Ana SayfaLise Öğrenci YarışmalarıLise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması

Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ( TÜBİTAK ) 2204-D çağrısı ile yeni bir yarışma düzenliyor. Yarışma lise öğrencilerinin iklim değişikliği hakkında farkındalıklarını artırmak, ülkemizdeki doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, bu konu hakkında toplum bilincini oluşturmak ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine yönelik çözümler üretmelerini sağlamak amacıyla 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması düzenleniyor.

Başvuru Koşulları, Belgeleri ve Yöntemi

1. Başvuru Koşulları
1.1 Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.
1.2 Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç öğrenci
tarafından hazırlanır.
1.3 Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye
danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
1.4 Yarışmaya başvuruda bulunacak bir projedeki öğrenciler ve danışman farklı
okullardan olabilir.
1.5 Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanması, kendileri tarafından
şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile yapılması gerekmektedir.
Fikir aşamasında veya devam etmekte olan projelerle yarışmaya başvuru yapılmaz.
Projelerin, Proje Rehberinde belirtilen formatta ve sonlandırılmış olarak yarışmaya
başvurusunun yapılması gerekir.
1.6 Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir
proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış
veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit
edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
1.7 Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan
projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına
aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik
içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız
ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde
verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları
hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
1.8 Projeler başvuru yapılan ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından
değerlendirilecek olup, proje içeriğinin alt alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili
olacaktır. Başvuru aşamasında yapılan ana alan ve alt alan seçimlerinde başvuru
süreci bittikten sonra değişiklik yapılmayacaktır.

2. Başvuru İşlemi
2.1 2022 yılı Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması Proje
Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 15 Aralık 2021
tarihinde başlar ve 18 Mayıs 2022 tarihinde, saat 17.30’da sona erer. Başvurular,
https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapacak
öğrencilerin (proje iki veya üç öğrenci tarafından hazırlanmışsa her bir öğrencinin)
ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)
2.2 İki veya üç öğrenci tarafından hazırlanan projelerde başvuru sistemine bir öğrenci
giriş yapar ve diğer öğrenci/öğrenciler ile varsa danışman bilgilerini kendi bilgileriyle
birlikte sisteme kaydeder.
2.3 Öğrenci/öğrencilerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları sisteme yüklenir.
2.4 Proje çalışması, programın web sayfasında bulunan şablon kullanılarak hazırlanır ve
tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir. Proje özeti en az 150, en
fazla 250 kelime; proje raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır. Proje raporu
dışında kalan belgeler (bilimsel etik formu, izin belgeleri, fotoğraf, anket vb.) sistemde
EK BELGELER kısmına yüklenir.
2.5 Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir.
Videonun boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve FLV formatında olmalıdır.
2.6 Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı
kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.
2.7 Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri dâhil
hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez. Herhangi bir nedenle sistemde başvurusu
tamamlanmamış projeler değerlendirmeye alınmaz.
2.8 Başvuru formu, TÜBİTAK’a gönderilmez. Bu formun başvuru sahipleri tarafından
saklanması ve TÜBİTAK tarafından istendiğinde ibraz edilmesi gerekir.
2.9 Final aşamasına geçen öğrenciler tarafından Muvafakatname, Bilimsel Etik ve Proje
Katkı Beyan Formu, Yarışma Kuralları Kabul Formu final aşaması öncesinde
doldurularak TÜBİTAK’a gönderilir.

3. Yarışma Kategorileri
1. Yarışma; Çevre, Ekonomik Sektörler, Hava ve İklim, Su Araştırmaları, Sürdürülebilirlik
ve Refah olmak üzere beş ana alanda düzenlenir. Ana alanların altında yer alan Şekil 1’
deki alt alanlardan birini kapsayacak şekilde projelerin hazırlanması gerekir.

yarışma alanları
Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması 1

Yarışmanın Ana Alanları ve Tematik Alanları
Yarışma; Çevre, Ekonomik Sektörler, Hava ve İklim, Su Araştırmaları,
Sürdürelebilirlik ve Refah ve Toplumsal Farkındalık ana alanları başlığı altında
Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler, Arazı Kullanımı ve Toprak, Orman, Tarım, Hayvancılık,
Sanayi, Ulaşım, Enerji, Turizm, Hava Kirliliği, Sera Gazları, Hava Kalitesi, Su Yönetimi,
İçme – Kullanma Suları, Su Kirliliği, Suyun Geleceği, Okyanus Asidifikasyonu, İklim Direnci
İklim Direnci, Atık Yönetimi, Sağlık ve Kaliteli Yaşam, Kentsel Yapılaşma ve Toplumsal
Farkındalık olmak üzere alt alanda düzenlenmektedir.

4. Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri
1 Öğrenciler tarafından Proje Rehberine göre hazırlanan ve başvuru sistemine yüklenen
projeler, her ana alan için oluşturulan jüriler tarafından bilimsel kriterlere göre
değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.
2 Projeler; Özgünlük ve Yaratıcılık, Bilimsel Yöntem, Sonuç ve Öneriler, Uygulanabilirlik,
Yaygın Etki, Raporlama, Sunum gibi kriterlere göre değerlendirilir. Detaylı
değerlendirme kriterlerine ve proje rehberine yarışmanın web sayfasından ulaşılabilir.
3 Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, final sergisine davet edilir.
Covid-19 pandemi süreci göz önüne alınarak gerekmesi durumunda final
değerlendirmeleri çevrimiçi olarak yapılabilir.
4 Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin final aşamasına davet edilmeleri
durumunda, sunumda ve yapılması halinde sergide tüm öğrencilerin bulunması
zorunludur, aksi halde proje yarışmadan elenir.
5 Final aşamasında proje sahibi öğrenciler jüriye sözlü sunum yapacaktır.
Öğrencilerden bu görüşme için bilgisayarda sunum hazırlamaları beklenir. Jüri
sunumlarında kullanılacak bilgisayar ve projeksiyon cihazı TÜBİTAK tarafından
sağlanır. Final aşamasında kullanılması öngörülen diğer teknik donanım ise proje
sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.

5. Ödüller
1. Yarışmanın final aşamasında yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan
projelere, Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülleri verilebilir. Final aşamasında
ödül alan öğrencilere proje başına para ödülü ve öğrencilere başarı belgesi, varsa
danışman öğretmenine para ödülü verilir. Final yarışmalarında verilecek ödül ücretleri
yarışmanın web adresinde yayınlanır.

6.Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sergi Tarihleri)
1. Yarışma için yılda bir kez başvuru alınır. Yarışma süreçleri Şekil 2’de özetlenmiştir.

7.Diğer Hükümler
1. Düzenlenecek serginin yeri ve tarihleri ilgililere e-posta yoluyla bildirilir, ayrıca
yarışmanın web sayfasında yayınlanır. Serginin yapılacağı ilin dışından gelecek
öğrenciler ile okul müdürlüklerince görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin
konaklama ve geliş-dönüş yol giderleri, TÜBİTAK tarafından belirlenen rayiç bedel
üzerinden karşılanır. Proje sahibi öğrencilerin yarışma süresince tüm sorumluluğu
okul müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmene aittir.
2. Yarışma ile ilgili gerekli belgeler, TÜBİTAK tarafından öğrenci, varsa danışman ve okul
müdürlüklerine e-posta olarak gönderilir. Yarışma süresince öğrenci ve danışmanların
ARBİS’e kayıtlı e-posta adreslerini takip etmeleri gerekir.
3. Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için www.turkpatent.gov.tr adresinden
patent başvurusunda bulunulması önerilir.
4. TÜBİTAK tarafından gerekli görülmesi durumunda bu çağrı duyurusunda son başvuru
tarihine kadar değişiklik yapılabilir.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.