OKULDA YAŞAM AĞI

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
OKULDA YAŞAM AĞI

1. Giriş
PISA 2015 araştırması verilerine göre, OECD ülkeleri içinde, öğrencileri en mutsuz ülke
Türkiye’dir. Ayrıca Türkiye’de öğrencilerin yüzde 61,4’ü kendilerini okula ait hissettiklerini
belirtti. Türkiye bu oranla yüzde 73’lük OECD ortalamasını yakalayamamıştır. Okulların en
önemli paydaşları öğrencileridir. Öğrencilerin okullarından memnun olmaları, okullarını
sevmeleri, orada mutlu olmaları kendilerini okula ait hissetmeleri istenir ve bu değerler
çocuğun okula başladığı okul öncesinde başlar ve ilkokulda devam eder. Çünkü okulunu
sevmeyerek başlayan, okulunda mutlu olmayan öğrenci, eğitim öğretimi de sevemez
dolayısıyla yaşamında kendisine lazım olacak bilgilere de sahip olamaz. Öğrencilerimiz
klasik ders ortamında dersin 40 dk’nın ancak 15-20 dk’sında öğretmeni iyi ve motive olmuş
şekilde dinlemektedir. Klasik ders ortamında öğrencilerin öğrenme motivasyonları
azalmaktadır. Bu olgu öğrencilerin bilgi beceri ve davranış geliştirememeleri gibi sonuçlar
doğurmaktadır. Bu açıdan bakıldığında öğrencilerin mutlu olabilecekleri okul ortamlarının
oluşturulması ve bu ortamların yapılandırılması gerekmektedir. Çocuklarımızda çoklu zekâ
kuramına inanıyorsak ve yaşamın sınıfın içinde sınıfın da yaşamın içinde olduğunu kabul
ediyorsak, çocuğun içinde bulunduğu ortamın tek düze olmaması gereklidir. Bizler
okulumuzun içinde çocuklarımız için yaşam alanları oluşturduk. Bu alanlar: “Yaşa-EğlenÖğren, Küçük Dostlarımızla Fabl, Yaşayan Atölye” alanlarıdır. Sınıf derslerimizi dersin
yapısına uygun, bu yaşam alanlarına bağlı, farklılıklar katarak bu alanlarda işledik. Okulda
ortam zenginliğini, yaşam alanlarını genişleterek, uygulamalarımızı yaşama dönük yenilikçi
bakış açılarıyla sunup dinamik motiveyi artırıcı etkinliklerle kurguladık. YansıtıcıUygulayıcı öğretmen modellerimiz ile sınıf ile yaşam alanları arasında bağ kurduk. Yaparak
yaşayarak öğrenme metodunu kullanarak öğrenme verimliliğinin artmasına katkıda
bulunduk.

2. Problem Durumu
Okulumuzda, 190 kişiye uyguladığımız anket sonucunda öğrencilerimizin % 85’inin sınıf
ortamında mutlu olmadıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Öğrencinin güdülendiği öğrenme
ortamlarının olmaması, öğrenme için dinamik bir yaşam alanı olmaması motivasyon
eksikliğine neden olmaktadır.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmanın Amacı; Farklı zeka alanına sahip öğrencilerimizin, kendilerini mutlu
hissedecekleri doğal yaşam alanlarına uygun, yaşam alanları hazırlamak ve bu alanlarla sınıf
arasında bir bağ kurup, ders işlemek yoluyla öğrenme verimliliklerini artırmak.
Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler; Okul bahçesinde 6 metrekareden oluşan
“Küçük Dostlarımızla Fabl” Alanını 25 günde kurmak, Küçük bir fabl kütüphanesini
oluşturarak bu alana 15 gün içinde yerleştirmek, 7 metrekareden oluşan , “Yaşa Eğlen Öğren”
odası kurmak, 5 metrekareden oluşan zemini parke olan alana,” Yaşayan Kültür” atölyesini
kurmak, Yaparak yaşayarak, öğretim metodunu uygulayarak, farklı öğretmenlerle 188 saat
ders veli işbirliği işlenmiştir.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Çalışma kapsamında; Küçük Dostlarımızla Fabl, Yaşa, Eğlen, Öğren, Yaşayan Atölye
alanlarının ders uygulamalarında yaparak yaşayarak öğrenme yöntemi ile hikayeyi
canlandırma, rol yapma, doğaçlama gibi drama teknikleri kullanılmıştır. Materyalleri
seçerken öğrencilerle müzakere yöntemi kullanılmıştır.

Aylin AKYÜZ
Özlem BİLEYEN
Talha BOZTAŞ
Kadriye BUCAK
Erdal ŞAHİN
Derinkuyu 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu
Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü / nevsehirmem@meb.gov.tr
DERİNKUYU 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İLKOKULU