” uygun olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olan okullar arasında çevrim içi slogan yarışması yapılması amaçlanmıştır.

Yarışmaya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir. Yarışmaya katılacak öğrencilerden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Sloganlarda kullanılacak kelimeler sadece İstiklâl Marşı’ndan seçilecektir. Sloganlar, Mehmet Akif ERSOY’un kahramanlığını, vatan, millet sevgisini, şanlı tarihimizi, milletimizin cesaret ve kahramanlığını yansıtan farkındalık geliştiren özelliklerde olmalıdır. Sloganlar en az 4 (dört) en fazla 10 (on) kelimeden oluşacaktır.

İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARI ARASI ÇEVRİM İÇİ “SLOGAN YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Amacı
Madde-1 İstiklal Marşı’nın kabulü ve yüreği vatan, millet sevgisiyle yoğurulmuş, kahramanlık sembolü, büyük fikir adamı Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında 2021 temasına uygun olarak (‘’On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal’’) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olan okullar arasında slogan yarışması yapılması amaçlanmıştır.
Yarışmanın Konusu
Madde-2 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler arasında sadece İstiklal Marşı’nda bulunan kelimeleri kullanarak slogan oluşturma yarışması.
Yarışmanın Kapsamı
Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirlenen yarışmaya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olan okullar arasından katılacakları, sloganlarda aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak işlemleri, değerlendirme ve ödüllendirme şekli ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.
Yarışmaya Katılacaklar
Madde-4
a) Yarışmaya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir.
b) Her öğrenci, yarışmaya en fazla bir (1) sloganla katılabilecektir.
c) Yarışmaya katılacak öğrenciler, Ek-1’de yer alan forma oluşturdukları sloganı yazacaklardır.
d) Yarışmaya katılacak öğrencilerin yarışma sonuçlarına itiraz yoktur.
e) Yarışma seçici komisyonunun 1. derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
f) Yarışmaya katılacak öğrencilerden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Sloganlarda Aranacak Şartlar
Madde-5
a) Sloganlarda kullanılacak kelimeler sadece İstiklal Marşı’ ndan seçilecektir. Seçilen kelimeler gerekirse anlam bütünlüğünü bozmayacak uygun ekleri alabilir. Mısralardan en fazla bir kelime seçilebilir. Yanyana olan kelimeler sloganda birlikte kullanılmayacaktır.
b) Sloganlar en az 4(dört) en fazla 10(on) kelimeden oluşacaktır.
c) Sloganlar, Mehmet Akif ERSOY’un kahramanlığını, vatan, millet sevgisini, şanlı tarihimizi, milletimizin cesaret ve kahramanlığını yansıtan farkındalık geliştiren özelliklerde olmalıdır.
d) Sloganlar, belirli bir kişiye, organizasyona, kuruma veya markaya ait olmamalıdır.
e) Sloganlar, yarışmanın amacına ve konusuna uygun olup temel değerlerimizle örtüşmelidir.
f) Sloganlar, içerisinde hakaret, siyasi içerik, estetik olmayan duygular barındırmamalıdır.
g) Taahhütnamede imzası bulunan öğrenciye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen sloganlar yarışma dışı bırakılacaktır.
h) Daha önce herhangi bir slogan yarışmasına katılan sloganlar kabul edilmeyecektir.
i) Sloganlar T.C. Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil etmeyecektir.
j) Yarışma takvimine uygun olarak zamanında gönderilmeyen sloganlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru
Madde-6 Bu yarışma için okullarda görevlendirilen yazı-inceleme komisyonu tarafından belirlenen resmi web adresine öğrenciler başvurularını yaparak sloganlarını göndereceklerdir. Yarışmaya katılacak sloganların ilk değerlendirmesi okullarda yapılacaktır. Okullarda dereceye giren sloganlar ilçe milli eğitim müdürlüklerine, ilçelerde ilk üçe giren sloganlar, il milli eğitim müdürlüklerine, illerde birinci olan sloganlar ise Bakanlığa (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne) gönderilecektir.
Yapılacak İşlemler
Madde-7
Okullarda;
a) Yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve rehberlik yapılacaktır.
b) Başvurular yazı-inceleme komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
c) Birinci olan slogan ve öğrencinin doldurduğu taahhütname taranarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.
İlçelerde;
a) Yarışma takvimi doğrultusunda okullara gerekli duyuru yapılacaktır.
b) Okullardan gelen sloganlar, yazı-inceleme komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
c) İlçede dereceye giren ilk üç slogan ve dereceye giren öğrencilere ait taahhütnameler taranarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.
İllerde;
a) Yarışma takvimi doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gerekli duyuru yapılacaktır.
b) İlçelerden gelen sloganlar, yazı-inceleme komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
İllerde birinci olan sloganlar ve öğrencilere ait taahhütnamaler, İl Milli Eğitim müdürlükleri tarafından taranarak hulya.kilicarslan@meb.gov.tr adresine gönderilecektir.
Bakanlıkta;
a) İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru yapılacaktır.
b) İllerden gelen sloganlar, oluşturulacak bir komisyon tarafından incelendikten sonra ilk 10 sloganın sıralaması ve ilk üçe giren sloganlar seçilecektir.
c) Bakanlıkça seçilen ve ilk üçe giren sloganlara ait ödüller ile her ilin birincisi olan sloganlara ait katılım belgesi ile ödüllerin gönderilmesi ve duyurusu yapılacaktır.

Değerlendirme Kriterleri ve Ödüller;
Madde-8 Sunulan sloganlar, aşağıda belirtilen ölçütler ve puanlamaya göre değerlendirilecektir:
• Temaya uygunluk : 30 puan
• Yaratıcılık ve özgünlük (orijinal, alıntı olmayan) : 40 puan
• Teknik kullanımı ve sanatsal değer : 20 puan
• Akılda kalıcı olma : 10 puan

Ödüller;
Madde-9 Yarışmanın ödülleri aşağıdaki şekilde planlanmıştır:

 Birincilik ödülü : Dizüstü bilgisayar ile “Katılım Belgesi”, şilt ve “Safahat” eseri

 İkincilik ödülü : Masaüstü bilgisayar ile “Katılım Belgesi” şilt ve “Safahat” eseri

 Üçüncülük ödülü :Tablet bilgisayar ile “Katılım Belgesi”, şilt ve “Safahat” eseri

 Her İl MEM Birincisine: “Katılım Belgesi”, şilt ve “Safahat” eseri

Bakanlık Yarışma Değerlendirme Jüri Ekibi:
1. Belma GÜNGÖR Daire Başkanı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
2. Refik OLGUN Şube Müdürü Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
3. Muammer AKSOY Şube Müdürü Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
4. Hülya KILIÇARSLAN Öğretmen Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
5. Hatice DİLAVER Öğretmen Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
6. İlkay ARSLAN Şef Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
7. E. Sercan PEKMEZCİ Dr.Öğretmen Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
8. M. Tolga KÖLEOĞLU Öğretmen Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
9. Meltem ELMACI Öğretmen Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Yarışma Takvimi
Madde-10 Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır:

1 Bakanlık (MTEGM) Onay alınması ve duyurulması
14.01.2021
2 İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yarışma duyurularının yapılması ve resmi internet sayfasında, sosyal iletişim hesaplarında ilan edilmesi.
15.01.2021
3 Okul Müdürlüklerince yarışma duyurularının öğrencilere yapılması ve resmi internet sayfasında, sosyal iletişim hesaplarında ilan edilmesi.
18.01.2021-12.02.2021
4 Okullarda birinci seçilen sloganın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.
18.02.2021
5 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde dereceye giren ilk üç sloganın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.
23.02.2021
6 İl Milli Eğitim Müdürlüğünde birinci olan sloganın Bakanlığa (MTEGM) gönderilmesi.
26.02.2021
7 Bakanlıkta (MTEGM) oluşturulan jüri heyetince ilk üç sloganın belirlenmesi.
05.03.2021
8 Bakanlıkta (MTEGM) dereceye giren eserlerin sahiplerine iletilmek üzere ödüller ile il birincilerine ait katılım belgesi, şilt ve Safahat kitabı İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi.
08-10.03.2021
9 Bakanlıkta (MTEGM) dereceye giren eserlerin resmi internet sayfalarında ve sosyal medya araçlarında ilan edilmesi.
12.03.2021

EK:1
İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARI ARASI ÇEVRİM İÇİ “SLOGAN YARIŞMASI”
VELİ MUVAFAKATNAMESİ ve TAAHHÜTNAME

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Çevrim içi Slogan Yarışması “ na öğrencimin katılmasına izin verdiğimi, gönderdiğimiz slogandan telif ücreti talebimizin olmayacağını, önerdiğimiz sloganla ilgili tüm yasal sorumluluğun bize ait olacağını ve tüm tasarruf hakkını Milli Eğitim Bakanlığına devrettiğimizi kabul ve beyan ederiz. İş bu taahhütname online ortamda taratılarak yazı-inceleme komisyonunun belirleyeceği web adresine ulaştırılacaktır.

İL :
İLÇE :

ÖĞRENCİNİN

ÖNERDİĞİ SLOGAN

ADI

SOYADI

OKULU

SINIFI

Tarih :
Veli Adı Soyadı :
İmza :

EK-2
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Aydınlatma Metni
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Kurumumuzca, siz ve öğrencinize ait görsel ve işitsel kişisel veriler eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası gereği ilgili kişinin “açık rızasının alınması” işleme şartına dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir
Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi hâlinde adlî makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
Söz konusu Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Millî Eğitim Bakanlığının Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

two × three =